• 15 Ağustos 2020, 07:46:57

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: ERZiNCaN/Genel Ekonomik Durum  (Okunma sayısı 423 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

  • __HiÇ__
  • *****
  • İleti: 9638
  • Teþekkür 51
ERZiNCaN/Genel Ekonomik Durum
« : 26 Nisan 2010, 01:11:34 »
Ekonomik Yapý


Genel Ekonomik Durum:

               Bugün olduðu gibi Cumhuriyetten önceki dönemde de Erzincan`ýn ekonomisi tarým ve hayvancýlýða dayanmaktadýr. XIV yy` da Ýbn-i Batuta da kentte dokumacýlýðýn ve bakýr eþya yapýmýnýn ileri düzeyde olduðunu kaydeder.

                  Evliya ÇELEBÝ`ye göre XVII yy. ortalarýnda Erzincan`ýn alçak duvarlý kalesi içinde; 200 ev ile bir cami vardýr. Kale dýþýnda ise 1800 ev, 7 cami, 60`dan çok mescit ile 500`den fazla dükkânýn bulunduðu bir çarþý ve bedesten bulunmaktadýr. 500 dükkânýn varlýðýndan bahsetmesi XVII yy. ortalarýnda ilde ticaretin geliþmiþ olduðunu göstermektedir.

              Cumhuriyetin ilk yýllarýnda da ilimizin ekonomisinin tarým ve hayvancýlýða dayalý olma özelliði devam etmiþtir. Tüm Doðu Anadolu`da olduðu gibi Erzincan`da da sanayi hemen hemen hiç yoktu.1939 depremi ile Erzincan ili tamamen harap olmuþtur.

              Deprem, ilin kalkýnma çabalarýný olumsuz yönde etkilemiþtir. Deprem riski özel kesim yatýrýmlarýnýn il`de yapýlmasýný engellemiþtir.

              1960 yýllarýndan sonra þehirdeki imkânlarýn köylere kadar götürülmesine çalýþýlma; yol, su, elektrik, gibi hizmetler baþta olmak üzere pek çok hizmet devlet tarafýndan köylünün ayaðýna kadar götürülmek suretiyle köyden kente göç olayýnýn yavaþlatýlmasý amaçlanmýþtýr.

               Ticaret ve sanayi ise il merkezinde yoðunlaþmýþtýr. Ýlimiz kalkýnmada öncelikli iller kapsamýnda olup, genel teþvik tedbirlerinden faydalanmaktadýr.

               Madencilik tam olarak deðerlendirilmesi halinde il ekonomisine önemli katký saðlanabilecek potansiyel taþýmaktadýr.

DPT Müsteþarlýðý tarafýndan 2006 yýlýnda yapýlan illerin sosyo-ekonomik geliþmiþlik sýralamasýna göre Erzincan -0,49 endeks deðeri ile 58.sýrada bulunmaktadýr. Ýlimiz kalkýnmada öncelikli iller kapsamýnda olup, genel teþvik tedbirlerinden faydalanmaktadýr.       

Sigorta Pirimi ve Gelir Vergisi Stopajý Teþviki: 5084 sayýlý yasa kapsamýnda sigorta pirimi (yüzde 100) ve gelir vergisi teþvikinden organize sanayi bölgesinde faydalanan iþ yeri sayýsý 26, sigortalý iþçi sayýsý ise 1084 kiþidir. OSB dýþýnda tüm sektörlerde teþvikten (yüzde 80) faydalanan iþyeri sayýsý 576 adet, sigortalý sayýsý 5.106 kiþidir. Toplam olarak 5084 sayýlý yasadan faydalanan iþ yeri sayýsý 602 adet, sigortalý iþçi sayýsý ise 6.190 kiþidir.

            5510 sayýlý kanun gereði borcu olmayan iþveren sigorta pirimin den 5 puan indirim yapýlmasýndan faydalanan, iþ yeri sayýsý 943 adet, sigortalý iþçi sayýsý ise 4220 kiþidir.

            4447 sayýlý kanun gereði 18-29 yaþ arasý iþçi çalýþtýran iþveren sigorta pirimi indiriminden yüzde 100 faydalanan, iþ yeri sayýsý 13 adet, sigortalý iþçi sayýsý ise 18 kiþidir.

            Sigorta pirimi indiriminden genel toplamda faydalanan, iþ yeri sayýsý 1.558 adet sigortalý iþçi sayýsý ise 10.428 kiþidir.

            En az 10 iþçi çalýþtýran iþ yerlerinde iþçilerin ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin organize sanayi bölgelerinde tamamý, diðer yerlerdeki iþ yerlerinde yüzde 80?i, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden telkin edilmektedir.

Bedelsiz Arsa ve Arazi Tahsisi Teþviki: 5084 sayýlý yasanýn uygulamaya baþlamasýndan bu güne kadar bedelsiz arsa ve arazi talep sayýsý 18 adet firma veya kiþi tarafýndan yapýlmýþ olup, 51 adet parselde 145 milyon TL yatýrým ve 717 kiþinin istihdamý ön görülmüþtür.

            Baþvurulardan 7 adedi komisyon veya bakanlýk tarafýndan red edilmiþ olup, bunlarýn yatýrým tutarý 107 milyon TL öngörülen istihdam 315 kiþidir. Baþvurularýn 6 adedinin iþlemi devam etmekte olup, öngörülen yatýrým 13,4 milyon YTL istihdam 98 kiþidir. Baþvurulardan 2 adedi iþlemleri tamamlanarak yatýrýmcýya devredilmiþ ancak süresi içerisinde amacýna uygun yatýrým yapýlmadýðýndan geri alýnmýþ olup, bunlarýn yatýrým tutarý 18 milyon TL öngörülen istihdam ise 223 kiþidir. Baþvurulardan 3 adedinin iþlemleri tamamlanarak yatýrýmcýlara devredilmiþ olup; bunlarýn ön gördüðü yatýrým 6,2 milyon TL ve istihdam 71 kiþidir. Bedelsiz olarak devredilen 3 parselde yatýrým konusuna uygun faaliyetler devam etmektedir. 28 þubat 2009 tarihli mükerrer Resmi Gazete de yayýnlanan 5838 sayýlý kanunla yatýrým yeri tahsisi maddesi organize sanayi bölgeleri dýþýnda kaldýrýlmýþ olup, bu maddenin yerine geçmek üzere 4706 sayýlý Hazineye Ait Taþýnmaz Mallarýn Deðerlendirilmesi ve Katma Deðer Vergisi Kanunu ile yatýrýmcýlara arsa ve araziler üzerinde 49 yýl süreli irtifak hakký veren düzenleme yapýlmýþtýr.

            Enerji Desteði Teþviki: 5084 sayýlý yasaya göre yararlanan firma sayýsý 19 adet olup 2006-2007-2008 yýllarýnda toplam enerji desteði 378.022 TL?dir. Bu firmalardan 10 adedi eski iþletme olduklarýndan faydalanmalarý sona ermiþtir. Yeni olan 9 adet iþletmenin enerji desteði uygulamasý devam etmektedir.

            5838 sayýlý kanunla teþviklerin süresi 2009 yýlý sonuna kadar uzatýlmýþtýr.

Cansuyu Kredisi: Ýmalatçý esnaf ve sanatkârlara sýfýr faizli birinci etapta Aðustos ayýnda 80 kiþi baþvuruda bulunmuþ olup, 55 esnaf ve sanatkâr kredi almaya hak kazanmýþtýr.

            2008 yýlý Kasým ayýnda baþlatýlan KOBÝ'leri de kapsayan ikinci etap krediye ilimizden 22 kiþi müracaat etmiþ 15 kiþinin kredisi onaylanmýþtýr. Aralýk ayýnda baþlatýlan küçük esnafa yönelik birinci etabýn devamý niteliðindeki kredi desteðine ilimizden 55 kiþi müracaat etmiþ olup, 45 esnaf ve sanatkârýn kredisi onaylanmýþtýr. Kasým ve Aralýk aylarýnda kredisi onaylanan 60 kiþi olup, bunlardan 50 kiþiye kredi kullandýrýlmýþtýr. Toplam olarak cansuyu kredisinden yararlananlarýn sayýsý 105 kiþi olup, kullandýrýlan kredi miktarý 3,2 milyon TL civarýndadýr.

            Meslek Kurslarý: Ýþsizlikle mücadele ve KOBÝ'lerin ihtiyaç duyduðu eleman ihtiyacýnýn karþýlamak amacýyla 2009 yýlýnda 26 meslekte 43 adet kurs açýlarak 790 kiþinin meslek edinmesi planlanmýþtýr. Ýþ Kur Ýl Müdürlüðünce meslek kurslarý için 662.576 TL bütçe ayrýlmýþtýr. Ayrýca istihdam garantili olarak bir meslek dalýnda 40 kiþinin katýlacaðý meslek edinme kurusu açýlacaktýr. Ýlk olarak 2009 yýlý Mart ayýnýn ilk haftasýnda 11 meslek dalýnda 27 kursun açýlacak olup, 524 kiþi bu kurslara katýlacaktýr. Yýl içerisinde planlanan kurslarýn açýlmasýna devam edilecektir.

            Ekonomik durumun ayrýntýlarý ilgili sektörlerde gösterilmiþtir

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?