• 15 Ağustos 2020, 07:31:51

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: ERZiNCaN'a ÖZGÜ  (Okunma sayısı 736 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
ERZiNCaN'a ÖZGÜ
« : 26 Nisan 2010, 01:27:50 »
Bakýrcýlýk

Ürünün Adý :  Erzincan Bakýr Ýmalat ve El Ýþlemeciliði Sanatý

Ürünün Coðrafi Ýþaret Tescil No : 38

Ürünün Üretim Alaný  : Erzincan ili ve ilçeleri : Erzincan, Üzümlü, Çayýrlý, Tercan, Mercan, Kemah, Refahiye, Ýliç, Kemaliye, Otlukbeli.

Ürünün Çeþitleri :

El Teklisi

Makine Teklisi

Mine Ýþleme

Dövme

Serigrafi


 

Ürünün Tarifi :Ýþlemeci ustalarýnca özel tasarlanan þekillerin oyma tekniði ile tekli kalemle bakýr üzerine çýkarýlmasý iþlemidir. Külçe halinde gelen hammaddeyi levha haline dönüþtürüp elde ve tezgahlarda þekillendirerek sanatkarýn, tarihten gelen birikim ve ince nakýþý ile 104 elden geçirerek ortaya koyduðu bir sanat eseridir. 105. el müþterinin elidir.


Üretim Koþullarý : Külçe halindeki hammadde bakýr hattanesinde ocaklarda eritilir, kalýplara dökülür. Kalýplara dökülen bakýr, üretilecek ürürün özelliðine göre silindirden ( vals tezgahlarýndan ) geçirilerek kalýnlýðý ayarlanýr. Silindirden geçerken sertleþen bakýr tekrar fýrýnlarda tavlanýr. Bu iþlem istenilen ölçüye gelinceye kadar tekrar tekrar yapýlýr. Levha haline gelen bakýr daire  makaslarýnda istenilen ebatlarda kesilir.

Kesilen levhalar yaklaþýk 500 çeþit kalýplara göre, ustasýna ve kendine özel  bir þekilde sývama tezgahlarýnda, mazgala yardýmýyla birkaç iþlemle þekillendirilir. Küçük parçalar direk tezgaha girer, büyük parçalar için ayrýca kovan basýlýr. Tekrar tavlandýktan sonra sývama tezgahlarýnda kalýplar üzerinde þekillendirilir.


Ürünün  Özellikleri : Bakýr, üzerinde yapýlan her iþlemde sertleþir. Bundan dolayý her iþlem sonunda tavýnýn alýnmasý gerekir. Yapýlan ürün kalýptan çýkýnca  polisaj makinelerinde parlatýlýr. Lehim ve kaynak iþlemleri yapýlýr, tekrar polisaja girer, üzerlerindeki yaðýn temizlenmesi için 900 lik sýcak deterjanlý suda yýkanýr. Kavak aðacýndan elde edilen ince hýzar talaþýyla kurulanýr. Üzerlerindeki talaþ tekrar fýrçayla silinerek, vernik iþlemi yapýlýr, kurulandýktan sonra belirli yerlere bant çekilerek boyaya þekil verilir, tabancayla boyama iþlemi yapýlýr. Boyanan ürün fýrýnlanarak kurutulur. Boyanýn kalitesi ürün üzerindeki  ayýrt edici özellik olarak görünür. Ýmalatý yapýlan ürünler, boyanýn sertleþmesi  için iþlemeye girmeden önce 7-10 gün süreyle  bekletilir.

Ýþleme Özellikleri : Ýþlemeci, ürünün iþleme tarzýný kafasýnda tasarlar. Bir iþlemeci binlerce desen çýkardýðý gibi, her iþleme ustasýnýn kendisine özgü bir tarzý ortaya çýkmaktadýr. Bakýrýn kararmamasý için  tekli kalemle iþlemenin  yapýlmasý gerekir. Böyle iþlenen eser 100 sene kararmaz. Tasarlanan þekiller ?Oyma Tekniðiyle? tekli kalemle bakýr üzerinde desenin þablonunu çýkarýr. Daha sonra tekli kalemle ara iþlemini yapar, gümüþ kaplamaya hazýr hale getirir. Sonra dolgu kalemiyle gümüþ kaplanacak yerler doldurulur. Ürün üzerinde özel bir formülle  hazýrlanmýþ  gümüþ-nitrat?ta gümüþ kaplama yapýlarak iþlemin ikinci aþamasýna geçilir. Mýsýr kalemiyle,  kalan iþlenmemiþ yerler ( desenlerin eksik kalan kýsýmlarý iþlenir. Bu iþlemden sonra ürün  kýrmýzý beyaz renk alýr. ) Ürünün  oksitlenmemesi için üzeri þeffaf ve kaliteli vernikle verniklenir. Sanatkar tarafýndan özel hazýrlanmýþ kaliteli selülozik, þeffaf vernik, sanatýn sanatkar yönünden ayýrt edici özelliðidir. Son olarak 24 saatlik beklemeden sonra ürün satýþa hazýr hale getirilir.

Mine Ýþleme Özellikleri : Bu ürünler ayrýca bakýr üzerine mine iþleme olarak ta iþlenmektedir. Tüm bu tarzda ortaya çýkan bakýr ürünleri üzerine mine iþleme olarak yapýlmasý ikinci bir ürünü ortaya çýkarmaktadýr.

Üretim Hacmi : Her atölyede üretilen ürünler, ürün çeþitleri çok farklý olduðundan ve bakýr iþlemecileri kendi evlerinde de iþlemeyi yapabildiklerinden üretim hacmi gelebilecek her türlü sipariþi karþýlayabilecek potansiyeldedir.

Ürüne Saðlanan Korumanýn faydalarý ( ekonomik, sosyal, çevresel, kültürel, bölgesel ) : 1970?li yýllardan 90?lý yýllara kadar bir sektör olan Erzincan bakýrý imalatý ve el iþleme sanatý  Ticaret ve Sanayi Odasý tarafýndan  coðrafi iþaret kapsamýnda tescil ettirilerek, mevcut üreticilerle çalýþma komisyonu oluþturulmuþ olup bu sanatýn tekrar iç ve dýþ piyasalarda canlandýrýlmasý çalýþmalarý yürütülmektedir. Böylelikle dünya pazarlarýna açýlacak olan tescilli bu ürünün Erzincan?da tekrar sektör haline getirilerek 3 bin ? 5 bin kiþinin istihdamý hedeflenmektedir. Yapýlacak bu çalýþma ilin ekonomik geliþmesinde lokomotif öncü rolü oynayacaðý kesin bir gerçek olarak görülmektedir.


Bakýr Ýþlemeciliði : Erzincan?da bakýr el sanatlarýnýn baþlangýcý çok eskiye dayanmaktadýr. Dövme bakýrcýlýk çok eski bir meslek olmasýna raðmen, bakýr iþlemeciliðinin baþlangýcý 1955-1960 yýllarý arasýdýr. Bu yýllarda Erzincan?da çeyiz eþyalarý satan birkaç esnafýn dükkan vitrinlerinde bakýr hamam tasý, sabunluk bulunmakta iken hamam taslarýnýn iyi satýldýðý görülünce bunlarýn seri imalatýna baþlanmýþtýr. Daha sonraki yýllarda bakýrcýlýðýn cazip hale gelmesiyle turistik bakýr süs eþyalarýnýn üretimine baþlanmýþtýr.


Çaydanlýk, semaver, sürahi, vazo, tepsi, çay-kahve-zemzem takýmlarý vs. süs kulaným eþyalarý yapýlmakta olup, bakýrýn boyanmasý  ve iþlenmesi  ile  yurt içi ve yurt dýþýna pazarlanmasý saðlanmýþtýr.

1955-1960 yýllarý arasýnda küçük atölyelerde iþleme bakýrcýlýðýn baþlamasý ile Erzincan el sanatlarýnda cazibe merkezi olmuþ ve 1970?li yýllarda bakýrcýlýk altýn çaðýný yaþamýþtýr.


Yüzlerce ailenin geçim kaynaðý olan bakýrcýlýk sanatýnýn parlak çaðý fazla uzun sürmemiþ yok olma durumuna gelmiþtir. Ticari yönden parlak dönemi ise 1980-1985 yýllarý arasýndadýr. Ancak bu dönemdeki fazla sürüm ve fazla kazanma hýrsý bakýr iþlemeciliðinin sanat deðerini en alt seviyeye indirmiþtir. Önceleri ?Tekli? kalemle iþlenen bakýr, daha sonra makinelerle iþlenmeye baþlanmýþtýr. Bilgisiz kiþilerin sektöre girmesiyle bilinçsizce ve sanat deðeri olmayan bakýr iþleri üretilmeye baþlanmýþ ve bundan da bakýrcýlýk sanatý büyük ölçüde talep yetersizliði ile karþýlaþmýþtýr.

Üretimin yüzde 10?u yurt içinde, özellikle Ege ve Akdeniz Bölgeleri?ne, yüzde 90?ý ise yurt dýþýnda A.B.D., Ýtalya, Finlandiya, Japonya, Almanya, Fransa gibi ülkelere pazarlanýyordu.

Sanat deðeri azaldýðýndan önce yurt dýþý, daha sonra da yurt içi pazarlar gün geçtikçe zayýfladý. Bu iþten gelir saðlayanlar kendi sanatlarýna kendileri deðer vermeyerek baþkalarýnýn deðer vermesini beklediler. Bugün bu bilince varan birkaç bakýr iþletmecisinin sabýr ve üstün gayretleriyle Erzincan? da bakýr iþlemeciliði azda olsa yapýlmaktadýr.

Yapýlan araþtýrmalara göre  bu gün Erzincan? da faaliyet gösteren yaklaþýk 8-10 maðazada iþleme bakýr ve turistik bakýr eþya satýlmaktadýr. Bakýr iþlemeciliðinde çalýþan 40-50 civarýnda iþçi bulunmaktadýr. Halen tam kapasite ile çalýþma imkaný bulunmayan  3 atölyede turistik bakýr ürünleri üretilmektedir.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: ERZiNCaN'a ÖZGÜ
« Yanıtla #1 : 26 Nisan 2010, 01:30:42 »
Erzincan Üzümü


Tanýmý: Erzincan Üzümlü (cimin) yöresinde yetiþen siyah renkli, þekli basýk-oval, ortalama 3-4 gram tane aðýrlýðýnda, çekirdek sayýsý ortalama 1-4 orta kabuk kalýnlýðýnda, aromasý tatlý-mayhoþ, konik þeklinde, dolgun sýklýkta, 300-1500 gram salkým iriliðinde sofralýk bir üzüm cinsidir.

Ürünün Bileþimi: Tanede; azot  %0.36, fosfor %0.01, potasyum % 0.20, magnezyum % 0.008, kalsiyum % 0.04, Yaprakta; azot % 1.75 fosfor % 0.30, potasyum % 0.49, magnezyum % 0.11, kalsiyum % 1.47, demir % 66.0, Çinko % 29.95,  bakýr % 36.25

Özellikleri : Yöreye özgü coðrafi durum, iklim özellikleri, nem, sýcaklýk ve rüzgar gibi faktörlerden gelmektedir.

Coðrafi Durum: Erzincan ovasý; Doðuanadolu Bölgesi?nin Fýrat havzasý?nda, takriben 38?18 ? 40?42 doðu boylamlarý ile  39-40?06 Kuzey enlemleri arasýnda yer alan genellikle 1300-1500 metre yükseklikteki yamaç arazilerdeki biriktirme konileri üzerinde kurulmuþ baðlarýn son hududu Bayýrbað köyünde 1700 m?ye kadar ulaþmaktadýr.

Ýklim Özellikleri: En faydalý yaðýþlar; kýþ, erken bahar ve hasadý müteakip olan sonbahar yaðýþlarýdýr. Kurak yaz dönemi içinde, üzümlere ben düþtüðü zaman, mantari hastalýklarýn zuhuruna meydan vermeyecek þekilde yaðan yaðmurlardýr.

Oncalarýn suya ve sulamaya ihtiyacý, Haziran ayýnýn baþýndan baþlayarak Eylül ayýnýn ortalarýna kadar devam etmektedir. En fazla su ihtiyacý, Temmuz ayýnýn baþý Aðustos ayýnýn birinci haftasýdýr.

Nisbinem : Ortalama nisbinem % 58?dir. Nisbi rutubetin düþük ve sýcaklýk yüksek olduðunda evapotsprasyon çok fazla olursa oncalarýn yapraklarýna ve tanelerine zarar vermektedir.

Sýcaklýk: Yýllýk sýcaklýk ortalamasý en az 9 derece (9-12) olan yerlerde yetiþebilmektedir. Erzincan?ýn senelik sýcaklýk ortalamasý 10.7 derece, yaz aylarý ortalamasý 22.6 derece olmaktadýr.  Sýcaklýk devamlý olarak 15-20 derecenin altýna düþmemelidir.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: ERZiNCaN'a ÖZGÜ
« Yanıtla #2 : 26 Nisan 2010, 01:31:44 »
Erzincan Peyniri


Ürünün Adý : Erzincan Tulum Peyniri (Menþe Adý)

Ürünün Coðrafi Ýþaret Tescil No : 30

Ürünün Tanýmý :Yapýmýna beþinci-altýncý aylarda baþlanan ,dokuzuncu aylarda biten, tamamen Erzincan?ýn yüksek rakýmlý,90-100  çeþit bitki zenginliðine sahip ,temiz ve serin yaylalarýndaki buz gibi soðuk sulardan beslenen,beyaz koyundan (karaman koyun ) alýnan sütten yapýlan peynire Erzincan Tulum Peyniri denmektedir.

Erzincan Tulum Peyniri diðer peynirlere göre daha parlak görünümlü,daha güzel kokulu,tam yaðlý ve daha lezzetlidir.Peynirin tuzlanmasý ve yaylalarýn temiz havasýnda bekletilmesi çok hijyenik olmasýný ve olabilecek mikroplardan arýnmasýný   temin etmektedir.

Ürünün Üretim Tekniði :Erzincan?ýn temiz ve serin havalý yaylalarýnda otlayan Beyaz Karaman koyundan alýnan süt,önce temiz süzeklerde bir-iki defa süzülür.Süzülen sütler kazanlarýn içerisinde bir-iki saat dinlendirilir.Hazýr olan sütler ÞÝRDEN denilen kendi elleriyle yapýlan maya ile mayalanýr.

Þirden :Süt kuzusunun midesine denmektedir.Peynir suyu,þeker,tuz ve bunun içerisine Þirden atýlarak bir çeþit maya yapýlmaktadýr.

Mayalanan süt yaklaþýk bir saat sonra ince,ufak,iki kilogramlýk temiz bezden yapýlmýþ süzeklere alýnýp peynir haline getirilir.Üzerinden bir gece geçtikten sonra sabah kuþluk vakti mandýraya getirilir.Mandýrada þeker torbalarý büyüklüðünde torbalara konur,bir hafta-on gün üzerine bez örtüp hava ve toz almamasý saðlanýp,suyunu tamamen çekmesi için bekletilir.

On günden sonra bakýr veya krom teknelerde ufalanýr,%2,2.5 oranýnda daha çok Kemah tuzu ile tuzlandýktan sonra tekrar yeni torbalara sýký bir þekilde basýlýr ve torbalarýn aðzý dikilir.Tekrar düzgünce üçerli üst üste gelecek bir þekilde dizilir.On günlük beklemeden sonra tamamen suyu süzülen peynir bidonlara basýlmak üzere soðuk hava depolarýna nakledilir.5,7,10,25,40 kilogramlýk bidonlara veya 20,60 kilogramlýk derilere makinelerle veya elle basýlýr.(Elle basýlan peynir Erzincan?da daha tercihlidir çünkü,daha uzun sene (iki sene) dayanýklý ve peynirin acýma riski yok.Fakat þimdi çok fazla miktarlarda peynir üretildiði için makinelerle basým iþlemi yapýlmaktadýr.Soðuk havada üç ay bekletilip kývama gelen peynir,Türkiye pazarlarýna sunulur.

Kemah Tuzu   :Doðal olarak çýkan tuzlu suyun özel olarak yapýlmýþ göletlerde toplanarak,güneþ altýnda buharlaþmasýyla tamamen katkýsýz,doðal yollarla elde edilen bir tuzdur.Diðer normal tuzlardan farký peynirin erimemesini,daðýlmamasýný ve suyunu dýþa vermesini saðlar.

Diðerlerinden Ayýrýcý Özellik :Tuzlanmýþ peynir bir gün kendi haline býrakýldýktan sonra ?tecan? denilen muvakkat tulumlara basýlarak 20 gün normal oda sýcaklýðýnda býrakýlmakta,bu sýrada vakit vakit derinin alt kýsmý açýlarak toplanan peynir suyu boþaltýlmakta ,ondan sonra asýl tuluma sýkýca basýlarak olgunlaþma mahzenlerine konulmaktadýr.(ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ YAYINLARI-SÜT TEKNOLOJÝSÝ-Prof.Dr.Ahmet KURT).

Ürünün Menþe Adýnýn Kullanýlacaðý Bölge :Erzincan ili ve ilçelerinin oluþturduðu coðrafi alandýr. Erzincan, Üzümlü, Çayýrlý, Tercan, Mercan, Kemah, Refahiye, Ýliç, Kemaliye, Otlukbeli.

Ürünün Yapýldýðý Yaylalar:

1-Munzur Yaylalarý: Kemaliye?den baþlayýp Pülümür?de biten , yüksek rakýmlý,12 ay kar bulunan,100 bin koyun barýndýrabilen, 20 civarýnda yayla.

2-Çimen Yaylalarý: Erzincan Refahiye arasýnda bulunan yaylalar.

3-Çayýrlý Yaylalarý

4-Tercan Yaylalarý

5-Kemah Oluk Yaylasý

Ürünün Coðrafi Ýþaret Türü :

Menþe adý.Yukarýdaki tüm bilgiler ve belgeler ürünün coðrafi iþaret türünden Menþe adýna uygun olduðunu göstermektedir.

Denetim Biçimi : Ürünün denetimi ,baþkalarýnýn ayný ürünü üretimlerinin teknik özelliklerine uygunluðunun kontrolleri, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasý koordinasyonu ile gerçekleþtirilecektir.

Denetim Esaslarý :Ürünün üretildiði 5.,6.,7.,8.,9. aylarda , 4 veya 6 aylýk periyodlarda, tüketici þikayetleri üzerine her zaman,  2 ila 5 kiþi olmak üzere aþaðýda belirtilen kuruluþlardan bir denetim kurulu oluþturularak denetim yapýlýr, sonucunda ilgili rapor hazýrlanýr.

Denetime Katýlacak Kurumlar

 -Erzincan Ticaret ve Sanayi  Odasý uzman elemaný (Gýda Mühendisi)

-Tarým Ýl Müdürlüðünden veteriner hekim ve ziraat mühendisi

-Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasý Üyesi üretici firmalardan iki eleman

Ürünün Kullaným Biçimi       : Markalama

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: ERZiNCaN'a ÖZGÜ
« Yanıtla #3 : 26 Nisan 2010, 01:32:43 »
Rafting


Rafting:Rafting Erzincan?da 1994 yýlýndan itibaren Karasu (Fýrat) Nehrinde yapýlmaktadýr. 1997?de Munzur Fýrat Doða Sporlarý Derneðinin kurulmasý ile aktif olarak zengin malzeme  ve rehber kadrosu ile hizmet vermektedir.

15  Mayýs 1999 yýlýnda  Turizm Bakanýnýn da   katkýsýyla  yaklaþýk 100 kiþilik bir sporcu gurubunun katýldýðý Erzincan 2000 Rafting  Festivali yapýlmýþtýr. Özellikle Mayýs ayýnda 6?lýk ve 5?lik rapitler oldukça fazladýr. Yollarüstü-Mutu arasýndaki parkurun uzunluðu 40 km.?yi bulur. Mayýs ayýndan sonra sularýn azalmasýyla Sansa-Baðlar mevkiinden (Erzincan-Erzurum karayolu 55 km.)  Mutu?ya kadar 26 km.?lik bir parkur vardýr. Bir tane 5?lik, 3 tane 4?lük, 5 tane 3?lük, 1 tane 2?lik rapit oluþur. Parkurun diðer bir özelliði Erzincan-Erzurum kara ve demir yolunu takip etmesidir. Bu özellik dünyanýn hiçbir yerinde yoktur.

Kano: Karasu nehri, kano yapmaya elveriþli olup nehrin her kesiminde yapýlabilir. Munzur-Fýrat Doða Sporlarý Derneði akarsu kanosu sporunu aktif olarak yapmaktadýr. Zorlu apitler Erzincan-Erzurum yolu 55 km.?sinde araç ile takriben 20-25 dakikalýk bir yolculuktan sonra ulaþýlýr. Beytahtý - Ýliç arasý bu spor için çok uygun bir parkurdur.

Kürek: Erzincan Barajý ve Keban Barajý göllerinde kürek sporu yapýlmaktadýr.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: ERZiNCaN'a ÖZGÜ
« Yanıtla #4 : 26 Nisan 2010, 01:33:38 »
Yamaç Paraþütü


Yamaç Paraþütü: Termiklerin oldukça fazla olmasý coðrafi þartlarýn mükemmelliði  bu spor için  Erzincan?ý birinci sýraya oturtmuþtur. 1997 yýlýnda baþlayan bu spor  1998 de kurulan derneklerle daha hýzlý bir geliþme kaydetmiþtir. Yaylabaþý Munzur-Ata Doða ve Hava Sporlarý  Derneði  yamaç paraþütü eðitim kurslarý açmýþ ve gayet baþarýlý olmuþtur. Halen Yaylabaþý  Beldesinde yurt içi  ve yurt  dýþýndan gelen sporcular hem eðitim almakta hem  de bu sporu yapmaktadýrlar. Keþiþ ve Munzur Daðlarý 3200-3500m bu sporun yapýlmasýna avantaj saðlar.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: ERZiNCaN'a ÖZGÜ
« Yanıtla #5 : 26 Nisan 2010, 01:34:42 »
Cirit


 Cirit: Geleneksel bir ata sporumuz olan cirit tescilli olarak ilk kez 1989 yýlýnda baþlamýþtýr. Ýki adet kulüp bulunmaktadýr. Bunlar Erzincan Atlý Ýhtisas Kulübü  ve 13 Þubat Ýhtisas Kulübüdür, renkleri siyah-kýrmýzýdýr. Kulüblerin kuruluþ amacý; Erzincan ve çevresindeki at neslinin  ýslahý , binicilik ve geleneksel olarak milli günlerimizde gösteri yapmak yurt içi ve yurt dýþý faaliyetlere katýlmak ve saðlýklý nesiller yetiþtirmektir.

Üç adet nizami ölçülerde kum ve toprak  karýþýmý tribünlü cirit sahasý (50 kiþilik)  mevcuttur. Ýki tanesi Terzibaba mevkiinde, (Erzincan-Çaðlayan yolu üzeri 5 km.) bir adette þehir merkezinde Öðretmenevi üstü Geçit Belediyesi alt kýsmýnda bulunmaktadýr.

1996 yýlýnda Doðu gurubu Þampiyonasý yapýlmýþ ve Erzincan Atlý  Ýhtisas Spor Kulübü birinci olmuþtur. Her yýl ilimizin kurtuluþu 13 Þubat günü Erzurum ve Bayburt ilinden davet edilen  takýmlarla ikili   müsabakalar tertip  edilerek cirit sporu canlý tutulmuþtur.

1997-1998 yýlýnda Ankara?da  yapýlan yarýþmalarda Erzincan Atlý Ýhtisas Spor  Kulübü üst  üste iki kez Türkiye ikincisi olmuþtur. Ayrýca   kulüpler federasyon faaliyet programý içinde bulunan Ak-Yeniköy, Aydýn, Ankara Türkiye Þampiyonasý Trabzon, Davutlar,(Aydýn), Ilgýn(Konya), Yataðan(Denizli), Uþak,Selender (Manisa) Erzurum, Malatya, Bayburt, Söðüt(Bilecik) gibi illerde müsabakalar yapmýþ üstün baþarýlar elde etmiþlerdir.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: ERZiNCaN'a ÖZGÜ
« Yanıtla #6 : 26 Nisan 2010, 01:35:48 »
Doða Sporlarý


Treaking-Daðcýlýk-Kayak ve Kampçýlýk: Erzincan coðrafyasýnýn ve ikliminin mükemmelliði bu sporlarý yapmaya çok müsaittir. ?Erzincan Munzur Fýrat Doða Sporlarý Derneði? ?Erzincan Daðcýlýk Kayakçýlýk ve Ýhtisas Kulübü? (EDKÝK) tecrübeli,  eðitimli daðcýlarý rehberleri ve kayakçýlarý ile bu sporlarý aktif olarak yapmaktadýr. Yaylabaþý Ardýçlý Göl mevkii ormanlarýnda treaking ve kaya týrmanýþý, Esence, Yedigöller, Refahiye Dumanlý ormanlarýnda treaking ve kampçýlýk, Sakaltutan Akbulut Kayak Tesisinde  kayak sporu yapýlmaktadýr.

 Buz Týrmanýþý: Ocak, Þubat ve Mart ayýnýn baþlarýnda Girlevik Þelalesinin donmasý ile  burada bu spor yapýlmaktadýr.

 Camel Trophy: Tierre Del Fuega?da yapýlacak  olan Camel Trophy Türkiye seçmeleri  26 Mart 1998?de Erzincan?da  baþladý ve dört gün sürdü. Türkiye?de bu etkinliðin en uygun yeri olarak  tespit edilen Erzincan, ulusal medyanýn ilgisini çekmiþtir.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: ERZiNCaN'a ÖZGÜ
« Yanıtla #7 : 26 Nisan 2010, 01:36:35 »
Kayak


Kayak Tesisleri: Akbulut kayak tesisleri Erzincan-Sivas E-80 Devlet Karayolu üzerinde ve Erzincan?a 42 km mesafede olup yolu tamamen asfalttýr. Akbulut Kayak Tesislerinde Alp disiplininde kayak yapýlmaktadýr. Kayak oteli ve tesisleri E-80 karayoluna asfalt  yol ile baðlý olup , yollar yaz-kýþ tamamen açýktýr. Otel 60 kiþi kapasiteli, 100 kiþilik yemek ve toplantý salonu, sporcu odalarý, saunasý ile her türlü konfora sahiptir. Kýþ ve dað sporlarý ile yayla turizminde gerçek bir turizm merkezidir. Tesis bilhassa kýþ aylarýnda çalýþmakta olup, kayak kiralamasý ve kayak öðretimi yapýlmaktadýr. Tesisler 30.000 m² alan üzerine inþa edilmiþtir. Üst istasyondan baþlayan 5 adet pist mevcuttur. Dere içi pisti yüzde 50 meyilli 800 m?lik profesyoneller  için, su deposu pisti 1.000 m.?lik, köy yolu pisti 2.000 m.?lik, yamaç sýrtý 1.200 m.?lik ve 1.800 m.?lik karþý sýrt dediðimiz profesyonel ?amatör  kayakçýlara hitap eden pistler mevcuttur.

Teleski olarak Türkiye?nin en uzun liftlerindendir. Uzunluðu 1.026 m. alt istasyon rakýmý 1.927 m. ve üst istasyon rakýmý 2.155 m.?dir. Kot farký 228 m.?dýr. Tesis 110 aský ve  110 kw ?lýk bir güçle çalýþmaktadýr. Ayný anda 110 kiþi taþýnmakta olup,  saatteki taþýma kapasitesi 1.200 kiþidir. Mahallinde kiralamaya müsait 100 takým kayak ski bulunmaktadýr. Valilik kupasý, Kurtuluþ kupasý, okullarýn yarý yýl tatil dönemlerinde il spor merkezi kayak kursu ve il birinciliði yarýþmalarý yapýlmaktadýr.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: ERZiNCaN'a ÖZGÜ
« Yanıtla #8 : 26 Nisan 2010, 01:37:00 »
Su Sporu


Su Kayaðý: Tercan Baraj Göletinde (Erzincan-Erzurum Karayolu 98 km.) 1998 yýlýnda Türkiye Su  Kayaðý Þampiyonasý yapýldý. 1997 yýlýnda Erzincan Munzur Fýrat Doða Sporlarý Derneðinin kurulmasý  ile su kayaðý  etkinlikleri  baþlamýþ oldu. 1998 yýlýnda Erzincan Göyne Baraj Göletinde yapýlan Türkiye Birinciliðinde Erzincan Munzur Fýrat Doða Sporlarý Derneði Türkiye Þampiyonu oldu.  Bu spor  Tercan Baraj Göletinde yapýlmakta olup; parkur uzunluklarý þöyledir:

 Çalmýþla parkuru 1.200 m.,  Tuzla parkuru 3.750 m.,  Mertekli 1.550 m., Göyne 1.550 m., Kemaliye Keban Barajý parkur uzunluðu 2.500-3.000 m.?dýr.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!