• 14 Temmuz 2020, 09:16:18

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Çay Keþfedilmeseydi Ne Olurdu?  (Okunma sayısı 755 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

...

 • Ziyaretçi
Çay Keþfedilmeseydi Ne Olurdu?
« : 03 Mayıs 2010, 13:51:42 »


Çay Keþfedilmeseydi Ne Olurdu?Çay, M.Ö. 2737 yýlýnda Çin Ýmparatoru Shen Nung tarafýndan tesadüfen keþfedilmiþtir. Shen Nung, bir gün bahçede aðzý açýk bir kapta su kaynatýrken, çalýlýklardan bir kaç yaprak, kaynayan suyun içine düþer. Nung, yapraklarý suyun içinden çýkaramadan yapraklar suda kaynamaya baþlar, etrafa hoþ bir koku yayar. Ýmparator, merak edip suyun tadýna bakýnca çay keþfedilir.

Çay, Avrupa’ya 17. yüzyýlýn baþlarýnda gelir. Portekizliler, Çin’in kýyý kesimi olan Macao’dan gemiyle, Hollandalýlar da Endonezya yolu ile Avrupa’ya çayý getirmiþtir. Türklerin çayla Orta Asya’da tanýþtýklarý, Türkler arasýnda çayý ilk olarak Hoca Ahmet Yesevi’nin içtiði sanýlýyor. Türkler, batýya doðru göçleri ve ticari iliþkileri esnasýnda çayý da getirmiþler ve kullanmýþlardýr. Cumhuriyet döneminde Doðu Karadeniz Bölgesi’nde çay tarýmý baþarýlý olunca Türkiye’de çay, içecek olarak yaygýnlaþmýþtýr. Günümüzde çay, en çok tüketilen alkolsüz içecektir.
Ya Çay Olmasaydý?
• Çay keþfedilmeseydi, çaydanlýk, çay fincaný, çay kaþýðý, iþyerlerinde çay paydosu, þehirlerarasý otobüslerde çay molasý olmayacaktý.
• Kahvehaneler, çay ocaklarý olmayacaktý. Ýnsanlar miskin miskin kahve köþelerinde oturmayacak, çalýþarak ekonomiye katkýda bulunacaklardý.
• Kahvehaneler olmasaydý, kâðýt ve taþ oyunlarý, kumar da yaygýnlaþmayacaktý.
• Kahve ülkesi olarak bilinen Türkiye’de insanlar kahve içmeye devam edecekler, “bir fincan kahvenin kýrk yýl hatýrý vardýr” demeye devam edecektik.
• Kahvaltýlarýmýzda çayýn vazgeçilmez bir yeri olmayacak, evimize gelen misafirlere baþka þeyler ikram etmek zorunda kalacaktýk…
• Türkiye, kiþi baþýna yýllýk çay tüketiminde 2,3 kg ile dünyada birinci sýraya yerleþmeyecekti.
• Çayýn demi için “tavþan kaný” deyimi ortaya çýkmayacaktý, ince belli cam çay bardaklarýndan tavþan kaný çayý sohbetle içenlerin tavþan uysallýðýna kavuþacaðýný ummayacaktýk.
• Tatsýz, bulanýk, rengi bozuk ve soðuk çay getiren çaycýya: “Ne bu yahu! Ýmamýn abdest suyuna benzemiþ.” diye sitem etmeyecektik.
• Liselerde çay partileri yapýlmayacaktý. Aslýnda, þimdi bu partilerde çaydan baþka her þey içiliyor ama adý yine de “Çay Partisi”.
• Çay olmasaydý, sigara içenlerin sayýsý da giderek artmayacaktý belki de… Yemekten hemen sonra yakýlan sigaralar tiryakilere ilaç gibi gelirken akabinde baþlayan çay servisi de vücuda su ve dolayýsýyla da canlýlýk getirir.
• Ýngiltere’de Çay falýna bakýlmayacak, 20. yüzyýlýn baþýndan ortalarýna kadar, salgýn halinde çay partilerinde bayanlar arasýnda çay falýna bakmak yaygýnlaþmayacaktý.
• Kadýnlar, “Beþ Çayý” diye kendilerine vakit ayýrýp, çay içmeyi ve dedikodu yapmayý alýþkanlýk haline getirmeyecekler, çay yüzünden ev iþlerini ihmal etmeyeceklerdi. Çalýþmaya harcanacak zaman çay içmekle tüketilmeyecekti.
• Çayýn tiryakileri için 5 duyu organýna hitap ettiði: çayýn rengiyle göze, kokusuyla burna, þekerini karýþtýrýrken kulaða, sýcaklýðýyla tene, tadýyla ise dile iyi geldiðini ileri sürülmeyecekti.
• Çok çay içenlerde “Çarpýntý, göðüs anjini, sinir bozukluðu, baþ aðrýsý, sýkýntý, mide bulantýsý, el titremesi ve uykusuzluk” gibi hastalýklar artmayacaktý.
• Ýngilizler, klasik beþ çayýnda çaya süt eklemeyi; Çinliler, “yeþil çay içmeyi; Kuzey Afrikalýlar, çayý nane ile aromalandýrmayý; Orta Doðulular, çayý genellikle limonla içmeyi; Ruslar, çayýn içine reçel koymayý ya da “kýtlama” þeker ile içmeyi; kahve tutkunu Amerikalýlar ise çayý demleyip buz gibi soðuttuktan sonra keyfini çýkarmayý alýþkanlýk haline getirmeyeceklerdi.

Çevrimdışı AFFE

 • YöNeTiCi
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 606
 • Teþekkür 26
Ynt: Çay Keþfedilmeseydi Ne Olurdu?
« Yanıtla #1 : 03 Mayıs 2010, 15:14:51 »
Anlaya bildigim kadarýyla zararý daha çokmuþ çayýn faydasýndan       güzel bir yazýydý teþekkürler :cicek2:
Ýnsanlarla yüzyüze konuþarak her sorunu halledebilirsin; ama bazý insanlar gelir önüne, hangi yüzüne konuþacaðýný bilemezsin.

insan

 • Ziyaretçi
Ynt: Çay Keþfedilmeseydi Ne Olurdu?
« Yanıtla #2 : 04 Mayıs 2010, 21:30:58 »
ÇAY..

Olsa da oluuuuurr....
Olmasa da Oluuuuurrr...

Çevrimdışı HAdeKa

 • Mani_Sa_Karya_lý_10
 • TaLiP
 • **
 • İleti: 420
 • Teþekkür 4
Ynt: Çay Keþfedilmeseydi Ne Olurdu?
« Yanıtla #3 : 05 Mayıs 2010, 01:00:59 »
olsa da olur olmasa da olur mu ..

yok yok olmazsa olmaz..  o benim vazgeçilmezim velhasýl-ý kelam çay müminin mazotudur :)
>>> "Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana] <<<

insan

 • Ziyaretçi
Ynt: Çay Keþfedilmeseydi Ne Olurdu?
« Yanıtla #4 : 05 Mayıs 2010, 03:07:45 »


Hayýr güzel kardeþim, olmadý..

Mü-min'in dünya nasibinden "vaz geçilmez" i yoktur..
Hakikat penceresinden bak...

 :hmm:Çevrimdışı HAdeKa

 • Mani_Sa_Karya_lý_10
 • TaLiP
 • **
 • İleti: 420
 • Teþekkür 4
Ynt: Çay Keþfedilmeseydi Ne Olurdu?
« Yanıtla #5 : 05 Mayıs 2010, 14:21:00 »
peki..!
>>> "Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana] <<<