• 06 Nisan 2020, 18:21:24

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Diyanet'in kahreden anketi  (Okunma sayısı 1404 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Diyanet'in kahreden anketi
« : 19 Mayıs 2010, 02:02:29 »
Diyanet Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Prof. Dr. Mehmet Görmez, 22 bin kiþi üzerinde yapýlan bir araþtýrmada, yüzde 20'lik bir kesimin Kur'an-ý Kerimi hayatta eline dahi almadýðýnýn ortaya çýktýðýný açýkladý.

 Hoþgör Kuran Kurslarý Yaptýrma ve Yaþatma Derneði tarafýndan Karataþ Mahallesi'nde yaptýrýlan Hoþgör Yatýlý Kýz Kuran Kursu'nun açýlýþýnda konuþan Mehmet Görmez, Anadolu insanýnýn fýtratýnda Ýslama hizmet etmek olduðunu söyledi.

Baþta Gaziantep olmak üzere Türkiye'nin bir çok ilinde ve yurt dýþýnda cami ve kuran kurslarý yaptýran hayýrsever iþ adamý Ahmet Ziylan'ýn bu kursun da yapýlmasýna vesile olmasýna sevindiðini anlatan Görmez, '' Yurt dýþýna gitmiþtim. Büyük bir cami gördüm, caminin Ahmet Ziylan tarafýndan yaptýrýldýðýný duyunca bir hemþehrim olarak onunla gurur duydum'' diye konuþtu.

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn bilgisi dahilinde bir sivil toplum örgütü tarafýndan yaptýrýlan araþtýrmanýn sonuçlarýnýn kendilerini ürküttüðünü ifade eden Görmez, sözlerini þöyle sürdürdü:

''22 bin kiþi üzerinde yapýlan bu araþtýrmada, yüzde 20'lik bir kesimin Kur'an-ý Kerim'i hayatta eline almadýðý, yüzde 60'ýnýn Kur'an-ý Kerim'i eline aldýðý ancak yüzüne okuyamadýðý ve yüzde 40'lýk kesimin de Kur'an-ý Kerim'i yüzüne okuyabildiði ve yüzde 80'lik bir kesimin ise yüzüne okuduðu Kur'an-ý Kerim'in manasýný bilmediði sonucu bizleri ürküttü. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý olarak, ülkemizde yaþayan her Müslümanýn mutlaka Kur'an-ý Kerim'i bilmesini isteriz. Ancak, yüzde 20'lik bir kesimin Kur'an-ý Kerim'i hiç eline almamýþ olmasý bizleri çok üzdü. Tüm Kur'an kurslarýmýzda okunan Kur'an'ýn mutlaka mealinin okunmasýný istiyoruz ki insanlarýmýz okunan Kur'an'ýn anlamýný bilsinler.''

Cami ve Kur'an kurslarýnýn geçmiþ yýllarda çok kötü yerlerde ve kötü þartlarda yapýldýðýna dikkati çeken Görmez, ''Ama ALLAH'a þükürler olsun ki son yýllarda yapýlan tüm cami ve Kur'an kurslarýmýz, kentlerin ve köylerin en güzel yerlerine gayet modern teknolojiyle yapýlýyor. Anadolu insanýmýz, gazilik maaþýný, muhtaçlýk maaþýný, yetim öksüz aylýðý ile bazý kadýn ve gençlerin cep harçlýklarýný cami ve Kur'an kursu yapýmý için baðýþladýklarý bizleri çok duygulandýrýyor'' þeklinde konuþtu.

Fatih Ýlim ve Araþtýrma Vakfý Onursal Baþkaný Ahmet Ziylan da 200 metrekarelik bir alan üzerine beþ katlý yaptýrýlan yatýlý kýz Kur'an kursunun 150 yatak kapasiteli olduðunu ancak bu yýl 75 öðrenci alacaklarýný belirtti.

-''AMACIMIZ KUR'AN BÝLMEYEN ÝNSAN BIRAKMAMAK''-

Yaz aylarýnda okullarýn kapanmasýyla Kur'an kurslarýndan talep patlamasý yaþadýklarýný ifade eden Ziylan, ''Bir ilimizde cami yapýmý için öðrencilerin dört kese içerisinde okul harçlýklarýný gönderdiklerini görünce çok duygulanmýþtým. Ýþte Anadolu insaný bu. Ama hayýrsever iþ adamlarýmýz bu çocuklarýmýzýn yaptýðý küçük yardýmlara muhtaç olmadan ülkemize büyük cami ve Kur'an kurslarý yaptýðýný memnuniyetle görüyoruz. Amacýmýz, Kur'an'ýn giremediði ev, Kur'an bilmeyen insan býrakmamak. Çünkü, Yüce Yaradan, 'Kur'an okuyan toplumlar hiç bir zaman darlýk görmezler' diye buyuruyor.''Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

insan

 • Ziyaretçi
Ynt: Diyanet'in kahreden anketi
« Yanıtla #1 : 19 Mayıs 2010, 09:44:39 »


Þimdi, Diyanet Kuran kurslarýlya çocuklarý eðitiyor ,hatta bayanlara özel kurslarý var, peki erkekler ;onlar için Kuran kurslarý var mý?
Ýþten çýktýktan sonra akþam saatlerinde gidebilecekleri ,Diyanet eliyle dinlerini öðrene bilecekleri Kuran kurslarý...

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Diyanet'in kahreden anketi
« Yanıtla #2 : 19 Mayıs 2010, 11:46:36 »
peki erkekler ;onlar için Kuran kurslarý var mý?

kurs'un olup olmamasýnýn ne önemi var?!
siz okumak, öðrenmek istiyor musunuz? bütün mesele bu!
biri gelecek, tutacak yakamdan ve "hocam, ben ölesiye kur'an öðrenme sevdasýndayým... bunu bana öðreteceksin!" diyecek... ve,
ben ona "hayýr!" diyecem... var mý böyle biþey, olabilir mi? mümkün müdür!?

bu mesleðe baþladýðým gün söz verdim Rabbime, "her kim bana kur'an öðrenme amacýyla müracaat ettiyse ona asla "hayýr" demiyeceðim" diye... bu bahsettiðim kararlýlýk içinde olan biri için bir baþka hocanýn da 'hayýr' diyebileceðini zannetmem. yani anlayacaðýnýz abisi, arz dediðiniz þey ancak talep ile oluyor. resmiyetin falan önemi yok.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

insan

 • Ziyaretçi
Ynt: Diyanet'in kahreden anketi
« Yanıtla #3 : 19 Mayıs 2010, 12:06:16 »


Hýýýmmmm..
YANi ,Kur-an ögrenip öðrenmeme erKEKlerin "keyfiyetine" kalmýþ...Mecburi bir durum yok...

Hocam, Diyanet erkekler için kurslar açacak anneler, eþler hatta çocuklar babalarýn ,oðullarýn eþlerin beyinlerini ütüliyecek ,ancak ondan sonra erKEK zihniyeti Kur-an ögrenme isteginin "mecburiyyetinin" oluþtugunu fark edecek..

Yoksaaaa..
Ýmkansýza yakýn ,sizin tarifinize sahip ER bulmak...


Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Diyanet'in kahreden anketi
« Yanıtla #4 : 19 Mayıs 2010, 13:01:54 »
bak abisi, istersen bu iþleri fazla kaþýma...!!!
çünkü altýndan öyle þeyler çýkar ki, acýtýr hepimizi...
bu ülkenin dini konulardaki sosyolojik gerçeklerini analiz edebilen gerçekçi bir anket yapýlabilseydi bi göreydin ki aynaya yansýyanlar ne kadar iç karartan þeylerdir!

þimdi biz bunu kadýn-erkek farklýlýðýndan ziyade kiþinin yetiþtirilme tarzýna baðlasak daha iyi olur.

evet, kadýnlar kýzlar bugün erkeklerden çok daha fazla sayýda kur'an kursuna gidiyor, okuyor, öðreniyor... da,
acaba bunlarýn yüzde kaçý hassaten rýza-i ilahi için yapýyor bunu? hiç sorgulayabildik mi?
bu memlekette mesela kur'an bilmek bir kadýn için ayrýcalýk gibidir, ama kur'an ahlakýný yaþamasý o denli makbul deðildir.
hani "desinler" meselesi var ya! "desinler ki, falanýn kýzý sular seller gibi kur'an okurmuþ, hocalara bile kur'aný tersden okuturmuþ!!!"
buna mukabil öyle gençler okuttum ki, bir sahabe hevesiyle, aþký ve cehdiyle okudular. bunlarýn birçoðu ailelerinin karþý çýkmasýna, adeta evlatlarýný reddetme noktasýna getirmesine raðmen okudular... yüzleri öyle nurlandý, öyle bir samimi oldular ki... hatýrlayýnca hala gözlerim yaþarýr. halbuki okuttuðum yüzlerce kýz öðrencim içinde ayný samimiyeti devam ettirenini, ayný vecd ve istiðrak haline ulaþabilenini hemen hiç görmedim. üstelik ben bu kýzlarý okuturken hemen her gün ders yanýnda mutlaka sohbet vermiþimdir. aðlamýþ, aðlatmýþýmdýr... ama herþey orada bitiyor bi yerde, oradan çýkýnca bi bakýyorsunuz ki eski hallerine avdet ediyorlar. o zaman anlýyorum ki bir bayanýn kimyasý erkeðinki kadar sebatkâr olmuyor, olamýyor. kýz öðrencilerime verdiðim sohbetleri ayný ölçüde erkek talebe okutsaydým da onlara verseydim emin olun, birçoðu belki evliya olmazdý ama, dümdüz bir yolda cetvel yürüyebilecek hale gelebilirdi Rabbimin izniyle...

yani abisi, iþler her zaman göründüðü gibi olmuyor bu ülkede...

ne yazýk ki!...

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

insan

 • Ziyaretçi
Ynt: Diyanet'in kahreden anketi
« Yanıtla #5 : 19 Mayıs 2010, 19:24:45 »


Bu sitede haným kardeþlerime o kadar kelam ettim ki, bir çoðu kavgada bile söylenmez cihetindendi, bu ettiðiniz kelamýn yarýsýný etmediniz hocam..Sözlerimi hemcinslerinize hakaret olarak aldýnýz galiba, ama hayýr öyle bir niyetin yoktu ..

***

Konu þuki bu ülkede KADIN eðitimi ön saflara çýkarýlýrken ,erkeke eðitimi geride býrakýlýyor..
Haydi kýzlar okula…Kardelenler… dibi eðitim seferberlikleri ve Diyanetin din eðitimi hep kadýnlar üzerine…

ÝYÝDE; bu eðitimli kadýnlar kimlerle evlenip gelecegimizin garantisi evlatlarý yetiþtirecek..Dýþardan eðitimli erkek transfer edemiyceðimize göre(!)  demek ki bizim yetiþtirmemiz gerekli..

Neden sadece KADIN ?

ÝNSAN yetiþtirsek daha doðru olmaz mý?

Erkek arkadaþlarýmýn evlenecekleri kýz tarifleri;Hafýz…Çarþaflý…Namazlý..
Ýyide bu erkeklerin kýldýðý bir Cuma namazý, o da fýrsat bulurlarsa..Çoðu Kur-an’ý ya hiç öðrenmemiþ yada artýk okuyamýyor, unutmuþ..
Diyanet dinini bilen ÝNSAN yetiþtirmek için çaba göstersin..
Anne çocuðuna namaz kýlmayý öðretip ,çocuðunun namaz kýlmasý için çabalarken çocuðun anneye sordugu ilk soru , NEDEN BABAM NAMAZ KILMIYOR ??olur…

Anlatmak istediðim þey bu hocam…

ErKEKleri kahvelerden çýkaralým..Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Diyanet'in kahreden anketi
« Yanıtla #6 : 19 Mayıs 2010, 20:04:59 »
Yok abisi, inan bu yazdýklarýmý karþý cins refleksiyle yazmýþ deðilim. bilakis size katýlýyorum. kesinlikle haklýsýnýz.
evet bu ülke "vur" deyince "öldüren" cinsinden bir garaibler ülkesidir. geçmiþte kadýn kýsmý okutulmazdý. ama evinde yaþanan islami hayat ona gerekli donanýmlarý saðlayabiliyordu. görgü, hikmet, irfan... ne dersen, mevcuttu, osmanlý kadýnýnda...

cumhuriyeti kurdular, kadýný okutacaðýz artýk dediler. ve okuttular da... ama ne okutma!
evden çýkarmýþlardý bi kez, ama bir daha eve sokabilmek ne mümkün.
okuttukça cehalete sürükledik... çünkü batýdan ithal edilen eðitim sistemi okur-yazar olmaktan baþka bir haslet kazandýrmýyordu, keza...
geçmiþten tevarüs eden hikmeti, irfaný da yitirdiler...

biz hâla okutmaða devam ediyoruz; lakin verdiðimiz dini eðitimin de bir bereketi yok, ihlas, samimiyet, hikmet ve irfan kazandýrabilecek bir kimyasý yok. ve bu ülkenin müstakbel anneleri ne doðru dürüst bir müslüman, ne de bir batýlý olabildi.

olamadý, olamazdý da... çünkü yaþadýklarý vasat buna müsait deðildi. binlerce insan içinde yapayalnýz býraktýk onlarý. aiþe, hatice, fatýma analarýmýzý okuttuk onlara; ama onlar yanlarýnda, gözlerinin önünde hiçbir benzerini bulamadýlar. haliyle bu yalnýzlýk bu güzel analarýmýzýn yaþadýðý o muhteþem hayatý bir ütopya haline getirdi. ulaþýlmaz kýldý. ve müstakbel anneler ancak gördükleriyle ve görebilecekleriyle iktifa etmek zorunda kaldýlar. malum, hani bir söz vardýr ya, "su girdiði kabýn þeklini alýr" diye... onlarda öyle oldu, girdikleri kabýn þeklini aldýlar. yani topluma uydular, analarýnýn, abla ve teyzelerinin ötesine geçemediler bi türlü... bu yüzden onlarý asla suçlamýyorum.

erkek milletine gelince, onlarýn kaderi ekmek kazanma üzerine kuruldu. din iþlerini nasýlsa hanýmlarý evde halledebilirdi, onlar ekmek kazansýn yeterdi... bi de eve yorgun argýn gelince din iþi, kur'an iþi... ý ýh... uðraþamazdý. hele bi emekli olsundu, o zaman bakardý belki o iþlere... nasýl bi memleket ama!

cumhuriyetimizi kuran büyüklerimiz(!) böyle tasarlamýþlardý toplumu. toplum mühendisliði denen bir meslek vardý ve bu iþte onlarýn üzerine yoktu. bu uþak ruhlu hainler hizmet ettikleri efendilerinin bütün isteklerini yerine getirmiþlerdi. biçtikleri elbiseyi bir güzel giydirmiþlerdi millete... dardý, biçimsizdi, falan filan... millet giymiþti ya, gerisinin ne önemi vardý ki... erkek ekmek peþindeydi, kadýnsa sokaklarda moda kovalýyordu. erkek yorgundu, kadýn brezilya dizilerine gözyaþý döküyordu. din-diyanet iþleri mi dediniz... caným nasýl olsa ara bir uðrayan kandil geceleri vardý, nasýlsa tv.lerde mevlit kur'an falan okunuyordu, dinlerlerdi, olur biterdi iþte...!!!

abisi, merhaba ve günaydýn!
nasýlsýnýz, iyisiniz demi? :cicek1:

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

insan

 • Ziyaretçi
Ynt: Diyanet'in kahreden anketi
« Yanıtla #7 : 19 Mayıs 2010, 21:41:41 »

Düþüncelerimi büyük harfler kullanarak yeniden (!)  anlatmak zorunda býrakýlmak "benim uyukladýðýmý mý gösteriyor ki?"...

Ýyi o zaman ..
Sizede günaydýn hocam..
Ýyiyim ...
Eksik olamayýn...


Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Diyanet'in kahreden anketi
« Yanıtla #8 : 20 Mayıs 2010, 01:37:43 »
yok abisi, uyuklamayý kasdetmek için demedim öyle...
bir ironiydi sadece...
gönlünü ferah tut abisi, müsretih ol.
siz uyuklamazsýnýz çünki,
bilmez miyim! kahve

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı dilerim

 • TaLiP
 • **
 • İleti: 114
 • Teþekkür 3
Ynt: Diyanet'in kahreden anketi
« Yanıtla #9 : 29 Ağustos 2011, 15:04:09 »
bak abisi, istersen bu iþleri fazla kaþýma...!!!
çünkü altýndan öyle þeyler çýkar ki, acýtýr hepimizi...
bu ülkenin dini konulardaki sosyolojik gerçeklerini analiz edebilen gerçekçi bir anket yapýlabilseydi bi göreydin ki aynaya yansýyanlar ne kadar iç karartan þeylerdir!

þimdi biz bunu kadýn-erkek farklýlýðýndan ziyade kiþinin yetiþtirilme tarzýna baðlasak daha iyi olur.

evet, kadýnlar kýzlar bugün erkeklerden çok daha fazla sayýda kur'an kursuna gidiyor, okuyor, öðreniyor... da,
acaba bunlarýn yüzde kaçý hassaten rýza-i ilahi için yapýyor bunu? hiç sorgulayabildik mi?
bu memlekette mesela kur'an bilmek bir kadýn için ayrýcalýk gibidir, ama kur'an ahlakýný yaþamasý o denli makbul deðildir.
hani "desinler" meselesi var ya! "desinler ki, falanýn kýzý sular seller gibi kur'an okurmuþ, hocalara bile kur'aný tersden okuturmuþ!!!"
buna mukabil öyle gençler okuttum ki, bir sahabe hevesiyle, aþký ve cehdiyle okudular. bunlarýn birçoðu ailelerinin karþý çýkmasýna, adeta evlatlarýný reddetme noktasýna getirmesine raðmen okudular... yüzleri öyle nurlandý, öyle bir samimi oldular ki... hatýrlayýnca hala gözlerim yaþarýr. halbuki okuttuðum yüzlerce kýz öðrencim içinde ayný samimiyeti devam ettirenini, ayný vecd ve istiðrak haline ulaþabilenini hemen hiç görmedim. üstelik ben bu kýzlarý okuturken hemen her gün ders yanýnda mutlaka sohbet vermiþimdir. aðlamýþ, aðlatmýþýmdýr... ama herþey orada bitiyor bi yerde, oradan çýkýnca bi bakýyorsunuz ki eski hallerine avdet ediyorlar. o zaman anlýyorum ki bir bayanýn kimyasý erkeðinki kadar sebatkâr olmuyor, olamýyor. kýz öðrencilerime verdiðim sohbetleri ayný ölçüde erkek talebe okutsaydým da onlara verseydim emin olun, birçoðu belki evliya olmazdý ama, dümdüz bir yolda cetvel yürüyebilecek hale gelebilirdi Rabbimin izniyle...

yani abisi, iþler her zaman göründüðü gibi olmuyor bu ülkede...

ne yazýk ki!...


Bir ilave yapayým: Kadýnlar ya babalarýnýn, ya abilerinin ya da kocalarýnýn emri altýndadýr. Ýþte bu adamlarýn görevi emri altýndakileri ateþten korumaktýr. Her nasýl yapýlacaksa onlar yapacaklar bu iþi. Dediðiniz kadar samimi olabiliyorsa erkekler neden kýzlarýna, eþlerine sahip çýkýp gereðini yapmýyorlar?
Cevabýný ben vereyim: Samimiyetleri yeterli deðil!
Hanýmýmýn ve hayvaýmýn serkeþleþtiðini gördüðümde ihlasýmý yoklarým, mutlaka samimiyetim ihlasým yara almýþtýr diyen hazret sitem etmeyi becerememiþ miydi?
Üslubun sert gelmesin! Bu konu beni fazlasýyla acýtýyor.
Bana dua Eder misiniz?

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Diyanet'in kahreden anketi
« Yanıtla #10 : 30 Ağustos 2011, 01:09:54 »
dilerim abla, yazdýklarým belli ki size hassaten kadýn özelinde yazýlmýþ intibaý vermiþ olmalý...
bu konuya derdimizi, meramýmýzý anlatacak daha çok þeyler yazabilirdik, ne ki þu an vaktin en dar girdabýndayýz.
mevlam kýsmet buyurursa bilahare dertleþiriz inþaALLAH.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı dilerim

 • TaLiP
 • **
 • İleti: 114
 • Teþekkür 3
Diyanet'in kahreden anketi
« Yanıtla #11 : 11 Eylül 2011, 01:52:27 »
dilerim abla, yazdýklarým belli ki size hassaten kadýn özelinde yazýlmýþ intibaý vermiþ olmalý...
bu konuya derdimizi, meramýmýzý anlatacak daha çok þeyler yazabilirdik, ne ki þu an vaktin en dar girdabýndayýz.
mevlam kýsmet buyurursa bilahare dertleþiriz inþaALLAH.

ÝnþALLAH!
Bana dua Eder misiniz?

Çevrimdışı melal

 • TaLiP
 • **
 • İleti: 202
 • Teþekkür 12
Diyanet'in kahreden anketi
« Yanıtla #12 : 11 Eylül 2011, 11:28:34 »
Diyaaloðunuzun hepsini okuyamadým...


bir abi vardý,derdi ki
hacca gittim büyük bir sevinçle,orda çektiðim acýyý hiç bir zaman çekmedim ömrümde.Namaz kýlýyorduk,selamladým iç huzuruyla etrafýma bakarken,herkesin elinde huþu ile saatlerce okuduklarý Kur'anýmýz vardý...
ellerinden býrakmýyrolardý, aþýk maþuðunu bulmuþ gibi buluþmuþlar kuran ile tüm zamanlrýný geçiren o kullara bakýnca baþýmý yere eðdim..ama ne büyük bir acýydý ALLAHým..ben okuma bilmiyordum!
kuraný alime alamamýþ ve okumak istesemde artýk orda okuyamýyordum..
sanki nasýl yaþarsanýz öyle ölürsünüz..nasýl evimde türkiye de okumadan yaþadýysam Kbede okumak nasib olmadý:(
gelir gelmez kuran öðrendim!yaþým çok geçmiþte olsa..