• 04 Nisan 2020, 02:38:28

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Kiskanç mýsýnýz? Bayanlar Test Edin  (Okunma sayısı 537 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

bilgiresidence

  • Ziyaretçi
Kiskanç mýsýnýz? Bayanlar Test Edin
« : 23 Ekim 2009, 08:21:35 »
Ýnsan sevdiðini kýskanýr derler! Herkesin bildiði bu sözde hiç þüphesiz doðruluk payý var. Aþkýndan ölse bile kesinlikle kýskanmadýðýný söyleyenlerdenseniz bir daha düþünün ve iliþkinize bir göz atýn. Bayanlar için hazýrladýðýmýz aþaðýdaki testi cevaplayýn. Çýkan sonuç sizi oldukça þaþýrtabilir!


1. Erkek arkadaþýnýzla en sevdiðiniz restoranda yemek yiyorsunuz ve o durmadan garson kýzýn ne kadar hoþ olduðundan bahsedip tüm romantik atmosferi bozuyor. Siz;

 a) Garson kýz yanýnýzdan her geçtiðinde erkek arkadaþýnýzý cimcikler, bakmamasý için kaþ göz hareketleri yaparsýnýz.

b) Erkek arkadaþýnýza ne kadar kaba ve yüzsüz olduðunu ima edecek þeyler söylersiniz.

c) Yemeði o anda bitirir, erkek arkadaþýnýzý terkeder ve o restorana bir daha adým atmazsýnýz.
2. Erkek arkadaþýnýz bir gün masum bir þaka olarak eski sevgilisinin tam anlamýyla sarýþýn bir bomba olduðunu söylüyor. Siz;
a) Kendi kendinize “Ben onun yaptýðý herþeyin daha iyisini yapabilirim.” diye düþünür ve bu lafý kesinlikle kafanýza takmazsýnýz.

b) Ne kadar duymak istemeseniz de detaylarý anlatmasý için erkek arkadaþýnýza baský yaparsýnýz.
c) Erkek arkadaþýnýza o kýzýn adýný bir daha aðzýna almamasýný, aksi takdirde sonsuza kadar ondan ayrýlacaðýnýzý söylersiniz.

3. Güzelliðiyle göz kamaþtýran en iyi arkadaþýnýzýn doðum günü ve erkek arkadaþýnýz ona bir hediye aldýðýný söylüyor. Bütün ýsrarlarýnýza raðmen hediyenin ne olduðu hakkýnda tek kelime etmeyen sevgilinizin söylediði tek þey hediyenin paketlenmiþ olduðu ve açýlana kadar beklemeniz gerektiði. Siz;

a) Önce biraz tedirgin olsanýz da sonradan sevgilinizin arkadaþýnýza aldýðý hediyenin en az size aldýðý hediye kadar güzel olmasýný ümit edersiniz.

b) Erkek arkadaþýnýzýn hediyeyi neden bu kadar gizlediðini düþünür, bunun özel bir hediye olup olmadýðýný merak edersiniz.

c) Erkek arkadaþýnýza aldýðý hediyeyi hemen göstermesini, yoksa hemen ondan ayrýlacaðýnýzý söylersiniz.

4. Son zamanlarda erkek arkadaþýnýzýn sürekli deðiþik kýz parfümleri ve içki koktuðunu farkettiniz. Bunu ona söylediðinizde ise her zaman bir bahane bulup konuyu geçiþtiriyor. Bu tavýrlarýnýn karþýsýnda ne yapardýnýz?
a) Kafanýzý bu olaya takmazsýnýz.

b) Erkek arkadaþýnýza sorular sorarak açýk vereceði bir þeyler bulmaya çalýþýrsýnýz.
c) Onu gizli gizli takip etmeye baþlarsýnýz.

5. Erkek arkadaþýnýz bu aralar oldukça tedirgin ve heyecanlý görünüyor, mesela telefon çaldýðý an hemen açmak için yerinden fýrlýyor. Siz;
a) Bütün bu hareketlerinin sebebini stresli iþ hayatýna baðlarsýnýz.

b) Ona hayatýnda kötü giden bir þeyin olup olmadýðýný sorarsýnýz.

c) Çalan telefonlarý sevgilinizden önce açmaya çalýþýrsýnýz.

6. Erkek arkadaþýnýz hep hayalini kurduðu bir fantaziyi sizinle gerçekleþtirmek istiyor. Siz;
a) Denemeyi düþünürsünüz. Ne de olsa hayata bir kere geliyoruz…

b) Bunu düþüneceðinizi söylersiniz.

c) Bu teklifi kesinlikle reddedersiniz.

CEVAPLAR
Sorulara verdiðiniz cevaplarda;

a’lar fazlaysa:

Sizin insan üstü bir kontrol mekanizmanýz var. Herkesin içinde olan kýskançlýk taneleri sizin kan basýncýnýzý bile yükseltmiyor. Ama bu kadar rahat olmanýz yanlýþ anlaþýlabilir.

b’ler fazlaysa:

Çoðumuz gibi siz de bazen kýskançlýk krizlerine girmektesiniz ama bu kýskançlýklarýn hayatýnýzý mahvetmesine izin vermiyorsunuz. Yine de zaman zaman kýskançlýðýnýz yüzünden mantýksýz hareketler de yapmýyor deðilsiniz.

c’ler fazlaysa:

Sizin olduðunuz her yerde kýskançlýk da var. En güzel, en mutlu anlarda bile karþýnýzdakinin sizi aldattýðýný gösterecek bir þeyler arýyorsunuz. Ýliþkiniz bu kadar saðlýksýz mý, yoksa siz biraz fazla mý þüphecisiniz?


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?