• 15 Temmuz 2020, 05:24:33

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Ýþ Görüþmelerinde Beden Dili  (Okunma sayısı 582 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

bilgiresidence

  • Ziyaretçi
Ýþ Görüþmelerinde Beden Dili
« : 23 Ekim 2009, 08:25:46 »
Ýþ görüþmeleri sýrasýnda kendimizi rakip sahadaymýþ gibi hissederiz. Bunun nedeni bilmediðimiz bir ortamda kendimizi gergin hissetmemiz. Çünkü orasý bizler için adeta bir arena. Karþýmýzdaki matadora karþý galip gelmeye çalýþýrýz.

O halde bu arenada neler yapmalýyýz.

Herþeyden önce iþ baþvurusu yapacaðýnýz kurumu, stratejilerini, misyonunu, ürünlerini bilmeniz gerekir. Ýþ baþvurusunda bulunduðu iþletmeyi tanýmayan kimsenin þirket kültürüne geç adapte olacaðýna inanýlýr.

 Görüþmeye son derece uygun, þýk ama abartýlmamýþ bir kýyafetle, mümkünse takým ile gitmeli. Bayanlarýn da takým elbise giyinmesi uygun olur ama etek (mini olmamalý), ceket, gömlek uyumluluðunda bir kýyafet de oldukça uygun olabilir.

Ayakkabýlarýnýz çamursuz ve boyalý olmalý.

Beyler traþlý ve temiz kokular sürünerek, bayanlar hafif makyajlý ve yine aðýr olmayan hafif bir parfüm kullanarak gitmeliler.

Görüþmeye 5 dakika da olsa sakýn geç gitmeyin. Görüþmenin önemli kriterlerinden biri zamaný kullanma becerisidir. Artýk iþletmeler zamanýný uygun ve etkili kullanan personele yatýrým yapýyor. Daha ilk dakikada gecikerek zamanlama konusunda kötü puan almak istemezsiniz deðil mi? Gecikiyor olmanýz size negatif puan kazandýrmanýn dýþýnda,
o görüþmeye soluk soluða girmenizi ve konuþmanýzýn ahenginin bozulmasýný saðlar. Bu da kendinizi ifade etmede size sýkýntýlar yaþatýr. Trafik durumu, hava durumu, evinizin iþ yerine uzaklýðý, çalmayan saatler vs... artýk kimsenin umrunda olan þeyler deðil.
Bilgisayar, internet çaðýnýn nimetlerinden yararlanýn ve hava durumunu, yol durumunu önceden kontrol edin. Erken uyanmanýz gerekiyorsa ve saatinize güvenmiyorsanýz, Telekom´un otomatik uyandýrma servisine uyandýrma talimatý býrakýn, ama sakýn mazeret
bildirmeyin (çok ciddi bir sebebiniz yoksa).

En fazla 10 dakika önce, ideali 5 dakika önce görüþme yerinde bulunmak ve ortamý analiz etmek sizin için iyi olur. Çevrede bulunan insanlarý rahatsýz etmeden gözlemleyin ve durumunuz uygunsa kat sekreterinden kurum ile ilgili bilgi almaya yönelik sohbetlerde
bulunun.

Görüþme sýrasýnda elinizde çantanýz ve ajandanýz ya da en iyisi PALM gibi teknik bir ajandanýzýn olmasý size çok þey kazandýrýr. Çantanýzý açtýðýnýzda içinde devlet arþivi varmýþ gibi daðýnýk bir görüntü olmamasýnda yarar var. Görüþmenizde not almanýz gerekebilir; o açýdan ajandanýzý ya da palminizi etkili kullanýn.

Size ikram edilen çayý, kahveyi mutlaka kabul edin ve o ortamýn bir parçasýymýþsýnýz rahatlýðýnda davranýn.

Görüþmeye karþýnýzdakine sempatik bir tarzda selam vererek baþlayýn. Tebessüm etmeniz size puan kazandýrýr.

Görüþmeye erken gidip ortamda aldýðýnýz ilk imajýn kýsa bir özetini yapmanýzda ve bunun hoþ bir izlenim olduðunu belirtmenizde yarar var.

Tokalaþmanýz ne ezik ne de üstünlük taslayýcý bir tarzda olmalý. Tokalaþmanýz samimi olmalý. Aþýrý hafifi tarz güvensizliðinizi, aþýrý sert tarz kompleksinizi ortaya koyar.

Görüþmeniz sýrasýnda karþýnýzdakinin gözlerine çok rahatsýz etmeden bakýn.

Oturma alanýnýzý belirleme þansý varsa (bazý iþletmelerde görüþme odalarý vardýr) Sýrtýnýzý boþluða (kapý, pencere v.s.) gelmemesine dikkat edin. Sýrtýnýzýn boþlukta olmasý sizin kendinizi boþlukta hissetmenize sebep olabilir ya da her açýlan kapýda geri dönüp bakmanýz, rahatsýz edici bir sahnenin oluþmasýný saðlayabilir.

Konuþma sýrasýnda koltuðunuza çok kasýntý oturmayýn. Konuþmanýn gidiþine göre bazen eðilerek talepkar, bazen doðrularak güveninizi gösterin.

Görüþeceðiniz kurumun kimliði, görüþeceðiniz kiþinin pozisyonu sizin bacak bacak üstüne atýp atmamanýzda önemli rol oynar. En uygunu bacak bacak üstüne atmadan ama rahat edeceðimiz bir oturuþ pozisyonu almaktýr.

Görüþmenin gidiþini aðýrlýklý olarak görüþmeyi organize eden kiþi belirler. Kurum hakkýnda bir þeyler bildiðinizi düþünüyorsanýz ve bilginizin doðruluðundan eminseniz sizin orayý niçin seçtiðinizin nedenlerinden biri olarak gösterebilirsiniz.

Eðer iþ deðiþtirecekseniz asla ayrýldýðýnýz ya da ayrýlacaðýnýz kurumu kötülemeyin. Bu profesyonelce bir davranýþ olmaz. Tercih nedeniniz kariyeriniz olabilir, farklý bir kurum kimliðini yaþamak olabilir, farklý bir iþ koluna yönelmek olabilir, evinize yakýn bir
yer tercihi olabilir (Bazen bu baþka bir soruyu beraberinde getirebilir: "Biz kurum olarak þu an çalýþtýðýmýz yerden baþka bir yere taþýnsak bizden de mi ayrýlýrsýnýz?" gibi.

Maaþýnýzýn yetersizliði bir neden olmasýn. Tabii ki para için, kendimizi geliþtirmek, daha iyi bir yaþam standardýna kavuþmak için çalýþýyoruz ama bunu parasal bir tercih nedeni olarak göstermeniz çok doðru olmaz. Görüþmeler sýrasýnda parasal nedenleri söyleyip, elinizle de para iþareti yapmanýz çok ters karþýlanýr. (Espri niyetine bunu yapmak bile hoþ deðil.) Ýþ görüþmelerinde bir çok kiþinin sýnýfta kalmasýný saðlayan neden "Ne kadar maaþ düþünüyorsunuz?" sorusuna verdikleri cevaptan kaynaklanýr.

Kurumsal kimliði oluþmuþ bir iþletmede asla bir para miktarýndan bahsederek talepte bulunmayýn. Vereceðiniz en ideal cevap "Sizin gibi kurumsal kimliði oluþmuþ bir iþletmede benim pozisyonuma uygun bir ücret politikanýzýn olduðunu tahmin edebiliyorum. Ben bu politikaya uyum saðlamayý tercih ederim." Kurumsal kimliði oturmuþ ve çok yönlü çalýþan bir çok iþletme de performansýnýz deðerlendirilirken size
emeðiniz ölçüsünde ekonomik rahatlýk verilir. Onun için ekonomik nedenleri ilk görüþmelerde sýnýfta kalma nedeni yapmayýn.

Ýþ görüþmelerinde uygun ortam oluþtuðunda adeta bir markayý pazarlar gibi kendinizi pazarlamakta tereddüt etmeyin. Ülkemimizde yaygýn olmasa da kiþiler de markalaþabilirler. Markalaþmanýz sizin yetenekleriniz, deneyimleriniz, iþe katma deðeriniz, nitelikleriniz gibi özelliklerin birleþiminden oluþan bir bütündür. O açýdan nasýl
bir marka müþteriye pazarlamasýnda o markanýn faydasý ve farký önemliyse siz de o kuruma katacaðýnýz faydalarý ve rakiplerinize göre farkýnýzý anlatýn.

Görüþme sonrasýnda görüþmenin sonucunu ne zaman öðrenebileceðinizi sorun. Görüþmeden ayrýlýrken size zaman ayýrdýklarý için teþekkür etmeyi sakýn unutmayýn. Sadece görüþtüðünüz kiþiyi deðil ayný zamanda sekretere ve görüþtüðünüz diðer kiþilere de iyi günler dileyin. Saðlýklý iletiþimi saðlýklý beyinler kurarlar. Karþýnýzdaki kiþinin pozisyonu ne olursa olsun, küçümsemeden ileþitimde bulunmaktan asla çekinmeyin.


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?