• 18 Şubat 2020, 14:03:53

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Zeki çocuklar da öðrenme güçlüðü yaþýyor  (Okunma sayısı 445 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı kir_pi

  • !!!__Heyhat! Birileri duysun,akorda gelsin ritimler__!!
  • FoRuM Dostu
  • UzMaN ÜYE
  • ****
  • İleti: 1221
  • Teþekkür 6
  • !!!__Acýlarýn Sineði__!!!
Zeki çocuklar da öðrenme güçlüðü yaþýyor
« : 31 Mayıs 2010, 10:33:56 »
Zekanýn önemli kýsmýnýn genetik olduðu belirtiliyor. Bir çocuðun zeki olmasý her zaman kolay öðrenebileceði anlamýna gelmiyor. Zeki çocuklar da öðrenme ve algýlama güçlükleri yaþayabiliyor.
Her anne baba çocuðunun çok zeki olmasýný ister, hatta öyle olduðunu düþünür. Bebeklikten itibaren yaptýðý her þey gözüne çok büyük baþarý gibi görünebilir. Ancak dikkatli anne babalar çok zeki gibi görünen çocuklarýnda bir þeylerin eksik olduðunu hissedebilir. Çocuðun geç konuþmasý, geç yürümesi, fiziksel motor hareketlerini yaþýna göre tam yapamamasý, bazen dalgýnlaþmasý, özellikle okula baþladýktan sonra okumayý normalden geç sökmesi, kelimeleri tersten okumasý gibi birçok þey aslýnda bir yerlerde sorun olduðunu gösterir. Bu tür belirtiler görülen çocuk, zeki olmasýna raðmen öðrenme güçlüðü yaþýyor demektir. Öðrenme güçlüðü Türkiye’de yüzde 9 gibi yüksek bir oranda görülüyor. Yani Türkiye’de ilkokula giden her yüz çocuktan 9’unda öðrenme güçlüðü sorunu var. Bunun çok yüksek bir rakam olduðunu belirten Prof. Dr. Adnan Yüksel, bu durumun Türkiye’nin en büyük problemi olduðunu söylüyor. Ýstanbul Üniversitesi Cerrahpaþa Týp Fakültesi Genetik Anabilim Dalý Öðretim Üyesi ve Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný ve Çocuk Nörolojisi Uzmaný Prof. Dr. Adnan Yüksel, öðrenme güçlüðünün sebeplerini, korunma yollarýný ve tedavisinin nasýl yapýlacaðýný anlattý.
Zekayý “alýþýlagelmemiþ olaylarý çözme yeteneði” þeklinde tanýmlayan Prof. Adnan Yüksel, zekanýn dikkat, anlama, iletiþim, davranýþ, bellek, zaman-mekan oryantasyonu ve entelektüel fonksiyonlarýn bir bileþimi olarak ortaya çýktýðýný belirtiyor.
Zeka geriliði ile karýþtýrýlmamalý
Öðrenme güçlüðünün zeka geriliði ile karýþtýrýlmamasý gerektiðine dikkat çeken Prof. Dr. Adnan Yüksel, bu sorunu yaþayan çocuklarýn çok zeki olduklarýný; ancak zekayý oluþturan bileþenlerden sadece entelektüel fonksiyonlarda bozukluk yaþadýklarýný vurguluyor. Yüksel’in verdiði bilgilere göre, entelektüel fonksiyon okuma, yazma ve aritmetik hesaplamadan oluþuyor. Çocuðun entelektüel fonksiyonunun geri olduðu þu üç belirtiden anlaþýlýyor:
1. Çocuk yaþýna göre geri olur. Takvim yaþý 5 ise 5 yaþýndaki çocuktan beklenen zekaya göre okumasý yazmasý ve aritmetik hesabý geri olur.
2. Kendi akranlarýna göre geri olur.
3. Çocuðun kapasitesi ile performansý arasýnda farklýlýk vardýr. Aslýnda kapasitesi çok iyidir; ama performansý azdýr.
Prof. Dr. Adnan Yüksel’in anne-babalara tavsiyesi:
Çocuklarýnýzla devamlý konuþun, oyunlar oynayýn
Ýstanbul Üniversitesi Cerrahpaþa Týp Fakültesi Genetik Anabilim Dalý Öðretim Üyesi ve Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný ve Çocuk Nörolojisi Uzmaný Prof. Dr. Adnan Yüksel, çocuklarýn beynini kullanmasýnýn çok önemli olduðunu söyledi. Adnan Yüksel’in anne-babalara önemli tavsiyesi; Çocukla devamlý konuþun. Ýlgi gösterin. 1 aylýk bile olsa boþ boþ bakmasýn, karþýsýna geçip oyun yapýn. Çocuðu devamlý canlý renkli, ses çýkaran legolarla oynatýn.
Okul öncesi dönemde belirtileri
Okula baþlayan çocukta öðrenme güçlüðü daha kolay anlaþýlýyor; ama bu yaþ eðitim için geç bir dönem. O yüzden anne babalarýn çocuklarýný iyi gözlemleyip sorunu erken yaþta fark etmeleri tedavi þansýný artýrýyor. Peki, okulöncesi dönemde okuma-yazma ve matematik eðitimi alýnmadýðýna göre bozukluk nasýl anlaþýlacak?
1- Konuþma gecikmesi:
Her konuþma gecikmesi öðrenme güçlüðü deðil; ama önemli bir bölümünde öðrenme güçlüðü geliþebiliyor.
2- Yaþýtlarýna göre
performansýnýn iyi olmamasý:
Bu fiziksel olabilir. Biraz sakardýr. Bir þey taþýyacaðý zaman düþürür. Normal bir çocuk iki aylýkken baþýný tutar, 6 ayda oturur, 7-8 aylýkken döner, 9 aylýkken emekler, 1 yaþýnda yürür. Bunlar biraz gecikebilir.
3- Anne babalar düþünerek
deðerlendirdiði zaman birtakým þeylerinin eksik olduðunu hisseder:
Çocuk soru sorulunca hemen cevap vermez. Diðer çocuklara göre çekingendir.
Prof. Dr. Adnan Yüksel’in anne-babalara tavsiyesi:
Çocuklarýnýzla devamlý konuþun, oyunlar oynayýn
Ýstanbul Üniversitesi Cerrahpaþa Týp Fakültesi Genetik Anabilim Dalý Öðretim Üyesi ve Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný ve Çocuk Nörolojisi Uzmaný Prof. Dr. Adnan Yüksel, çocuklarýn beynini kullanmasýnýn çok önemli olduðunu söyledi. Adnan Yüksel’in anne-babalara önemli tavsiyesi; Çocukla devamlý konuþun. Ýlgi gösterin. 1 aylýk bile olsa boþ boþ bakmasýn, karþýsýna geçip oyun yapýn. Çocuðu devamlý canlý renkli, ses çýkaran legolarla oynatýn.
Okul dönemindeki belirtileri
Her çocuk, 1. sýnýfýn ilk üç ayýnda genellikle okumayý söker. Öðrenme güçlüðü olan çocuk hemen sökemez. Sene sonuna doðru ancak sökebilir. Okusa bile kelime atlar veya kelime ekler. Veya sesin vurgusunu ayarlayamaz. Yazamaz, yazarken harf hatasý yapar. e’leri i yazar, düzensiz yazar, bitiþik yazar. Harf atlar, ‘ev’ yerine ‘ve’ yazmasý çok tipik bir belirtidir. ‘Hilal’ yerine ‘ilal’ okur. Satýr atlar.
Okurken ters okur. Ayna yansýmasý gibi ‘ali’ yerine ‘ila’, ‘tarýk’ yerine ‘kýrat’ okur. Çocuk uzayla ilgili þeylerden konuþurken anne baba çok zeki olduðunu düþünür; ama bir türlü iki kere iki dört dedirtemez. Pratik olarak söyleyemez. Bir türlü çarpým tablosunu ezberleyemez. 3. sýnýfýn sonunda her çocuk bunu öðrenmiþ olmalý. Günleri, aylarý, mevsimleri sýrayla sayamaz. Tarih okurken 2005 yerine 2004 okur.
Yönelim bozukluðu vardýr. Saðýný solunu karýþtýrýr. Kuzey yerine güneyi gösterir. Araba kullanýrken saða döneceðine þaþýrýr, sola döner.
Sakardýr. Düðme ilikleyemez. Ýpi iðneye geçiremez. Bisiklet sürerken çok iyi deðildir. Ýnce motor ve kaba motor hareketleri geridir.
Bellekleri de iyi deðildir. Biraz önce dinlediðini unutabilir. Bu çocuklar evde yapacaðý dersi unutur. Ödev yaptýramazsýnýz. Konsantrasyon bozukluðu vardýr. Çantasýný okulda unutur, atkýsýný kaybeder. Yataðýný düzeltmez. Düzensizdir; ama cin gibidir.
Öðrenme güçlüðünün düzeltilmesi için normal okul eðitimi yetmez. 8 yaþýna kadar bu belirtiler azalýr ve sonra kaybolur; ama bozukluk tedavi edilmezse ömür boyu devam eder. Profesör de olsa okurken satýr atlamaya devam eder.
Çocuk genetik olarak anne
babasýndan ne kadar etkilenir?
Annede öðrenme güçlüðü varsa çocukta da yüzde 25 olacak diye kesin bir þey yok. Olma ihtimali genel orandan biraz daha yüksek. Öðrenme güçlüðünün 1. derece akrabalara geçme ihtimali yüksek. 2. derece akraba olunca, dedede olan hastalýk oðluna geçmemiþse torununa da geçme ihtimali çok az. Ama oðluna geçme ihtimali fazla.
Öðrenme güçlüðünde çocuðun
düþüp baþýný vurmasý çok etkilidir
Bir çocuðun öðrenme güçlüðü yaþamasýnda, doðumda oksijensiz kalmasý, annenin bebeði küçük doðurmasý, beslenme yetersizliði, çocuðun enfeksiyon geçirmesi, çocuðun metabolik bir hastalýðýnýn olmasý, ailede birtakým risk faktörlerinin olmasý gibi sebepler etkilidir. Ama en büyük sebep yüzde 90 oranýnda genetik, yani anne babadan gelen bozuk etkilerdir. Öðrenme güçlüðünü etkileyen 20-25 gen vardýr. Bununla birlikte çevre faktörleri de çocuðun öðrenmesini etkiler. Öðrenme güçlüðü için düþme çok önemlidir. Çocuk küçük yaþta düþtükçe beyin hücreleri ölüyor. Beyin suyun içindedir. Düþünce hem önden hem arkadan etkilenir Kesinlikle düþmemeli, kafasýný vurmamalý. Hücre öldüðü zaman kalan hücrelerle çalýþmak farklýdýr. Futbol oyununu düþünün. 11 kiþiyle oynamak farklý, oyuncular ne kadar iyi olursa olsun 8 kiþiyle oynamak farklý. 8 kiþiyle çocuðu götürüp LGS’ye, üniversite sýnavýna sokmamak lazým. Küçük yaþta enfeksiyon geçirirse, menenjit olursa çok ateþlenirse, çeþitli metabolik hastalýklardan muzdarip olursa, bunlardan oluþan toksik maddeler genleri bozar. Genler ise çok çeþitlidir. Genlerin nasýl çalýþtýðý, neyin sebep neyin sonuç olduðu bilinmiyor. Dolayýsýyla bir öðrenme güçlüðünde 20 gen etkili; ama bu genler nereden etkilenir? Anne doðum öncesinde ne yer, ne içer, nasýl davranýr, nasýl streslenir, o gün aldýðý protein miktarý, vitamin, element miktarý ne kadardýr? Bilmiyoruz. Bunlarýn hepsi çocuðu etkiler. Sistem o kadar mükemmel ki, bu kadar karýþýklýðýn içinde mükemmel bir intizam var. Biz ancak risk faktörü olarak söylüyoruz.
Beyindeki kayýtta bozukluk vardýr
Öðrenme güçlüðü yaþayan çocuklarýn beynindeki kayýtlarda bozukluk vardýr. Okurken harfler seslere, sesler hecelere, heceler kelime ve cümlelere çevrilir. Beyin bu sýrada kayýtta ‘ve’ yerine ‘ev’ kaydetmiþse bunu belleðe atar. Kayýt yanlýþ alýndýðý için kullanýrken de yanlýþ gelir. Bu çocuklarda genelde uzun süreli hafýza iyidir; ama kýsa süreli bellek kötüdür. Bir þeyi öðrenir; ama yanlýþ öðrenir. Yanlýþ öðrendiði zaman da sonuç yine yanlýþ olur. Bu psikolojik bir hastalýk deðil tamamen organik bir rahatsýzlýktýr. Beyinde anatomik olarak öðrenme merkezi vardýr. Bu normalde sol tarafta daha büyüktür. Bu tür çocuklarda bu ya saðdaki ile eþit ya da daha küçüktür. Anatomik olarak bunlarýn beyin geliþiminde birtakým farklýlýk vardýr.
Öðrenme güçlüðünün tedavisi
erken ve sürekli eðitim
Öðrenme güçlüðü tespit edilen çocuk ile hemen eðitime baþlanmalý. Eðitim süreklilik ister. Bu konuda maddi bütün imkanlar seferber edilmeli. Çünkü en büyük hizmet insana hizmettir. Erken eðitim üç safhadan oluþuyor:
Bireysel eðitim: Beyni kullanmak için bu çok önemlidir. Çocukla devamlý konuþun. Ýlgi gösterin. 1 aylýk bile olsa boþ boþ bakmasýn, karþýsýna geçip oyun yapýn. Çocuðu devamlý canlý renkli, ses çýkaran legolarla oynatýn.
Çocuða ne kadar çok ilgi gösterirseniz öðrenmesi o kadar geliþir. Çocuk nerede eksikse onun üzerinde durulmalý. Kekeliyorsa aynanýn karþýsýnda eðitilmeli. ‘Ve’lere ‘ev’ diyorsa yüz tane ‘ve’ yazdýracaksýnýz. Beyin ‘ev’ ile ‘ve’yi yavaþ yavaþ algýlayacak. Çocuðun yazmasý eksikse saatlerce yazdýrmalý. Sorun matematikse eðer, iki kere iki dördü bir çocuk iki tekrarda alýr, öbürü 18’de alýr, ama alýr. Beynin böyle bir özelliði var. Bu kötüye giden bir hastalýk deðil, statik bir durum. Hücre ölse bile, beyin yavaþ da olsa yeniden hücre oluþturabilir. Kalan hücreler de ölen hücrenin görevini üstlenir.
Konuþma terapisi: Bireysel eðitimin yanýnda ayna karþýsýnda bilgisayarlý veya elle eðitim yaptýrýlýr. Bu uzman terapistlerle yapýlýr. Aileler tek baþýna yapamaz.
Grup tedavisi: Grup içine girip, çevresindeki insanlardan bir þeyler öðrenmeli ve onlara da öðretmeli. Çocuðun mutlaka okula gitmesi lazým.
El becerilerini artýrma gibi aktiviteler yaptýrýlmalý: Olmayan veya eksik olan þeyleri bu þekilde tamamlayacaktýr. Böyle bir eðitimle mükemmele yakýn bir sonuca ulaþmak mümkündür.
Öðrenme güçlüðü yaþayan çocuklarda nöbet görülme oraný toplumun geneline göre fazladýr. Bu çocuklar yersiz gülebilir, dalabilir, yutkunabilir, birden uyuþabilir, boþ boþ bakabilir. EEG çekilmeli. Veya bunlarda hiperaktivite ve dikkat daðýnýklýðý olabilir. Yine erken yaþta yakalanýp eðitimi saðlanabilir. Öðrenme güçlüðü zeka geriliði ile karýþtýrýlýp bu þekilde tedavi edilmeye kalkýþýlýrsa biliþsel fonksiyonlarda sorun çýkabilir. Bu yüzden testler yapýlmalý. Zeka geriliði ile öðrenme güçlüðünü aile tek baþýna ayýramaz. Özel eðitimcilerden yardým istenmeli.
Prof. Yüksel: Bebeðe kitap okuyun
Anne ne kadar entelektüel ise çocuðun da öyle olma þansý büyüktür. Kitap okuma hamilelik döneminde etkiler. Biz açýkçasý çoðu þeyi bilmiyoruz. Okuma beynin daha aktif olmasýna, bazý proteinlerin üretilmesine, çocuðun da uyarýlmasýna neden olabilir. Bu konuda çok bilimsel veri yok. Böyle þeyleri deneysel yapmak da mümkün deðil. Ýnsanda böyle çalýþmalar yapmak çok zor; çünkü herkesin genleri, çevre þartlarý farklý. Zekayý etkileyen çevre faktörleri çok önemli. Onun için diyoruz ki çocuðunuza devamlý gülün, onu güldürün, takip edin, ilgi gösterin, hoþ tutun ve konuþturun. Hamileyken de konuþulabilir. Etkisiyle ilgili elimizde bilimsel veri yok, olmasý da mümkün deðil; ama ben bir nörolog olarak çocuðun olumlu etkilendiðine inanýyorum.
Çocuða annesinin bakmasý ile baþkasýnýn bakmasý arasýnda zeka geliþimi açýsýndan fark olur. Çünkü annenin 6. hissi, ayrý bir refleksi vardýr. Annenin yerini ne baba tutar ne baþka akraba. Annelerin çok yorucu iþlerde çalýþmasýna karþýyým. Çocuk üç yaþýndan önce kreþe verilmemeli. Üç yaþýna kadar evde anne ve yakýnlarý bakmalý.
Çocuðun zekasýný geliþtirmek için;
- Onunla çok ilgilenin.
- Düþmeye, enfeksiyonlara karþý koruyun.
- Ýyi ve düzenli besleyin. Haftada 1 defa balýk, tavuk, kýrmýzý et almalý. Kýrmýzý et kas geliþiminde ve demir eksikliðinde çok önemlidir. Zeka için demir eksikliði olmamalý. Bakýr, çinko gibi eser elementlerin yeterli olup olmadýðýna mutlaka bakýlmalý. Vitamin ara ara verilmeli. Gýdalar günlük taze olmalý. Yoðurt, süt ve muhallebi dýþýnda sebze-meyveler de taze olmalý. Buz dolabýnda üç günden fazla duran et demir eksikliðini gidermez.
Hamilelik döneminde ne yapýlabilir?
Çocukta öðrenme güçlüðü oluþmamasý için hamilelik döneminde anne çok iyi beslenmeli. Oranlara göre yað, karbonhidrat, protein, mineral ve vitaminleri dengeli almalý. Çok karbonhidrat almamalý. Suni gýdalardan uzak durmalý. Rafine edilmiþ gýdalardan kaçýnmalý. Çünkü bunlarda serbest radikal miktarý artýyor. Bu tür gýdalarda koruyucu birtakým maddeler kullanýlýyor. Elimizde çok veri yok; ama rafine gýdalarda, çok kavrulmuþ gýdalarda toksik (zehirli) madde oraný fazladýr. Hamilelikte, Batý tarzý fast food türü beslenmelerde kavrulmuþ gýdalar ve doymamýþ yaðlarýn çok fazla alýnmasý, meyve ve sebzelerin orantýlý olarak alýnmamasý zeka geriliði için önemli bir risk faktörüdür.
En önemli çevre faktörlerinden biri de strestir. Stres, yaðlý yemek veya hipertansiyon kadar önemlidir. Çünkü, bütün genleri etkiler. Anne adayý mümkün olduðunca stresten uzak durmalý, çevresi de bu konuda yardýmcý olmalý.
Sigara çocuðun zekasýný kesinlikle kötü etkiliyor. Çocuðun düþük doðum aðýrlýðýnda doðmasýna sebep olduðu kesin. Bebek küçük doðunca beyin de küçük doðuyor. Alkol çok büyük hata olur.
Hamile kadýnlar çok gezmemeli. Bilmediði yerlerde, tatil yerlerinde temizliðe çok dikkat etmeli. En iyisi kendi hazýrladýðý yemeði yemesi. Ne kadar temiz de olsa yabancý biri yapýyor dýþarýdaki yemekleri. Düzenli aktiviteleri olmalý. Ultrason ve kan tahlilleri düzenli yapýlmalý. Diyabet iyi incelenmeli. Metabolik hastalýklara, hipertansiyona, böbrek hastalýðýna çok dikkat etmeli.
Anne sütü almamak zekayý etkiler mi?
Anne sütü ile ilgili çok veri yok. Bu tür çalýþmalarý yapmak da mümkün deðil. Ýnsanlar çevre faktörlerinden çok etkileniyor. Eþit þartlarda süt verilse bile toplumdan kazandýklarý tecrübe farklý olacaktýr. Yaygýn geliþimsel bozukluk son 20 yýlda arttý. Bunun sebebini araþtýrýrken son 20 yýlda nelerin deðiþtiðini düþünmek gerekiyor. Anne sütü alýmýnýn azalmasý, suni gýdalarýn artmasý, pestisit (böcek ilacý) kullanýlan meyvelerin ve sebzelerin yenmesinin artmasý gibi çok þey deðiþti. Þehirde yaþayan insan sayýsýnýn artmasýyla kurþun aðýrlýklý solunum problemi ortaya çýktý. Anne sütünün enfeksiyonlara karþý baðýþýklýk yaptýðý kesin. Ýçeriðinde mikroplara karþý duran birtakým antikorlar var. Zekaya etkisini ölçmek mümkün deðil; ama benim kanaatime göre anne sütü zeka geliþiminde çok önemlidir.
Avatarý resimlerden çaldým...Helal edin:))


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?