• 22 Şubat 2020, 10:39:03

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Çocuðun Eðitimi Eþ Seçimi Ýle Baþlar  (Okunma sayısı 465 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

...

  • Ziyaretçi
Çocuðun Eðitimi Eþ Seçimi Ýle Baþlar
« : 01 Haziran 2010, 09:09:18 »


Prof. Dr. Ali Akpýnar
Batýlý bilim adamlarý çocuðun eðitim yaþýný (4) olarak belirler. Ýslam’a göre ise, çocuðun eðitimi anne-babanýn evlenmesiyle baþlar. Kadýn ve erkek evlenirken, çocuklarýna anne yahut baba seçerler. Eþ seçimi, ayný zamanda doðacak çocuklarýn mürebbîlerinin seçimi demektir. Ýslam’a göre yuvalar, ALLAH’ýn emri ve Peygamber’in kavliyle kurulur. Tabi ki bu, sözde kalmamalý, gerçekten eþ seçimi, niþan, düðün ve evlilik sonrasý hayat, ALLAH’ýn ve Peygamberinin ölçüleri doðrultusunda olmalýdýr.

Helâl lokma ve helâl ölçüler içerisindeki bir evlilik iliþkileriyle eðitim devam eder.
Toplumu, besmelesiz insanlarýn þerrinden kurtarmak için, aile yuvasý gibi, çocuðun temeli de besmele ve dualarla atýlýr.
Hamilelik çaðýnda, annenin yediði besinler ve onun psikolojik hali gibi, dinlediði sesler ve düþündükleri þeyler bile çocuðun þahsiyetine etki eder.
Çocuk dünyaya gelir gelmez ilk duyduðu ses de onun kiþiliði için son derece önemlidir. Bu yüzden Müslümanlarýn çocuklarý ezan ve kamet sesleriyle dünyaya gelirler. Doðan çocuðun sað kulaðýna ezan, sol kulaðýna kamet okunur. Ezan ve kamet ise, Ýslam’ýn en veciz özetidir.
Dünyaya gelen çocuk, fýtrat üzerine yani Ýslam’a yatkýn olarak dünyaya gelmiþ, anne babaya sunulmuþ ilâhî bir emanet ve nimettir. Anne baba bu nimeti sahiplenerek, onu fýtrat doðrultusunda iþleyecek iyi bir Müslüman olarak yetiþtirecektir. Nimete þükür ve emanete riayet bunu gerektirir. Aksi takdirde çocuðuna fýtrat üzere kalma ortamýný sað-lamayan anne babalar, nimete nankörlük, emanete hýyanet etmiþ olacaklardýr.
Yuvayý diþi kuþ yapar sözü, aile içerisinde kadýnýn tutumlu olmasý anlaþýlarak sadece ekonomik alanla sýnýrlý tutulmamalýdýr. Ailenin Ýslamî bir yuva olmasýnda kadýnýn rolü büyüktür. Bu yüzden anne sütünün önemine dikkat çeken Kur’ân, “Biz daha önce ona, süt verenlerin sütünü emmeyi haram etmiþtik. (Hiçbir kadýnýn sütünü emmiyordu)”(1) buyurarak Hz. Musa’nýn annesine döndürüldüðünü ve böylece yabancýlaþmaktan korunduðunu bize bildirir. Zira çocuk için, yabancý süt, kültürel yabancýlaþma nedenidir. Basit sebeplerle çocuklarýndan sütlerini esirgeyen anneler ve dünyevî ihtiraslarla çocuklarýný bakýcýlarýn yanýnda anne þefkatinden mahrum býrakan anne-babalar, bu konu üzerinde derinlikli düþünmek zorundadýrlar. Çünkü yetiþen çocuk, yalnýzca anne baba için deðil, tüm toplum için büyümektedir.
Çocuðun konuþma çaðýna geldiðinde söyleyeceði ilk sözler de son derece önemlidir. Bu yüzden sahabe konuþma çaðýna gelen çocuklarýna “ALLAH’a inandým, þeytan ve putlarý reddettim.” cümlesi ile “Çocuk edinmeyen ve hükümranlýkta ortaðý olmayan ALLAH’a hamdolsun!”(2) ayetini öðretirlermiþ.(3) Böylece tevhidin temelleri çocuklarýn belleklerine kazýnmaktadýr.
Ýnsanlýðýn baþöðretmeni Hz. Peygamber, anne - babalarý þöyle uyarýr: “Çocuklarýnýzý þu üç þeyle eðitiniz: Kur’ân okumasýný öðreterek, peygamber sevgisini aþýlayarak, peygamberin ailesinin sevgisini aþýlayarak.”(4)
Kur’ân eðitimi, çocuðumuzun temel eðitimini oluþturmaktadýr. Peygamber sevgisi, peygam-beri tanýyarak gerçekleþecektir. Zira Peygamber, Kur’ân’ýn nasýl anlaþýlýp yaþanacaðýný söylem ve eylemleriyle gösteren canlý Kur’ân’dýr. Hz. Pey-gamber ve onun Ehl-i Beyti, aile halký ve baðlýlarý ise, hepimiz için, kendilerini izlememiz gereken en güzel örneklerdir.
ÇOCUKLARIMIZA KÝMLERÝ ÖRNEK/MODEL OLARAK SUNUYORUZ?
Çocuðun eðitiminde önemli etkenlerden biri de ona örnek / model olacak kimselerin doðru bir þekilde sunulmasýdýr. Aslýnda her insan, birilerini kendisine örnek alýr ve örnek aldýðý kimseye özenir, onun gibi olmak ister.Çocuklar için de ilk ve en etkin örnek anne babalardýr. Onlarýn söz ve davranýþlarýyla çocuklarýna sunacaklarý örneklik son derece önemlidir. Bu yüzden aile en etkin okuldur. Bu okulun kahramanlarý, tüm aile bireyleridir. Ardýndan çocuklara, doðru kiþi yahut kiþileri örnek / model-star/ yýldýz olarak sunmak gerekir. Günümüzde iletiþim organlarý ile insanlýða yanlýþ örnekler / yýldýzlar model diye sunulmaktadýr. Kendilerine hayrý olmayan insanlar, yalnýzca terlemeden kazandýklarý dünyalýklarý ve yaþadýklarý çýlgýn hayatlarýyla, gençlerimize model olarak sunulmaktadýr. Onlarý örnek alanlar, yahut insanlýða star diye sunanlar, onlarýn hayatlarýna hiç bakmamaktadýrlar.
Burada Kur’ân’ýn insanlýða sunduðu kahramanlarýn önemi ortaya çýkmaktadýr. Peygamberler baþta olmak üzere, Kur’ân kahramanlarýnýn doðru bir þekilde çocuklarýmýza tanýtýlmasý ve çocuklarýmýzýn o güzel insanlara özenmelerinin saðlanmasý oldukça önemlidir.

Bu konuda Kur’ân þunlarý söyler:

“Andolsun Allâh’ýn Elçisinde sizin için ALLAH’a ve âhiret gününe kavuþmaya inanan ve Allâh’ý çok anan kimseler için, uyulacak en güzel bir örnek vardýr.”(5)
“Ýbrâhim’de ve onunla beraber bulunanlarda sizin için güzel bir örnek vardýr…”(6)
“Andolsun, Yûsuf ve kardeþlerin(in kýssalarýn)da, soranlar için ibretler vardýr.”(7)

Aslýnda kýlýnan her namazda okunan salavât dualarýnda, hz. Muhammed (sav)    ve Hz. Ýbrahim peygamberler, aileleri ile birlikte anýlarak onlarýn örnekliðine vurgu yapýlmaktadýr. Tabi namaz kýlanlar, namazda dua ile andýklarý bu peygamber ailelerine ne kadar benziyorlar, sorusunu sormak gerekiyor. Bu soruya saðlýklý bir cevap için de, onlarýn ne kadar tanýndýðýna bakmak yeterli olacaktýr.
Kur’ân’da kýssalarý anlatýlan peygamberlerin hepsi insanlýk için izlenecek model þahsiyetlerdir. Sözgelimi Hz. Âdem’in hatasýndan vazgeçip tövbeye sýðýnmasý, Hz. Nuh’un küfre ve þirke olan þiddeti, Hz. Eyyub’un sabrý, Hz. Davud’un yumuþak kalpliliði, Hz. Yakub’un ümitvarlýðý, Hz. Yusuf’un iffet ve güzelliði, Hz. Musa’nýn azim ve kararlýlýðý, Hz. Ýsa’nýn þefkat ve merhameti, hz. Muhammed (sav)   ’in þahsýnda toplanan tüm güzellikler… Bu güzelliklerle bezenmiþ çok yönlü insanlar, insanlýðýn yýldýzlarý olarak onlara öncülük etmeye devam etmektedirler.
Bunun yanýnda yine Kur’ân’da tevhid mücadeleleri ve hayat hikâyeleri anlatýlan Kur’ân kahramanlarý insanlýða ýþýk saçmaya devam etmektedir. Sözgelimi Ashab-ý Kehf gençlerinin inkârcý ata ve toplumlarýna baþ kaldýrýþý, Hz. Âsiye’nin kocasý Firavun’a baþ kaldýrýþý, Hz. Meryem’in kirli toplumda kadýn baþýna iffet abidesi olmasý gibi…
Kur’ân kahramanlarý anlatýlýrken, hayatlarý yaþanamaz, ulaþýlamaz kimseler olarak deðil; bize örnek olan izleyebileceðimiz kiþiler olarak anlatýlmalýdýr. Üzülerek söyleyelim ki peygamber kýssalarý baþta olmak üzere, Kur’ân kýssalarý, çoðu zaman gereksiz yere abartýlarak gerçek hayattan uzaklaþtýrýlarak anlatýlmaktadýr. Bu þekilde kýssa kahramanlarýnýn yüceltildiði sanýlmaktadýr. Oysa bize anlatýlan bu kahramanlar, yaþadýklarýný birer insan olarak yaþamýþlardýr. Onlar için söz konusu olan, bizim için de söz konusudur. Þartlar ne kadar olumsuz olursa olsun, ALLAH’ýn yardýmý ile bizler de onlar gibi olabiliriz. Zaten kýssa, izlenerek okunan,okunmasý gereken, gerçek hayatta yaþanmýþ þeylerdir.
Bu temel hususlara dikkat ettikten sonra bolca çocuklarýmýz için dua etmeliyiz. Kur’ân bu konuda dua örnekleriyle doludur:
“Rabbimiz, bizi sana teslim olanlar yap, neslimizden de sana teslim olan bir ümmet çýkar; bize ibâdet yerlerimizi göster, tövbemizi kabul et; zira, tövbeleri kabul eden, çok merhametli olan ancak ensin. Sen!
“Orada Zekeriyyâ, Rabbine duâ etmiþ: Rabbim, demiþti, bana katýndan temiz bir nesil ver. Sen duâyý iþitensin!”(9)
“Ýmran’ýn karýsý onu doðurunca Allâh onun ne doðurduðunu bilirken yine þöyle söyledi: Rabbim, onu kýz doðurdum, erkek, kýz gibi deðildir. Ona Meryem adýný verdim. Onu ve soyunu kovulmuþ þeytânýn þerrinden sana ýsmarlýyorum.”(10)
“Rabbim, bu þehri güvenli kýl, beni ve oðullarýmý putlara tapmaktan uzak tut!”(11)
“Rabbim, beni ve zürriyetimden olaný namazý gereði gibi kýlan yap; Rabbimiz, duâmý kabul buyur!”(12)
“Rabbimiz, bize gözler sevinci gönüller açan eþler ve çocuklar lutfeyle ve bizi korunanlara önder yap! derler.”(13)
“Nihayet insan, güçlü çaðýna erip kýrk yaþýna varýnca: Ya Rabbi dedi, beni, bana ve anama, babama verdiðin nimete þükretmeðe, razý olacaðýn yararlý iþler yapmaða sevk eyle. Benim için zürriyetim içinde de salâhý devam ettir, benden gelecek olanlarý da iyi insanlar yap. Ben sana yüz tuttum ve ben sana teslim olanlardaným.”(14)
Bu Kur’ân dualarýnda þu hususlar öne çýkmaktadýr: Yüce ALLAH’a boyun eðen temiz nesiller… Putlara tapmayan tevhid ehli nesiller… Namazý gereði gibi kýlan nesiller… Göz aydýnlýðý olacak salih evlatlar istenmelidir. Tabi bu dualarý yaparken, istediðimiz bu nesillerin yetiþmesi için yapýlmasý gereken fiilî dualarý asla ihmal etmemeliyiz.
Þimdi çocuklarýn yaramazlýðýndan, evlatlarýn hayýrsýzlýðýndan sýzlanan anne babalar olarak üzerimize düþen bu yükümlülükleri ne kadar yerine getirdik, yavrularýmýzý ilahî birer emanet ve nimet olarak görebildik mi, para kazanmanýn yollarýný öðrettiðimiz kadar, ALLAH’ýn rýzasýný ve cenneti kazanmanýn yollarýný da öðretebildik mi, onlarý geleceðe hazýrlarken, plân ve programlarýmýzý iki dünyaya göre yapabildik mi, onlarýn özendikleri starlarý kimlerdir, sorularýný kendimize sormalýyýz. Ýþte önümüzde yaz tatili, bu sorularla kendimizi test edebilmek için iyi bir fýrsat olarak karþýmýzda duruyor. Yaz mevsimi oldukça sýcak, ama cehennem ateþi çok daha sýcak!1- 28 Kasas, 12.
2- 17 Ýsra, 111.
3- Ýbrahim Canan, Hz. Peygamber’in Sünnetinde
Terbiye, s, 128.
4- Münâvî, Feyzü’l-Kadîr, I, 225.
5- 33 Ahzab, 21.
6- 60 Mümtehýne, 4- 6.
7- 12 Yusuf, 7.
8- 2 Bakara, 128.
9- 3 Âl-i Ýmran, 38.
10- 3 Âl-i Ýmran, 36.
11- 14 Ýbrahim, 35.
12- 14 Ýbrahim, 40.
13- 25 Furkan, 74.
14- 46 Ahkaf, 15.


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?