• 14 Temmuz 2020, 09:12:34

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Medeniyetimizin Sessiz Tanýklarý kurtuluyor  (Okunma sayısı 441 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

...

  • Ziyaretçi
Medeniyetimizin Sessiz Tanýklarý kurtuluyor
« : 02 Haziran 2010, 13:13:54 »

Kültürümüzün, sanatýmýzýn ve medeniyetimizin en önemli unsurlarýndan olan mezartaþlarýna sahip çýkýlacak...


Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Edebiyat Sanat ve Kültür Araþtýrmalarý Derneði (ESKADER) bünyesinde yayýmlanan Medeniyetimiz.com sitesinin Yayýn Yönetmeni Nidayi Sevim’in bu konudaki talebine cevap verdi. Köþk’ten Ýstanbul Valiliði’ne gönderilen mektupta Ýstanbul’un Eyüp Ýlçesindeki tarihî mezartaþlarýna sahip çýkýlmasý istendi.

Restorasyon çalýþmasý yýlan hikâyesine dönen tarihî Eyüp Sultan mezarlýklarýnda nihayet sevindirici bir geliþme meydana geldi. Ýçler acýsý vaziyette bulunan “Medeniyetimizin sessiz tanýklarý” tarihî Eyüp Sultan mezartaþlarý ile ilgili olarak medeniyetimiz.com sitemizin Yayýn Yönetmeni Nidayi Sevim’in ýsrarla meselenin üzerinde durmasý sonuç buldu ve Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, yaþanan tarih katliamýna el koydu.


KÖÞKTEN HASSASÝYET

Mezartaþlarýmýzýn yýllardan beri gözümüzün önünde harap olmasýndan dolayý birçok duyarlý vatandaþ ve sivil toplum örgütü tarihî mezarlýklarýmýzýn sorunlarýný dile getirdi. Bu çerçevede makaleler yazýldý. Kitaplar yayýmlandý. Röportajlar hazýrlandý. Belgeseller çekildi. Hatta internet siteleri bile kuruldu. Ayrýca çeþitli dernekler aracýlýðý ile paneller düzenlendi. Baþbakanlýk, Kültür ve Turizm Bakanlýðý, Vakýflar Genel Müdürlüðü, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý gibi ilgili bütün resmî kurumlarla yazýþmalarda bulunuldu. Ancak koordinasyon eksikliði, meselenin öneminin anlaþýlmamasý ve aðýr iþleyen bürokrasi yüzünden bir türlü sonuç alýnamadý.

Ecdat yadigârlarýmýzýn korunmasý ile ilgili giriþimlerden bugüne kadar bir türlü sonuç alýnamadýðýndan, Medeniyetimiz.com sitesinin Yayýn Yönetmeni Nidayi Sevim, çare olarak Eyüp Sultan haziresinin durumu ile ilgili bir dilekçe ekinde basýnda çýkan haberler, fotoðraflar ve daha önce ilgili kurumlarla yapýlan yazýþmalarý içeren bir dosya ile talebini Cumhurbaþkanýmýz Abdullah Gül’e arz etti. Cumhurbaþkanlýðý makamý, sunulan dosyayý gerekli araþtýrma yapýlarak yasal gereðinin yapýlmasý için Ýstanbul Valiliði’ne havale etti. Valilik Makamý incelenerek yasal gereði yapýlmak üzere yazýyý, Ýstanbul Büyük Þehir Belediye Baþkanlýðý, Eyüp Kaymakamlýðý, Ýstanbul Vakýflar Bölge Müdürlüðü ve Ýstanbul 1 Numaralý Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Bölge Kurulu Müdürlüðüne bir adet dilekçe ve onüç sayfa eki ile birlikte gönderdi.


ÝÞTE O YAZI


Ýstanbul Valiliði’nin yazýsý:

Ýlgi: 04.09.2009 tarih ve 66060 sayýlý Ýstanbul Valiliði Ýl Yazý Ýþleri Müdürlüðü yazýsý.

…27.07.2009 tarihinde Cumhurbaþkanlýðý Makamýna sunulup; ilgi yazý ile Ýl Mahalli Ýdareler Müdürlüðü’ne gönderilen dilekçe ve ekleri iliþikte gönderilmiþtir.


Söz konusu ilgi yazý ve dilekçede adý geçen; Eyüp Sultan Camii ve Haziresi ile Eyüp Sultan Mezarlýðýnda tahribat meydana geldiðini, mezarlýk içinde büyüyen aðaçlarýn mezarlara, mezar taþlarýna ve tarihi dokuya zarar verdiðini belirtmekte ve gerekli çalýþmanýn yapýlmasý talep edilmektedir.

Konunun incelenerek yasal gereðinin yapýlmasýný, sonucundan müracaat sahibine ve Valiliðimize bilgi verilmesini…

Yasal olarak tarihî mezar taþlarýnýn statüsü nedir? Bilindiði üzere Osmanlý döneminden kalan (mezar taþlarý) hazirelerimiz; 21.7.1983 Tarih ve 2863 Sayýlý Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kanunu ile korunmalarý gerekli kültür varlýklarýmýz olarak kabul edilmiþtir. Ayrýca Belediyeler, Mezarlýklar hakkýndaki Nizamnamenin (Tüzük) 12. ve 13.maddesine göre “Mezarlýklarda güneþin girmesine ve havanýn cereyanýna mani olmayacak tarzda, servi aðacý gibi yapraklarý yaz ve kýþ yeþil duran ve dallarý yayvan olmayan aðaçlar kullanýlacak ve imkân dâhilinde çiçeklerde ekilecektir.” Ayný tüzüðün 15.maddesine göre “Mezarlýðýn dâhili daima temiz tutulacak ve yollarý, parmaklýklarý iyi halde muhafaza edilecektir. Mezar taþlarýnýn kirlenmesine ve yosun tutmasýna meydan býrakýlmayacaktýr.” denilmektedir.


KARAR HERKESÝ SEVÝNDÝRDÝ

Resmî kurum ve kuruluþlarýn, vazgeçilmez kültür mirasýmýz, tapu senetlerimiz tarihî Eyüp Sultan Mezarlýðý’na sahip çýkmasý vatandaþlar arasýnda sevinçle karþýlandý. Bu konuda bugüne kadar çaba harcayan, emek sarf eden kültür-sanat çevreleri ile aydýnlar, geliþmeleri mutlulukla izlemeye baþladý. Yine çok titiz olan vatandaþlar, “Eyüp’te Fatih döneminden kalma mezartaþlarýmýz vardýr ve bunlara bugüne kadar tam anlamýyla sahip çýkýlamamýþtýr. Cumhurbaþkanýmýz Abdullah Gül’ün bu duyarlýlýðý bizi sevindirdi, ancak baþta Vakýflar Genel Müdürlüðü, Kültür ve Turizm Bakanlýðý, Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Mezarlýklar Müdürlüðü, Eyüp Belediyesi ve Eyüp Kaymakamlýðý ile diðer kurum ve kuruluþlarýn da bundan sonra sorumluluðu paylaþmasý ve ata yadigârý olan tarihî mezartaþlarýna birlikte sahip çýkmalarýný bekliyoruz. Artýk yol kenarlarýnda garip bir þekilde kenara atýlmýþ kýrýk mezartaþlarý görmek istemiyoruz. Bu manzara, 2010’a hazýrlandýðýmýz bugünlerde hiç de Ýstanbulumuza yakýþmýyor. 500 yýllýk tarihî mirasýn kaybolmasýna seyirci kalmamalýyýz.” diyorlar.

TOPLANTI HAZIRLANIYOR

Konuyla ilgili olarak sivil toplum kuruluþlarýnýn da çalýþmalar yaptýðý öðrenildi. Bu çerçevede Edebiyat Sanat ve Kültür Araþtýrmalarý Derneði (ESKADER)’nin önümüzdeki haftalarda büyük bir “Mezartaþlarý Toplantýsý” düzenleyeceði ve bu sahada araþtýrma yapmýþ olan bilim adamlarý ve yazarlarý bir araya getireceði öðrenildi. Söz konusu toplantýda tarihî mezartaþlarýmýzýn durumu masaya yatýrýlacak.

Mustafa Demirci (Sanatalemi.net, özel)
« Son Düzenleme: 02 Haziran 2010, 13:15:41 Gönderen: Sem@zen »


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?