• 05 Ağustos 2020, 21:36:59

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Çin'deki Türk (Beyaz) Piramitlerinin Ýçinden Ýlk Fotoðraflar  (Okunma sayısı 500 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

...

  • Ziyaretçi

Çin'in orta kesimindeki Þaanþi eyaletinin baþkenti Þian þehrinin 100 kilometre yakýnýnda bulunan Çin piramitleri hakkýnda araþtýrmalarda bulunan ve piramitlerin içine giren ilk Türk araþtýrmacý yazar Oktan Keleþ, piramitlerdeki materyallerin Türk tarihi açýsýndan büyük önem arz ettiðini ve "bütün ezberleri bozacak kadar dünya tarihi açýsýndan önemli olduðunu" söyledi.

"Beyaz piramitler" ya da "Türk piramidi" diye de anýlan piramitlere giren ve orada araþtýrmalarda bulunan Keleþ, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, "Buradaki materyaller konunun uzmanlarý tarafýndan incelendiðinde þunu söyleyebiliriz: Tarihin tekrar yazýlmasý gerekebilir" dedi ve piramitlerdeki materyallerin Türk tarihi açýsýndan büyük önem arz ettiðini belirtti.

Keleþ, bölgeye daha önce de araþtýrma yapmak için baþkalarýnýn gittiðini ancak araþtýrmacýlarýn görüntü almasýna izin verilmediðini ve þimdi yayýmlanan fotoðraflarýn, "þu ana kadar yayýmlananlar arasýnda bir ilk" olduðunu vurguladý.

Yaþlý bir Çinli rehberliðinde piramitlerin iç kýsýmlarýna girdiklerini belirten Keleþ, piramitlerin içinde Türklere ait olduðunu düþündükleri sembol, heykel ve tabletler olduðunu kaydetti.

Keleþ, kendilerinin ortaya koyduðu deliller karþýsýnda Çinli yetkililerin, "Eski dönemlerde Uygurlar, Çinliler adýna paralý asker olarak görev yapýyorlardý. Buradaki semboller ve iþaretler onlardan kalma" dediðini aktardý ve "Bu düþünce tabii kendilerine ait" diye konuþtu.

-"PÝRAMÝDÝN ÝÇÝNDEYÝZ"-

Piramitlere giderken ve piramitlerin içinde yaþananlarý aktaran Oktan Keleþ, yaþlý bir Çinli rehber eþliðinde piramitlere yakýn bir yerden doðal bir maðaranýn içerisinde girdiklerini ve karanlýkta 40-50 metre kadar yürüdüklerini anlatarak, "Maðarada 3 kanallý bir giriþe geldik. Sonra dikey bir yerden 7-8 metre aþaðý kaydýk. Geniþ bir alana geldiðimizde Çinli rehber bize 'Piramidin içindeyiz' dedi" diye konuþtu.

Keleþ, piramidin tabii bir oluþumun üzerine inþa edildiðini belirtti ve Çinli rehber eþliðinde bir mezar odasýna ulaþýldýðýný aktardý.

Mezar odasýnda yerde boyu 2 metreye yakýn bir mumya olduðunu belirten Keleþ, mumyanýn baþýnda bulunan bir kayada çeþitli iþaret ve yazýlarýn yaný sýra "ay yýldýz, kurt baþlarý" gördüklerini söyledi. Keleþ, alana ýþýk tutulduðunda "þoke olduklarýný" ve "3 metre boylarýnda, muhtemelen granit taþtan yapýlma bir baþ heykeli" ile karþýlaþtýklarýný kaydetti.

Keleþ, heykelin üst kýsmýnda çift boynuza benzer bir objenin bulunduðunu, kafasýnýn ortasýnda da bir "ay-yýldýz" simgesinin göze çarptýðýný anlattý. Heykelin yanýnda da kucaðýnda çocuk olan baþka bir kadýn heykelinin ve yerde bir mumyanýn bulunduðunu belirten Keleþ, þöyle devam etti:

"Ýhtiyar Çinli, dizlerinin üzerine çöküp bir þeyler mýrýldanýyor. Gördüðümüz mumya bir erkeðe ait. 30 sene kadar önce yüzü daha net seçiliyormuþ hatta ayaklarýnda çizmeye benzer þeyler olduðunu söylüyor, yaþlý Çinli. Ýçeride yaklaþýk 7-8 dakika kadar kaldýk ki, ihtiyar Çinli acele çýkmamýz gerektiðini iþaret ediyor. Biz biraz daha kalýp, etrafý iyice incelemek istiyoruz. Yaþlý Çinli sertleþiyor, teklifimizi kabul etmiyor. Aþaðý doðru merdivenle inilen bir yer görüyoruz ve oraya inmek istiyoruz. Yaþlý Çinli, 'oraya iniþin çok zor olduðunu, indikten sonra çýkýþýn daha da zor olduðunu, buradan acele çýkmamýz gerektiðini' söylüyor. Çinli'nin bu kadar telaþlý olmasýndan ve sinirlenmesinden dolayý aþaðý inemedik. Ancak fenerle þöyle etrafý bir taradýðýmýzda, duvarlarda yazýlar ve þekillerle üst üste dizilmiþ ve birbirlerine yapýþmýþ tabletleri gördük daha fazlasýný seçemedik."

-"ATANIZ OÐUZ KAÐAN'IN TEMSÝLÝ SURETÝDÝR"-

Keleþ, yaþlý Çinlinin verdiði bilgiye göre, mumyanýn yüzünün önceden daha net olduðunu, ancak zaman içerisinde köylülerin mumyanýn bazý parçalarýný koparmasý nedeniyle bozulmaya baþladýðýný söyledi.

Çift boynuzlu granit taþtan üç metrelik baþ figürünü sorduklarýnda ise þaþýrtýcý bir cevap aldýklarýný belirten Oktan Keleþ, Çinli'nin "O sizin atanýz Oðuz Kaðan'ýn temsili suretidir" dediðini nakletti.

Keleþ, Çinli'nin piramidin alt kýsmýnda baþka bir mumya olduðunu ve onun hiç bozulmadýðýný ileri sürdüðünü, ayrýca var olan binlerce tabletten bazýlarýnýn zaman içerisinde aþýnarak birbirine yapýþtýðýný söylediðini aktardý.

Piramitlerin bulunduðu bölgenin yasak olduðuna dair söylentilerin sorulmasý üzerine Keleþ, bölgenin tamamen yasaklanmýþ bir bölge olmadýðýný, ancak içeride araþtýrma ve çekim yapmak konusunda izin verilmediðini belirtti.

Keleþ, özellikle Alman bilim adamlarýnýn yaptýðý çalýþmalarýn "oldukça önemli" olduðunu, ellerinde bazý bilgiler olmakla beraber görüntü olarak kanýt sunamadýklarýný vurgulayarak, "Bildiðimiz kadarýyla bizim yayýmladýðýmýz görüntüler bu alanda en kapsamlý görüntüler olma özelliðine sahiptir" diye konuþtu.

 -"TÜRK PÝRAMÝTLERÝ"-

Þian þehrinin 100 kilometre yakýnýnda bulunan Çin piramitlerinin, diðer adýyla "Türk piramitlerinin" keþfi konusunda birçok iddia bulunuyor. Bunlarýn arasýnda en yaygýn olaný ise Ýkinci Dünya Savaþý sýrasýnda Amerikalý pilot James Gaussman'ýn Hindistan'dan Çin'e uçarken piramitleri gördüðüne dair iddialar olmasýna karþýn, bu iddialarý doðrulayacak bir kanýt bulunmuyor.

Gaussman'ýn iddialarýnýn aslýnda Trans World Havayollarý'nýn Uzak Doðu yöneticisi Binbaþý Maurice Shehan'a ait olduðu düþünülüyor.

Keleþ, Gaussman'ýn bölgedeki piramitleri görmesinin ardýndan Alman araþtýrmacý yazar Hartwig HausDorf'un bölgeye gittiðini ve piramitler hakkýnda birçok materyal topladýðýný aktardý.

Keleþ, Hausdorf'un bu piramitlerde, ön Türklere ait "yazýlar ve çok deðiþik mumyalar olduðunu" söylediðini, ancak bunlarý delillendiremediði için bilgilerinin kuþkuyla karþýlandýðýný belirtti.

Piramitlerin sayýsýnýn irili ufaklý 100 civarýnda olduðu belirtilirken, söz konusu piramitlerin kime ait olduðu ve içindekiler hakkýnda kesin bilgi bulunmuyor.


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?