• 11 Temmuz 2020, 09:08:16

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: AYDOS'U FETHEDEN RÜYA  (Okunma sayısı 510 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

...

  • Ziyaretçi
AYDOS'U FETHEDEN RÜYA
« : 02 Haziran 2010, 15:39:48 » 

Orhan Gazi'nin padiþah olmasýndan sonra (726/1326), ilk fethedilen yer Üsküdar'ýn doðusundaki Semendire (Samandýra) kalesi olmuþtu. 728 (1328) tarihinde Konur Alp ile Abdurrahman Gazi, Semendire'nin güney tarafýndaki Aydos hisarý fethine gönderildiler. Bir hayli sarp bir kale olan Aydos hisarýnýn fethine hemen muvaffak olamadýlar. Aydos tekfurunun güzel bir kýzý vardý. Bir gece rüyasýnda derin bir kuyuya düþtüðünü gördü. “Gördü ki bir civân-i nurânî çýkageldi halâs için âný.” Bu haldeyken güzel bir yiðit geldi, elini uzatýp kýzý çýkardý. Sabahleyin hisarýn burcundan etrafý seyreden kýz, Abdurrahman Gazi'yi gördü ve onun rüyada kendisini kurtaran yiðit olduðunu anladý. O anda Ýslâm dini kalbinde yer etti ve hemen bir kaðýda durumunu açýkça yazdý. Ýslâm dinine gireceðini bildirerek: “Eðer kalenin fethi muradýnýz ise, firar ediyormuþ gibi buradan geçip gidiniz. Falan gece hisar dibine geliniz. Sizin için bu kalenin fethi kolayca mümkün olur.” diye yazarak, kaðýdý bir taþa saðlamca sardý, Ýslâm askerlerinin bulunduðu tarafa fýrlattý. Atýlan taþ, askerler içindeki Akça Koca'nýn atýnýn ayaðýna dokundu. Akça Koca, “bu taþý atan boþuna atmaz” diyerek atýndan indi, taþý aldý. Abdurrahman Gazi'nin yanýna geldi. Rumca bilen birine yazýyý okuttular. Durumu anlayan Osmanlý askerleri, bir hile ile firar ediyormuþ gibi yaparak, oradan uzaklaþtýlar. Kaledeki düþmanlar onlarýn kaçtýðýný zannederek iþi gevþettiler, zevk ve safa ile meþgul olmaya baþladýlar. Abdurrahman Gazi ise kararlaþtýrýlan gecede seksen arkadaþýyla kale burcunun altýna geldi. Kýz da burcun üzerinde onlarý bekliyordu. Aþaðýya uzunca ve saðlam bir kement sarkýttý. Abdurrahman Gazi birkaç arkadaþýyla kemende sarýlýp kaleye týrmandý. Önce kapýdaki muhafýzlarý kýlýçtan geçirip kale kapýsýný açtýlar. Bütün gaziler içeri hücum etti. Böylece gece yarýsýndan sonra Aydos kalesi Osmanlýlarýn eline geçti. Bu kýz Abdurrahman Gazi ile evlendi. Ondan doðan Kara Abdurrahman adlý yiðit, zamanla düþmanýn korkulu rüyasý oldu. Çocuklarýný onunla korkuturlardý.


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?