• 14 Temmuz 2020, 09:02:11

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Topkapý Sarayý’nda Derin Keþif  (Okunma sayısı 512 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

...

  • Ziyaretçi
Topkapý Sarayý’nda Derin Keþif
« : 03 Haziran 2010, 08:32:24 »
Arkeolog, mimar ve su altý fotoðrafçýlarýndan oluþan bir ekip bir süredir Topkapý Sarayý’nda hummalý bir çalýþma yürütüyor. Topkapý Sarayý ve Ayasofya’nýn altýndaki su kanallarý ile sarnýçlar araþtýrýlýyor.

Tarihi yarýmadanýn altýndaki su yollarýnýn haritasý çýkarýlýyor. Su yollarýnýn uzunluðu 3 kilometreyi buluyor. Hýrka-i Saadet Dairesi’nin önünde içi su dolu sarnýç, haç motifleri taþýyor.

Araþtýrmayý yapan ekibin baþýndaki Ýstanbul Teknik Üniversitesi (ÝTÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Ýnsan ve Toplum Bilimleri Öðretim Üyesi Dr. Çiðdem Özkan Aygün, çalýþmalarý anlattý:

“Yalnýzca bu çalýþma için üretilmiþ teknik cihazlar var ve onlarý kullanýyoruz. Benzerleri Mýsýr pirametlerinin araþtýrmasýnda da kullanýlmýþtý. Bunlar yer altýnda çalýþan paletli kameralar ve su altýnda gezebilen robot kameralar. Ekibimizin içinde arkeologlar, mimarlar, inþaat mühendisleri de var. Çalýþmaya 2005’te Ayasofya’dan baþladýk. Taa Roma döneminden bu yana Istranca Daðlarý ve Belgrat Ormanlarý’ndan Ýstanbul’a su getiren su yollarý ve kanallar var. Su kanallarýnýn ulaþtýðý son nokta çalýþmayý yaptýðýmýz alan. Þimdiye kadar burada herhangi bir araþtýrma yapýlmamýþtý.

Kazý yapýlmasý hemen hemen imkansýz bir bölge. Sarnýçlar ve kanallar yoluyla su sistemlerini ortaya çýkarýrken, yer altýndaki yapýlarla ilgili çok önemli bilgilere de ulaþtýk. Su kanallarý hem drenaj sistemi olarak kullanýlmýþ hem de temiz su getiren kanallar var. Ayasofya’nýn özellikle batý bahçesinde çift katlý giden kanallar tespit ettik. Bu kadar küçük alandaki kanallarýn uzunluðu 1 kilometreyi geçti.

Literatürde hiç olmayan yeni mekanlara ulaþtýk. Bugünkü turist tuvaletinin altýnda baþka bir yapýya rastladýk.

SARNIÇLARA LAÐIM SUYU AKIYOR
Sarnýçlara þu an maalesef laðým suyu akmakta, laðým suyu su kanallarý yoluyla binanýn temellerine de ulaþýyor.

Mimar Sinan’ýn bölgede çok büyük restorasyonlar yapmýþ olduðunu biliyorduk, biz bu kanallarda rastladýk ve hayretler içinde kaldýk. Süleymaniye Camii’nin altýnda benzer su kanallarýný kullandýðýný biliyoruz.

Araþtýrma yurtdýþýnda da yanký buldu. 1500 yýllýk yapýlarýn altýnda ilk kez bir araþtýrma yapýlýyordu ve hemen Sorbonne Üniversitesi’nden davet aldýk.

Çalýþmalarýmýzý hiçbir bütçe olmadan, tamamen araþtýrmacýlarýn katkýlarýyla gerçekleþtirdik. Kendi cihazlarýmýzý üniversitede veya yurtdýþýnda ürettik.

Ayasofya’nýn altýnda araþtýrma için izin sorunu yaþýyoruz. 2005 yýlýnda izin aldýk ve sadece 3 gün çalýþabildik. 2009 yýlýnda yeniden izin aldýk ve çalýþma yine kýsa sürdü. Ýzin verilirse zaten araþtýrmaya yardým edecekler kapýda bekliyorlar. Örneðin Ýsviçre ve Yunanistan’dan üniversiteler, baþta yer altýný gösteren cihazlarý kullanýma vermek üzere yardým etmeye hazýrlar.”

PROF. ORTAYLI: YIKILAN BAÐLANTI KANALI BULUNDU
Topkapý Sarayý Müdürü Prof. Dr. Ýlber Ortaylý da, Ayasofya’nýn müthiþ bir yer altý yapýlanmasýnýn üzerinde yükseldiðini belirterek, þu bilgileri verdi:

“Ýstinat duvarlarý ve su kanallarý, dýþarýdan veya çatýdan gelen sularý götürmek için kurulmuþ. Zaten Ayasofya’da bundan baþka bir su harcama kapasitesi de olmamalý. Tuvaletler falan da bulunmamalý.

Ayasofya, Topkapý Sarayý’nýn komþusu. Bu kanal sisteminin saraya, oradan da Marmara Denizi’ne baðlý olduðunu düþünüyorduk. Araþtýrmada yýkýlan baðlantý kanalý bulundu, bir an önce düzeltilmesi gerekiyor. Binalarýn selameti açýsýndan yer altý haritasý bilinmeli. Birçok sarnýç var ve bunlarýn haritasýný çýkarmak zorundayýz. Bütün Sultanahmet semti için bu önemli.”

Tarihi su kanallarý ve sarnýçlar hakkýnda daha detaylý bilgiyi National Geographic Türkiye dergisinin Mart sayýsýnda bulabilirsiniz.

Video haber için aþaðýdaki linke týklayýnýz.

http://video.ntvmsnbc.com/?565337#v248252222015194212239249128066136154159132228133

Fotoðraflar için aþaðýdaki linke týklayýnýz.

http://fotogaleri.ntvmsnbc.com/galeri.aspx?galleryId=3395
« Son Düzenleme: 03 Haziran 2010, 13:39:30 Gönderen: Sem@zen »


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?