• 12 Temmuz 2020, 21:34:36

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: 81 DÜZCE 82 GAZZE  (Okunma sayısı 579 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

...

  • Ziyaretçi
81 DÜZCE 82 GAZZE
« : 04 Haziran 2010, 14:54:52 »
04/06/2010 14:05 SULARI DÜZCE BELEDÝYESÝ HÝZMET BÝNASI ÖNÜNDE MAVÝ MARMARA GEMÝSÝNDE BULUNUP SÝYONÝST,KALLEÞ ÝSRAÝL'ÝN SALDIRILARINA MARUZ KALAN 3 DÜZCELÝ HEMÞERÝMÝZÝN BASIN AÇIKLAMASINDAN GÖRÜNTÜLER,AYRICA ÇEKMÝÞ OLDUÐUM VÝDEO RESÝMLERÝN HEMEN ALTINDADIR.
BASIN AÇIKLAMASINDAN VÝDEO GÖRÜNTÜLERÝ


Video0032.3gp
« Son Düzenleme: 10 Haziran 2010, 08:47:05 Gönderen: Sem@zen »

insan

  • Ziyaretçi
Ynt: 81 DÜZCE 82 GAZZE
« Yanıtla #1 : 05 Haziran 2010, 15:11:26 »

Ýmam Buhari, et-Târihu'l-Kebîr adlý meþhur eserinde "Biþr b. Akrabe el-Filistinî" hakkýnda þu rivayeti naklediyor:

Babam, Hz. Peygamber ile birlikte katýldýðý bir savaþta þehit düþmüþtü. Birgün Peygamber yanýma uðradý. Ben, aðlýyordum. (Ey sevimli çocuk!) diye seslenerek benden aðlamayýp susmamý istedi ve bana yasýmý unutturacak þu teklifte bulundu:

- "Benim, senin baban; Aiþe'nin de annen olmasýný istemez misin?" Bu teklifi duyar duymaz ben:

- "Anam babam sana feda olsun elbette isterim yâ RasulALLAH!" dedim.

         Ýmam Buhârî, burada adý geçen Biþr'in "Filistin" olarak bilindiðini de (وبشر معروف بفلسطين ) kaydetmektedir. (II. 78. no: 1751)

Diðer kaynaklardan öðrendiðimize göre, Biþr'in babasý Uhud Savaþýnda þehit düþmüþtü. ALLAH Rasülü, aðlayan bu sevgili yetime þefkat ve merhametle yaklaþmýþ, mübarek eliyle onun baþýný okþamýþtý. Hatta ona biraz da ümit aþýlamak üzere adýný "Beþîr" ya da "Biþr" olarak deðiþtirmiþti. (Ýbn Tanrýverdî, En-Nücûmu'z-Zâhira, I. 84; Ýbn Asâkîr, Târîhu Dimaþk, X. 2988-302)

Evet, bu rivayette anlatýlan þehit yâdigârý olan Biþr ya da Filistin'in elinden Rahmet Elçisi tutmuþtu. Ona babalýk yapmayý teklif etmiþ, göz yaþlarýný silmiþ, ona yetimliðini unutturmuþtu. Bu rivayette anlatýlan, Hz. Peygamber ile yetim Filistin arasýndaki samimi iliþki, aslýnda O'nun varisleri olan Muhammed ümmeti ile mazlum Filistin arasýnda olmasý gereken iliþkiyi çok güzel özetlemektedir.


Filistin'de yüzlerce, binlerce Biþr'ler þayet hayatta kalmayý baþarabilmiþlerse, açlýktan, korkudan, çaresizlikten feryat etmekte, Rahmet Elçisi'nin yerini dolduracak, O'nun þefkatli elini temsil edecek, Biþr'lerin baþlarýný okþayýp, göz yaþlarýný dindirecek, onlara analýk-babalýk yapacak kimseleri beklemektedirler.

(Sonpeygamber.info)