• 14 Temmuz 2020, 10:11:27

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Türk Genleri 2000 yýldýr deðiþmedi  (Okunma sayısı 500 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

...

  • Ziyaretçi
Türk Genleri 2000 yýldýr deðiþmedi
« : 22 Haziran 2010, 14:42:01 »
Mogolistan’daki 2000 yaþýndaki mezarlýktan alýnan DNA, Merkezi Asya’da yerleþen Xiongnu isimli kabileye ait çok önemli bilgiler ortaya koydu. Fransalý araþtýrmacýlar, 62 iskeletten alýnan DNA örneklerini kullanarak, bu unutulmuþ kavmin tarihi ve sosyal organizasyonunu ortaya koymak için çalýþtýlar.

Araþtýrmacýlar, Avrupalýlar ile Asyalýlar arasýndaki etkileþimin zannedilenden daha önce oluþtuðunu buldular. Ayrýca, günümüzdeki Türklerle banzer DNA diziliþleri bularak, Türk milletinin Moðolistan’da ortaya çýktýðý konusunda güçlü bir kanýt buldular.

Araþtýrmalar, ayrýca Xionghu Kültürü hakkýnda detaylar da saðladý. Toplumun seçkin üyelerinin kutsal hayvanlar ve insanlarla beraber gömüldüðü de ortaya çýktý. Ayrýca, akrabalar birbirine yakýn olarak gömülüyordu.

“Bu, kalýtým teknikleri kullanýlarak sosyal örgütlenmesi hakkýnda geliþmiþ bilgiler bulabildiðimiz ilk eski uygarlýk diyen, Strasbourg Adli Týp Enstitüsü’nden Christine Keyser-Tracqui, bu araþtýrmayla 2000 yýl önceki Asyalý-Avrupalý etkileþimlerini de anlamamýzýn da kolaylaþtýðýný ekledi.

Mezar yeri, 1943 yýlýnda Moðol-Rus araþtýrma ekibi tarafýndan, Moðolistan’ýn Egyin Gol Vadisi’nde bulundu. Kuru ve soðuk hava, iskeletlerin bozulmasýný önlemiþti. Araþtýrmacýlar, bu alanýn M.Ö. III. Yüzyýldan M.S. II Yüzyýla kadar kullanýldýðýnýtahmin ediyor.

Araþtýrmacýlar, sadece anneden gelen mitokondri DNA’sý, sadece babadan gelen Y-kromozomu DNA’sý ve vücut DNA’sý da denilen, eþey kromozomlarý dýþýnda kalan tüm kromozomlarý kapsayan DNA örnekleri kullanarak çeþitli iskeletler arasýndaki akrabalýklarý ortaya koymaya çalýþtý.

Çoðu bilimadamý, Asyalý ve Avrupalý etkileþiminin XIII. Yüzyýldan sonra, Cengiz Kaðan’ýn Asya’yý ve Pers Ýmparatorluðu’nu fethetmesinden sonra, ortaya çýktýðýný sanýyordu. Ancak, Keyser-Tracqui ve çalýþma arkadaþlarý Xiongnu iskeletlerinde Avrupalýlar’a ait DNA dizilimleri buldu.

Keyser-Tracqui, “Bu durum bize, Avrupalý-Asyalý karþýlaþmasýnýn bu bölgede Xiongnu Kültürü’nden daha eski olduðunu gösterdi.” dedi.

Mezar alanýndaki en eski kazýlar birçok çift mezarý içeriyordu. Bu da, ölülerle beraber cariyelerinin, atlarýnýn ve bazý hayvanlarýn da da kurban edilmesi ile ilgili eski gelenekle alakalý olabilir. Bu adet, ayrýcalýklý kiþilere uygulanýyordu ve -daha sonraki kazýlarda çift mezarlara rastlanmamasýnýn da gösterdiði gibi- bu adetten daha sonralarý vazgeçildi.

Mezarlýðýn en yeni bölümü ise sadece birbirine akraba erkeklerin cesetlerini içeriyor. Bu tür bir gömme tarzýna daha önce hiç rastlanmamýþ.

En son cesetlerdeki DNA diziliþleri günümüz Türkiye insanlarýyla benzeþmektedir. Bu da Türk boylarýnýn Xiongnu Kültürünün son döneminde Moðolistan’ýn bir yerinden çýktýðýný desteklemektedir.


insan

  • Ziyaretçi
Ynt: Türk Genleri 2000 yýldýr deðiþmedi
« Yanıtla #1 : 22 Haziran 2010, 19:56:00 »

Sorun deðil, bu 100 yýl içinde açýðý kapatýrýz "genleri bozarýz"......