• 14 Temmuz 2020, 09:59:52

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Urartu Yiyecek Deposu  (Okunma sayısı 526 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

...

  • Ziyaretçi
Urartu Yiyecek Deposu
« : 24 Haziran 2010, 14:52:33 »


1989 yýlýndan beri devam eden ve Ege Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Altan Çilingiroðlu'nun yürüttüðü Ayanis Urartu Kalesi kazýlarýnda, kaleyi inþa ettiren Urartu Kralý II. Rusa'ya ait depo mekânlarý ortaya çýkartýldý. Kalenin batý yönünde yer alan depo mekânlarý içinde boyutlarý 2 metreyi bulan depo küpleri tahýl ve içecek saklamak amacýyla kullanýlýyor ve kale dýþýnda yaþayan  halka ihtiyaç halinde bu depolardan yiyecek daðýtýmý yapýlýyordu. Küplerin boyutlarý depo içindeki kapýlardan çok daha büyüktü ve olasýlýkla yapýnýn inþasý aþamasýnda yerinde üretilmiþlerdi. Aðýzlarýnýn çuval ile örtüldüðü ve kral mührü ile mühürlendiði gözlenen küplerin üzerlerinde çiviyazýsý ile yazýlmýþ ölçü miktarlarý, depo küplerinin yanlarýnda bulunan kaplarda krallýðýn farklý bölgelerinden kaleye gönderilen mallar bulunuyordu. Kaplarýn yanýndaki bullalar üzerinde (mühür baskýsý) mallarýn kimler tarafýndan ve nereden gönderildiði yazýlý olurdu.

Kazýlan küplerin içinde tahýl bulunamadý. Küp içindeki yað gibi malzemenin yangýnla yok olduðu önerilse de tahýllarýn yanmýþ kalýntýlarýnýn bulunmasý gerekliydi. Olasýlýkla kalenin tahribatý hasat zamanýndan hemen önce, olasýlýkla aðustos baþlarýndaydý. Küplerin içlerinin boþ olmasýnýn bir baþka nedeni ise düþmanýn kaleyi talan ediþi olabilir. Ancak kale içinde bulunan yüzlerce kalkan, sadak, miðfer ve mýzraklarýn olduklarý yerde bulunmuþ oluþu bir düþman saldýrýsýný olasýlýk dýþý býrakýyor. Kale MÖ 645 yýllarý sýrasýnda yaþanan bir deprem felaketi sonucu yýkýlmýþ ve deprem ile tahrip olan kale, çevrede  yaþayan ve Hitit, Frig ve Asur gibi  farklý ülkelerden buraya getirilen halk tarafýndan yaðma edilmiþ olabilir. Ayanis Kalesi kazýlarý önümüzdeki yýllarda  Kültür ve Turizm Bakanlýðý ve Van Valiliði'nin maddi yardýmlarý ile sürdürülecek ve kalenin depo mekânlarý, saray ve payeli salonlarý gün ýþýðýna çýkartýlacak.


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?