• 14 Temmuz 2020, 10:30:22

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: 12 Havari'yi Ýstanbul'a taþýma planý  (Okunma sayısı 490 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

...

  • Ziyaretçi
12 Havari'yi Ýstanbul'a taþýma planý
« : 29 Haziran 2010, 16:25:50 »
Gazeteci yazar Yaþar Ýliksiz, bugün üzerinde Fatih Külliyesi ve Camisi'nin bulunduðu alanda Bizans Ýmparatoru 1. Konstantin döneminde inþa edilen Havariler Kilisesi'ne 13 tabut yerleþtirildiðini, tabutlardan 12 tanesine Hz. Ýsa'nýn havarilerinin mezarlarýndan kemiklerinin getirilmesinin planlandýðýný, kimi rivayetlere göre de bazý havarilerin kemiklerinin getirilmesinin saðlandýðýný iddia etti.

Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü mezunu olan Ýliksiz, yaptýðý yazýlý açýklamada, Profil Yayýnlarýnca yayýmlanan ''Konstantin'in Sýrrý'' adlý eserinde, tarihin bilinmeyen sayfalarýna dair ilginç iddialara yer verdiðini belirtti.

Tarihte göz ardý edilen belgelerin varlýðýna dikkati çeken Ýliksiz, Ýstanbul'un kuruluþu ile ilgili efsanelerle baþladýðý eserinde, Hristiyanlýðý resmi din kabul etmiþ ilk imparatorluðun Ýstanbul'da kurulduðuna dikkati çekti.

Doðu Roma Ýmparatorluðu'nun kurucusu ''Büyük Konstantin'' diye de bilinen 1. Konstantin'in, inanan bir Hristiyan olduðunu savunan yazar, onun Pagan olarak öldüðü ya da son nefesinde vaftiz edildiði rivayetlerini, inancýný herkesten gizlemesine yordu.

Ýliksiz, ''Ýmparator, tek tanrý inancýný açýkladýðý takdirde, hayallerini gerçekleþtiremeyeceðinden korkuyordu. O yüzden inandýðýný son ana kadar saklamýþ olabilir ama ortaya koyduðu devletin resmi din kimliði ve Hz. Ýsa'nýn havarilerinin mezarýný Ýstanbul'da toplama giriþimi, onun inançsýz olmadýðýnýn göstergeleridir'' ifadelerini kullandý.

Yapýlan tarihi araþtýrmalarda ulaþýlan bazý bilgilere göre, Hz. Ýsa'nýn havarilerinden bazýlarýnýn mezarlarýnýn Ýstanbul'a taþýndýðýna inanýldýðýný belirten Ýliksiz'e göre, Ýstanbul'un Kudüs'ten sonra en önemli dini merkez kabul edilmesini saðlamak için ilk Doðu Roma imparatorlarý büyük çaba sarf etti. Bu nedenle bugün üzerinde Fatih Külliyesi ve Camisi'nin bulunduðu alanda inþa edilen Havariler Kilisesi'ne 13 tabut yerleþtirildi. Tabutlardan 12'sine Hz. Ýsa'nýn havarilerinin mezarlarýndan kemiklerinin getirilmesi planlandý. Kimi rivayetlere göre bazý havarilerin kemiklerinin getirilmesi de saðlandý.

-ÝSTANBUL'A ÝLK OSMANLI YERLEÞÝMLERÝ FETÝHTEN ÖNCE-

Yaþar Ýliksiz, Ýstanbul'un fethi hazýrlýklarýna 1452'de baþlandýðý, Hisar'ýn yerini Fatih Sultan Mehmet'in belirlediði iddialarýnýn hamasi olduðunu savunarak, o bölgede daha önce Osmanlý yerleþimi olduðunu belirtti.

Ýstanbul Rumelihisarý'nda 1451 tarihli Osmanlý mezar taþý bulunmuþ olmasýnýn bu iddiayý bilimsel olarak çürüttüðünü belirten yazar, þu bilgileri verdi:

''1451'de burada ölen kiþi, mezar taþýndaki bilgilere göre, Hacý Bayram-ý Veli'nin müridi ve Akþemseddin'in arkadaþý Kýzýlca Bedrettin'dir. Bu da Ýstanbul'da bugün Rumelihisarý'nýn yapýldýðý araziye ilk Osmanlý yerleþiminin sanýlandan daha eski dönemde baþladýðýný gösteriyor. Buraya yerleþen ilk kafile bir Bektaþi dergahýnýn müritleridir. Ve sözlü kaynaklara göre, muhtemelen onlar bugün Durmuþ Dede Tekkesi olarak bilinen tekkede yaþayanlarýn atalarýdýr.''

-ÝLK ERMENÝLER DE FETÝH'TEN ÖNCE GELDÝ-


Ýstanbul'da Bizans sýnýrlarý içinde yaþayan Ermeni varlýðý istisna edildiði takdirde kente ilk Ermeni kafilesinin geliþinin de 1451 veya öncesine rastladýðýna dikkati çeken Ýliksiz, romanýnda bölgeyi Müslümanlaþtýrmak için ilk Bektaþi kafilesi ile birlikte Ermeni duvar ustalarýnýn da geldiðinin kuvvetle muhtemel olduðunu savundu. Ýliksiz'e göre bölgede bulunan Ermeni Mezarlýðý bunun kanýtý.

Ýliksiz, bugün ibadete açýk olan Surp Sanktuht kilisesinin de Durmuþ Dede Tekkesi gibi 1450'li yýllara kadar gittiðini iddia etti.

Ýstanbul'un fetihinde sadece Müslüman güçlerin deðil Bizans'ýn zulmünden yýlan gayrýmüslim unsurlarýn da kýsmen yer aldýðýný söyleyen Ýliksiz, bu nedenle Ýstanbul'a gelen ilk Ermeni kafilesinin o yýllarda olmasýnýn sürpriz sayýlmamasý gerektiðini dile getirdi.

-MEHMET SÝYAH KALEM, FATÝH SULTAN MEHMET MÝ?-


Ýliksiz'in kitabýnda dikkati çeken tarihi iddialar arasýnda öne çýkanlardan biri de eserleri dünya çapýnda meþhur, ama hakkýnda adýndan baþka hiçbir þey bilinmeyen Mehmet Siyah Kalem adlý olaðanüstü yetenekli nakkaþýn kimliði.

Mehmet Siyah Kalem'in Orta Asya steplerinden gelmiþ olabileceðini savunan sanat tarihçilerinin sadece bir iki resimden hareketle bu tezi ortaya attýðýný belirten Yaþar Ýliksiz'e göre, ressamýn, Topkapý Sarayý dýþýnda eserinin bulunmamasý bile o varsayýmlarý havada býrakýyor.

Ýliksiz, resimlerine adý sonradan baþkalarý tarafýndan yazýlan ünlü ressamýn, Ýstanbul'da yaþamýþ biri olduðunu savunuyor.

Bazý ünlü ressamlarýn, Mehmet Siyah Kalem'in bizzat Fatih Sultan Mehmet olabileceðine inandýðýný, ama bunu dillendirmeye çekindiðini belirten Ýliksiz, ''Eðer Topkapý Sarayý'ndaki Fatih'in çocukluk defterindeki çizimler ile Mehmet Siyah Kalem'e ait olduðu belirtilen çizimler bilimsel metotlarla karþýlaþtýrýlýr ve eksperlerin oluþturacaðý bir komisyona incelettirilirse bu þüphenin saðlýk derecesi aydýnlanýr'' ifadelerini kullandý.

Ýliksiz'e göre, ressam, Ýstanbul'a fetih öncesi getirilmiþ ve Boðaz'da iskan ettirilmiþ Bektaþi dergahýnýn müritlerinden biri de olabilir. Bu da resimlerdeki Orta Asya etkisini anlaþýlýr kýlabilir.

-SÝLÝVRÝ'DEKÝ NAKKAÞHANE-

Ýliksiz, ünlü tarihçilerin araþtýrmalarýnda ortaya koyduðu verilere ve belgelere göre Fatih Sultan Mehmet zamanýnda Ýstanbul'da yeri tam olarak tespit edilemeyen bir Nakkaþhane kurulduðunu ve ''Nakkaþ Baba'' denilen ünlü Nakkaþ'ýn orayý yönettiðini ifade etti.

Kendisine týmar arazisi olarak verilen Çatalca'ya giden Nakkaþ Baba'nýn oradaki türbesinin bugün de varlýðýný sürdürdüðünü belirten yazara göre, asýl tuhaf olan Nakkaþ Baba'nýn varlýðýnýn kanýtlanmasýna raðmen Nakkaþhane'ye ve orada çalýþanlara ne olduðuna dair evrak ve belge bulunamamasý.

Ýliksiz, ''Þahsen bu nakkaþhanenin kasýtlý olarak ortadan kaldýrýldýðýna inanýyorum, çünkü daha sonraki dönemde Fatih'in döneminde yapýlmýþ bazý resimlerin, hatta Bellini'ye yaptýrdýðý kendi portresinin bile saraydan çýkartýlýp haraç mezat satýldýðýný biliyoruz'' ifadelerini kullandý.

(AA)


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?