• 14 Temmuz 2020, 10:08:51

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: III. Selim’in Dünyasý görsel bir tarih anlatýmýyla yayýmlanýyor…  (Okunma sayısı 516 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

...

  • Ziyaretçi
Ýstanbul’un yenileþme tarihinin ilk adýmlarýný atan üç önemli Osmanlý padiþahý: III. Selim, II. Mahmut ve II. Abdülhamid. Ýlki bilim, kültür ve sanatta, ikincisi hukuk ve teþkilatta, üçüncüsü eðitim, bilim ve kurumlaþmada bugünkü Ýstanbul’un temellerini attý.

 

Ýstanbul 2010 AKB Ajansý, Osmanlý’nýn bu üç yenilikçi sultanýndan ilkini ve dönemini zengin bir görsellikle kültür dünyamýza sunuyor. Geniþ bir yazar kadrosu ile III. Selim’in hayatý, reformlarý, imar faaliyetleri, döneminin Ýstanbul’u, devlet ve toplum yapýsý derinlemesine ele alýnýyor. Bu alanlarda zaman içerisinde meydana gelen deðiþimin tarihine ýþýk tutmak amacýyla, dönemin minyatür, gravür, fotoðraf, ferman, berat gibi görsel materyalleri de kullanýlarak bir tür görsel tarih çalýþmasý yaratýlýyor.

 

Türkçe ve Ýngilizce olarak iki dilde yayýmlanacak olan eser, bir yönüyle III. Selim’i, diðer yönüyle de XVIII. yüzyýlýn sonu ile XIX. yüzyýlýn baþlarýndaki Ýstanbul’u, dönemin devlet ve toplum yapýsýnýn Ýstanbul’dan yansýmasýný bilgi ve belgeler ýþýðýnda günümüze taþýyor.

 

III. Selim’in ölümünün 200. yýlýnda yayýmlanacak bu anýt eser, Fikret Sarýcaoðlu’nun danýþmanlýðý ve Coþkun Yýlmaz’ýn editörlüðünde hazýrlanýyor. Bilim Kurulu’nda ise þu isimler yer alýyor: Kemal Beydilli, Mehmet Ýpþirli, Azmi Bilgin, Vahdettin Engin, Erhan Afyoncu, Arif Bilgin ve Muzaffer Doðan.


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?