• 30 Mayıs 2020, 01:20:38

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Baþbaðlar Katliamý 5 Temmuz 1993..  (Okunma sayısı 550 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

insan

  • Ziyaretçi
Baþbaðlar Katliamý 5 Temmuz 1993..
« : 03 Temmuz 2010, 10:25:52 »


Baþbaðlar Katliamý 5 Temmuz 1993..Her sene Sivas Olaylarý'nýn gölgesinde kalýyor ama en az o olay kadar elimdir Baþbaðlar Katliamý, Sivas'tan tek farký burda ölenlerin ünlü olmamalarý gariban köylü olmalarý.
Belki de Sivas kadar hatýrlanmayýþýnýn sebebi de budur !!

2 Temmuz'da Madýmak Oteli'ni yakanlarla 5 Temmuz'da Baþbaðlar'da 33 masumu öldürenler ayný kiþilerdir. Kim olduklarýný tahmin etmeye gerek yok.

Ne Sivas'ta oteli yakanlar irticacýlardýr ne de Baþbaðlarý kana bulayanlar teröristlerdir.


Tarihinde suçlusu bulunmayan, asker kaçaðý olmayan, 1985 yýlýna kadar ulaþýmýný hayvanlarla yapan, 1987 yýlýna kadar haberleþmesini yine hayvansýrtýnda yapan, senenin 6 ayý kýþ, ama bu þartlarda 1959 yýlýnda kendi imkanlarýyla minaresini ve camisini,1962 yýlýnda ilkokulunu ve öðretmen lojmanýný, 1987 yýlýnda imamevini, þadýrvan, gasilhane, mahalle çeþmelerini, tuvaletlerini ve kanalizasyonunu, çevre düzenlemesini tamamlamýþ, tüm altyapýsýný kendi imkanlarýyla yapmýþ hatta caminin kubbe kurþunlanmasýný tamamlamýþ bir köy...

1990 genel nüfus sayýmýnda 542 nüfusu bulunan Kemaliyenin en kalabalýk köyü dolayýsýyla Kemaliye'nin en kalabalýk öðrencisi bulunan Devletine Bayraðýna ve inançlarýna baðlýlýðý ile bilinen, hiç kimse ile sürtüþmesini bulunmayan kendi halinde bir köy...

Devletine hiç yük olmamýþ hep destek olmuþ, hiçbir þey istememiþ, evladýn babaya saygýsý gibi devletini tam bir baba bilmiþ, bilmeye devam eden Osmanlý geleneði ve terbiyesi ile yetiþmiþ insanlarýn yaþadýðý bir köy...

Kemaliye Ýlçesine baðlý ilçe merkezine 72 km uzaklýkta Barasor vadisinin sonunda ilçenin en uzak ve son köyü, Tunceli ili sýnýr noktasýnda bir köy karayolunun bittiði dað yolunun baþladýðý bir yerde,720 yýllýk tarihi olan Osmanlýya uç beyliði yapmýþ tarihsel süreç içerisinde devletine baðlýlýðýn en güzel örneklerini vermiþ vermeye devam eden Anadolu’nun isyan eden gruplarýna karþý Devletin bekasýný düþünmüþ Ay yýldýzlý Bayraðýný her dönemde dalgalandýrmýþ, Çanakkale'de de 30'un üzerinde þehit vermiþ bir köy...

Yýl 1993. Anlatmasý zor, anlatmasý çok güç. Tam on altý yýl önce 5 Temmuz akþamý saat 20.30. Baþbaðlar’da her zamanki gibi bir akþam. Köy sakinleri gündelik iþlerini tamamlayýp evlerine çekilmiþler...

Ve namaz için toplanan köylüleri de camiden dýþarý çýkarýyorlar.

Bir tuhaflýk var. Gelen eþkiyalar köyü çok iyi tanýyor. Planlý, programlý bir baskýn bu. Ýsim isim çaðýrýyorlar köydekileri ve neden sonra daðýlýp, ev ev gezerek köyde kim var, kim yok herkesi topluyorlar. Yaþlý, genç, çocuk, kadýn…

KATLÝAMI YAÞAYANLAR ANLATIYOR

Köyün kadýnlarýndan F.P:
 "Militanlar, kapýnýn önünden ismen çaðýrýyorlardý köyün insanlarýný. Selim Pato, sen gel dediler. Görümcemin oðluna, Recep sen de gel, dediler. Doðru camiye dediler.Ben içeride pencerenin önünde oturmuþ dinliyordum. Birkaç militan sokaklara dizildi. A.C'yi çaðýrdý. Bu adam yanýmýzdaki ilçenin köyünde oturuyordu .Bizde týrpan yapýyordu. Onu görünce hayrete düþtüm.Daha sonradan biz kadýn ve çocuklarý da topladýlar. Derenin yanýnda toplandýk. Baþýmýza bir kýz, bir erkek militan koydular. Erkekleri de öbür tarafa topladýlar."


Daha sonra militanlarýn lideri olan kiþi telsiz görüþmesi yaptý ve ateþ serbest diye baðýrdý.
Otomatik silahlarla üzerimize ateþ açtýlar.
Aramýzda sað kalanlarý ayrýca yakýndan ateþ ederek öldürdüler.
Ben kenarda kalmýþtým.
Ölü numarasý yaptým.
Sýrtýmdan iki kurþun yedim.

"Masum insanlarýn üzerine, otomatik tüfeklerle ölüm kusan, insanlýktan nasipsiz kan içiciler, muzaffer bir ordu edasýyla, geldikleri gibi ayrýlýyorlar Baþbaðlar’dan. Ama arkalarýnda korkunç bir iz býrakýyorlar:
Beþi diri diri yakýlmýþ, kalaný kurþunlanmýþ tam otuz üç þehit.

Tam otuz üç can.


Çevrimdışı insan

  • UzMaN ÜYE
  • ***
  • İleti: 1624
  • Teþekkür 63
Baþbaðlar Katliamý 5 Temmuz 1993..
« Yanıtla #1 : 05 Temmuz 2013, 17:06:42 »

Araþtýrma komisyonu…


AK Parti Milletvekili Agah Kafkas ve 114 milletvekili özellikle Sivas, Baþbaðlar, Çorum ve Kahramanmaraþ olaylarýnýn karanlýkta kalan, vicdanlarý yakan kýsýmlarýnýn en açýk bir þekilde ortaya çýkmasý için faili meçhulleri araþtýrma komisyonu için sona geldiler.

Komisyon binlerce insanýn içini acýtan bu olaylarýn gerçek müsebbiplerini ortaya çýkarmak için çalýþacak. 100'lerce þahit, binlerce belge ve itiraf tek merkezde incelenecek. Karanlýk dönemlerin aydýnlýða ulaþmasý için çalýþmalar yapýlacak.

'Büyük Takip' programýnda konuþan Bakan Çelik Çelik, ''Sivaslýlar soruyor. Bir günde þehrimizde ne deðiþti. Farklý simalar görülmüþ Sivas'ta. Bunlar kimlerdi. Nereden, neden kim tarafýndan getirildiler. Nasýl bir düþmanlýk tohumu ekilmek istendi. Bu iki olayla insanlar arasýnda bir düþmanlýk oluþturulmak istendi. Ama muvaffak olamadýlar'' þeklinde konuþtu.

Çelik, ''Kararlarý nedeniyle yargýya saygý duyarýz. Ama gerçek faillerin yakalanmadýðý inancý vicdanlarda var. Bunlar aydýnlandýðýnda vicdanlar aydýnlanacak. Alevi çalýþtaylarýnda katýlýmcýlar, geçmiþte kalan karanlýk noktalarýn aydýnlanmasýna yönelik talepte bulundular. Komisyon 4 ayda tüm delilleri toplayacak, yüzlerce insaný dinleyecek'' diye konuþtu.


 03 Temmuz 2010

Eeee komisyon incelemelerinde neler buldu..?