• 11 Temmuz 2020, 07:10:38

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Mükemmel Bir Baba ve Fatihleþen Bir Evlat  (Okunma sayısı 504 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı ümit

  • TaLiP
  • **
  • İleti: 213
  • Teþekkür 13
  • Ümid etmek bizim neyimize, tek umut ALLAH iken...
Mükemmel Bir Baba ve Fatihleþen Bir Evlat
« : 06 Temmuz 2010, 20:39:14 »
FATÝH'ÝN BABASI SULTAN II. MURAD hak­kýnda, yerli tarihçilerle birlikte, yabancý tarihçi­lerin de verdiði ortak hüküm þudur:

"O mükemmel bir padiþah, çok iyi bir insan, adalet yo­lundan asla ayrýlmayan dindar bir kiþi ve hayatýnýn en ve­rimli çaðýnda saltanattan rýzasýyla çekilebilecek kadar da fedakârdý."


(Ders: Ýyi baba olmanýn yolu, iyi insan olmak­tan geçer.)


 Biz hüküm mevkiinden çekilelim. Taraf olabilecekleri ihtimaline binaen yerli tarihçileri de hüküm mevkiinden Çekelim. Sultan II. Murad hakkýndaki deðerlendirmeyi, ekserisi Osmanlý'ya düþman bazý müsteþriklere býrakalým.
 
 Hammer diyor ki:
"30 yýl boyunca, Murad, imparatorluðunda þeref ve hakkaniyetle saltanat sürdü. Tebaasý olan muhtelif kavimlerde, dindar, hayýrhah, âdil ve kudretli bir hükümdar hatýrasý býraktý. Harpte ve sulhta sözünün sadýk eriydi. Sakin hayata aþkla baðlýydý. Kendi arzusuyla, bu aþk yü­zünden, tahttan feragat etmesi, bütün Osmanlý tarihinde misli görülmemiþ bir hâdise teþkil eder."
 
 Ducass: "Faziletli ahlâka malik ve vicdaný pâk idi. Ýyi bir zat olduðu gibi, kalbinde hiç hilesi yoktu."
 
 Chalcondyle: "Âdil ve insaflý bir padiþah oldu."
(Ders:  Adil ve insaflý bir baba mýyýz?)
 
Yine Ducass: "ALLAH bilir ki, Murad, halka karþý daima teveccühkâr ve fukaraya karþý cömertti. Bu lütuflarýný yal­nýz kendi ýrkýndan ve dininden olanlara deðil, Hýristiyan-lara da ibzal ederdi. Herhangi bir milleti sonuna kadar mahveylemek istemezdi."
(Ders: Düþmanlarý tarafýndan bile hayýrla yâd edilen bir baba olmaya özen gösterin.)
 
Fatih'in babasý, bir fatihin babasý olmaya gerçekten lâ­yýktý. Oðlunu, söze karýþmamasý þartýyla, daha pek küçük yaþýnda, müdavimi bulunduðu ilim meclislerine sokmuþ­tur. Fýrsat buldukça onun sýradan her baba gibi oynamýþ, elinden tutup camilere, medreselere, türbelere götürmüþ, din ulularýyla tanýþtýrmýþ, feyizlenmesini saðlamýþtýr.
 
Baba, Müslümanýn ezelî emeli, Peygamber tebþiri Ýs­tanbul'un oðlu tarafýndan fetholunacaðýný sanki keþfen bilmiþ, oðlunu bir fatihe yaraþýr tarzda yetiþtirmek için gerekli her þeyi yapmýþ, hatta mukadder ve mukaddes fethi çabuklaþtýrmak, yahut da müstakbel Fatih'i büyük fethe fiilen hazýrlamak maksadýyla, kýrk yaþlarýnda tahttan feragat etmiþtir.
 
 Ya eðitimi hususunda gösterdiði dikkat ve titizlik? Meþhurdur: Oðlunun zaman zaman derslerinde tembellik ettiði yolunda Molla Gürani'nin yaptýðý þikayeti dinledik­ten sonra, eline saðlam bir kýzýlcýk sopasý tutuþturmuþ, tembelliðe devam ettiði takdirde bu sopayla þehzadeyi korkutmasýný söylemiþ; Molla Gürani, padiþah fermaný gibi eline tutuþturulan kýzýlcýk sopasýyla þehzadenin der­sine girmiþ, tembellik ettiði takdirde, üzerine bulaþan tenbellik tozlarýný sopayla temizlemekte tereddüt göster­meyeceðini bildirmiþtir.
 
 Unutmayalým ki, hocasý tarafýndan dayakla tehdit edi­len talebe bir þehzadedir, padiþahýn oðludur. Yine unut­mayalým ki, o dönemin Avrupa'sýnda prensler daima ha­tasýz kabul edilir, cezaya müstahak olmalarý hâlinde bile, prenslerin yerine "þamar oðlaný" denilen baþka çocuklar dövülürdü.
(Ders: Çocuklarýnýzýn eðitimiyle yakýndan il­gilenin.)
 
Sultan II. Murad'ýn, fethin yakýn olduðunu sezdiðine þüphe yok. Bu bakýmdan tahtý dahil, ezelî aþký vuslata er­direcek bütün imkânlarý oðlunun önüne sermiþ, ceddinin ve kendisinin nice gayretlere raðmen ulaþamadýklarý mu­kaddes hedefe her bakýmdan þehzadesini hazýrlamýþtýr.
(Ders: Çocuklarýnýzýn önüne hedefler koyun.)
 
Kuþkusuz en büyük eseri, Sultan II. Mehmed gibi müstesna bir kabiliyeti yetiþtirip tarihe armaðan etmesi­dir.


Alýntýdýr

ALLAH var, problem yok!!


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?