• 28 Şubat 2020, 11:06:00

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Dünyanýn En Lanetli Yerleri  (Okunma sayısı 809 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı ümit

  • TaLiP
  • **
  • İleti: 213
  • Teþekkür 13
  • Ümid etmek bizim neyimize, tek umut ALLAH iken...
Dünyanýn En Lanetli Yerleri
« : 07 Temmuz 2010, 14:12:01 »
Dünyanýn En Lanetli Yerleri

Changi Plajý-Singapur

Ýkinci Dünya Savaþý sýrasýnda meydana gelen Sook Ching katliamý sebebiyle burada pek çok Japon öldürüldü. Binlerce Çinli, Japon karþýtý olmakla suçlanarak katledildi. Bu plajda, ölen Çinlilerin hayaletlerinin görüldüðü söyleniyor. Bu olayý ürpertici boyutlara taþýyan þey ise, görüldüðü söylenen hayaletlerin arkalarýnda kan lekeleri býrakmasý!

Ohio Üniversitesi - Amerika

Bu kampüs ülkede anýlan en lanetli yer olmakla beraber etrafýnda bulunan 5 ayrý mezarlýðýn þeytanýn simgesi pentagramý oluþturduðu ve rektörlüðünde bu iþaretin tam ortasýnda kaldýðý gerçeði oldukça ürkütücü. Üniversitenin içinde de pek çok lanetli yer bulunuyor. Hayalet izine rastlanan yerlerden biri, altýnda mezarlar bulunan Jefferson salonu. Bir diðeri ise akýl hastalarý üzerinde elektro þok deneyleri ve labotami uygulanan ‘The Ridges’ adlý terkedilmiþ bir akýl hastanesi.

Çýðlýk tüneli, Niagara Þelaleleri-Ontario

Bu tünelin gerçekten de tüyler ürpertici bir hikayesi bulunuyor. Rivayete göre bundan yüzyýl önce tünelin güney çýkýþýna yakýn bir çiflik evi varmýþ. Bir gece evde yangýn çýkmýþ ve kýyafetleri tutuþan küçük bir kýz çocuðu tünele doðru koþmaya baþlamýþ. Bir yandan kýyafetlerinden kurtulmaya çalýþan kýz tünelin ortasýnda yere düþmüþ ve orada ölmüþ. Ýddiaya göre eðer gece tünelin ortasýnda dikilip bir kibrit yakarsanýz alevi hemen sönüyor ve bir kýz çýðlýðý iþitiyorsunuz!

Highgate Mezarlýðý, Kuzer Londra-Ýngiltere

Özellikle geceleri korku filmlerini andýran bir görünüme sahip bu mezarlýk ürkütücü mezar taþlarý, sarmaþýklarýn yükseldiði duvarlarý, mezarlar arasýndaki derin geçitleriyle Britanya’nýn bir numaralý hayalet mevkii olarak görülüyor. Karl Marx’ýn da burada yattýðýný söylemeden geçmeyelim.

Tarihi Tokmak Haný (Ram Inn),Gloucestershire-Ýngiltere

Hayaletlere inanýyor olun ya da olmayýn bu haný ziyaret etmek oldukça huzursuz edici bir deneyim olacak. Gýcýrdayan döþemeleri, soðuk duvarlarý, küf kokularý ve hafif aydýnlatma sistemiyle konaklamak için oldukça ürkütücü bir han. Cinayet, satanizm ve çocuk kurban etme gibi olaylarýn gerçekleþtiði yönünde ciddi söylentiler dolaþýyor.

Monte Cristo-Avustralya

Bu lanetli malikanenin hikayesi ise, Bayan Crawley’nin kocasýnýn ölümünden sonraki 23 sene boyunca iki kez dýþýnda hiç dýþarýya çýkmadýðý yönünde. Bazýlarý evi lanetleyen kadýnýn tuhaf biçimlerde gözükmesi, sesler, ýþýklarýn yanýp sönmesi gibi ürkütücü gözlemlere sahip.

Dominician Hill(Dominik Tepesi) Baguio- Filipinler

Bazýlarý savaþta ölen insanlarýn ruhlarýnýn, bazýlarý da tedavi görmekte olan ve yaþama umudu olduðu halde burada ölen hastalarýn ruhlarýnýn burayý ele geçirdiðini düþünüyor. Gece boyunca kapý ve cam çarpmasý, tabak kýrýlma sesi ve çýðlýklar duyulduðu söyleniyor.

Berry Pomeroy Kalesi - Totnes

Lanetli olduðu konusundaki ünü ile 14’üncü yüzyýldan kalma bu kale birkaç efsaneye ev sahipliði yapýyor. Bu kalenin iki ünlü hayaleti var. Biri beyaz kadýn diðeri de mavi kadýn olarak adlandýrýlýyor. Efsaneye göre adý Margaret Pomeroy olan ‘beyaz kadýn’ lakaplý hayalet, kýskanç kýz kardeþi tarafýndan kalenin zindanlarýna kapatýlýp, açlýktan ölüme terkedilmiþtir. Mavi kadýnýn kim olduðu bilinmese de, ziyaretçileri akýl almaz bir biçimde kalenin harabe kýsýmlarýna çekmekte olduðu söylenmektedir.

Bran Þatosu

Transilvanya'da bulunan Dracula'nýn kalesi.

Myrtles Plantasyonu

St. Francisville, Louisiana'da bulunan bu ev "Amerika'nýn en lanetli evi" olarak da bilinir. Canlanan yaðlýboya tablolarý, kanlý el izi ve kendi kendine açýlýp-kapanan kapýlarý fenomen lanetleri arasýnda.


Pfister Oteli

1893 yýlýnda inþa edilen bu otel ABD baþkaný William McKinley ve ondan sonraki bütün baþkanlarý aðýrlamýþtýr. 1927'de ölen otelin kurucusu Charles Pfister'in hayaletinin gece vakti otele kayýt yaptýrdýðý söyleniyor. Bazý müþteriler de bazen garip sesler duyduklarýný ve doða üstü deneyimler yaþadýklarýný anlatýyorlar.

Alcatraz Hapishanesi

Bir zamanlar dünyanýn en sýký güvenliðine sahip, Al Capone ve George Kelly gibi ünlü suçlularý barýndýrmýþ bu hapishane San Fransisco Körfezi'nde ki adada bulunuyor. Hapishane faaliyeti sonlandýrýlan mekaný ziyaret edenler çýðlýklar, aniden kapanan hücre kapýlarý veya ayak sesleri duyduklarýný iddia ediyorlar.

Amityville

Amityville, New York'ta bulunan evin eski sahipleri gece vakti çalýnan bando sesi, cýzýrtý, garip kokular bazen de siyah garip bir yaratýðýn varlýðýndan söz ediyorlar.

Paris Yeraltý Mezarlýðý

1800'lerde Paris mezarlýklarý dolmak üzereydi. Bu yüzden cesetler þehrin altýndaki tünellere taþýnmaya baþladý. Kafataslarý ve kemiklerin üstüste yýðýldýðý bu mezarlýklardan garip sesler geldiði söyleniyor.

Coronado Oteli

San Diego, Coronado'da bulunuyor. 1982 yýlýnda genç bir kadýn California Körfezi'nde bulunan bu lüks otele kocasýný beklemek üzere kaydýný yaptýrmýþ. Kocasý otele hiç gelmemiþ ve birkaç gün sonra da kadýn merdivenlerde ölü olarak bulunmuþ. O günden beri otelin çalýþanlarý ve konuklarý siyah giysili ve soluk benizli bir kadýn silüetine rastladýklarýný söylüyorlar.

Inverary Þatosu

1644'yýlýnda kendini asarak intihar etmiþ bir arp sanatçýsýnýn hayaleti batý Ýskoçya'da bulunan bu kasrýn koritorlarýnda dolaþtýðý ve kütüphanede arp çaldýðý söyleniyor. Þato bugünlerde 13.Argyll Dükü'nün evi ancak bazen de kapýlarýný cesur ziyaretçilere açmakta.

Petzow Þatosu

Doðu Almanya yakýnlarýndaki Posdam yakýnlarýnda bulunan 18. yüzyýlda yapýlmýþ bu bina þimdilerde otel ve restoran hizmetleri sunuyor. Ancak koridorlarý baron katliamlarýnýn karanlýk tarihine þahitlik ediyor.

Point Hicks Deniz Feneri

Avustralya'nýn doðu kýyýsýnda bulunan bu deniz fenerinin korucusu 1947'de gizemli bir þekilde kaybolur. Sonralarý bir çok ziyaretçi geceleri korucunun bot seslerini duyduklarýný iddia etti. Bu arada korucunun hayaletinin halen kapý kollarýnýn parlatýp temizlediði de söylentiler arasýnda.

Sleepy Hollow

New Yrok kentinin 30 kilometre kuzeyinde bulunan bu köy, öðretmen Ichabod Crane ve Bassiz Suvari'nin hikayesini anlatan Washington Irving klasiði “The Legend of Sleepy Hollow(Sleepy Hollow Efsanesi)” öyküsüyle ölümsüzleþtirildi. Köyü ziyaret edenler Baþsýz Süvariyi gördükleri iddia ediyorlar.

Londra Kulesi

Kulede idam edilen yüzlerce insandan ikisi olan Anne Boleyn ve Lady Jane Grey'in hayaletleri Ýngiltere'nin en lanetli binasýnda sýk sýk görülmekte. Ayrýca 1816'da bir gardiyanýn kendisine yaklaþan ayýnýn korkusundan ölmesi de anlatýlanlar arasýnda.

Beyaz Saray

Amerika'nýn en ünlü bu yapýsý hakkýnda anlatýlan bir kaç hayalet hikayesi mevcut. Bazýlarý Saray'ýn resmi sitesinde bile yerini almýþ. 2. baþkan John Adams'ýn karýsý Abigail Adams'ýn hayaleti Doðu Odasý'nda çamaþýr yýkamaya devam ederken, 4. baþkan James Madison'un eþi Dolley Madison'ýn hayaleti de gül bahçesine yukarýdan bakarken görüldüðü söylenmekte.
ALLAH var, problem yok!!


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?