• 04 Nisan 2020, 03:00:36

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Tesadüf mü? Pardon!..  (Okunma sayısı 897 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

bilgiresidence

 • Ziyaretçi
Tesadüf mü? Pardon!..
« : 17 Ekim 2009, 20:06:44 »
"Tesadüf, inançsýzlarýn kadere taktýklarý isimdir." (Andre Suares)

Amerikan Adlî Týp Derneðinin 1994 te San Diego da tertiplenen ödül yemeðinde dernek baþkaný Don Harper Mills, aktardýðý acayip bir ölüm olayýndaki adlî komplikasyonlarla dinleyicilerini þaþkýna çevirmiþti.

Kaderin adaletine dair ince bir nükte taþýyan bu yaþanmýþ öykü, sanýrýz sizleri de hayrete sevk edecektir.

23 Mart 1994'te Ronald Opus'un cesedini inceleyen adlî tabip, onun kafasýndan yediði kurþunla öldüðü sonucuna vardý.Müteveffa, on katlý bir binanýn tepesinden, intihar niyetiyle aþaðýya atlamýþtý. (Umutsuzluðunu, geride býraktýðý bir notta açýklýyordu.) Fakat, dokuzuncu katýn önünden geçerken pencereden gelen bir kurþun baþýna isabet etmiþ, hayatý bu kurþunla sona ermiþti. Apartmanýn sekizinci kat penceresi düzeyinde cam silicileri korumak için konulmuý bir að vardý; ama bu aðýn varlýðýný ne silahý çeken, ne de müteveffa biliyordu. Açýkçasý, kurþun olmasaydý, Opus'un intihar teþebbüsü baþarýlý olamayacak; zemine çakýlmadan, sekizinci kattaki aða takýlýp kalacaktý. Bu durumu anlattýktan sonra, "Normal olarak," diye devam etti Dr. Mills, "intihar etmeye karar veren biri, mekanizma tasarladýðý gibi olmasa da, bunu eninde sonunda baþarýr."

Opus'un dokuz kat aþaðýda yere çakýlmayýp da dokuzuncu kattan düþüyor olduðu anda baþýna gelen kurþunla vurulmuþ olmasý, muhtemelen, onun ölüm modunu intihardan cinayete çevirmeyecekti. Fakat, Opus'un intihar teþebbüsünün baþarýlý olmayýþý, savcýyý elinde bir cinayet vakasý olduðu düþüncesine itti. Silahýn patladýðý dokuzuncu kattaki odada yaþlý bir adam ve karýsý yaþýyordu. Tartýþýyorlardý ve adam kadýný silahla tehdit ediyordu. Öyle sinirlenmiþti ki, tetiði çekti; fakat mermi kadýný ýskalayarak pencereden dýþarý yöneldi ve Opus'a isabet etti. Bir insan A þahsýný öldürmeye teþebbüs eder, fakat B þahsýný öldürürse, o B þahsýný öldürmekten suçlu sayýlmalý idi. Savcýnýn ulaþtýðý sonuç buydu. Dolayýsýyla, dokuzuncu kattaki yaþlý adam, cinayetten suçluydu.

Bu suçlamayla karþý karþýya kaldýðýnda, adam da, karýsý da çok þaþýrdýlar.

Çünkü, tetiði çekerken adam da, karýsý da silahýn dolu olmadýðýndan kesinlikle emindiler. Yaþlý adam uzunca bir süreden beri boþ silahla karýsýný korkutmayý alýþkanlýk haline getirmiþti. Bunu karýsý da bilir, o yüzden adamýn tehdidine pek aldýrmazdý. Kýsacasý, adamýn karýsýný öldürme kasdý yoktu; silahýn dolu olduðunu dahi bilmiyordu. Böylece, Opus'un öldürülmesi bir kaza oluyordu; silah kazara doldurulmuþtu.

Araþtýrmalara devam edilince, ölümcül kazadan yaklaþýk altý hafta önce yaþlý çiftin oðlunu silahý doldururken gören bir tanýk ortaya çýktý. Anlaþýldýðýna göre, yaþlý kadýn oðlundan mali desteðini çekmiþti ve babasýnýn annesini silahla korkutma temayülünü bilen oðul, annesini cezalandýrma kasdýyla, babasýnýn annesini vuracaðýný umarak, gizlice silahý doldurmuþtu. Annesi ölecek, baba cinayetten suçlanacak, mallar oðula kalacaktý. Artýk olay yaþlý çiftin oðlunun Ronald Opus cinayetinden sorumlu olduðu noktasýna gelmiþti.

Tam bu sýrada savcýnýn karþýsýna yeni bir viraj çýktý. Araþtýrmalara devam edilince, geçen altý hafta içinde anneyle babasýnýn silahla tehdide varan bir tartýþma yaþamamalarý, dolayýsýyla annesinin ölümünü bir türlü baþaramayýþý nedeniyle, oðulun umutsuzluðunun arttýðý anlaþýldý.

Bu, onu 23 Mart'ta on katlý binanýn tepesinden atlayarak intihar etmeye itmiþti.

Fakat, ölümü planladýðý gibi olmamýþtý; dokuzuncu katýn önünden geçerken babasýnýn boþ zannettiði silahý tetiklemesiyle annesine isabet etmeyip pencereye seken kurþunun kafasýna isabet etmesi sebebiyle Ronald Opus'un hayatý sona ermiþti.

Dosya intihar olarak kapatýldý. Düþünenlere duyurulur!..

Ve son olarak Andre Suares çok manidar bir þekilde der ki:

"Tesadüf, inançsýzlarýn kadere taktýklarý isimdir."

saatlimaarif.com


insan

 • Ziyaretçi
Ynt: Tesadüf mü? Pardon!..
« Yanıtla #1 : 07 Ocak 2010, 18:01:28 »

"Tesadüf, inançsýzlarýn kadere taktýklarý isimdir."


Pes ..!
Ýmkansýz ;diye bir þey yoktur...
 

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Tesadüf mü? Pardon!..
« Yanıtla #2 : 07 Ocak 2010, 18:31:30 »

"Tesadüf, inançsýzlarýn kadere taktýklarý isimdir."
Pes ..!
Ýmkansýz ;diye bir þey yoktur...
 

yav abisi, valla cehaletimi mazur gör ama, bu bir kabul mü, red mi anlayamadým! :hmm:

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

insan

 • Ziyaretçi
Ynt: Tesadüf mü? Pardon!..
« Yanıtla #3 : 07 Ocak 2010, 18:43:30 »
]( yav abisi, valla cehaletimi mazur gör ama, bu bir kabul mü, red mi anlayamadým! )


O da sizin probleminiz hocam... :))
Ýyleþtiniz galiba..
Demek ki ,hasta nezaketine gerek yok...
 :yihu:
[/color][/size]
« Son Düzenleme: 07 Ocak 2010, 18:55:23 Gönderen: insan »

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Tesadüf mü? Pardon!..
« Yanıtla #4 : 07 Ocak 2010, 19:11:58 »


O da sizin probleminiz hocam... :))
Ýyleþtiniz galiba..
Demek ki ,hasta nezaketine gerek yok...
 :yihu:
[/color]

yo, daha hastayým valla...
doktordan yeni geldim... bi ton ilaçla tabii!
þimdi sen hasta nezaketini öyle erken terketme,
sora piþman olursun valla,
bakarsýn hastalýðým hepten artabilir! :)

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı Giryân

 • FoRuM Dostu
 • UzMaN ÜYE
 • ****
 • İleti: 1107
 • Teþekkür 8
 • 'Beþer'likten kurtulup 'insan'laþma yolunda yolcu.
Ynt: Tesadüf mü? Pardon!..
« Yanıtla #5 : 07 Ocak 2010, 20:53:44 »

"Tesadüf, inançsýzlarýn kadere taktýklarý isimdir."


Pes ..!
Ýmkansýz ;diye bir þey yoktur...
 

cümle doðru geldi bana :)  insan iradesi ile ne yaparsa yapsýn(mukafat ve ceza olarak geri döner)  kaderin dýþýna çýkamaz..

cümle imkansýz birþey yok demek istiyor diye anladým  bende...ALLAH dilemesin yeterki ...

iyice karýþtý gibi oldu:)
"Aþk odu evvel düþer ma þûka andan âþýka
Þem i gör ki yanmadan yandýrmadý pervâneyi"
Fuzûlî

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Tesadüf mü? Pardon!..
« Yanıtla #6 : 07 Ocak 2010, 21:53:28 »
iyisi mi ben size bi tercüman tutayým!
belki de ben çok yaþlandým, kim bilir! :)

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı Giryân

 • FoRuM Dostu
 • UzMaN ÜYE
 • ****
 • İleti: 1107
 • Teþekkür 8
 • 'Beþer'likten kurtulup 'insan'laþma yolunda yolcu.
Ynt: Tesadüf mü? Pardon!..
« Yanıtla #7 : 07 Ocak 2010, 21:59:28 »
yok deðerli abim estð  siz yaþlanmadýnýz...

Bana tercüman tutalým biz :haha:
"Aþk odu evvel düþer ma þûka andan âþýka
Þem i gör ki yanmadan yandýrmadý pervâneyi"
Fuzûlî

insan

 • Ziyaretçi
Ynt: Tesadüf mü? Pardon!..
« Yanıtla #8 : 07 Ocak 2010, 23:42:53 »
"Tesadüf, inançsýzlarýn kadere taktýklarý isimdir."


Pes ..!
Ýmkansýz ;diye bir þey yoktur... 

(cümle doðru geldi bana :)  insan iradesi ile ne yaparsa yapsýn (mukafat ve ceza olarak geri döner)  kaderin dýþýna çýkamaz..
cümle imkansýz birþey yok demek istiyor )


Bevâdih kardeþim anlaþabildiðimize sevindim...Uzuuunnnn cümleler kurmak zorunda kalýcam diye endiþelenmeye baþlamýþtým..
*****
Hocam..
"hastaya nezaket " Hayýr yaþlandýðýnýzý nerden çýkarýyorsunuz..Hastasýnýz ya, onun için bu iletiþim eksikliði..:))