• 18 Şubat 2020, 13:02:58

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Gizemli ve Garip Ölümler  (Okunma sayısı 529 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı ümit

  • TaLiP
  • **
  • İleti: 213
  • Teþekkür 13
  • Ümid etmek bizim neyimize, tek umut ALLAH iken...
Gizemli ve Garip Ölümler
« : 07 Temmuz 2010, 15:13:33 »
Gizemli ve Garip Ölümler

1-Rusya’daki gizemli ölüm

2 Þubat 1959’da Rusya’nýn Ural Daðlarý’nda yaþanan olay, ülkenin en ünlü çözülememiþ gizemi oldu. 28 Ocak’ ta Ural Politeknik Enstitüsü’nden on öðrenci kýþ yürüyüþü ve kýsa süreli kamp için yola çýktý. Bir öðrenci kendini kötü hissedince daðda uygun bir bölgede kendini toparlayabilmek için kaldý. Diðer dokuzu ise ormanda bulundu.

Terk ettikleri çadýrlarý içerden yýrtýlmýþ bir þekilde bulundu. Ýlk iki ceset ormanýn içinde yalýnayak ve sadece iç çamaþýrlarý ile, sonraki üç ceset ise benzer bir durumda yakýn bir yerde bulundu. Bundan iki ay sonra ise, son kurbanlar 75 metre uzaklýkta kar altýnda gömülü bulundu. Dört öðrencide büyük iç yaralanmalar, kýrýk kaburgalar ve ezilmiþ kafataslarý vardý. Birinin dili yoktu. Gerçek þu ki müfettiþler saldýrýya benzer herhangi bir bulgu bulamadý. Son dört kurbanýn da baþkalarýna ait olduðu düþünülen ve radyasyon içeren kýyafet giydikleri belirtildi. Çýð, uzaylýlar ve askeri test ölüm olaylarýyla ilgili olarak ortaya atýlan teorilerden birkaçý.


*****


2-Çöp evde gelen ölüm

Langley ve Homer Collyer, yirmili yaþlarýndayken New Yorka taþýndýlar. Zengin bir ailenin iki çocuðu olan kardeþler etraftaki çöpleri evlerinde biriktirmeye baþladý. Bulduklarý herþeyi evlerine getiren iki gencin oturduðu apartmanda tam 180 ton çöp bulunduðu tahmin ediliyor.

Avizeler, kýrýk bebekler, arabalar ve çatlak saatler topladýklarý eþyalar arasýnda. 1930’lu yýllarda kör olan Homer, on yýl sonra da romatizma yüzünden yatalak oldu. Ýþin ilginç tarafý, evde yabancýlarý uzak tutmak için bubi tuzaklarý vardý ve Langley bu tuzaklardan birine takýlarak, çöp yýðýnýn altýnda kaldý. Kardeþine yardým edemeyen Homer ise açlýktan öldü.


*****


3-Hollywood uðruna ölüm ,

Hollywood’da þöhret ve servet sahibi olma arzusu birçok kiþiyi periþan etti. Hatta birkaç kiþinin hayatýna bile mal oldu. Bu hikayelerden en üzücü olaný ise Peg Entwistle aslý genç ve talihsiz oyuncunun baþýna geldi. Entwistle, New York City’deki Broadway’da bile rol almayý baþaran genç bir oyuncuydu.

Kaliforniya’dayken, ‘Thirteen Women’ (On Üç Kadýn) adlý filmde küçük bir baþarý kazandý, ama asýl þöhretini buna borçlu deðil. 12 Eylül 1932 yýlýnda büyük bir reklam reklam filmi için için Hollywood’a geldi. Tüm eþyalarýný ve bir intihar mektubunu býraktýktan sonra Hollywood’un giriþinde yüksek bir tepede bulunan ve þehrin her yerinden görülebilen ‘Hollywood’ yazýsýnýn H harfinden atladý. Cesedi 2 gün orda kaldýktan sonra yakýnlarda yaþayan amcasý tarafýndan tespit edildi.


*****


4-Melas öldürdü

Bu tuhaf olayda sadece tek bir kiþi deðil, tam 21 kiþi öldü. 1919 yýlýnýn ocak ayýnda, 2.5 milyon galon melas taþýyan büyük tank, North End þehri yakýnlarýnda patladý. Melas, þeker fabrikalarýnda þeker pancarý ve þeker kamýþý üretiminde fabrikasyona geri alýnamayan son þuruptur.

Alkol, maya ve yem sanayisinde temel hammadde olarak bu madde yapýþkan ve pekmez rengindedir. Kimse patlamaya neyin sebep olduðundan emin deðildi. Ama biliyoruz ki bu patlama ile etrafa saçýlan yapýþkan madde, insanlarý devirip içine çekerek kalýn ve kahverengi bir sývý içerisinde boðulmalarýna neden oldu. Geride kalan pisliði temizlemek ise tam bir ay sürdü. Þanssýz þehir sakinleri, hala bazý sýcak yaz günlerinde melas kokusunu aldýklarýný belirtiyor.


*****


5-Video oyunu ile gelen ölüm

Piyasa araþtýrma þirketi NPD Grup, 2009’da Las Vegas’ta düzenlenen DICE (Tasarým, Yenilik, Ýletiþim ve Eðlence) Zirvesi’nde oyun endüstrisinin geçen yýla oranla iki kat daha büyüdüðünü ortaya koydu. Bu sektörün içinde bulunanlar, ürünlerinin ciddi þekilde büyüdüðünü biliyordu ancak altý milyon potansiyel müþterinin bu sektörün bir parçasý haline gelmiþ olmasý, üreticileri de oldukça þaþýrttý. Fakat bu sefer de bu oyunlara baðýmlýlýk konusu gündeme geldi.

Endiþeler, 2005 yýlýnda Güney Kore’de genç bir adamýn aralýksýz elli saat boyunca Starcraft oyununun online versiyonunu oynamasý ile doðrulandý. 28 yaþýndaki genç adam, bir internet kafede elli saat boyunca bu oyunu oynadý ve sadece önemli ihtiyaçlarýný gidermek için kýsa molalar verdi. Elli saat sonunda acilen hasteneye kaldýrýlan genç adam, kýsa sürede öldü.
ALLAH var, problem yok!!

Çevrimdışı AFFE

  • YöNeTiCi
  • MüDaViM
  • *****
  • İleti: 606
  • Teþekkür 26
Ynt: Gizemli ve Garip Ölümler
« Yanıtla #1 : 07 Temmuz 2010, 16:28:11 »
Korku filimi gibi ben okurken bile korktum :sustum:
Ýnsanlarla yüzyüze konuþarak her sorunu halledebilirsin; ama bazý insanlar gelir önüne, hangi yüzüne konuþacaðýný bilemezsin.