• 25 Şubat 2020, 12:10:14

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Durduk Yere Yanan Ýnsanlar  (Okunma sayısı 747 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı ümit

  • TaLiP
  • **
  • İleti: 213
  • Teþekkür 13
  • Ümid etmek bizim neyimize, tek umut ALLAH iken...
Durduk Yere Yanan Ýnsanlar
« : 07 Temmuz 2010, 15:44:38 »
Durduk Yere Yanan Ýnsanlar
Dünyadaki en büyük esrarlardan bir tanesi de hiçbir sebep yokken yanýp kül olan insanlar. Evet bu size çok tuhaf gelebilir ancak yüzyýllardan beri hiçbir sebep yokken durduðu yerde yanýp ölen insan vakalarý oluþmakta ve bunun nedeni de bugüne kadar çözülemeyen bir esrardýr. Ýþin en anlaþýlmaz tarafý da insanýn yanýp kemiklerinin bile kül haline geldiði bir ortamda etrafta bulunan eþyalarýn hatta bazý vakalarda yananýn üzerindeki elbiselerin bile hiçbir hasar görmediðidir. Týbben bir insanýn yanabilmesi bilhassa kemiklerinin kül haline gelebilmesi için çok yüksek bir ýsý (1500 derece santigrad) Birde bu ýsýnýn uzun bir zaman devam etmesi gerekir (en az iki saat). Avrupada ve Amerika da son zamanlarda ölen insanlar gömülmeyip (Crématoire) denen yüksek ýsýlý elektrik fýrýnlarýnda yakýlýp külleri küçük bir vazoya konup saklanmaktadýr. Bu fýrýnlarda bile ýsý 2000 dereceye yaklaþmakta ve tam kül olmasý üç - dört saat sürmektedir.


1731 senesinde akþam yataðýna yatan ve uykuya dalan bir kadýn ertesi günü sabah odasýna kendisini uyandýrmaya gelen hizmetçisi tarafýndan feci bir þekilde yanarak bir kül yýðýný haline gelmiþ olarak bulunmuþtur. Odanýn her yeri is ve kurum içindeydi ve küller her tarafa uçuþmaktaydý. Fakat yataðýndan 1.5 metre ötede yanan kadýn kül yýðýný haline geldiði halde ne yataðý ve çarþaflarý nede odanýn mobilyalarý hasar görmemiþti. Yetkililer çok ayrýntýlý bir araþtýrma yapmýþlar fakat yanmanýn sebebini bulamamýþlardýr. Zira odada yangýn çýkmasý için sebep yoktu ne ateþ vardý nede ateþ çýkaracak bir þey. Odada ki eþyalar hatta yatak çarþaflarý bile hiç yanýksýz duruyorlardý.

18 yüzyýlda çok sayýda kendinden yanma vakasý tespit edildi fakat ilim adamlarý ve doktorlar bir türlü sebepsiz bu yanmalara bir ad koyamýyorlardý. Dr. Merille, Fransada Caen þehrinde görev yapýyordu bir gün bir ölüm nedeniyle ilgili olarak çaðrýldý yaptýðý incelemede: ölünün vücudu yerde uzanýyordu. Geriye kül yýðýnýndan baþka bir þey kalmamýþtý kemikler sýcaktan eriyerek eðilip bükülmüþtü. Dr Raporunda kemikleri erimiþ olmasýný belirtmesi çok ilginçtir zira kemiklerin erimesi için en az 1500 derece ýsý gerekir, oysa rapora göre " Evdeki eþyalardan hiç biri yanmadan zarar görmemiþti kadýnýn geceliði oturduðu sandalyenin 30 cm ilerisinde el deðmemiþçesine duruyordu. Üzerindeki elbiselerin dýþýnda odada yanan baþka hiçbir þey yoktu." Kimileri bu yanmalarý Tanrýnýn gazabý olarak görmektedir, bu korku eski çaðlardan beri vardýr. " Onlarý Tanrýnýn gazabý yok ediyor. Tanrýnýn yakýcý nefesi kül haline getiriyor. " Bu doðrumuydu ? Yukarýdaki olaylarýn benzerine daha yüzlerce misal verebiliriz. Biz burada bu hususta yapýlmýþ araþtýrma ve incelemeleri ele alýp neticeleri üzerinde tartýþacaðýz. Bu yanma olaylarý ile ilgilenen araþtýrmacýlar olaylarýn gittikçe artýðýný söylüyorlar .
Bazý gazeteciler bu hadiselerle ilgili bilgi topluyorlar . Týp dergilerinde yazýlar yazýlýyor fakat doðru dürüst hiçbir netice alýnamýyor. Kendiliðinden yanma olaylarý üç safhada oluyor:

1- Çok kýsa bir zaman içinde gerçekleþiyor, yananýn ne yardým isteyecek nede ne olduðunu anlayacak zamaný oluyor.
2- Olaylar çok büyük nispete ölümle neticeleniyor ve bu sebepten kurbanlarýn ne olduðunu anlatma imkaný olmuyor.
3- Üçüncü çok ilginç durum : Böyle bir yanma olayý ya yanan yapayalnýzken oluyor veya birkaç kiþi iseler o zaman hepsi birden yanýp ölüyorlar. Yani hadiseye canlý þahit bulunmuyor.

1885 gecesinde Amerika da bir karý koca ve yanlarýn da çalýþan iþçileri yýlbaþýný kutlamak için mutfakta oturup içki içiyorlar, daha sonra iþçi üst kattaki odasýna yatmaða çýkýyor. Ertesi sabah aþaðý inen iþçi mutfaða girdiðinde etrafýn ince bir yað tabakasý ile kaplý olduðunu ve acý bir koku hissediyor., Evin beyi yerde yatýyordu ve ölmüþtü hemen yandaki evde oturan çocuklarýna haber vermeðe gitti ve oðlunla geri dönüp araþtýrýnca mutfak masasýnýn yanýnda döþemede bir yanýk delik vardý döþeme yanmýþtý ve aþaðýya bakýnca evin hanýmýnýn yerde yanýk kemikler yanýk kafatasý ve küllerini gördüler. Bu kez kurban ikiye çýkmýþtý. Yapýlan araþtýrma sonunda hadisenin nasýl oluþtuðu hakkýnda bir karara varamadýlar. Kendiliðinden yanma olaylarý incelendikçe çok enteresan durumlar ortaya çýkýyordu. Yanma çoðunlukla sýnýrlý bir alanda meydana geliyor yataðýna uzanmýþ haldeyken yanan Birisinin yatak örtülerine hiçbir þey olmuyor. Bir iskemlede otururken yanmýþsa incelemede iskemlede hiçbir yanýk izi bulunmuyor,Elbiselerinde hiçbir yanýk izi olmayan ama bedeni kömür haline gelenler var. Araþtýrmalarda dikkati çeken bir hususu ta olayýn kurbanlarýnýn genel de ses seda çýkarmadan ve kurtulmaya çalýþmaksýzýn yanmalarýydý. Yanma olayýnýn bilinmeyen bir psikolojik yaný olabilir. Düþkünler yurdundaki bir olayda yurtta kalanlar iç içe bölmelerle ayrýlmýþ yerde yattýklarý halde sabahleyin yanmýþ halde bulunan komþularýnýn geceleyin hiçbir hareket veya ses çýkarmadýðýný hem yurt sakinleri hem de gece nöbet de olan hemþireler söylemiþlerdir. Kendiliðinden yanma ile pek çok olay incelenmek için beklemektedir.Acaba insanýn içinde vücudunun ýsýsýný ayarlayabilecek bir mekanizma mý var ve kendiliðinden yananlar bilmeden bu mekanizmayý mý harekete geçiriyorlar. Son zamanlarda olan bir yanma olayý herkesin gözü önünde cereyan etmiþtir. Ýngiltere de niþanlýsý ile dans ettikten sonra pisten ayrýlan genç kýz üzerindeki elbiselerin altýndan vücudu aniden tutuþmuþtur. Yüzlerce kiþinin gözü önünde bir alev yýðýný haline gelmiþ alevler güçlükle söndürülmüþ fakat geç kalýnmýþ ve bir kül yýðýný haline gelen genç kýz ölmüþtür. Dikkat edilecek bir diðer hususta bu kendinden yananlar vakalarýnda beden içerden dýþarýya doðru yani bir iç ýsý ve ateþle yanmasýdýr. Halbuki normal olarak yanma hadisesi dýþtan içe olur. Bugüne kadar ileri sürülmüþ bir çok teori arasýnda iki tanesi üzerinde Durulmaða deðer görülmektedir. Araþtýrmacý Livingstone Georkart kendiliðinden yanma olaylarýnýn büyük Kýsmýnýn yeryüzündeki manyetiðin deðiþmeleri en fazla olduðu anlara rastladýðýný keþif etmiþtir.
Atmosferin dýþýnda elektrik yüklü parçacýklardan oluþan iyon tabakasý bulunur. Ýyon tabakasýnýn dýþýnda da yine bir elektrik alaný olan magnetosfer vardýr bu iki alan Arasýndaki etkileþim dünyaya tesir eden bir elektromanyetik güç etkisi saðlar. Uzayda meydana gelen bu deðiþimler dünyanýn belli yerlerindeki enerji yüklü yoðun elektrik Alanlarý oluþturur ve yýldýrým nasýl bazý insanlarýn üzerine düþtüðü gibi bu yoðun elektrik alanlarý da bazý insanlarýn etkisi altýna alýp yakabilir denmektedir. Diðer teori ise bugün evlerde kullanýlan " microwave" mikro dalga fýrýnlarý çalýþtýran prensiptir. Bilindiði gibi Mikro dalga içine konulan besin maddesi Ýçindeki molekülleri bir birine çarptýrýlmasý neticesi ortaya çýkan enerji sayesinden içten piþer ve onu içinde bulunduðu kap ise ýsýnmaz bile. Buna göre tabiata bulunan bu mikro dalgalarýn çok karýþýk bazý sebeplerden ve bazý insanlardaki özellik veya o andaki durumlarý yüzünden yaratýklarý "entýty" varlýk tan dolayý Mikro fýrýn gibi iþleyerek insanýn içinde meydana gelen ve bir anda çok yüksek derecelere varan ýsý ya eriþip o hale geldiklerini fakat ayný anda etraflarýndaki diðer eþya ve þeylere zarar vermedikleri düþünülüyor. Tabi bu teorilerin ikisi de daha araþtýrma safhasýnda olup kati bir Netice ortaya çýkmamýþtýr. Kendiliðinden yanma olaylarý Evrenin hala çözülmemiþ sýrlarýndan biri . Örnek olaylarýn açýklamalarýn teorilerin en önemlilerini bir araya getirip size sunduk. Karar size ait. Acaba neden durup dururken yanýyorlar?
ALLAH var, problem yok!!


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?