• 18 Şubat 2020, 13:31:00

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Kur'an'ý ilk okuduðumda çarpýlmýþtým!  (Okunma sayısı 447 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

insan

  • Ziyaretçi
Kur'an'ý ilk okuduðumda çarpýlmýþtým!
« : 03 Ağustos 2010, 20:02:08 »


1996 yýlýnda Müslüman olan Amerikalý bilgisayar programcýsý Richard Leiman: "Ezan sesini duymak için mescide gidiyordum!"


Ýslamiyet'ten önceki hayatýnýzdan bahseder misiniz? Yolculuðunuz nasýl baþladý?

Ben Amerikalýyým, ailem Musevi. Ben böyle bir çevrede yetiþtim. Çocukluðumdan beri radyo dinlemeyi çok severdim. Çok az da olsa dini kitaplardan bölümler yayýnlanýrdý.

Kur'an'ý Kerim dinlerdim, hiç bitmesini istemezdim. Ancak o zamanlar dinlediðim þeyin Ýslam'ýn kitabý olan Kur'an'ý Kerim olduðunu bilmiyordum. Daha sonralarý BBC radyosunda birkaç din adamýnýn kendi dinlerini anlattýðý bir program yapýlmaya baþlandý. Bu programý neredeyse hiç kaçýrmadan dinlerdim, Müslüman temsilcinin konuþmasý bittiðinde, bir sonraki programýn meraký içerisinde radyoyu kapatýrdým.

Radyodaki Müslüman din görevlisinin anlattýklarýndan sizi en çok etkileyen ne olmuþtu?

Aslýnda beni Ýslamiyet ile ilk buluþturan þey, imamýn en çok üzerinde durduðu konu olan Tevhid olmuþtu. Tabi þimdi buna tevhid diyebiliyorum, o zamanlar Tanrý'nýn tek olmasý, ortaðýnýn olmamasý gibi kavramlarý duyduðumda önce þaþýrýyordum daha sonra da yavaþ yavaþ doðruyu önceden bildiklerimden ayýrabiliyordum.

Daha sonra Ýngiltere'de iyi bir firmaya bilgisayar programcýsý olarak girdim. Burada benim danýþmaným olan Enis Kerim Bey ile tanýþtým. Müslüman olduðunu öðrenir öðrenmez ondan Kur'an'ýn Ýngilizce tercümesini istedim. Bana kutsal kitabý getirdiðinde, kitabý okumadan önce temiz olmam gerektiðini ve O'na saygý duymayacak, kötü söz söyleyecek kiþilerin yanýnda okumamam gerektiðini anlattý.


Ýlk okuduðunuz an neler hissettiniz?

Ýlk okuduðum sure Alak suresi idi. Orada "Oku" diyordu, bu bana çok deðiþik gelmiþti açýkçasý. Çünkü Cebrail'in getirdiði bu "oku" emri ilk önce Hz Muhammed (sav) içindi ve O (sav) okuma ve yazma bilmiyordu. Bu ayetleri okuduðumdaki hislerimi anlatmak için kelimeler yetersiz kalýr. Bu kutsal kitaptan daha 10 sayfa okumuþtum ki içimden bir ses bu din tam sana göre diyordu.

Henüz Ýslamiyet'i kabul etmemiþtim ama Müslümanlarýn günde birkaç kez namaz kýldýklarýný biliyordum. Bu hareketlerden ise sadece secde halini yaparak ben de yatmadan önce ve sabah kalktýðýmda dua ediyordum.


Ýslamiyet'i tam olarak ne zaman kabul ettiniz?

1990 yýlýnda Kur'an ile tanýþtýktan hemen sonra Müslüman olmadým. 1996 yýlýnda Ýslamiyet'i kabul ettim. Bu 6 yýllýk arada Amerika'ya geri döndüm, burada bir mescitte namaz kýlmaya baþladým. Günün her vakti kýlmasam dahi ezan sesini duymak için gidiyordum. Ruhum bundan büyük bir haz alýyordu. Bu mescit benim için adeta bir oksijen deposuydu. Gerçekten nefes aldýðýmý burada hissediyordum.

1996 yýlýnda bu mescitte imam ve cemaatin önünde Kelime-i Þehadet getirdim ve Müslüman oldum. Þu an çalýþtýðým iþyerinde namazlarýmý aksatmadan kýlýyorum. Büyük bir gururla seccademi yere seriyorum ve tek olan Rabbimiz ile hiçbir aracý olmadan tek baþýma görüþebiliyorum. Ýþ arkadaþlarýmdan soranlar olduðunda onlara anlatýyorum ve bundan büyük bir gurur duyuyorum. ALLAH insanlara namazýn zevkini tattýrýrsýn inþALLAH.


Richard Leiman Kimdir?

Amerikalý bilgisayar programcýsý... Çocukluðundan itibaren radyo programlarý dinleyen Richard 1990 yýlýnda çalýþmak için gittiði Ýngiltere'de Kur'an-ý Kerim ile tanýþtý. Buradan ülkesine Amerika'ya döndüðünde 1996 yýlýnda Ýslamiyet'i kabul etti. Müslüman olduktan sonra Emad'ud Din adýný aldý.


Milli Gazete

[/color]


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?