• 09 Nisan 2020, 22:39:34

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: kýzlý erkekli!  (Okunma sayısı 565 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

  • __HiÇ__
  • *****
  • İleti: 9638
  • Teþekkür 51
kýzlý erkekli!
« : 10 Ağustos 2010, 23:59:39 »


    Þimdi; “Kafaya bak!..Bu çaðda bu kafa!..Haremlik-Selamlýk Okul!” gibi zýrvalarla saldýrsalar da, “bazý” bölgelerimizdeki okullaþma oranýnýn artmasý ve bilhassa da kýz çocuklarýmýzýn lise, sonrasýnda üniversite eðitimi alabilmeleri için anne-babalarý rahatlatmaktan baþka bir çare yok!..

    Adam haklý mý, haksýz mý?.. Kararý siz verin. Þanlýurfa’da; þöyle böyle otuz kadar çeþitli eðilimlerden vatan evladý ile birlikteyken; içlerinden biri… “Yaz kardeþim yaz” dedi: “Kýzlý erkekli sýnýflar, bize hiç uymuyooor!..”
    ¥ “
    Haydi kýzlar okula.” “Bazý kýzlar okula!..”
    Adam dedi ki; “Bize ‘Kýz çocuðunu okutun’ diyorlar... Tamam, Okutalým. Önce baþýný açalým. Desinler ki, ‘Modaya uydu; kýzýný soydu!..’”
    Biraz ters geldi söylem bana.
    “Ne demek kýzýný soydu!.. Her okula giden soyunuyor mu güzel kardeþim!..”
    Gülerek; dedi ki adam;
    “Ben de senin gibi düþünüyorum. Ýlle de baþ kapamakla namus olmaz. Ama gel de buralarda anlat bunu.
    Bak; lafýmý kesme de belle:
    Kýzýn kafayý açtým, liseye gönderdim.
    Bir sürü dedikodu olur bizim buralarda.
    Diyelim ki; ona göðüs gerdim.
    Ya okulda baþka durumlar olursa!..”
    - Ne gibi, ne gibi durumlar?..
    “Kýz önde oturuyor; aklý affet, organlarý yer deðiþtirmiþ bir oðlan da tam arkasýnda.
    Þakalaþýyorlar, oynaþýyorlar, genç tabii…
    Kantinde, o kalabalýkta…
    Kýz, açma almaya çalýþýyor; arkadan oðlan da sözüm ona ayný gaye için mücadele veriyor!..”
    ¥
    “Hayýr, belki sizin oralarda; (Batý-Orta Türkiye) belki insanlar görmüþ geçirmiþtir.
    Buradaki oðlan; kýzý görse görse okulda görecek!..”
    ¥
    “Diyelim ki, kýzýn gönlü su gibidir.
    Aktý gitti!..
    Bir duydun ki, senin kýz, filancanýn on altý yaþýndaki oðluna dalga!..”
    “Töre baskýsý. Mahalle baskýsý. Ne dersen de; adý çýktý mý dokuza, katiyen inmez, inemez sekize!..”
    “Þehmuz’un kýzý yollu oldu!..”
    “Oldu mu?..”
    “Olmadý ama, buralar böyle!..
    Oldu dendi mi oldu!..”
    “Ben kardeþim, kýzýmý liseye filan göndermeeeem!.. Ýþin sonu töre cinayetine varýr maazALLAH!.. Ýþ alacaðýma baþýma; çýkan kýsmetine veririm; hadi ALLAH iþini gücünü rast getire!..”
    ¥
    Mevzu iþte bu!..
    Biz yýllardýr, aylardýr “Karma eðitim sistemi bize göre deðil!..” dedik durduk.
    “Bu eðitim hayatýmýza aþaðý yukarý baþörtüsü yasaklamalarý kadar zarar veren bir uygulamadýr.
    Devlet, kýzlar ve erkekler için ayrý okullarý yetiremiyorsa, hiç olmazsa ayný binada ama kýz ve erkek ayrý sýnýflarda okusunlar...”
    Bunlarý söyledik söyledik...
    Sonunda gündeme geldi.
    Saðolsun, bir Ýl Milli Eðitim Ýdarecisi, aþýrý lâikçi medyayý karþýsýna alma, hakaretlere maruz kalma pahasýna çýktý ve “Bazý bölgelerde kýz ve erkek ayrý okullar gerekiyor” dedi.
    Ve Milli Eðitim Bakaný Nimet Çubukçu da göreve geldiði günden bu yana en olumlu tavrýný ortaya koydu.
    “Bu ayrý eðitim meselesi, bazý yörelerimiz için çok önemli, bunu düþünmeliyiz” yollu ifadelerle, meseleyi gündeme taþýmamýza katkýda bulundu!..
    ¥
    Þimdi; “Kafaya bak!..Bu çaðda bu kafa!..Haremlik-Selamlýk Okul!” gibi zýrvalarla saldýrsalar da, “bazý” bölgelerimizdeki okullaþma oranýnýn artmasý ve bilhassa da kýz çocuklarýmýzýn lise, sonrasýnda üniversite eðitimi alabilmeleri için anne-babalarý rahatlatmaktan baþka bir çare yok!..
    Biz bizeyiz; 16, 17, 18 yaþlarýndaki “normal yurdum delikanlýsý”nýn zihninin yarýsýný dersler, futbol, þu bu doldurursa...
    Öbür yarýsý da tamamen neyle meþguldür?!..
    Bu tabiatýn gereði; biz de biraz abartýlmýþ da olsa, bu böyle!..
    Hal bu ise; ‘bazý yörelerimizdeki’ eðitim seviyesinin yükselmesi için, bilhassa da hanýmlarýn eðitim düzeyinin istenilen noktalara yaklaþmasý için, kýz ve erkek ayrý eðitime gitmekten baþka bir çare yoktuuur!..
    ¥
    Ha bu arada; ilginin sadece oðlanlardan kýzlara doðru olduðu da zannedilmeye.
    Bu iþi ABD-Atlanta Üniversitesi araþtýrmýþ; “kýz erkek ayrý” okullara giden kýzlar, gelecekte ne olmak istediklerine öncelik verirken; “karma okullara” gidenler, “Nasýl göründükleri, güzel olup olmadýklarý” meselesini öne çýkarmýþlar!..
    Karma sýnýflarda, “cinsel obje” niteliði öne çýkýyor yani, bir tarafýn!..
    ABD’lilerin araþtýrmasý; kýzlarla erkekler arasýndaki öðrenme modelini talep farklýlýklarýný da ortaya koymakta.
    Erkekler, aktif, dinamik, heyecanlý ders anlatým modellerini tercih ederken, kýzlar daha “cool”, “sakin” takýlmaktan yanalar.
    Erkekler burada olduðu gibi, orada da haþarýymýþlar; onlara benzemeye çalýþan kýzlar, umumiyetle frenlerini boþaltýyorlarmýþ!..
    Sadece ABD’nin deðil, Danimarka, Ýsveç ve Norveç gibi “ultra geliþmiþ” ülkelerin eðitimcilerinin hazýrladýklarý her yeni rapor, “karma eðitim modeli”nin bir öncekinde yer almayan sakýncalarýna iþaret ediyor!..
    Bizdeki bazý avanaklar da, lâiklikle karma eðitim arasýnda münasebet kurmakta!..
    Ne olacak;
    Münasebet kura kura büyümüþler ya!..
   Serdar Arseven - Vakit


Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

insan

  • Ziyaretçi
Ynt: kýzlý erkekli!
« Yanıtla #1 : 11 Ağustos 2010, 00:31:03 »

Hele yobazlarýn yaptýðýna bak ya;
Okullarda haremlik selamlýk uygulayacaklarmýþ.
Beyler kendinize gelin, bu ülke sahipsiz DEÐÝL..