• 04 Temmuz 2020, 12:30:10

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Ýspanyol Yusuf'un 'Dönüþ' hikayesi  (Okunma sayısı 497 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

  • __HiÇ__
  • *****
  • İleti: 9638
  • Teþekkür 51
Ýspanyol Yusuf'un 'Dönüþ' hikayesi
« : 12 Ağustos 2010, 02:01:34 »
Ýspanyol Yusuf'un 'Dönüþ' hikayesi

Karþýma dikilen bu kýsa boylu adamdan hayatýmýn en etkileyici hikayelerinden
birini dinleyeceðimi bilseydim, herhalde o ilk anda takýndýðým ‘lakayt tavrýmýn’
ne kadar utanýlasý bir tavýr olduðunun farkýna varýrdým.

Oysa O, mütevazi bir eda ile karþýma geçmiþ ve “Are you Turkish-Türk müsünüz?”
diye sormuþtu.

Elimdeki mikrofondan gazeteci olduðum belli oluyordu.

Türkiye’den geldiðimi de yanýmdakilere sorarken öðrenmiþti.

Dünyanýn öbür ucunda Amerika’nýn Los Angeles kentindeydik.

Amerikalý deðiþik Müslüman gruplar, Suudi Arabistan Yönetimi’nin
yaptýrdýðý bir caminin açýlýþ töreninde bir aradaydý.

O’da oradaydý.

 “Yes” diye cevap verdim kýsa boylu adama.

“Evet türküm.”

“Size anlatacak bir hikayem var” dedi.

Herkesin kendine göre anlatacak bir hikayesi vardý ama ben herkesin
hikayesini dinlemek zorunda mýydým…!

Yüzüne karþý söylemesem de aklýmdan bu cümleyi geçirdiðimi fark etmiþ
olmalýydý ki ýsrar etti.

“Benim hikayemde Türkiye çok önemli bir yer tutuyor” dedi.

“Eh anlat o zaman” dedim yarý gönüllü yarý gönülsüz. 

“Ben bir dinsizdim. Ýnançlarým yoktu. Ama bir taraftan da bu hayatta ne iþimiz var
diye kendi kendime sorup duruyordum. Bir arkadaþým Uzakdoðu dinlerinden söz etti.
Ben de gidip bu dinleri yerinde araþtýrayým diye buradan (Los Angeles’tan) yola çýktým.

Elimde Budizm’i, Hinduizm’i anlatan kitaplar vardý. Avrupa üzerinden Ýstanbul’a geldim.
Akþama doðru Sultanahmet Meydaný’nda aylak aylak dolaþýrken karþýdaki minarelerden
birden o ana kadar hiç duymadýðým bir ses yükseldi.”

“Ezan” diye araya girdim.

Artýk dinlemekte olduðum hikayenin gerçekten etkileyici bir seyir
izlemeye baþladýðýný anlamýþtým.

Ve artýk konuyla ‘ilgiliydim.’

Devam etti kýsa boylu adam. 

“Sonradan öðrendim ki o gün Ramazan ayýnýn ilk günüymüþ. Etrafýmda insanlar
bir taraftan oruçlarýný açýyor, öbür taraftan telaþlý adýmlarla camilere akýn ediyordu.
Zaten dinlediðim ezan çok hoþuma gitmiþti.”

 Elini kalbinin üzerine doðru tutup “burada bir hareketlilik olduðunu fark ettim.”


Sonra ne oldu? diye devam etmeye zorladým.

“Kararýmdan henüz vaz geçmemiþtim. Hindistan’a kadar yolum vardý. Ama ezan
sesini duyduktan sonra içimde bir heyecanlanma oldu ve Ýslam Dini ile ilgili bir
þeyler öðrenmem gerektiðini düþündüm. Aldýðým kitaplarý yolda okuyordum.
Ve okuduðum her þey beni müslümanlýða yaklaþtýrýyordu.”


 Sonra?

“Böylece Afganistan’a kadar ulaþtým. Amerika’nýn batý yakasýndan baþlayan
yolculuðun sonlarýna doðru gelmiþtim. Ýþte buradan sonra Hindistan’a ‘son duraða’
varacaktým. Ancak Ýstanbul’dan sonra yaþadýklarým, görüp okuduklarým, yola çýkarken
koyduðum hedefleri ‘iþlevsiz’ hale getirmiþti.”

 “Afganistan’da bu yolculuðu daha fazla devam ettirmenin bir anlamý kalmadýðýna
karar verdim. Orada Müslüman oldum. Sonra gerisin geriye buraya ‘Amerika’ya’
döndüm. Sultanahmet’te bir iftar vakti okunan ezan, bütün hayatýmý deðiþtirmiþti.”


 “Ýsminiz ne?” diye sordum kýsa boylu adama.

“Ben bir Ýspanyolum. Müslüman olduktan sonra Yusuf ismini aldým” diye karþýlýk verdi.

“Bu hikaye ne zamana ait” diye devam ettim.

“Yýllar öncesine ait” diye karþýlýk verdi.

“Yeni hayatýnýzda ne deðiþti” diye son bir soru sordum.

Tek cümlelik müthiþ bir final cümlesi kurdu.

“I found my compass which I lost” dedi.

“Kaybettiðim pusulamý buldum.”

Mehmet Acet

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

insan

  • Ziyaretçi
Ynt: Ýspanyol Yusuf'un 'Dönüþ' hikayesi
« Yanıtla #1 : 11 Eylül 2010, 09:28:23 »

Karþýma dikilen bu kýsa boylu adamdan hayatýmýn en etkileyici hikayelerinden
birini dinleyeceðimi bilseydim, herhalde o ilk anda takýndýðým ‘lakayt tavrýmýn’
ne kadar utanýlasý bir tavýr olduðunun farkýna varýrdým.

Yok ananm babam ,ne kadar inandýk desekte halen ÝNSANýn üstünlüðünü anlamamýþsak inancýmýz HAVAda kalýyor..
Gördüðümüz ÝNSANlara önce þöyle bir bakýp belli bir kategoriye sokup ondan sonra bu düþüncenin verdiði ön yargýyla ÝNSANa muamele ediyoruz..
Sonrada biz MÜSLÜMANlar diye sadece boyumuzu deðil insanlýk kaltemizin üstünde söylemlerde bulunup kendimizi olmadýðýmýz inananlar gibi göstermeye çalýþarak ömrümüzü bitiriyoruz..gibi...
*****
Bu ülkade okunana EZAN islam bilðisi olmayan bir insana Müslüman kimliði kazandýra biliyorsa  !
Kendi ülkemizde bereber yaþadýðýmýz iinsanlarýn ÝSLAMa geçeþinine vesile olamýyorsak ..!
Bizim dinimizi YAÞAYIÞIMIZda yaþamayýþ/ýmýzýn vebali var demektir..