• 18 Şubat 2020, 13:33:01

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: MUCÝT TÜRK ELEKTRÝKTE KAÇAÐI KESTÝ  (Okunma sayısı 548 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

unutulan

  • Ziyaretçi
MUCÝT TÜRK ELEKTRÝKTE KAÇAÐI KESTÝ
« : 07 Eylül 2010, 11:36:59 »
Mucit Türkyurt belgeselde gördüðü cerrahi ameliyat maddesi silikon ile maliyeti yüzde 20 düþüren buluþa imza attý.

Enerji nakil hatlarýnda kullanýlan porselen izolatörün yerine yeni bir madde arayan Uður Türkyurt belgeselde gördüðü cerrahi ameliyat maddesi silikon ile maliyeti yüzde 20 düþüren buluþa imza attý.

Ýstanbul Dudullu'da faaliyet gösteren Uður Türkyurt firmasýnýn icadý, kendinden epey söz ettireceðe benziyor. Sabah gazetesinden Metin Can'ýn haberine göre, 50 yýldýr enerji nakil hatlarý için materyaller üreten firma, 2009 yýlýnda cerrahi ameliyatlarda kullanýlan silikon maddesinin bir türeviyle elektrik akýmlarýný kesen izolatör yaptý. Bugüne kadar porselenden imal edilen izolatörler bu sayede yükte ve pahada hafifledi.

Firma sahibi Uður Türkyurt ve mühendis oðlu Mehmet Türkyurt'un ses getiren icadýnýn hikayesi sektörün temel bir problemini çözme hedefi ile baþladý. Bilindiði üzere elektrik akýmýnýn, enerji nakil hatlarýndan taþýyýcý direklere geçmesini engellemek için izolatör adý verilen porselen bir materyal kullanýyor.

Ancak onlarca kilo aðýrlýðýndaki bu porselenler kýsa sürede ya kýrýlýyor ya da iþlevini kaybediyor. Bu durumun yýllýk maliyeti de on milyonlarca dolarý buluyor. Ýþte Uður Türkyurt ve mühendis oðlu Mehmet Türkyurt, 2007 yýlýnda TÜBÝTAK'tan da destek alarak bu porseleni ikame edebilecek bir ürün arayýþýna girdi.

BÝNLERCE DENEY YAPTI


Birçok farklý ürün üzerine araþtýrmalar yapýldý. Ancak hem aþýrý sýcak ve soðuða hem de yüzlerce watt elektriðe dayanabilecek kullanýþlý bir madde bulmak kolay olmadý. Firmaya ilave mühendisler takviye edildi ve geceli gündüzlü süren bir çalýþma baþladý.

2009 baþýnda firma hedefine ulaþtý ve porseleni ikame edebilecek bir maddeyi üretmeyi baþardý. Ürün IEC adý verilen uluslararasý testlerden tam not aldý. Bunun ardýndan gerekli üretim izinlerini ve lisanslarýný alan firma, buluþun özel dizaynýný yurtdýþýnda iki mühendise yaptýrdý. Seri üretim içinse Kýrklareli'nde fabrika kurdu.

SÝLÝKONU BELGESELDE KEÞFETTÝ
TÜRKYURT firmasýnýn 2 yýl süren çalýþmalar sonucunda silikonu keþfetmesi pek tesadüf sayýlmaz. Firmanýn ikinci kuþak temsilcisi sektörel bir belgesel sýrasýnda estetikte kullanýlan silikon alýþýmýnýn elektriðe ve diðer etkenlere ne kadar dayanýklý olduðunu öðreniyor. Zaten sektörde benzer üretimler de yapýlýyor. Ancak Türkyurt, içi cam elyaftan imal edilen doðal silikonu entegre ve akýllý barkot sistemi ile üreten dünyadaki ilk firma oluyor.

TÜRKÝYE PAZARI 2011'DE AÇILACAK

Bugüne kadar 20 ülkeye ihracat gerçekleþtirdiklerini anlatan Türkyurt, Türkiye'de enerji alanýnda milyar dolarlýk özelleþtirmeler yaþandýðýna dikkat çekiyor ve önümüzdeki yýllarda özellikle de 2011 yýlýnda yeni yatýrýmlarýn hýz kazanacaðýný vurguluyor. "Bizim ürünümüz, enerjiye yatýrým yapan firmalar için hem pahada hem de yükte hafiflik getiriyor" diyen baþarýlý mühendis, potansiyele yetiþebilmek için Kýrklareli'nde yeni bir fabrika açtýklarýný da sözlerine ekliyor.

BULUÞUN PORSELENE GÖRE AVANTAJLARI NELER?

10 kat daha hafif

Kýrýlma-çizilme ihtimali yok

Kendi kendini temizleme özelliði var

Su tutmuyor

Montajý kolay ve hýzlý

20 yýl garantisi bulunuyor

Asla bakým gerektirmiyor

HANGÝ ÜLKELERE SATTI

Almanya, Fransa, Finlandiya, Irak, Suriye, Lübnan, Cezayir, Tunus, Fas, Yeni Gine, Nijerya, Türki Cumhuriyetler


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?