• 12 Temmuz 2020, 21:14:07

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Boykot Etmeli Ama Neyi..?  (Okunma sayısı 981 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

insan

 • Ziyaretçi
Boykot Etmeli Ama Neyi..?
« : 14 Eylül 2010, 14:49:49 »


Boykot Etmeli Ama Neyi..?


Üç yýlý aþkýn bir süredir devam eden Gazze ablukasýný deniz yoluyla kýrarak insani yardým götüren Mavi Marmara gemisine yönelik Ýsraillilerin tepkisi devam ediyor. Ýsrail’de bazý yerel süpermarket zincirleri siyasi bir tavýr alarak, Türkiye’de üretilen ürünleri boykot etme kararý aldý.

Türkiye’de de Ýsrail mallarýna karþýn boykot sesleri yükselmeye devam ediyor. Ancak Türkiye, Ýsrail’den tohum, Ýnternet/biliþim donaným ve yazýlýmlarý ile askeri malzemeler dýþýnda pek ürün ithal etmiyor. Fakat sahipleri Siyonist olan veya Siyonist Ýsrail’i ekonomik ve siyasi açýdan destekleyen çok sayýda marka ve ürün var.

Timeturk.com yazarý gazeteci Kemal Özer, son yazýsýnda “neyi boykot edelim?” sorusuna yanýt aradý ve ilginç bir harita yayýnladý.Fatih Camii Ýmaret Kapýsý civarýndaki kediler, bir kargayý yakalayýp yaralamýþlar. Ne karga kurtulabiliyor ne de kediler kargayý yiyebiliyorlar.

 On kadar kedi, avlarýný çevrelemiþ, yemek için sabýrsýzlanýrken, aðaçlara doluþmuþ hüzünlü kargalar, bir yandan yardým çýðlýðý atýyor diðer yandan da kardeþlerini, kedilerin elinden kurtarmak için, onlarýn üzerine hýzlý sortiler yapýp, ürkütmeye ve korkutmaya çalýþýyorlar.

Olup biteni gözleyen insanlardan bir grup, harekete geçiyor ve esir kargayý kedilerin pençesinden kurtarýyor. Korkudan mecalsizleþmiþ olan karga, uçmayý denese de baþaramýyor. Bir, iki, üç derken uçmayý baþarýyor. Bir grup karga da, kurtarýlan kargaya eþlik ederek uçup gidiyor.
Karganýn kurtuluþu, diðer kargalarýn kulaklarý týrmalayan ve vicdanlarý yaralayan acý dolu çýðlýklarýnýn bir anda deðiþmesine ve adeta yardýma teþekkür edercesine, ötüþmelere dönüþüyor…

Bu olaya þahit olan eþim bunlarý aktarýrken, gözümün önüne aþaðýdaki filmin sahneleri geldi. Ben filmi anlatýp sizi yormayayým. Ýyisi mi siz, izleyip kararýnýzý verin vermesine de, bu vesileyle Filistin’in esaretinden mütevellit yaþanan olaylarla ilgili tarafýma yöneltilen sorulara yönelik görüþlerimi ifade etmiþ olayým.
2008’in son günlerinde ve 2009’un ilk günlerindeki Gazze katliamý sürerken, yine boykot çýðlýklarý yükselmiþti. Herkes birbirine listeler daðýtýyor ve boykot çaðrýsý yapýyordu. Bu kalýcý olmayan ve kanýksamaya neden olan etkisiz yöntemler yerine, “Boykota nereden baþlamalý?” sorusunu yöneltmiþtim.

Bu makale deki gerekçelerim, hâlen tazeliðini korumaya devam ediyor…
Terör örgütünün Mavi Marmara gemisine yaptýðý saldýrýdan sonra, yine benzer listeler dolaþmaya baþladý. Dün bir dostum, bu listeleri hazýrlayanlar hakkýnda benim katýlmadýðým bir tahminde bulunsa da ‘bu listeleri kim belirliyor ve kim bastýrýyor bilgin var mý?’ dedi.

Kendisine izah etmeye çalýþtým. ‘Peki’ dedi ‘boykot nasýl olmalý?’
Bu soruyu, geçtiðimiz gün boykot çalýþmasý yapmak isteyen bir siyasi partinin temsilcisine söylediðim þekilde cevapladým.

Bu ülkede, boykot edilmesi gereken firmalarýn listesini, en iyi bilenlerdenim. Üstelik þu bu gibi mesnetsiz iddialardan öte, resmi delillerim de var. Bunlardan bir kýsmýnýn ismini -üzülerek tekrarlamak zorundayým ki- ‘Deccal Tabakta’ kitabýmýn içinde tek tek saymýþ hatta sonuna eklediðimiz ‘Küresel Güçler Aðý ve Bilderberg’ haritasýnda, önemli miktarda marka isimlerini de belirtmiþtim.

 Henüz vicdanlarý ölmemiþ insanlar, Gazze’de olup bitenlerin dýþýnda arzýn her yerinde; fitne, fesat ve de kan dökmekle meþgul bu Siyonist küresel güçlerin hiçbir ürününü tüketemez. Her þeye raðmen, her zaman her þeyin bir çaresi olduðunu göz ardý edip; ‘baþka çaremiz yok’ gibi çok bayat ve bayaðý cevaplar vermeye hazýrlar.

 Henüz insanlar birer tüketim kölesi haline getirilmedikleri 1900’de dünya nüfusu 1,7 milyardý. O tarihte üretilen tüm ürünleri bir birim kabul edersek, 2000 yýlýna gelindiðinde dünya nüfusu 6,1 milyar kiþiye ulaþýr. Buna karþýn üretilen ürünlerin miktarý 29 kat artýþ göstermiþ…

Ýnsan sayýsý 3,7 kat artarken, ürün sayýsý 29 kat artmýþ… Artýk her 25 yýlda üretim sayýsý, tam iki kat artmakta… Yani 2025’e gelindiðinde ürün sayýsý 1900’e oranla yaklaþýk, 58 kat artmýþ olacak… Ýnsan sayýsý ise sadece 4 kat…

Buna raðmen hâlâ açýz, hâlâ tahammülsüzüz, hâlâ iyide ne tüketelim gibi aptalca mazeretler üretiyoruz.

Yüzümüze söylemek gibi olsun çünkü -çoðumuz- samimi deðiliz. Boykot yapmak gibi bir derdimiz falan yok… Geliþen olaylar karþýsýnda depreþen vicdan kýrýntýmýzý tatmin etmek için, bir þey yapýyor görünmek istiyoruz. O kadar!

 Þayet boykot konusunda samimi isek, iþte yapmamýz gerekenler:

 

Siyonist küresel güçlere ait olan ve

BÝR: Ýnsanlarý tüketim canavarýna dönüþtüren,

ÝKÝ: Ne kazandýðýmýzý, nerede harcadýðýmýzý ve tüketim eðilimlerimizi ölçerek ona uygun yeni pazarlama stratejileri için kullanýlan,

ÜÇ: Bizi izlemek için kapitalist ekonomi en önemli takip aracý olan,

DÖRT: Özellikle dar gelirliler ve orta sýnýfý faiz belâsýna bulaþtýran,

BEÞ: Bir harcayýp bir ödediðimiz halde, hem para puan veren hem de eli deðen-deðmeyen herkesin para kazandýðý, üzerinden tefecilik ve simsarlýk yaptýðý,

ALTI: Esnaf ve tüccarýmýzýn büyük komisyonlar ödemesine ve dolayýsýyla da ürün fiyatlarýnýn artmasýna neden olan,

 YEDÝ: Ýsraf ekonomisinin en büyük buluþlarýndani Visa ve Mastercard yani yedi kollu kredi kartý canavarýný  boykot etmektir.

 Ben bu þeytanî aleti zaten kullanmýyorum diyeniniz varsa, o halde siz de ayný Siyonistlere ait kolalarý içmeyi býrakabilirsiniz…
‘Hayýr, ben kola da içmiyorum’ diyorsanýz, mutlaka sigara içiyorsunuzdur. Kendinizi sigara belasýndan azat edin…

Siz yahut da aile fertlerinizden biri hamburger yiyor mu? Yiyorsanýz o illetten kurtulun…
‘Hayýr onu da kullanmýyorum’ mu diyorsunuz? O halde bunlarý kullanan birine nasihat edin…

Ama bilmeliyiz ki, üstünüzde-baþýnýzda, midenizde, oturma odanýzda, bineðinizde, iþ yerinizde, bunlara ait bir þey deðil çok þey var!

 Hepsinden kurtulamýyor musunuz? O halde birini seçin ki, samimi olup olmadýðýnýz kararýna kendiniz varýn.

Emin olun, yarýn çok geç olacak!


Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Boykot Etmeli Ama Neyi..?
« Yanıtla #1 : 16 Mayıs 2011, 21:34:54 »Türkiye’deki YAHUDÝ – MASON þirketlerinden bazýlarý

•Alüminyum Eþya

_ Nasaþ alüminyum levha þerit çubuk v.s.

•Likid Gaz
_ Ankara Gaz
_ Aygaz
_ Bursagaz
_ Mobilgaz. (Likid gazlar petrôl mahsûlü olduðundan bunlarý îmal
eden bütün þirketler Shell Mobil BP v.s. ile münasebet hâlindedirler.)

•Havagazý Ocaðý
_ Arçelik
_ Auer
_ Türk Demir Döküm

•Plastik Eþya
_ Pilsa mâmulü plâstik (Plâstik de bir petrôl mahsûlüdür.)

•argarin
_ Vita
_ Sana
_ Sanella
_Turyað
_ Ufa

• Ciklet
_ Dandy

• Radyo Televizyon Buzdolabý Çamaþýr Makinesi
_ Arçelik
_ Hoover
_ Aygaz
_ Mobilgaz
_ Ýpragaz
_ Crosley
_ AEG
_ Singer
_ Norge
_ Ambra
_ Evsan
_ Özaltýn
_ Philips
_ Siera
_ Rekormat
_ Acarsoy
_ Prescold
_ Elektrolüks
_ Profilo
_ Radiola
_ Aga
_ National
_ Atlas
_ Tonberg
_ Beko
_ Nordmende
_ Grundig

•Sabun
_ Lüks
_ Soley
_ Puro

•Elektrik Ampulü
_ General Electric
_ Edison
_ Philips
_ Tekfen

•Otomobil
_ Anadolu
_ Murat
_ Renault

•Otobüs
_ Man
_ Mercedes
_ Magirüs
_ Bussing

•Minibüs
_ Ford
_ BMC
_ Magirüs

•Kamyon
_ BMC
_ Austin
_ Morris
_ Ford
_ Bedford
_ Dodge
_ Desoto
_ Fargo
_ Man

•Kamyonet
_ Chrysler
_ Skoda
_ Ýnternational

•Oto Lastiði
_ Goodyear
_ Pireli
_ Uniroyal

•Dikiþ Makinesi
_ Singer
_ Zetina

•Ýlaç
_ Hoechst
_ Bayer
_ Abbott
_ Sandoz
_ Roche
_ Pfizer
_ Carlo Erba

•Meþrubat
_ coca cola
_ Elvan
_ Pepsi
_ Yedigün
_ Fruko

•Cam Elyafý
_ Ýzocam

•Boya

_ Bayraklý boya
_ ÇBS
_ Dyo
_ Sadolin

•Ýplik
_ Polylen
_ Sasa
_ Sifaþ

•Kumaþ
_ Bossa
_ Bozkurt

•Týraþ Kremi
_ Gibbs

•Diþ Macunu
_ Ýpana
_ Binaca
_ Kolynos

•Diþ Fýrçasý
_ Banat

•Zeytin Yaðý
_ Salat

•Deterjan
_ Persil
_ Vim
_ Tursil
_ Pril
_ Omo
_ All


Çevrimdışı AFFE

 • YöNeTiCi
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 606
 • Teþekkür 26
Boykot Etmeli Ama Neyi..?
« Yanıtla #2 : 16 Mayıs 2011, 23:23:33 »
Hepsi tamamda insan kardeþim dikkat etmeye çalýþýrýz ALLAHIN izniyle fakat ilaç firmasý isimlerde varya onlarý nasýl yapacaz doktora böyle bir tercih yapamazsýn hani anlayýþlý biridir belki deðiþtirir fakat israyil yandaþý bir doktorsa seni öyle bir teklifde odadan kovar iþimi banamý öðreteceksin diye birde bu pencereden baksakmý diyorum veya nasýl bir çözüm bula biliriz
Ýnsanlarla yüzyüze konuþarak her sorunu halledebilirsin; ama bazý insanlar gelir önüne, hangi yüzüne konuþacaðýný bilemezsin.

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Boykot Etmeli Ama Neyi..?
« Yanıtla #3 : 17 Mayıs 2011, 10:15:02 »

Ýlaç iþi dahada karýþýk kardeþim..Sanovel ve Eczacýbaþý tam bir Ýslami yaþam düþmanlarý..Kesinlikle tesettürlü çalýþtýrmama prensipleri var..Abdi ibrahim ilaç içinde buna benzer söylemler var...
Hülasa..
Kendi adýma; bu listeyi firesiz uygulayabileceðimi sanmýyorum...Listeyi aklýmda tutamam ve bu en basit sebep...Tabiki çözümü var...
Fakat sadece tek ürünü bile "bilerek isteyerek" almasam ve bunun sebebini de çekinmeden beyan etsem dahi "amel babýnda" yeteceði kanaatindeyim..ALLAHa þükürler olsun her alýþveriþimde "bu kimin malý" diye duraklýyorum..
Önemli olan ..FARKedebilmek..YERÝni balirlemek..
Biyerden baþlayalým ALLAHýn izniyle gerisi gelir..

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Boykot Etmeli Ama Neyi..?
« Yanıtla #4 : 17 Mayıs 2011, 10:17:57 »
evet, küfrü, yahudiyi boykot iyidir, güzel þeydir. edelim etmesine ya, peki bu kadar markalarý yazmak yerine daha kolaylýk olsun diye acaba yahudi ya da yahudi hizmetkarlýðý yapan mason þirketler yerine, bizden olan, yahudi olmayan þirket ya da marka isimleri yazabilir miyiz?! mesela, otobus, kamyon, elektronik vb. bize ait bir marka var mý?!

hatta çarpýcý bir örnek, gýda üzerine bizimdir diyebildiðimiz bir ülker var mesela demi?! halbuki bu marka sahibinin de aslýnda selanikten gelme sabataist bir aile olduðunu okumuþtum bi yerde. gerçi çok da emin deðilim, müteredditim ama, bu en basit þeyde bile bu kadar tereddüt edebiliyorsak varýn gerisini siz hesap edin.

iþimiz zor gerçekten, çok zor.
ayrýca o markalarýn niye bize ait olmadýðýný, ya da muadili bir markamýz olmadýðýnýn da ahiretteki sorgusunu da sanýrým unutmamak gerekiyor.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Boykot Etmeli Ama Neyi..?
« Yanıtla #5 : 17 Kasım 2012, 22:20:29 »
evet, küfrü, yahudiyi boykot iyidir, güzel þeydir. edelim etmesine ya, peki bu kadar markalarý yazmak yerine daha kolaylýk olsun diye acaba yahudi ya da yahudi hizmetkarlýðý yapan mason þirketler yerine, bizden olan, yahudi olmayan þirket ya da marka isimleri yazabilir miyiz?!

Yýllardýr kendi alanýnda sektörün öncülerinden olan FARMASÝ, Tanalize Kozmetik olarak 1995 yýlýnda kurulmuþtur.

Günümüzde 117 dýþ  ülkede faaliyet göstermekte olan, yelpazesinde 2.000’den fazla ürün barýndýran, dünyada 350 milyondan fazla tüketiciye ulaþmýþ %100 Türk sermayeli bir þirkettir.


Kozmetik..Ev Gereçleri..Çanta ve aksesuar ürünleri mevcut..
En azýndan bir yerden baþlamýþ olmak adýna..!