• 30 Mayıs 2020, 01:05:36

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: ALLAH ile baðlan hayata!  (Okunma sayısı 600 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
ALLAH ile baðlan hayata!
« : 24 Kasım 2009, 17:56:45 »

DUASIZ ve sevgisiz olmuyor, yaþanmýyor. Duasýz bir hayat, sevgisiz bir hayat, ruhsuz, dipsiz ve karanlýk. Yaþanmýyor oralarda. Sevginin, ilginin en kalbî, en ruhî yanýdýr dualar. Hani, “gönül gitmeyince ayak da gitmiyor,” derler ya. Hele gönül bir gitmek istesin, hele sevdiklerini bir arasýn, hele bir görün nasýl ulaþýyor güller gibi dualar. Mesafelerin kalktýðýný görürsünüz o zaman. Hayatý hayat eden ve onu gayesine en uygun þekilde büyüten, anlamlý sevgiler ve dualardýr hep. Sayýsýz örnekleri var hayatýmýzdan ve okuduklarýmýzdan. Sadece birini arz edeyim.

Bir araþtýrma yapmýþlar bir zamanlar. Ayný bahçeye iki fidan dikmiþler. Birisiyle ilgilenmiþler; bir bahçývan her gün gelip sulamýþ onu. Topraðýný bellemiþ, dallarýný ellemiþ, budamýþ. Arada bir de yapraklarýný okþamýþ, hatta konuþmuþ onlarla. Öpmüþ filizlerini, yeni sümbüllerini. Diðer fidan da büyümekteymiþ yaðmurlardan su, rüzgârlardan gýda alarak. Ýkisi de meyve vermeye baþlamýþlar ayný baharda. Ne var ki bahçývanýn ilgi gösterdiði aðacýn meyveleri hem daha iri, hem daha olgun imiþ. Ölçümlerde de besin deðeri diðerinden daha yüksek çýkmýþ. Dahasý da var, bu aðaç bahçývanýn geldiði kapýya doðru eðik büyümüþ, sevgisiyle. Siz bu iki fidaný bir küveze konulmuþ iki bebek olarak da düþünebilirsiniz. Sevginin ne olduðunu o zaman çok daha iyi anlayacaksýnýz.

Gülümseyen bir dostun yüzünü görmek bile bazen kýþý bahara çevirebilir. Ruhumuz bir gün olsun o dost yüzünü görmeden yapamaz. Onun sevgisinden ve ilgisinden mahrum kalamaz. Ne kadar önemlidir bir dostun hayatýmýzdaki yeri, yokluðunda anlaþýlýr ancak.

Böyle bir dost insan bütün kâinata karþý sorumludur. Girdiði yere ýþýk ve hayat götüren insanlarýn sayýsýný artýr Ya Rabbi. Buna güneþin kadar ihtiyacýmýz var. Zaman zaman soðukluk ve donukluk oluyorsa hayatýmýzda hep bu gerçek dostlarýn eksikliðindendir.

Sevgimiz sadece insana deðil elbette. Oradan tüm varlýklara ve onlarý Yaratana kadardýr. Onun içindir ki ALLAH’la baðlanýyoruz hayata. Sevgimizin, ilgimizin, ne varsa bizde bize ait olmayan o güzel þeylerin, hepsinin yaratýcýsý olan ALLAH’la baðlanýyoruz hayata. Baki’nin o güzelim mýsraý gibi: “ALLAH’adýr tevekkülümüz, itimadýmýz.”Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: ALLAH ile baðlan hayata!
« Yanıtla #1 : 24 Kasım 2009, 17:57:25 »

ÝLK YA DA son nefes, hepsinde esas olan ALLAH ile hayata baðlanmak. Kur’an ilk ayetiyle, o gözümün nuru olan besmelesiyle Rahman ve Rahim olan ALLAH’ýmýzýn adýyla baþlar. Hayata, her þeye O’nunla baþlatýr, O’nunla baðlar bizi. Sevginin, merhametin, þefkatin, acýma duygusunun tek ve yegâne sahibi olan ALLAH’la baþlatýr, Rahman ve Rahimle baðlar hayata. Sayfalar yetmez bunu anlatmaya. Kendisi ile baðlar bizi. Adýyla, þanýyla. Bu dünya hanýnda yok O’ndan baþka hiç kimsemiz. Yok kimseciðimiz, halimizi vaziyetimizi bir bilenimiz yok. Halk eden Halýk, yarattýðý mahlûklarý bilmez mi? Dünyadaki yalnýzlýklarýný görüp cevap vermez mi? Ýþte Rahman ve Rahim bu biliþin, anahtar kelimeleridir. Onun içindir ki besmeleyi bir dua bir dilek gibi söyleyince her müþkül hallolur. Zorluklar kolaylaþýr, perdeler ve engeller kalkar aradan. Rahman ve Rahim olan ALLAH, ruhumuzu þefkatinin kucaðýna alýr.

UZAKLARDA ama çok uzaklarda sevdiðimiz insanlar var. Dilimiz onlar için duaya durduðunda hiç dinmeyen bir hasreti, bir özlemi gideriyormuþ gibi hissederiz kendimizi. Görüþmeyeli nice zaman olmuþtur. Ama dualarla ve en iyi dileklerle bir nebze olsun azalýr acýlar, azalýr hasret acýlarý ve aradaki mesafenin giderek anlamsýzlaþtýðýný hissederiz. Ahirette ya da dünyada olmuþ o kiþi, pek fark etmez. Mekân da, zaman da ALLAH’ýn. Dilerse kaldýrýr, dilerse bitiþtirir. Dilerse ruhu kanatlandýrýr. Dualarýmýn önündeki her engeli düz eder.

Ýnsan için, hele de sevdiðim bir insan için dua etmek, inanýlmaz ve tarif edilmez bir zevk veriyor. Onunla birlikte oluyorum. Bazen, bu kiþinin çok yakýnýmda olmasý gerekmiyor. Hiç tanýmadýðýmýz, bazen bir resmini gördüðümüz ya da bir sesini duyduðumuz, bir kitapta, bir gazetede veya bir haber kanalýnda þöylece bir gözümüz iliþmiþ o kiþi, o her kimse onun için de dua edebiliyorum. Zulmün ve savaþlarýn maðdur ettiði çocuklara, mazlumlara ALLAH’tan þifa dilerken, ruhen onlarýn yanýnda buluyorum kendimi. Acýlarýný anlamak, hiç olmazsa dua yoluyla onlarla buluþmak bile, bir nebze sakinleþtiriyor ruhumu. Ulu bir görev bu. Ýnsan, yeryüzünün halifesi. Attýðý en küçük adým, söylediði en deðersiz bir söz bile kaydediliyor. Her hareketine dikkat ediliyor. Bu kadar önemli bir varlýk. Biliyorum boþa gitmediðini dualarýmýn. Çünkü bu huzuru en baþta içimde ben duyuyorum. Hem baþkalarý için dua etmenin, kendim için ettiðim dualardan daha da etkili olduðunu hissediyorum bazen. Malum, veren el alan elden üstündür. Gönülden veriyorsa insan, karþýlýk beklemez. Dua hali budur iþte. Kendimiz için istediklerimizi ve daha fazlasýný baþkalarý için isteyebilmenin gücü öylesine büyük bir enerji oluþturuyor ki, insan yeniden yaratýlýyor sanki ve ilahi vasýflarla donatýlýp kâinatla yeniden tanýþtýrýlýyor gibiyiz. Manzaranýn görünmeyen tarafýný, eþyanýn ruhunu iþte bu anlarda daha iyi keþfedip, daha iyi sezebiliyorsunuz.Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: ALLAH ile baðlan hayata!
« Yanıtla #2 : 24 Kasım 2009, 17:57:41 »

SÝZ her þeye dokunabilirsiniz duayla. Ve hiçbir þey sizden uzakta deðildir. Daralmanýza, sýkýlmanýza gerek yok. Uzaklar yakýndýr duayla. Kendimizde olaný vermek de bir çeþit dua deðil mi? Bu bazen bir tebessüm, bazen iyi bir niyet göstergesi olabiliyor, bazen de bir sevgi sözcüðü. Bazen de bir fakire uzatýlan bir dilim ekmek. Bizde olanlarý elimizde tutmak yerine, baþkalarýna yönelttiðimizde bize ait ne varsa bize emanet býrakýldýðýný anlýyoruz. Hatta bize kötülüðü dokunan birinden intikam almak yerine, onu ALLAH’ýn yüce takdirine emanet ederken bile ona rahmet ulaþmasýný dilersek, ondan bir kötülüðün kalkmasýný da istemiþ oluyoruz. Þu kâinata, þu köhne dünyaya bir iyilik de bizden hediye etmiþ oluyoruz. Bir duayla ama ne duayla… Hem de en zor bir zamanda karþýlýksýz olarak. Merak etmeyin, bu zor zamanýn iyiliði, gelir sizi içerden kuþatýr bir gün ve merhametinizi kamçýlar. Zaten, ALLAH’ýn rahmetinin gazabýný geçmiþ olduðu düþünülürse, insan kendindeki bu affediciliðin ve baðýþlayýcýlýðýn yine ilâhî bir kaynaða baðlý olduðunu fark edecektir. O dilemezse dileyemeyiz, O affetmezse affedemeyiz.

“Tek baþýna bir mutluluk, utanýlacak þeydir” diyor bir düþünür. Dua bizi hakiki bir insan ediyor. Ve Ýlahi bir sýrrý paylaþtýrýyor. Hiç tanýmadýklarýmýzla bile sýrdaþ ediyor bizi. Herkesi, her þeyi dua baðlýyor birbirine. Hiçbir þekilde açýklanamayacak nice geliþmelere þahitlik ediyorsunuz bu sýr ortaklýðý sayesinde. Nice boyutlarda, nice nice hayýrlý þeylerin içinde dolaþýyor dualarýnýz. Binlerce âlemlerin arasýnda ve milyarlarca insanlarýn kalplerinin arasýndaki perdelerin ne kadar geçirgen olabildiðini görüyorsunuz. Yaratýlan her varlýðýn diðeri ile ne kadar sýký bir iliþki içerisinde olduðunu seziyorsunuz. Daha da ötesi her birimizin iç sesinin, vicdanýnýn ayný þeyi söylediðini duyuyoruz. Topyekün kâinatýn zikrini ve tesbihini iþitir gibi oluyoruz. Duanýn yücelttiði ruhlar, Rahman ve Rahim olan ALLAH’ýn o sonsuz þefkatinin, korumasýnýn altýnda olduðunu fark ediyor.

DUANIN hiç bilinmeyen ve görünmeyen yolu, yolculuklarý vardýr. Hiç kimsenin tahmin edemeyeceði engin yolculuklardýr bunlar. Herhangi bir kýtanýn, herhangi bir coðrafyanýn en gizemli yerlerindeki yolculuklardan daha da gizemlidir bu yolculuk. Bazen dilimizden dökülen dualarýn, o sýrlý kelimelerin göklere doðru yükseliþini hayran hayran seyredersiniz. Dualarýmýz ALLAH’ýn katýna yükseldiði anda bizi de en yukarýlara doðru taþýmýþ ve yüceltmiþtir.

Fazýl Hüsnü Daðlarca; “bir çocuk kadar güzel olur, baþýný göðe doðru kaldýran” diyor.

Eþyanýn hakikatine yaklaþýlan anlardýr o anlar. Dünyanýn, dualar üzerinde durduðunu anlarýz iþte o zaman. Anlarýz ki, ALLAH’tan baþka bizi hayata baðlayacak hiçbir þey yoktur. Hayatýmýz, duamýz kadardýr. Hayata, ALLAH’la baðlanabiliriz sadece. Bir de O’nun öðrettiði dualarla. Dünya, dualar üzerinde duruyor. ALLAH /c.c.), ne olmuþ ve ne olacaksa bilir elbette. Ama insan olan bir insandan beklenen, sadece ve sadece O’na yalvarmasý, mutlaka ve mutlaka O’ndan istemesidir.Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: ALLAH ile baðlan hayata!
« Yanıtla #3 : 24 Kasım 2009, 17:57:59 »

“Duanýz olmasa, Rabbim size ne kýymet verirdi.” Furkan,77

Bu ayet de, her þeyi anlatmaya yetiyor zaten. Tazarru ve dua, yakarýþ, boyun büküþ, bütün mahlûkatýn Rabbinin huzurunda kendini biliþ, bütün kâinatýn Sultanýnýn huzurunda, kulluðun ruhuna bürünüþ duayla. Biz olacak olanlarý isteyerek, en iyisini talep ederek, hayata kendi irademizi, aklýmýzý, niyetimizi, kalbimizi de katmýþ oluyoruz. Kendi seçim ve tercihlerimizin ardýndaki ilahi tercih ve iradeyle bütünleþebilmek için duasýný ettiðimiz her þeyde O’na muhtaç olduðumuzu görüyoruz ve sadece O’ndan istiyoruz. Ve anlýyoruz ki, ALLAH istemedikçe biz asla isteyemeyiz.

BU DÜNYANIN titreþimlerini, zikir ve tesbihlerini en çok birbiri için dua edenler duyuyor olmalýlar. Sesli sessiz, harfli harfsiz, tüm yakarýþlar O’nun katýnda O’na ait katmanlardadýr. Her þeyin nefes kesip, sustuðu bir sükût anýnda, sesimizin Yüce Yaratana ulaþmasý büyülüyor beni. Bu suskunluðumda bile, yalnýz O’nun dili deðil midir konuþan. Yüce Rabbimizin, bir þeyi oldurmasý için elbette bizim duamýza ihtiyacý yoktur. Ama dua edebilme nimeti, bana bir kul ve bir yazar olarak, kalemi elime alma imkânýný ve iznini veriyor. Akýp giden olaylarý bomboþ gözlerle seyretmeme izin vermiyor. O’nun eserlerini sevmeme, þükran ve övgülerimi her vesile ile iletmeme ve bana sunduðu sonsuz nimetlere karþý en büyük hakký ve hamdi O’na teslim etmeme imkân saðlýyor.

ALLAH’IM olacak olaný sadece Senden istiyorum. Bana irademi bu yolda kullanma fýrsatý tanýdýðýn için Sana hamd ediyorum. Bana konuþmayý öðrettin, güzel sözler bellettin küçücük dilime. Anne, baba, kardeþ, dost, sevgili yarattýn. Öðretmen gönderdin eðittin. Seni, Peygamberimi ve hayatý tanýtan, gösteren her þeye sonsuz teþekkürler ediyorum. Bu nimetleri Senin adýna getirdikleri için, sonsuz þükranlarýmý sadece Sana sunuyorum. Sen, Sevgiyi yaratan ALLAH’ýmsýn. Sevgiye, her þeyden daha layýk olan Yaratan’ýmsýn. Verdiðin bu sevgi nimetini, nasýl istiyorsan o þekilde kullanmama yardýmcý ol. Hayat Seninle güzel ALLAH’ým. Sana baðlanýnca, yaklaþýnca güzelleþiyor her þey. Senden uzaklaþýnca güneþten, ýþýktan mahrumum. Rahmetin güçlü bir çekim alaný oluþturuyor. Nerede olursam olayým, sonsuz þefkat ve rahmetinle kuþatýldýðýmý görüyorum. Hiç kimseyle deðil ve baþka hiçbir þeyle deðil, sadece ve sadece Seninle baðlanýyorum hayata. Hayat ki zaten Senin. Hayatý veren Sensin. Ve onu Sana emanet ediyorum. Güzelleþtir Rabbim hayatýmý ve ahlâkýmý ne olur? Sevgilinin hayatýný, hayatýma örnek kýl. O’nu (s.a.v.) önder ve rehber kýl. Aranan tüm örnekler ve güzellikler hep onda. ALLAH’ým adýný, dilimden düþürme hiç.

Dilinde her daim “ALLAH ALLAH” zikri olan bir adam varmýþ. Bu adam bir gün “ALLAH ALLAH” demeyi terk etmiþ. Bir gece rüyasýnda Hýzýr Aleyhisselamý görmüþ. Sormuþ adama Hýzýr: “Niye ‘ALLAH ALLAH’ demeyi terk ettin?” Adam cevap vermiþ; “Yýllarca ‘ALLAH ALLAH’ dememe raðmen bir gün olsun Rabbim, bana ‘buyur ey kulum’ demedi ki.” Hýzýr, acýyarak bakmýþ adamýn yüzüne ve demiþ ki:

“Be adam, ALLAH’ýn sana ‘ALLAH ALLAH’ diye söyletmesi zaten ‘Buyur ey kulum’ demesiydi.”

Bu öyküdeki adam gibi, senin sonsuz rahmetine raðmen senden uzak kalmaktan sana sýðýnýyorum. Ey nefsim durma, sen de koþ ALLAH la baðlan hayata. Duamýn özü bu. Sevgililer gününüz kutlu olsun. ALLAH’la baðlanan hayatýnýz hiç kopmasýn. Onunla ve dualarýnýzla güzelleþsin.Alıntı
s.gündüzalp
« Son Düzenleme: 22 Haziran 2011, 20:37:02 Gönderen: MiM »

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
ALLAH ile baðlan hayata!
« Yanıtla #4 : 22 Haziran 2011, 20:38:41 »
ALLAH ile baðlan hayata!
bi hatýrlatmak istediydim...
baðlanabildik mi diye! :)

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!