• 09 Nisan 2020, 12:27:53

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Okul çantalarýnýn aðýrlýðýna dikkat  (Okunma sayısı 632 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

...

  • Ziyaretçi
Okul çantalarýnýn aðýrlýðýna dikkat
« : 20 Eylül 2010, 16:09:13 »
Isparta Saðlýk Müdürü Süleyman Önal, yaptýðý yazýlý açýklamada, öðrencilerin okula giderken kilolarca kitap ve defteri sýrt çantalarýnda taþýmak zorunda kaldýklarýný hatýrlatarak, bunun ciddi saðlýk sorunlarýna neden olabileceðini belirtti.

Öðrencilerin ve velilerin okul çantalarýnýn aðýrlýðýna dikkat etmeleri gerektiðine iþaret eden Önal, ''Okul çantalarýnýn aðýrlýðý ve yanlýþ taþýma yöntemlerinin sýrtta 'skolyoz' denilen eðriliklere neden olduðu'' ikazýnda bulundu.

Skolyozunun, omurganýn 'C' veya 'S' þeklini almasý þeklinde görüldüðünü vurgulayan Önal, bu durumun boy kýsalýðý, estetik görünüm bozukluðu, akciðer kapasitesinin daralmasý, kireçlenme, bel aðrýsý ve psikolojik sorunlara neden olabileceðini belirtti. Önal, açýklamasýnda, þu bilgilere yer verdi:

''12 yaþýndan küçük çocuklarýn en fazla 4 kilogram, 12-15 yaþ arasý çocuklarýn da 5 kilograma kadar olan çantalarý taþýmalarý gerekir. Baþka bir deyiþle okul çantasýnýn aðýrlýðý, çocuðun kilosunun yüzde 15'ini geçmemelidir. Yapýlan araþtýrmalara göre okul çaðý çocuklarýnda bel aðrýsý görülme sýklýðý yüzde 70'lere ulaþmýþtýr.''

Sýrt çantalarýnda aðýrlýðýn eþit daðýtýlmasý, çantanýn uzun süre taþýnmamasý, uzun süre ayakta kalýnacaksa çýkarýlmasý gerektiðini ifade eden Önal, geniþ ve destekli omuz askýlarý, bel desteði, bel kemeri ve çeþitli bölümleri bulunan çantalarýn tercih edilmesini önerdi. Önal, þu uyarýlarda bulundu:

''Çantanýn taþýnma düzeyi kalça veya bel kemeri bölgesinde olmalý. Çanta bel kemeri ile sabitleþtirilmeli, ölçüleri çocuða göre çok küçük ya da büyük olmamalý. Doðru kaldýrma tekniði öðretilmelidir. Aðýr çantalar dizden eðilerek kaldýrýlmalýdýr. Tekerlikli sýrt çantalarý tercih edilmelidir.''

Önal, ebeveynler olarak çocuklarý okul çaðýnda bel aðrýsýndan korumanýn saðlýklý bir toplumun oluþumuna katký saðlayacaðýný açýklamasýna ekledi.

Kaynak: AA


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?