• 10 Nisan 2020, 21:02:35

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: TARÝHÝMÝZDEKÝ BAZI ÝLKLER  (Okunma sayısı 392 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

...

  • Ziyaretçi
TARÝHÝMÝZDEKÝ BAZI ÝLKLER
« : 21 Eylül 2010, 09:07:30 »
Ýlk iftar topu ne zaman atýldý? Ýlk þampiyon takým hangisi? Ýlk çikolata fabrikasý nerede kuruldu? Ve daha nice 'ilk'ler... Burhan Atan "Tarihimizde Ýlkler" kitabýnda tüm bu sorulara cevaplar aramýþ. Tarih sayfalarýnda ayrýntýlara takýlmadan keyifli bir gezinti sizi bekliyor.

"Her þeyin bir ilki vardýr." derler, daha önce yapmadýðý bir þeyi denemekten kaçýnanlara. Ýnsanoðlu hayatýndaki ilkleri ömrü boyunca unutmaz; ilk oyuncak, ilk hediye, ilk aþk, ilk göz aðrýsý... Hepsinin ayrý bir yeri, ayrý bir önemi vardýr. Ýlkler, insan hayatýnda deðerli olduðu gibi milletler için de deðerlidir. Kimileri bir milletin kaderinin topyekün deðiþmesine sebep olmuþ, kimilerinin ise sadece ismi ilk olarak kalmýþtýr. Ne olursa olsun hepsi birer ilktir ve bu özellikleriyle kaydolunmuþlardýr tarihin sayfalarýna.

Tarihimizin çok eskilere dayandýðýný hep söyleriz; ama bu büyük tarihin içindeki ilkleri pek bilmeyiz. Dünyanýn ilk arabalý vapurunun bir Türk'ün tasarýmý olduðu, gecekondu kâbusunun 1945'ten bu yana yaþandýðý, ilk resim sergisinin Sultan Abdülaziz Han sayesinde açýldýðý, ilk Türkçe dilbilgisi kitabýný bir sadrazamýn yazdýðý, ilk nüfus sayýmýnýn 1831'de yapýldýðý, ilk kürekçilerimizin güreþçi olduðu, dünyanýn ondalýk kesirleri bir Türk'ten öðrendiði, ilk futbol maçýmýzýn Bornova'da oynandýðý, ülkemizdeki ilk sinema gösteriminin 1896'da yapýldýðý bilmediklerimiz 'ilk'lerdendir mesela. Sadece bilgi yarýþmalarýnda ya da takvim yapraklarýnda rastlayabildiðimiz bu konularý artýk merak ettiðimiz zaman öðrenebileceðiz. Burhan Atan, 'Tarihimizde Ýlkler' (Karma Kitaplar) adlý kitapta; tarih sayfalarýnda gizli pek çok ilki derlemeye çalýþmýþ. Ayrýntýlardan uzak, dipnotlar içermeyen, herhangi bir tasnife gidilmeden yazýlan kitapta öncelikli hedef; kýsa metinlerle anlaþýlýr ve kolay okunmasýný saðlamak olmuþ. Tabii ki tarihimizdeki ilkler sadece bu kitabýn içindekilerle sýnýrlý deðil. Bilinen veya bilinmeyen daha pekçok örneði vardýr. Zaten Burhan Atan da bu kitabýn sadece bir baþlangýç olduðunu söylüyor.

Ýþte Bazý Ýlkler

*Tarihimizdeki bazý 'ilkler'


*Kafa kâðýdýmýz 1863'ten beri var

Türkiye'de ilk nüfus cüzdaný 1863-64'te yapýlan sayýmdan sonra verildi. 'Osmanlý tezkiresi' denilen bu 'nüfus hüviyet' cüzdanlarý çizgili, düz bir kâðýt belge niteliðindeydi.

*Gecekondu rezaleti 1945'ten beri var

*Belediyelerden izinsiz, bir gecede kurulup çatýlýveren evcikler olan gecekondular, Türkiye'de ilk kez 1945 yýlýnda görüldü.

*Ýlk iftar topu, III. Mustafa döneminde atýldý

Ýftar ve imsak zamanýnda Rumelihisarý Muvakkithanesi önünde birer kez top atýlmasý, Sultan III. Mustafa döneminde (1757-1774) uygulanmýþtý. Sonralarý Yedikule'de de birer kez top atýlmasý âdet oldu.

*Ýlk þampiyon Galatasaray

Tarihimizde ilk Türkiye Kupasý karþýlaþmasý þampiyonu Galatasaray futbol takýmý. *Þampiyonluk karþýlaþmalarýnýn sonunda Galatasaray, Fenerbahçe'yi üst üste 2-1, 2-1 yenerek 1962-1963 döneminde ilk kez düzenlenen Türkiye Kupasý'ný almýþtý.

*Ýlk göz aðrýmýz 'Anadol'

*Türkiye'de ilk otomobil yapýmý 1959 yýlýnda gerçekleþti. Ýlk Türk otomobili de Anadol markasýyla 1966 yýlýnda satýlýp kullanýlmaya baþlandý. Bundan önce 'Devrim' adlý bir otomobil, Eskiþehir'de yapýlsa da denenip üretiminden vazgeçildi.

*1940'tan beri dolmuþa biniyoruz

*Türkiye'de dolmuþçuluk ilk kez Ýstanbul'da 1940-1941 yýlýnda baþladý. II. Dünya Savaþý sýrasýnda dýþarýdan taþýt alýnamayýnca Ýstanbul þoförleri 'dolmuþ' yoluyla yolcu taþýmaya baþladý.

*1872'den beri grevdeyiz!

*Türkiye'de ilk grevler 1872 yýlýnda baþladý.

*Ýlk devalüasyon 1946'da

*Türkiye'de ilk devalüasyon olayý, 7 Eylül 1946 yýlýnda yaþandý.

*Çikolatanýn tadý 1924'ten beri damaklarda

*Ülkemizde ilk çikolata fabrikasý 1924 yýlýnda Ýstanbul'da çalýþmaya baþladý. Avrupa'ya ilk kez Ýspanyollar aracýlýðýyla giren çikolata, fabrika kurulmadan önce Türkiye'ye dýþarýdan gelirdi.


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?