• 25 Şubat 2020, 12:08:47

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: ERMENÝ ÝSYAN ve KATLÝAMLARI  (Okunma sayısı 526 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

...

  • Ziyaretçi
ERMENÝ ÝSYAN ve KATLÝAMLARI
« : 21 Eylül 2010, 09:22:52 »


Berlin Antlaþmasý'nýn imzalanmasýný izleyen dönemde Ermeni sorunu iki yönde geliþmiþtir. Bunlardan ilki, Batýlý devletlerin Osmanlý Ýmparatorluðu üzerindeki baský ve müdahaleleri; ikincisi ise, Anadolu, Suriye ve Rumeli'de yaþayan Ermenilerin Anadolu'nun çeþitli yerlerinde, özellikle Doðu Anadolu ve Klikya'da yeraltýnda örgütlenmeleri ve silahlanmalarýdýr.

Ýlk kýþkýrtmalar Rusya'dan gelmeye baþlamýþ, Ruslarýn bu tutumu Ýngiliz ve Fransýzlarý Ermenilerle daha çok ilgilenmeye sevk etmiþtir. Doðu Anadolu'daki Ýngiliz Konsolosluklarý'nýn sayýsý hýzla artmýþ, ayrýca bölgeye çok sayýda Protestan misyonerler gönderilmiþtir. Bu kýþkýrtmalar sonucunda Doðu Anadolu'da 1880'den itibaren çeþitli Ermeni komiteleri kurulmaya baþlamýþtýr. Ancak, yerel düzeyde kalan bu komiteler, Osmanlý yönetiminden þikayeti olmayan, barýþ ve refah içinde yaþayan Ermeni halkýnýn ilgisini çekmediðinden baþarýlý olamamýþtýr.

Osmanlý Ermenilerini içeride kurulan komiteler yoluyla devlete karþý harekete geçirmek mümkün olmayýnca, bu kez Rus Ermenilerine Osmanlý topraklarý dýþýnda komiteler kurdurulmasý yoluna gidilmiþtir. Böylece 1887'de Cenevre'de sosyalist eðilimli, ýlýmlý militan Hýnçak, 1890'da ise Tiflis'te aþýrý, terör, isyan, mücadele ve baðýmsýzlýk yanlýsý Taþnak Komiteleri ortaya çýkmýþtýr. Bu komitelere, "Anadolu topraklarýnýn ve Osmanlý Ermenilerinin kurtarýlmasý" hedef olarak gösterilmiþtir.

Ýstanbul'da örgütlenen ve Avrupa devletlerinin dikkatlerini Ermeni meselesine çekerek Osmanlý Ermenilerini kýþkýrtmayý hedefleyen Hýnçaklarýn baþlattýðý ayaklanma giriþimlerini, aralarýnda siyasi mücadele baþlayan Taþnaklarýnki izlemiþtir. Bu ayaklanma giriþimlerinin ortak özellikleri; Osmanlý ülkesine dýþarýdan gelen komitelerce planlanmýþ ve yönlendirilmiþ olmalarý ile örgütlenme faaliyetlerinde Anadolu'ya yayýlan misyonerlerin büyük katkýsýnýn bulunmasýdýr.

Ýlk isyan 1890'daki Erzurum'da gerçekleþmiþtir. Bunu, yine ayný yýl meydana gelen Kumkapý gösterisi, 1892-93'te Kayseri, Yozgat, Çorum ve Merzifon olaylarý, 1894'te Sasun isyaný, Babýali gösterisi ve Zeytun isyaný, 1896'da Van isyaný ve Osmanlý Bankasý'nýn iþgali, 1903'te ikinci Sasun isyaný, 1905'te Sultan Abdülhamid'e suikast giriþimi ve nihayet 1909'da gerçekleþen Adana isyaný izlemiþtir. 1914'de Zeytun'da 100, 1915 Van olaylarýnda 3.000 ve 1914-1915 Muþ olaylarýnda 20.000 Türk, Ermeni mezalimi sonucu hayatlarýný kaybetmiþtir.

Ýsyanlarýn Osmanlý kuvvetlerince bastýrýlmasý, dünya kamuoyuna propaganda maksatlý olarak "Müslümanlar Hýristiyanlarý katlediyor" mesajýyla yansýtýlmýþ ve Ermeni sorunu giderek uluslararasý bir sorun niteliði kazanmýþtýr. Nitekim, döneme ait Ýngiliz ve Rus diplomatik temsilciliklerinin raporlarý, "Ermeni ihtilalcilerin hedefinin karýþýklýklar çýkararak Osmanlýlarýn karþýlýk vermesini ve böylece yabancý ülkelerin duruma müdahalesini saðlamak" olduðunu kaydetmektedir.

Öte yandan sömürgeci devletlerin diplomatik temsilcilikleri Anadolu'ya daðýlmýþ Hýristiyan misyonerler ile birlikte Ermeni propagandasýnýn Batý kamuoyuna iletilmesinde ve benimsetilmesinde büyük rol oynamýþlardýr.

Ermeniler, Türk halkýna en büyük zararý, Birinci Dünya Savaþý sýrasýnda giriþtikleri katliamlarla vermiþlerdir. Bu dönemde Ermeniler; Ruslar hesabýna casusluk yapmýþ, seferberlik gereði yapýlan askere alma çaðrýsýna uymaksýzýn askerden kaçmýþ, askere gelip silah altýna alýnanlar ise silahlarý ile birlikte Rus ordusu saflarýna geçerek, "vatana ihanet" suçunu topluca iþlemiþlerdir.

Daha seferberliðin baþlangýcýnda, Türk birliklerine karþý saldýrýya geçen Ermeni çeteleri, büyük katliamlara giriþmiþ, Türk köylerine baskýnlar düzenlemek suretiyle sivil halka büyük zararlar vermiþlerdir. Örneðin Van'ýn Zeve Köyü'nün bütün halký, kadýn, çocuk ve yaþlý demeden, Ermeniler tarafýndan öldürülmüþtür.Alıntı
http://www.ermenisorunu.gen.tr/turkce/katliamlar/index.html

Çevrimdışı AZERBAYCAN QIZI.

  • TaLiP
  • **
  • İleti: 124
  • Teþekkür 0
  • CANÝM AZERBAYCANÝM
Ynt: ERMENÝ ÝSYAN ve KATLÝAMLARI
« Yanıtla #1 : 21 Eylül 2010, 16:59:28 »
SEVGILI MANÇO BU YAZILARINIZLA  ermeni  MÝLLETÝNE KARÞI NEFRETÝMÝ DAHA DA GÜÇLENDÝRDÝNÝZ.
DEDÝYÝM GÝBÝ HER HAYÝNLÝYÝN KÖTÜLÜYÜN ARKASINDA MUTLAKA  ermeni  PARMAÐI VARDIR.
BU KADAR NEFRETÝMÝN SEBEBÝNÝ SÝZLERE DE KISACA ANLATAYIM.

         BAKI ÜZRE 15000
         QUBA ÜZRE 3000
          ÞAMAHI ÜZRE 13000
           BORÇALI ÜZRE 10 BÝNLERLE
          ÝREVAN ÜZRE 1500000
           CENUBÝ AZERBAYCAN ÜZRE130000
           ZENGEZUR ÜZRE 50000
ÜMUMÝ OLARAK 700000 BÝN KÝÞÝNÝN HAYATINA VAHÞÝCESÝNE SON VERMÝÞLER ADLARI ÇEKÝLEN BÖLGELERDE  BÝR TANE BÝLE SAÐLAM EV BIRAKMAMIÞLAR.
KENDÝLERÝNÝ KARDEÞ GÝBÝ GÖSTEREREK MÝLLETÝMÝ ARKADAN BIÇAKLAMIÞLAR.HAYÝNLÝKLERÝNÝ ISBATLAMAK ÝÇÝN BU SAYDIKLARIM ÇOK AZ BÝR BÝLGÝ.ÇÜNKÝ BUNLARDAN DAHA BETER HAYÝNLÝKLER KÖTÜLÜKLER YAPDILAR.
ALLAH KÖTÜ OLANIN BELASINI VERSÝN...
         
Q A R A B A G   AZERBAYCANINDIR...