• 25 Şubat 2020, 11:36:31

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: KRONOLOJÝ  (Okunma sayısı 459 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

...

  • Ziyaretçi
KRONOLOJÝ
« : 21 Eylül 2010, 10:03:34 »

1022
   
Ermeni topraklarýnýn Ýmparator II. Basileios tarafýndan Bizans topraklarýna katýlmasý üzerine 40 bin Ermeni Anadolu'ya sürgün edildi.
1046
   
Ermeni hanedanlarý Bizans Ýmparatoru IX. Konstantin tarafýndan katledilerek yok edildi.
1054
   
Sultan Tuðrul Bey döneminde Selçuklulara baðlanan Ermenilere özerklik verildi.
1098
   
Ermeniler Haçlýlarla iþbirliði yaptýlar.
1461
   
Fatih Sultan Mehmed, Bursa'daki Ermeni Piskoposu Hovakim'i (Ovakim) Ýstanbul'a getirterek kendisine Patrik unvanýný verdi ve Ermenilere birçok haklar tanýdý.
1567
   
Türk matbaasýnýn kurulmasýndan 160 yýl kadar önce Venedik'te matbaacýlýk eðitimi görmüþ olan Sivaslý Apkar adýndaki bir papaza Ýstanbul'da bir Ermeni matbaasý açmasý için izin verildi.
1790
   
Ýlk resmi Ermeni Okulu, Amira Miricanyan ve Þnork Mýðýrdýç tarafýndan Kumkapý Fýçýcý Sokak'ta kuruldu.
1823
   
Artin Bezciyan adlý Ermeni, Kumkapý'da Bezciyan Okulu'nu kurdu.
1824
   
Patrik Karabet, Ermenice gramer okutan Kumkapý Okulu'nu Patrikhane'nin himayesine aldý.
1853
   
(22 Ekim) Ermeni Maarif Komisyonu kuruldu.
1876
   
Kurulan Mecliste Ermeni milletvekilleri de katýldý.
1877
   
(7 Aralýk) Ermeni Milli Meclisi, Ermeni halkýnýn askere yazýlarak savaþa katýlma kararýný aldý.
1878
   

(13 Nisan) Ýstanbul Ermeni Patriði Nerses, Ýngiltere Dýþiþleri Bakaný Salisbury'ye gönderdiði muhtýrada, Türklerle beraber yaþayamayacaklarýný bildirdi.

(13 Temmuz) Berlin Anlaþmasý imzalandý. Bu anlaþmaya, Osmanlý Ermenileriyle ilgili 61. madde eklendi.

(3 Aðustos) Ýngiltere Dýþiþleri Bakaný Lord Salisbury, Ýstanbul Büyükelçisi Layard'a gönderdiði talimatta, Osmanlý Hükümeti'nin Doðu'da reformlara baþlamasý gerektiðini bildirdi.
1890
   

(20 Haziran) Erzurum Ýsyaný

(Temmuz) Kumkapý Nümayiþi

Birinci Sason Ýsyaný
1892 - 1893
   
Merzifon, Kayseri, Yozgat isyanlarý
1895
   

(30 Eylül) Babýâli olayý

Kasým ayýnda, Ermenilerin Maraþ'ta isyan teþebbüsü
1896
   

30 Ekim Ýstanbul'da Ermeni eylemi

(1 Haziran) I. Van isyaný

(26 Aðustos) Osmanlý Bankasý Olayý
1902
   
Ermeni dilcilerden H. Acaryan, "Ermeni Dili'ne Türk Dili'nin Tesiri ve Ermenilerin Türkçe'den Aldýklarý Sözler" adýnda bir eser yazdý.
1904
   
Ýkinci Sason isyaný
1905
   
(21 Temmuz) Yýldýz Camii'nde, Osmanlý Padiþahý II. Abdülhamid'e suikast teþebbüsü.
1908
   

Ermenilerin Jamanak adlý gazetesi yayýn hayatýna baþladý.

Ýkinci Meclis açýldý ve Ermeni komitecilerden bazýlarý Millet Meclisi'ne girdi.
1909
   
(14 Nisan) Adana'da Ermeni isyaný
1915
   

(15 Nisan) II. Van Ýsyaný

(24 Nisan) Osmanlý Devleti aleyhinde faaliyette bulunan Ermeni komiteleri kapatýldý. Bu komitelerin idarecilerinden 2345 kiþi tutuklandý.

(3 Mayýs) Ermeniler Van'da büyük bir katliama giriþtiler.

(27 Mayýs) Yer Deðiþtirme (Tehcir) Kanunu çýkarýldý.
1918
   

(1 Þubat) Ermeni komitacý Arþak, Bayburt'ta katliam yaptý.

(25 Nisan) Ermeni komitacýlar, Kars'ýn doðusundaki Subatan köyünde 750 Müslüman'ý katletti.

(1 Mayýs) Ermeni komitacýlar, Kars'ta, aralarýnda çocuklarýn da bulunduðu 60 Müslüman'ý katletti.
1919
   
(20 Kasým) Osmanlý bürokrasisinde üst düzeyde görev yapan Bogos Nubar Paþa ve Þerif Paþa, Ermeni-Kürt baðýmsýzlýk belgesini imzaladýlar.
1920
   

(12 Ocak) 450 kiþilik Ermeni süvari birliði, Antep'in Arapdar köyünde Müslümanlar'a iþkence yaptý.

(2 Aralýk) Gümrü Anlaþmasý imzalandý.
1921
   

(15 Mart) Talat Paþa, Berlin'de Ermeniler tarafýndan katledildi.

(6 Aralýk) Sait Halim Paþa'yý Ermeniler Roma'da katletti

(16 Mart) Moskova Anlaþmasý imzalandý.

(18 Mart) Ermeni Misak Torlakyan, Azerbaycan Ýçiþleri Bakaný Cevanþir Han'ý, Tepebaþý'ndaki Pera Palas Oteli önünde öldürdü.

(13 Ekim) Kars Anlaþmasý imzalandý.
1922
   
(22 Temmuz) Cemal Paþa, Tiflis'te Ermeniler tarafýndan katledildi.
1923
   

Ermeni asýllý Münib Boya, Van milletvekili olarak meclise girdi.

(24 Temmuz) Lozan Anlaþmasý imzalandý.
1934
   
Franz Werfel'in, "Musa Dað'da Kýrk Gün" adlý romaný, ABD'de Ýngilizce yayýmlandý.
1935
   
(15 Aralýk) Pangaltý Ermeni Kilisesi'nde toplanan bir grup Ermeni, Franz Werfel'in, "Musa Dað'da Kýrk Gün" adlý eserini "Türk milleti hakkýnda iftiralarla dolu olduðu" gerekçesiyle yaktý.
1936
   
Franz Werfel'in, "Musa Dað'da Kýrk Gün" adlý eserinin Fransa'da yayýmlanmasý, Türk basýnýnýn tepkisini çekti.
1937
   

Cevat Rýfat Atilhan, "Musa Daðý" adýnda kitap yazarak, Franz Werfel'in eserinin gerçekleri yansýtmadýðýný bildirdi.

Werfel'in, "Musa Dað'da Kýrk Gün" adlý eserinin filme alýnmasýnýn engellenmesi, ABD Dýþiþleri Bakanlýðý nezdinde gündeme geldi.
1943
   
Ermeni asýllý Berç Türker Keresteci, Afyonkarahisar milletvekili oldu.
1957
   
Mýðýrdýç Þellefyan, 27 Ekim seçimlerinde, Demokrat Parti listesinden Ýstanbul milletvekili seçildi.
1964
   
(24 Aralýk) Kýbrýs Dýþiþleri Bakaný Kipriyanu Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi'nde "Ermeni Meselesini" ortaya atarak Türkiye aleyhine karar çýkarmaya çalýþtý.
1965
   
(24 Nisan) Brezilya'nýn Sao Paulo kentinde, Ermeniler tarafýndan Türkiye aleyhine gösteri düzenlendi.
1969
   
(24 Nisan) Londra'da, Türk Elçiliði önünde Ermeniler tarafýndan gösteri yürüyüþü tertip edildi.
1973
   
(27 Ocak) Türkiye'nin Los Angeles Baþkonsolosu Mehmet Baydar ve yardýmcýsý Bahadýr Demir, Mýðýrdýç Yanýkyan adlý Ermeni tarafýndan katledildi.
1975
   

(20 Ocak) ASALA (Gizli Ermeni Kurtuluþ Ordusu) örgütü kuruldu.

(22 Ekim) Viyana'da, Büyükelçi Daniþ Tunalýgil katledildi.

(24 Ekim) Paris'te, Büyükelçi Ýsmail Erez ile polis Talip Yener katledildi.
1976
   

(16 Þubat) Beyrut Büyükelçiliði Birinci Kâtibi Oktay Cerit katledildi.

(28 Mayýs) Zürih Çalýþma Ateþeliði Bürosu bombalandý. Saldýrýnýn faili olduðu anlaþýlan Noubar Soufoyan adlý bir Ermeni yakalandý, yargýlandý ve suçu sabit görülerek 15 ay hapis cezasýna çarptýrýldý.
1977
   

(29 Mayýs) Ýstanbul Yeþilköy Havaalaný'na ve Sirkeci garýna patlayýcý madde atýldý, saldýrýda 4 kiþi öldü ve 31 kiþi yaralandý. Saldýrýlarý "Aþýrý Ermeni Hareketleri Örgütü" üstlendi.

(9 Haziran) Vatikan Büyükelçisi Taha Carým katledildi.
1978
   

(3 Ocak) Brüksel Büyükelçiliði'ne patlayýcý madde atýldý. Saldýrýyý "Ermeni Yeni Direniþ Örgütü" üstlendi.

(3 Ocak) Londra'daki Türk bankasýna patlayýcý madde atýldý. Saldýrýyý "Ermeni Yeni Direniþ Örgütü" üstlendi.

(2 Haziran) Madrit'te, Büyükelçi Zeki Kunaralp'ýn eþi Necla Kunaralp ve emekli Büyükelçi Beþir Balcýoðlu katledildi.

(8 Temmuz) Paris Büyükelçiliði Çalýþma Ataþeliði ve Türkiye Turizm Bürosuna patlayýcý maddeler atýldý. Saldýrýyý "Ermeni Soykýrým Adalet Komandolarý" üstlendi.

(6 Aralýk) Cenevre Baþkonsolosluðu'na patlayýcý madde atýldý. Saldýrýyý "Ermeni Yeni Direniþ Örgütü" üstlendi.
 (17 Aralýk) THY Cenevre Bürosuna patlayýcý madde atýldý. Saldýrýyý "Ermeni Gizli Kurtuluþ Örgütü (ASALA)" üstlendi.
1979
   

(15 Nisan) Yunan Hükümeti, Atina'nýn Nea Simirna meydanýnda "'Ermeni Ýntikam Anýtý"nýn dikilmesine izin verdi.

(22 Aðustos) Cenevre Baþkonsolosluðu'nda Konsolos Yardýmcýsý Niyazi Adalý'ya karþý suikast düzenlendi. Saldýrýda 3 kiþi yaralandý. Saldýrýyý ASALA üstlendi.

(27 Aðustos) THY Frankfurt Bürosuna patlayýcý madde atýldý. Saldýrýyý ASALA üstlendi.

(4 Ekim) THY Kopenhag Bürosuna patlayýcý madde atýldý. Saldýrýyý ASALA üstlendi.

(12 Ekim) Lahey'de, Amsterdam Büyükelçisi Özdemir Benler'in oðlu Ahmet Benler katledildi.

(22 Aralýk) Paris'te Turizm Müþaviri Yýlmaz Çopan katledildi.
1980
   

(10 Ocak) ASALA, THY Tahran Bürosuna bombalý saldýrýda bulundu.

(6 Þubat) Büyükelçi Doðan Türkmen, Bern'de saldýrý sonucu yaralandý.

(10 Mart) Ermeni teröristler THY'nýn Roma Bürosunu bombaladýlar. Saldýrýda 2 Ýtalyan hayatýný kaybetti, 14 Ýtalyan da yaralandý.

(8 Nisan) ASALA, Sayda toplantýsýnda, Kürtlerle Ermeniler arasýnda benzerlik olduðunu iddia ederek Kürtleri kan kardeþi olarak ilân etti.

(17 Nisan) Vatikan Büyükelçisi Vecdi Türel silahlý saldýrýya uðradý. Koruma görevlisi Tahsin Güvenç yaralandý.

(19 Nisan) ASALA, Marsilya Türk Konsolosluðu'na roketatarlý saldýrý düzenledi.

(31 Temmuz) Atina Ýdari Ateþemiz Galip Özmen ve kýzý Neslihan Özmen acýmasýzca katledildi.

(5 Aðustos) Lyon'da, Ermeniler tarafýndan konsolosluðun basýlmasý sonucu Kadir Atýlgan, Ramazan Sefer, Kavas Bozdað ve Hüseyin Toprak adlý vatandaþlar yaralandý.

(26 Eylül) Paris'te, Basýn Ataþemiz Selçuk Bakkalbaþý silahlý saldýrýya uðradý ve aðýr yaralandý.

(10 Kasým) ASALA örgütü, Strasburg Türk Konsolosluðu'na bir saldýrý düzenledi.

(17 Aralýk) Sidney Baþkonsolosu Þarýk Arýkyan ile koruma polisi Engin Sever katledildi.
1981
   

(13 Ocak) Paris Büyükelçiliði Maliye Müþaviri Ahmet Erbeyli'nin arabasýna bomba konuldu; Erbeyli ölümden döndü.

(4 Mart) Paris'te Çalýþma Müþaviri Reþat Moralý ile din görevlisi Tecelli Arý þehit edildi.

(3 Nisan) Kopenhag'da, Çalýþma Müþaviri Cavit Demir, evine giderken Ermeni teröristlerce kurþunlandý ve aðýr þekilde yaralandý.

(9 Haziran) Cenevre'de, sözleþmeli sekreter olarak görev yapan Mehmet S. Yergüz katledildi. Olayý ASALA üstlendi.

(24 Eylül) Paris Baþkonsolosluðu'nu basan Ermeniler, güvenlik görevlisi Cemal Özen'i acýmasýzca katlettiler.

(3 Ekim) Roma Büyükelçiliði 2. Katibi Gökberk Ergenekon, Ermeni teröristlerin silahlý saldýrýsýna uðradý ve aðýr yaralanarak saldýrýdan kurtuldu.

(27 Kasým) Avrupa'da bulunan "Ermeni Öðrenciler Birliði" ile "'Kürt Öðrenci Derneði", Londra'da ortak bildiri yayýnladýlar.
1982
   

(28 Ocak) Los Angeles'da, Baþkonsolos Kemal Arýkan, Harry Sasunyan ve Kirkor Saliba tarafýndan katledildi.

(8 Nisan) Ottowa Büyükelçiliði Ticari Müþaviri Kemalettin Kâni Güngör silahlý saldýrý sonucu yaralandý.

(5 Mayýs) ABD'nin Boston Bölgesi Fahri Konsolosu Okan Gündüz katledildi.

(7 Haziran) Lizbon Büyükelçiliði Ýdari Ataþesi Erkut Akbay katledildi. Bu arada, Ottowa Büyükelçiliði Askeri Ataþesi Atilla Altýkat, Bulgaristan Burgaz Baþkonsolosluðu Ýdari Ataþesi Bora Süelkan ve Lizbon Büyükelçiliði Maslahatgüzarý Yurtsev Mýhçýoðlu'nun eþi Cahide Mýhçýoðlu da silahlý saldýrýya uðradýlar. Türkiye'nin Kanada Büyükelçiliði görevinde bulunan Coþkun Kýrca da, silahlý saldýrýya uðradý.

(7 Aðustos) 3 Ermeni terörist, Ankara Esenboða Havalanýna silahlý, bombalý saldýrý düzenlediler ve katliam yaptýlar. Otomatik silahlarla ve bombalarla orada bulunanlara saldýran teröristler, 3'ü emniyet görevlisi olan toplam 9 kiþiyi öldürdüler ve 78 kiþiyi yaraladýlar. Levon Ekmekçiyan isimli terörist yakalandý

. (10 Aðustos) Artin Penik adlý Ermeni, Esenboða katliamýndan duyduðu üzüntüyü dile getirerek, kendini yakmak suretiyle Ermeni terörünü lânetledi.
1983
   

(29 Ocak) Levon Ekmekçiyan, 1982 yýlý Esenboða baskýný nedeniyle Ankara'da idam edildi.

Harut Levonyan ve Rafi Elbekyan adlý iki Ermeni militan tarafýndan Türkiye'nin Yugoslavya Büyükelçisi'ne düzenlenen suikast sýrasýnda, yoldan geçen bir Belgrad'lý öldü.

(15 Temmuz) ASALA mensubu teröristler, Paris Orly Havalimaný THY Bürosuna bombalý saldýrý düzenledi. Olayda, 4'ü Fransýz, 2'si Türk, 1'i ABD'li ve 1'i Ýsveç'li olmak üzere toplam 8 kiþi hayatýný kaybetti. 60 kiþi de yaralandý.

(27 Temmuz) Türkiye'nin Lizbon Büyükelçiliði'ni basan 5 Ermeni ölü olarak ele geçirildi.
1985
   
(12 Mart) Ottowa Büyükelçiliði, silahlý, bombalý 3 Ermeni terörist tarafýndan basýldý. Kanada'lý koruma görevlilerinden biri vurulup öldürüldü. Büyükelçi Coþkun Kýrca yaralý olarak kurtuldu.
1991
   

(21 Ocak) Ermeniler, Hacýlar kentine bombalý saldýrý düzenledi. Saldýrýda 3 Sovyet askeri ile 2 Azeri öldü. Ermeniler ayrýca, Azerbaycan'ýn Sesi gazetesi muhabiri Savâtin Askerova'yý katletti.

(13 Nisan) Karabað'da, Ermeniler ile Azeriler arasýnda çatýþmalar çýktý. Azeri köyleri Ermeniler tarafýndan top ateþine tutuldu.

(23 Nisan) Suþa kasabasýna baðlý Azeri köyleri, Ermeni köylerinden açýlan top ve makineli tüfek ateþine maruz kaldý. Olayda 3 Azeri öldü, 3 ev yýkýldý, 3 ev de oturulamaz hale geldi.

(26 Nisan) Karabað bölgesinde 4 Azeri güvenlik görevlisi öldürüldü. Olayý "Karabað Savaþçýlarý" adlý Ermeni örgütü üstlendi.
 (23 Eylül) Ermenistan baðýmsýzlýðýný ilan etti.  (26 Aralýk) Sovyetler Birliði daðýldý. 23 Eylül'de baðýmsýzlýðýný ilan eden Ermenistan fiilen ve hukuken baðýmsýz oldu.
1996
   
Levon Ter-Petrosyan, ikinci defa Ermenistan Devlet Baþkaný seçildi.
1997
   

(20 Mart) Taþnaksutyun örgütü liderlerinden Robert Koçaryan, Ermenistan Baþbakaný oldu.

(20 Aralýk) Ermeniler, Surp Agop Hastanesi'nin 160. yýldönümünü yýlbaþý þöleniyle birlikte kutladýlar.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, 1997 Sedat Simavi Ödülü'nü gazetecilik dalýnda Garbis Özatay'a verdi.
1998
   

Cumhurbaþkaný Süleyman Demirel, Jamanak gazetesinin 90. kuruluþ yýldönümü vesilesiyle, gazetenin editörü Ara Koçunyan'ý Cumhurbaþkanlýðý köþkünde kabul etti.

(Þubat) Ermenistan Devlet Baþkaný Levon Ter-Petrosyan istifa etti. Böylece Robert Koçaryan'a liderlik yolu açýldý. Petrosyan, Karabað'da barýþ istediði için aþýrý milliyetçilerin tepkisini çekmiþti.

(Þubat) Petrosyan'ýn istifasýný deðerlendiren Azerbaycan Halk Cephesi Baþkaný Elçibey, Koçaryan'ýn geçmiþte Ruslarý arkasýna alarak Karabað'da Azerbaycan'a karþý ayaklandýðýný bildirdi.

(30 Mart) Koçaryan, Ermenistan Devlet Baþkanlýðý'na seçildi.

(Temmuz) Bölücü örgüt PKK'nýn baþý Abdullah Öcalan, Ermenistan yönetiminden, örgüte özel köy tahsis edilmesini istedi.

(14 Ekim) Mesrob Mutafyan, Türkiye Ermenileri 84. Patriði seçildi.


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?