• 10 Nisan 2020, 23:29:28

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Osmanlý Tarihinde Ýlkler  (Okunma sayısı 519 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

...

  • Ziyaretçi
Osmanlý Tarihinde Ýlkler
« : 22 Eylül 2010, 09:34:22 »
1.ÝLK Osmanlý Padiþahý OSMAN BEY dir.

2.Osmanlýlarýn ÝLK Baþkenti SÖÐÜT dür.

3.Osmanlýlarda ÝLK defa Beylikten Devlete geçiþ ORHAN GAZÝ zamanýnda olmuþtur.

4.ÝLK Osmanlý veziri ALLADDÝN PAÞA dýr.

5.ÝLK vakfý ORHAN BEY kurdu.

6.ÝLK düzenli ORDU ORHAN BEY zamanýnda kuruldu.

7.ÝLK para ORHAN Bey zamanýnda bastýrýldý. (1327 )

8.ÝLK Medrese ÝZNÝK’te ORHAN BEY tarafýndan kuruldu.

9.Rumeli’ye geçiþ ÝLK defa Orhan Beyin kardeþi SÜLEYMAN PAÞA ile olmuþtur.

10.  Rumeli’de ÝLK ÜS ÇÝMPE KALESÝ dir.

11.  Osmanlýlara katýlan ÝLK beylik KARESÝ BEYLÝÐÝ’dir.

12.  ÝLK ALTIN para FATÝH zamanýnda bastýrýldý.

13.  ÝLK KAPAN-I DERYA Baltaoðlu Süleyman Bey dir.

14.  Topçu birliði ÝLK defa I.MURAT zamanýnda kuruldu.

15.  Karamanoðullarý ile ÝLK savaþý I.MURAT yaptý.

16.  Top ÝLK defa I. KOSOVA SAVAÞI ‘ýnda kullanýldý.

17.  Savaþ alanýnda þehit düþen ÝLK Padiþah I. MURAT olmuþtur.

18.  Haçlýlarla ÝLK defa SIRPSINDIÐI SAVAÞI ‘ýnda karþýlaþýldý.(1364)

19.  ÝLK YENÝÇERÝ OCAÐI I. MURAT zamanýnda kuruldu.

20.  Ýstanbul ÝLK defa YILDIRM BAYEZID tarafýndan kuþatýldý.

21.  Anadolu Türk Birliði ÝLK defa YILDIRIM BAYEZID tarafýndan kuruldu.

22.  Osmanlýlara Orta Avrupa nýn kapýlarý ÝLK defa NÝÐBOLU ZAFERÝ ile açýldý.(1396)

23.  Anadolu Türk Birliði ÝLK defa Ankara savaþý SONUNDA BOZULDU.(1402)

24.  Osmanlýlarda ÝLK taht kavgalarý FETRET DEVRÝ’ inde oldu.

25.  ÝLK deniz savaþý ÇELEBÝ Mehmet zamanýnda VENEDÝKLÝLER ile oldu.

26.  ÝLK SÜRRE ALAYI ÇELEBÝ MEHMET zamanýnda düzenlendi.

27.  Kendi isteði ile tahttan çekilen ÝLK Padiþah II.MURAT olmuþtur.

28.  Avrupalýlar ÝLK kez Türkleri Balkanlardan atamayacaklarýný II.KOSOVA SAVAÞI ‘ndan sonra anladýlar.

29.  Padiþah emriyle öldürülen ÝLK sadrazam ÇANDARLI HALÝL PAÞA’dýr.

30.  ÝLK kez BALKANLARIN fethini tamamlayan FATÝH’dir.

31.  HAVAN topu ÝLK defa ÝSTANBUL’UN FETHÝNDE kullanýldý.

32.  ÝLK Osmanlý KANUNLARI Fatih KANUNNAMESÝ’dir.

33.  FATÝH KANUNNAMESÝ Osmanlý devletinin ÝLK ANAYASASI niteliðindedir.

34.  Kalelerin topla yýkýlabileceði Ýlk kez ÝSTANBUL FETHÝ ile anlaþýldý.

35.  ÝLK KAPÝTÜLASYONLAR Orhan bey döneminde RAGUZA CUMHURÝYETÝ’ ne verildi.

36.  Vezir-i azamlar ÝLK defa FATÝH zamanýnda DÝVANA baþkanlýk etmiþlerdir.

37.  ÝPEKYOLU ÝLK defa FATÝH’ in Kýrým’ý fethiyle Osmanlý denetimine girmiþtir.

38.  ÝLK defa Osmanlý tahtýna iki kez çýkan II.MURAT ,son kez çýkan II.MUSTAFA dýr.

39.  dünyada ÝLK defa YÝVLÝ-SETLÝ toplar II.BAYEZID zamanýnda yapýlmýþtýr

40.  ÝLK defa Avrupa Devletlerinin Osmanlý devletinin ÝÇ ÝÞLERÝNE karýþmasýna neden olan olay CEM SULTAN ‘ýn Papaya sýðýnmasýdýr.

41.  Osmanlý Devletli Ýran ile ÝLK büyük savaþý ÇALDIRAN SAVAÞI dýr.(1514)

42.  Osmanlý Padiþahlarýndan ÝLK halife YAVUIZ dur.

43.  Osmanlýlarýn Kuzey Afrika daki hakimiyeti ÝLK defa MISIR ‘IN FETHÝYLE baþlamýþtýr.

44.  YAVUZ’un Mýsýr ve Hicaz’ý feth etmesiyle BAHARAT YOLU ÝLK defa Osmanlýlarýn denetimine girdi.

45.  KANUNÝ’nin Rumeli ye yaptýðý ÝLK sefer BELGRAD seferidir.

46.  Viyana ÝLK defa KANUNÝ tarafýndan kuþatýldý.(1529)

47.  Preveze Deniz savaþýndan sonra Türkler ÝLK defa AKDENÝZ’de üstünlüðü ele geçirdiler.(1538)

48.  Kaptan-ý Derya ,Reis’ül –Küttap ÝLK defa KANUNÝ zamanýnda divan üyesi oldu.

49.  Osmanlýlarla Ýran arasýnda imzalan ÝLK antlaþma AMASYA ANTLAÞMASI dýr.(1555)

50.  ÝLK defa sefere çýkmayan  Padiþah II.SELÝM dir.

51.  Ýlk defa Ýstanbul’da doðan,Ýstanbul’da ölen padiþah II.SELÝM dir.

52.  Osmanlý Tarihinde ÝLK defa KANUN-U KADÝM(yeniçeri Ocaðýna asker alma kanunu)III.MURAT zamanýnda bozuldu.

53.  ÝLK defa Sultan I.AHMET zamanýnda þehzadeleri sancaklara gönderme uygulamasý kaldýrýldý.

54.  Osmanlý Ýmparatorluðu Avusturya ya karþý siyasal üstünlüðünü ve yaptýrým gücünü ÝLK defa ZÝTVATOROK ANTLÞAMASI ile kaybetti.(1606)

55.  Osmanlý Tarihinde askerler tarafýndan öldürülen ÝLK padiþah GENÇ OSMAN (II.OSMAN) dýr.

56.  Osmanlýlarda ÝLK bütçeyi TARHUNCU AHMET PAÞA yapmýþtýr.

57.  ÝLK Türk Ýran sýnýrý KASR-I ÞÝRÝN antlaþmasý ile çizildi.(1639)

58.  Çeþitli þartlar ileri sürerek,göreve gelen ÝLK VEZÝR ,KÖPRÜLÜ MEHMET PAÞA dýr.

59.  Osmanlýlar ÝLK defa KARLOFÇA (1699) ve ÝSTANBUL(1700) antlaþmalarý ile toprak kaybetti.

60.  Osmanlýlarýn  Rusya ile imzaladýðý ÝLK antlaþma ÝSTANBUL ANTLAÞMASI dýr.

61.  Osmanlýlarýn kaybettiði ÝLK beylik ERDEL BEYLÝÐÝ’dir.

62.  Osmanlý Devleti ÝLK defa PASAROFÇA ANTLAÞMASINDAN sonra Avrupa dan geri kaldýðýný anlamýþtýr.

63.  Osmanlý Devleti ÝLK defa Pasarofça Antlaþmasýndan sonra LALE DEVRÝNDE Avrupa’yý örnek alarak ýslahatlar yapmýþtýr.

64.  Avrupa’ya ÝLK elçiler Lale devrinde PARÝS ve VÝYANA’ya gönderildi.

65.  Osmanlýlarda ÝLK Matbaa GAYRÝMÜSLÝMLER (Yahudi-Ermeni)tarafýndan açýlmýþtýr.(15. yy)

66.  Osmanlýlarda ÝLK Türk Matbaasý Lale Devrinde ÝBRAHÝM MÜTEFERRÝKA tarafýndan açýldý.(1727)

67.  ÝLK kaðýt fabrikasý Lale Devrinde YALOVA da kuruldu.

68.  ÝLK itfaiye örgütü LALE DEVRÝNDE kuruldu.

69.  Askeri alanda ÝLK ýslahatý I.MAHMUT yapmýþtýr.

70.  ÝLK Mühendis Okulu 1731 yýlýnda Kara Mühendis (Mühendishane-i Berri Hümayun)adýyla I. MAHMUT tarafýndan kuruldu.

71.  ÝLK defa KAPÝTÜLASYONLAR 1740 yýlýnda Sürekli hale getirildi.

72.  ÝLK defa Osmanlý Devletinden Halký Türk ve Müslüman olan bir toprak parçasý(Kýrým)KÜÇÜK KAYNARCA ANTLÞMASI ile koparýlmýþtýr.(1774)

73.  Ruslar ÝLK kez KÜÇÜK KAYNARCA ANTLAÞMASI  ile iç iþlerimize karýþma hakkýný elde etmiþtir.

74.  Rusya’ya Ýlk  kapitülasyonlar KÜÇÜK KAYNARCA ANTLAÞMASI  ile verildi.

75.  Ulufe alým-satýmý ÝLK defa I. ABDÜLHAMÝD tarafýndan yasaklanmýþtýr.

76.  ÝLK defa Avrupa ordularý örnek alýnarak kurulan ordu NÝZAM-I CEDÝD ordusudur.

77.  Avrupa baþkentlerinde ÝLK devamlý elçilikler III. SELÝM zamanýnda açýldý.

78.  ÝLK devamlý elçilik LONDRA ya açýldý.(1793)

79.  NAPOLYON Ýlk yenilgisini AKKA kalesi önünde NÝZAM-I CEDÝD ordusuyla yaptýðý savaþta aldý.

80.  Osmanlý Devletinde ÝLK Milliyetçilik hareketi SIRP ÝSYANI dýr.

81.  ÝLK defa padiþahýn yetkileri II. Mahmut’un ayanlarla imzaladýðý SENEDÝ ÝTTÝFAK la (1808) azalmýþtýr.

82.  Osmanlý Devletinde yaþayan  azýnlýklara ÝLK defa ayrýcalýk BÜKREÞ ANTLAÞMASI ile SIRPlara verildi.

83.  Osmanlý Devletinden baðýmsýzlýðýný kazan ÝLK devlet YUNANÝSTAN olmuþtur.(1829-Edirne Antlaþmasý)

84.  Boðazlar Sorunu ÝLK defa HÜNKAR ÝSKELESÝ ANTLKAÞASI ile ortaya çýktý.(1833)

85.  Ýngilizlere ÝLK defa kapitülasyonlar BALTA LÝMANI TÝCARET ANTLAÞMASI ile verildi.(1838)

86.  ÝLK gazete TAKVÝM-Ý VAKAYÝ adýyla II. MAHMUT zamanýnda çýkarýldý.(1831)

87.  Nüfus sayýmý ÝLK defa II. MAHUT zamanýnda yapýldý.(1831)

88.  Týmar ,Zeamet ve Müsadere(Mallara el koyma) ÝLK defa II. MAHMUT tarafýndan kaldýrýldý.

89.  ÝLK defa Polis örgütünün temelleri II. MAHMUT zamanýnda atýlmýþtýr.

90.  ÝLK defa Divan Teþkilatý kaldýrýlarak Bakanlýklar II. MAHMUT zamanýnda kuruldu.

91.  Öðretim ÝLK defa II. MAHMUT zamanýnda zorunlu hale getirildi.

92.  ÝLK Posta Örgütü II. MAHMUT zamanýnda kuruldu.

93.  ÝLK defa Tercüme Odasý,Yabancý Dil Okulu,Devlet Memuru Yetiþtiren Okullar II. MAHMUT tarafýndan açýldý.

94.  ÝLK defa yurt dýþýna öðrenci II.MAHMUT zamanýnda gönderildi.

95.  Kýlýk-Kýyafette ÝLK deðiþiklik II.MAHMUT zamanýnda yapýldý.

96.  ÝLK defa Padiþah kendi gücünün üstünde bir gücü TANZÝMAT FERMANI ile tanýmýþtýr.

97.  Osmanlýlarda ÝLK kaðýt para KAÝME adýyla 1841 de ABDÜLMECÝT tarafýndan bastýrýldý.

98.  ÝLK demir yolu hattý TANZÝMAT DÖNEMÝNDE döþendi.(1866)

99.  Telgraf ÝLK defa TANZÝMAT DÖNEMÝNDE kullanýlmaya baþlandý.(1854)

100. Laik Kanunlar ÝLK defa TANZÝMAT DEVRÝNDE çýkarýldý.

101.  Askerliðin ÝLK defa bir bedele baðlanmasý ISLAHAT FERMANI ile olmuþtur.(1856)

102. Osmanlý Devleti Kýrým savaþýnda sonra Avrupalý devletlerin himayesine girerek ÝLK defa BAÐIMSIZ DEVLET OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ kaybetmiþtir.

103. Osmanlý Devleti dýþarýdan borç parayý ÝLK defa Kýrým Savaþý(1856) sýrasýnda Ýngilizlerden I.ABDÜLMECÝT zamanýnda almýþtýr.

104.  Osmanlý Devletini Avrupa Devleti sayýlmasý ÝLK defa 1856 PARÝS ANTLAÞMASI ile kabul edilmiþtir.

105. ÝLK OSMANLI ANAYASASI Mithat Paþa baþkanlýðýnda bir komisyon tarafýndan hazýrlanarak II.ABDÜLHAMÝD zamanýnda ilan edildi.

106. Osmanlý devletinde ,halk yönetime ÝLK defa I. MEÞRUTÝYET döneminde katýldý.

107. Osmanlý Devletinde Mecelle Hukuku ÝLK defa I. MEÞRUTÝYET döneminde uygulamaya konulmuþtur.

108. ÝTTÝHAT VE TERAKKÝ PARTÝSÝ Türk Tarihinde milliyetçiliði Ýlk defa resmi bir ideoloji haline getirmiþtir.

109. Türk tarihinde parti diktasýyla yönetim ÝLK defa ÝTTÝHAT VE TERAKKÝ PARTÝSÝ’nin yönetimiyle gerçekleþti.

110.  Ýttihat ve Terakki Partisi (Cemiyeti,Fýrkasý) devlet yönetimini ÝLK defa kesin olarak   I. BALKAN SAVAÞI sýrasýnda ele geçirdi.(Babý Ali Baskýný)

111.  Balkan savaþý KARADAÐ’ ýn Osmanlý’ya savaþ açmasýyla baþlamýþtýr.

112.  Osmanlý Tarihinde ÝLK DENÝZALTI filosu II. ABDÜLHAMÝT zamanýnda oluþturuldu.

113. Osmanlý devletinin I. Dünya Savaþýndan sonra paylaþýldýðý ÝLK Antlaþma SYKES-PÝCOT antlaþmasýdýr.

 

E


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?