• 10 Nisan 2020, 21:06:01

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: "Açlýk" Knut Hamsun..  (Okunma sayısı 523 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Ukde...

  • Ziyaretçi
"Açlýk" Knut Hamsun..
« : 25 Eylül 2010, 02:53:47 »
Knut Hamsun, Nobel ödülü almýþ yazardýr, tarihini tam hatýrlayamadým þimdi...özetini yazacaðým "Açlýk" adlý romaný ile...Kitap yazarýn hayatýnýn bir kesitini anlatmaktadýr...oldukça etkileyici...


Andreas, kiralýk bir odada yarý aç, sefil bir hayat sürmek­tedir. Çok yoksuldur. Birkaç gazetede yayýnlanan yazýsýndan aldýðý paralarla karnýný doyurmaya çalýþmaktadýr. Yazlan ço­ðu zaman parklarda kalmakta, yazýlarýný da sokaklarda yaz­maktadýr. Çok aç kaldýðý zaman üstündeki eski püskü giysile­rini satarak karnýný doyurmaktadýr. Fakat asla ideali olan ya­zarlýktan vazgeçmez. Andreas sokaklarda yazarlýðý için çok zengin bir malzeme ile karþýlaþýr. Hiç tanýmadýðý insanlarla dost olur, onlar hakkýnda zihninde hayaller kurar. Hayal gücü çok geniþtir. Yazma tutkusu ona inanýlmaz þeyler yaptýrýr. Sü­rekli zihnindeki kurgularla gerçeði birbirine karýþtýrýr.
Andreas, iþ bulmak için pek çok yere baþvurur. Fakat hiç­bir yer onu iþe almaz. Yavaþ yavaþ aç kalmaya baþlar. Bu ara­da kaldýðý odasýnýn da kirasýný ödeyemez. Çok gururlu oldu­ðu için bu durumdan utanýr. Bugünlerde yardýmýna bir yazýsý koþar. Bir gazetede yazýsý yayýnlanmýþtýr ve karþýlýðýnda 10 kron verilecektir. Andreas çok mutlu olur. Kirasýný öder ve du­rumu biraz düzelir.
Andreas’in rahat günlerinin üzerinden az bir zaman geç­miþtir. Yine parasý tükenmiþtir. Açlýk dayanýlmayacak hâle gelmiþtir. Sokaklarda soðuk ve açlýðýn etkisiyle zihni bulan­maya baþlar. Hayaller görür. Geceleri ahýrdan bozma bir te­neke imalathanesinde uyumaktadýr. Andreas, gururundan hiçbir yardýmý kabul etmez. Gözlüðünü rehineye vermeye ça­lýþýr; fakat adam almaz. Açlýktan ne yapacaðýný þaþýrmýþ durumdadýr. Artýk yerde bulduðu bir portakal kabuðunu kemir­mek zorunda kalýr. Dilinin altýna bir taþ koyarak açlýðýný bastýrmaya çalýþýr. Gururunu bir kenara býrakýp dilenmeye kalkýþýr; fakat bir þey elde edemez. Açlýktan mecali kalmamýþ­týr. Rehineye gidip ceketinin dört düðmesini vermeye çalýþýr. Adam, bunu da kabul etmez. Oradan ayrýlýrken bir dostu ile karþýlaþýr. Arkadaþý da fakir biridir. Fakat ona acýr ve bir mik­tar para verir. Andreas bir hafta tok gezer.
Andreas’in gazeteye verdiði yazýlar da üslubu aðýr gerek­çesiyle basýlmaz. Yine açlýk günleri baþlar. Sefaletin pençesine düþmüþtür. Açlýk dayanýlmaz boyutlara gelince parmaðýný ýsýrýr ve kanýný emerek yaþamaya çalýþýr. Her þeye raðmen yazmak­ta ve yazmaktan asla vazgeçmemektedir. Fakat yazý yazarken mumu biter. Bakkaldan ödünç mum istemeye gider. Orada bir kadýnla karþýlaþýr. Bakkal, kadýnýn verdiði parayý Andeas verdi zannederek paranýn üstünü Andreas’in avucuna býrakýr. Andreas, aç olduðu için almaya mecbur kalýr. Karnýný bir lo­kantada doyurur. Fakat midesi uzun zamandýr açlýða alýþtýðý için yemeklerin hepsini çýkanr. Yolda bakkalda gördüðü kýzla karþýlaþýr ve onunla uzun zaman sohbet eder. Kýza âþýk olmuþ­tur. Yalnýz kýzýn hayal mi gerçek mi olduðundan emin olamaz. Yolda bir kaza geçirir ve ayaklan ezilir.
Andreas, açlýktan ne yapacaðýný bilemez. En sonunda bir kasaba gider ve köpekleri için kemik ister. Kemikleri kemire-rek açlýðýný gidermeye çalýþýr. Yollarda onun periþanlýðýna acýyan bir komutan ona para verir. Böylece açlýktan ölmek­ten kurtulur. Bir süre karnýný bu parayla doyurur.
Andreas’in artýk açlýktan yazmaya mecali kalmamýþtýr. Pansiyon sahibi de artýk parayý ödemediði için onu çýkarmak istemektedir. Bir akþam, kendini kapýda bulur. Artýk dayana­cak gücü kalmamýþtýr. Rýhtýma gider ve Ýngiltere’ye gitmek üzere bir gemiye tayfa olarak yazýlýr. Hayallerinden ayrýlarak ingiltere’ye doðru yol alýr.

Çevrimdışı AZERBAYCAN QIZI.

  • TaLiP
  • **
  • İleti: 124
  • Teþekkür 0
  • CANÝM AZERBAYCANÝM
Ynt: "Açlýk" Knut Hamsun..
« Yanıtla #1 : 25 Eylül 2010, 10:41:34 »
ÜRPERTÝCÝ BÝR HÝKAYE.
ELÝNÝZE SAÐLIQ.
Q A R A B A G   AZERBAYCANINDIR...

Ukde...

  • Ziyaretçi
Ynt: "Açlýk" Knut Hamsun..
« Yanıtla #2 : 25 Eylül 2010, 15:45:05 »
Evet, Gülnare..ürpertici...
acý olan, hayatýnýn bu vahim durumuna ödül verilmesi!
Teþekkür ederim...