• 14 Temmuz 2020, 10:40:37

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Bir Tatli Tefekkür  (Okunma sayısı 458 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı ~AksA~

  • YöNeTiCi
  • TaLiP
  • *****
  • İleti: 444
  • Teþekkür 4
  • Edeb Ya Hû....
Bir Tatli Tefekkür
« : 01 Ekim 2010, 23:02:53 »
Gecenin karanlýðýnda uyandý. Kalktý, hemen pencereyi açtý.

“-Sübhânellezî yuhyil mevtâ ve hüve alâ külli þey’in kadîr.”
(Ölüleri dirilten ve her þeye gücü yeten Allâh’ý her türlü eksik ve noksan vasýftan tenzih ederim.)
dedi.

Abdest aldý, biraz öyle kaldý. Seccadeye yöneldi, serdi, oturdu.
Salavat getirdi, ellerini kaldýrdý, boyun büktü, yalvardý. Birkaç damla gözyaþý döktü. Ýçini tesbihine döktü. Tesbih tanelerini gönlüne doldurdu, gönlü tesbih oldu.
Elini semânýn uçsuz bucaksýz derinliklerine kaldýrdý, heybesini doldurdu.
Tevbe ve istiðfarda bulundu. Bütün zerreleri buna dâhil oldu.

“Estaðfirullah el-azim”
(Sen ne kadar yüceler yücesisin, Sen’in maðfiretini dilerim.)
derken kendisi küçüldü, küçüldü, eridi, kayboldu.

Sonra huzura alýndý. Sanki cennet bahçelerinde salýndý. Yüreði yandý, Rabbini hemencecik yanýnda sandý. Þimdi ne müthiþ bir andý.

“-Allâh’ým özledim!..” derken gözünden yaþlar boþandý.

“Lâ ilâhe illâllâhu’l meliku’l hakku’l mübîn”
(Hiçbir ilâh yoktur, sadece apaçýk bir hak ve her þeyin sahibi olan ALLAH vardýr.)
cümlesini tamamlayamadý.

Aðladý, aðladý…

“Muhammedü’r-Rasûlullâh es-Sâdýk’ul va’di’l emîn”
(Va’dine sâdýk, güvenilir ve Allâh’ýn Rasûlü olan Muhammed!..)
dedi, ferahladý.

Sanki Rasûlullah yanýndaydý demin. Salavâta baþladý, dili tatlandý, salavât katlandý, o kanatlandý.

“ALLAHümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim.”
(Ey Yüce Allâh’ým!.. Seyyidimiz, Efendimiz Muhammed’e, O’nun âilesine, ashâbýna salât ü selâm olsun!..)


Rasûlullâh’ý görüyormuþ gibi gözünde canlandýrdý. Ayaklarý yerden kesildi, sanki Rasûlullâh’ýn kalbine girdi.
Orada kendini gördü. Sûreler okuyup Allâh’ýn Habîbi’ne hediye etti.
Sonra gecenin derinliðinde, ölümün soðukluðunu düþündü.

“-Tefekkür-i mevt.” dedi.
Ýçi titredi. Sanki sur üzerine üflendi. Öldü, dirildi, telkin verildi. Kefen biçildi, salâ söylendi.
Azrail’i gördü, sanki yakýn tanýdýðýymýþ gibi bir sýcaklýk hissetti. Mezara girdi.
Hiç kimsenin olmadýðý, yalnýzlar ve garipler mekâný burasý...

Elhamdülillah, îmâný vardý. Bunun en büyük kâr olduðunu bilse de onu bir korku sardý. Sarardý…
Allâh’ýn izniyle amelleri, ona arkadaþ olacaktý. Mahþere çýktý, mizana baktý, dizleri titredi, cehennem kükredi.

Rabbinin huzurunda durdu. Ve suâl olundu:
“-Ne getirdin?”

Yutkundu, yutkundu…
“-Gariplik.” diyebildi.

O gün orada ALLAH, mü’minleri rahmetinin içine alacak elbet… Ama rahmeti gibi gazabý da þiddetli olacak!..
Mücrimler kaçacak yer arayacak, her yer daralacak. O da endiþe içinde Rasûl’ünü aradý.
Mahþer meydanýnda koþuþtururken nûrdan bir topluluða rastladý.
Hepsinin önünde Âlemlerin Efendisi’ni gördü. Kalbini, O’nun kalbine rabtetti.
Öylece kala kaldý. Nebevî feyz, bütün rûhunu sardý. Rabbi’ne yakýnlaþtý, huzur deryasýna daldý.

Bu tefekkürden ayrýlýp, biraz önce tattýðý beraberliði namazla taçlandýrmak istedi. Tam seher vaktiydi.
Üç kalbi birleþtirdi. Ýnsanýn kalbi, gecenin kalbi, Kur’ân’ýn kalbi… Üç gül derdi.
Birini Rabbi’ne, birini Rasûl’üne, birini üstâdýna verdi. Ýkisi gonca, birisi tam yedi verendi.
Yeniden tesbihini eline aldý. Dili hep damaðýnda kaldý.

“-ALLAH, ALLAH, ALLAH!..” naðmeleri, inci taneleri gibi kalbinden döküldü. Zikrin tadýný buldu.
Kalbinde ayrý bir sýcaklýk duydu. Zikirle mutmain olmak bu muydu? Mânevî tahsil yapýyordu.
Her sýnýfta farklý dersler görüyordu. Kaðýt, kalem ve satýrlar kullanýlmýyordu bu tahsilde...
Derslerin mahalli kalpler ve sadýrlar idi.

Diplomasýný en büyük muallim olan Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem- verecekti.
Heyecaný kat be kat arttý. Rûhunun yelkenleri dalgalandý. Yolun sonu yok, mânevî ufuklar engin…
Bu yolculuk sonsuzluða, bu yolculuk sonsuz huzura…

Ne mutlu, yüz aký ile âhirete göç edebilenlere!.. Ne mutlu sýratý geçebilenlere, âb-ý Kevser’den doyasýya içebilenlere!..

insan

  • Ziyaretçi
Ynt: Bir Tatli Tefekkür
« Yanıtla #1 : 02 Ekim 2010, 00:56:53 »

Teheccüd Namazý ...
Sevgilim Teheccüd namazýný severdi..Þimdi kýlmasý nasip oluyormudur acaba...?
Yarimizsin ALLAH..Yarenliðinden ayýrma..

Ýnsaný özendiren içten bir anlatým..Rabbim cümle sevdiklerimize Teheccüd Namazý eda edebilme samimi/yeti nasip etsin..
Sagolun sayýn Aksa...sahiplenilme vaktini hatýrladýk...vesilenizle..