• 22 Şubat 2020, 09:28:20

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Mirasçýlara icra takibi nasýl yapýlýr  (Okunma sayısı 1745 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

...

  • Ziyaretçi
Mirasçýlara icra takibi nasýl yapýlýr
« : 06 Ekim 2010, 13:46:50 »
Böylesi bir durumda, takip murisin ölümünden önce açýlmýþ ise o zaman açýlmýþ olan takip üzerinden mirasçýlar aleyhine yeniden tebligat göndererek takibi devam ettirebilirsiniz. Yok, takip açýlmadan önce muris ölmüþ, ise takibin konusu olmadýðýndan mevcut takip sona erer bu durumda veraset ilamý ile mirasçýlara yeniden takip almak zorundasýnýz eski takiple devam edemezsiniz

Ayný icra dosyasý üzerinden borçlunun mirasçýlarýný gösterir veraset ilamýnýn icra dosyasýna ibraz ile mirasçýlara ödeme/icra emri gönderilerek takibe kaldýðý yerden devam edilebilir.

Bunun için alacaklý ( ya da vekili)  olarak icra mahkemesine baþvurulur.. Ýcra Tetkik Mahkemesi, siz alacaklý olduðunuzdan dolayý menfaatiniz olduðundan dolayý size alacaklý olarak Sulh Hukuk Mahkemesinde borçlunun mirasçýlarýnýn tespiti için veraset ilamý çýkartmak için yetki belgesi verecektir. Bu yetki belgesi ile de Sulh Hukuk mahkemesinden borçlunun mirasçýlarýný tespiti için veraset ilamý davasý açýp veraset ilamý çýkartacaksýnýz. Bu veraset ilamý ile de yeni borçlular tespit edilmiþ olacaðýndan takibe bu mirasçýlara karþý devam edeceksiniz
Ýþlem nasýl olacak. Ýlk icra dosyasýný mesnet kýlarak, Ýcra Tetkik Mahkemesine bir dilekçe ile (yetki belgesi istemi içeren) müracaat ediyor ve borçlunun vefat ettiðinden bahisle, varislere karþý takibe yönelebilmek ve varisleri tespit edebilmek için veraset baþvurusunda bulunabilmek üzere, yetki belgesi talep ediyorsunuz.Ýcra Tetkik Mahkemesinde genellikle duruþma açýlmaksýzýn, genellikle ayný gün, evrak hakkýnda karar veriliyor ve yetki belgesi düzenleniyor.

Sonra bu yetki belgesi ile alacaklý olarak yapacaðýnýz baþvuruyla, borçlunun varislerini gösterir veraset ilamý için Sulh Hukuk Mahkemesine müracaat ediyorsunuz.
Veraset ilamýnýn alýnmasýný müteakip, Borçlu olarak x mirasçýlarý 1..,2..,3.. þeklinde yazarak "müþtereken ve müteselsilen" tahsili istemiyle takip talebinde bulunacaksýnýz. Mirasý red etmemiþ olan mirasçýlar müteselsilen sorumlu olduklarý için hepsine karþý takip yapma zorunluluðunuz yoktur. Ýçlerinden birine ya da birkaçýna karþý takip yapabilirsiniz.

Veraset ilamý takibe ilave edilmeli midir?
Mirasçýlara karþý açýlan takibe Veraset ilamý eklemenize gerek yoktur. Mirasçýlarýn itirazlarý halinde veraset ilamý aranýr. Vukuatlý nüfus kayýt tablosu bile yeterlidir.

Yargýtay da, "borçlularýn mirasçý olmadýklarýný iddia etmemeleri halinde, mirasçýlýk sýfatýnýn ayrýca belgelendirilmesine gerek olmadýðýný[12. HD. 13.5.1980 T. 2684/4303; 16.9.1976 T. 7575/9137] " ve veraset belgesinin takip talebine eklenmemiþ olmasýnýn tek baþýna takibin iptaline neden olmayacaðýný [12. HD. 3.5.2001 T. 7230/7551] belirtmiþtir.

Borçlunun takip sýrasýnda deðil de, takipten önce ölmüþ olmasý halinde, alacaklý yine takip talebinde bulunurken, veraset ilamý vermeden, borçlu miras býrakanýn mirasçýlarý hakkýnda takipte bulunabilmelidir. Yüksek mahkeme [12. HD. 13.5.1980 T. 2684/4303] "borçlunun takipten önce ölmüþ olmasý halinde, alacaklýnýn mirasçýlar hakkýnda takip açarken veraset ilamý vermek zorunda olmadýðýný, mirasçý olarak gösterilen kimselerin itirazý halinde veraset ilamýna gerek bulunduðunu" belirtmiþtir.
Alıntı


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?