• 25 Şubat 2020, 11:32:02

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: AÐIR CEZA MAHKEMESÝ  (Okunma sayısı 558 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

...

  • Ziyaretçi
AÐIR CEZA MAHKEMESÝ
« : 06 Ekim 2010, 13:48:31 »

Ceza dâvalarýna bakan asliye mahkemelerinin en yükseði. Eskiden bunlara cinayet mahkemeleri de denerdi. Bu mahkemeler asliye ve sulh ceza mah kemelerinin yetkileri dýþýnda kalan dâvalara bakarlar. Ele aldýklarý dâvalarýn suçlarý daha aðýr olduðundan, aðýr ceza mahkemeleri adýný almýþlardýr.

Asliye mahkemeleri birer hakimli olduðu halde, aðýr ceza mahkemelerin. de bir baþkan, iki üye ve bir savcý bulunur. Aðýr ceza mahkemelerinin göreceði dâvalarda önce savcý, hazýrlýk sorgusu yaparak, suç olup olmadýðýný tespit eder. Suçlu olduðuna kanaat getirince sorgu hâkimine ilk tahkikatý yaptýrýr. Ýlk tahkikat, suç olduðu noktasýnda birleþince aðýr ceza dâvasý baþlar ve sanýk suçlu görülürse mahkûm olur, görülmezse beraat eder.

Aðýr ceza dâvalarý özellikle þu þekilde bir seyir takip eder. Olayýn savcrya bildirilmesi üzerine savcý ilk soruþturmasýný yapar. Bu ilk hazýrlýk sorgusundan sonra ,sorgu hâkimi ilk tahkikatý yapar. Olayda suç olduðuna kanaat getirilince son tahkikatýn yapýlmasý için olay aðýr ceza mahkemesine verilir.

Aðýr ceza mahkemesinde, delillere, þahitlere ve sanýðýn ifadelerine tekrar baþvurularak olay yeniden tetkik edilir ve olay sonunda suç sabit görülürse, sanýk mahkûm olur. Sanýk, beraat etmezse, mahkûmiyetini, bir yanýlma ihtimalini göz önüne alarak Temyiz mahkemesinde de yapýlan inceleme sonunda, aðýr ceza mahkemesinin verdiði karar doðru bulunursa sanýk, cezasýný çeker.

Aðýr ceza mahkemesinin sanýk hakkýnda verdiði karar idam hükmü ise, bu hükmün, ilkin Millet Meclisi ve sonra da Cumhurbaþkaný tarafýndan onaylanmasý gerekir. Bu hallerde sanýk, ya idam kararý tasdik edilmek suretiyle cezalandýrýlýr, ya da cezasý aðýr hapse çevrilir.


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?