• 15 Temmuz 2020, 05:52:15

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: LAZÝ DO MEGRELÝ NOZÝTAPE(LAZ VE MEGREL ATASÖZLERÝ)  (Okunma sayısı 548 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

...

  • Ziyaretçi
1.Xp. Naüo nena giçkin heüo üoçi re; mara nananena va giçkin-na çkar mutu va re!
1.Arþ. Naüu nena giþkun hiüu üoçire; mara nananena va giþkun-na çkar mutu var ore
2.Xp. Ðormotis muk na-mekçu nenaten iôaramitare!
2.Arþ. Ðormoti na-mekçu nenate isinapare!
3.Yul. Ðormotik na-mekçu nananena üoçik var gogandinapas!
3.Cul. Ðormoûik na-meçu nananena üoçis var gvandinen.
4.Xp. Nananena gondini-na, ti-ti gondineri giðun!
5.Xp. Nananena va goindinen!
6.Xp. Nena guriþi neüna ren!
6.Arþ. Nena guriþi neüna on!
7.Xp. Néaþ tude iri xolo Ðormotiþi ren!
7.Arþ. Méaþi tude iri xolo Ðormotiþi on!
8.Xp. Guronis Ðormotik nuþvels!
8.Atn. Guronis Ðormoûik nuþvelams.
9.Xp. Var giçkin-na, nüitxi; oüitxu oncðoro va ren!
9.Arþ. Var giþkun-na iöiûxi; oöiûxu oncðore var on!
10.Xp. Ýüitxi do giçkinas!
10.Arþ. Ýöiûxi do giþkurûas!
11.Xp. Na-uçkink, ikoms; na-var uçkink, digurams!
11.Arþ. Na-uþkun ikums; na-var uþkun digurams!
12. Xp. Çku pöarit, tkva iüitxomt; tkva nöarit do entepek iüitxan!
12. Arþ. Þüun pöarit, tüva goliyonamt; tüva nöarit do hini goliyonan!
13. Xp. Gori do koâirom!
13. Arþ. Gori do koâirare!
14. Xp. Onöaru giçkiûas do noþkeriten nöari!
14. Arþ. Onöaru giþkurûas do noþüerite nöari!
15. Xp. Nana-skanis orom-na, xarüiþ nanas mo ogor!
15. Arþ. Nana-süani gauropen-na, xarüi nana mo ogoram!
16. Xp. Nosi þeni gza ar ren!
16. Arþ. Nosiþeni gza ar on!
17. Xp. Coxok üoçi var; üoçik coxo omskvanams!
17. Atn. Yoxok üoçi var, üoçik yoxo omsüvanams.
17. Arþ. Yoxo üoçi var; üoçi yoxo omsüvanams!
18. Xp. Ar üoçis na aðoden mutxani, mteli üoçepes-ti aðoden!
19. Xp. Üoçi üoçi-þeni öami ren!
19. Arþ. Üoçi üoçi-þeni öami on!
20. Xp. Üoçiþi memþvelale xolo üoçi ren!
20. Arþ. Üoçiþi memþvelale xolo üoçi on!
21. Xp. Dido osinapu noþkeri ren!
21. Arþ. Dido osinapu noþüeri on!
22. Xp. Öuûa osinapu okro ren!
22. Arþ. Méika osinapu okro on!
23. Xp. Çkvaþi dulyas mo aüater!
24. Xp. Üianas nosi na-uðun üoçik, duyla-muþi xe-muþite vas!
25. Xp. Markvali-süani si geûaxi!
25. Arþ. Makfali-süani si ceûaxi!
26. Xp. Xamik üoçi ilu, nenak vitoþi!
26. Arþ. Xami üoçi ilu, nena vitoþi!
27. Xp. Üibiri nenaþi üila ren!
27. Arþ. Üibri nenaþi nüola on!
28. Xp. Wüariþen gamaoneri çxomis daçxuriþen var aþkurinen!
28. Arþ. wariþe gamaoneri öxomi daçxuriþe var aþkurinen!
29. Xp. Çxomi üudeliþen var niöopen!
29. Arþ. Çxomi üudeliþe var niöopen!
30. Xp. Mençxome oncire-muþis va ðurun!
30. Arþ. Mençxome oncire-muþi va ðurun!
31. Xp. Mençxomeþi oxorca: þira; para(geöareli) so âiras!
31. Arþ. Mençxomeþi oxorza: þira; cenöareri so âiras
32. Xp. Loéa nenaten xoci-ti inövalen!
32. Atn. Loya nenate xoci-ti inövalen.
33. Xp. Loéa nena öami ren!
33. Arþ. Loéa nena öami on!
34. Xp. Mûeri manebra(megabre) va iven!
34. Arþ. Mûeri manebra(megabre) var iyen!
35. Xp. Mûeris mûeroba unon do manebras manebroba!
36. Xp. Markvaliþen gamaxtimerik markvali skums!
36. Atn. Makvaliþe gamalverik makvali msüums.
36. Arþ. Makfaliþa na-gamulun makfali skums!
37. Xp.Mgeriþi mgeri iven; mtutiþi mtuti!
37. Arþ. Mcveriþi mcveri iyen; mtutiþi mtuti!
38. Xp. Ora-muþis ðura-ti üai ren!
38. Atn. Ora-muþis ðura-ti vorsi on.
38. Arþ. Ora-muþi ðura-ti vrosi on!
39. Xp. Uça pucis-ti xçe mja uðun!
39. Atn. Uça pucis-ti kçe mjvalva uðun.
39. Arþ. Uça puci-ti üçe mca uðun!
40. Xp. Oxoriþi gza pucis-ti uçkin!
40. Arþ. Oxoriþi gza puci-ti uþkun!
41. Xp. Ôaûi üoçiþi gyai coðorik-ti va imxorsya!
41. Arþ. Ôeaûi üoçiþi cari laöi-ti var imxos
42. Xp. Ar masariten ðoberi var ixvenen!
42. Atn. Ar môalute ðoberi var ixenen.
43. Xp. Aðani okosalek üai kosums!
43. Arþ. Aðani okosale vrosi kosums!
44. Xp. Gzaten(gzaþen) na-uluns va dvaöüinden!
44. Arþ. Gzaþe na-ulun var dvanöinen!
45. Xp. Didi çxvindi giðun-na-ti, üarta þuras mo aþur!
45. Arþ. Didi çxindi giðun-na-ti, üarta þuras mo naþuram!
46. Xp. Üarta svas kimoloba var iven!
46. Arþ. Üarta svas komoloba var iyen!
47. Xp. Ðuras bgara nomskums!
47. Arþ. Ðura bgara nomskun!
48. Xp. Ðureli-þeni varna üai zoôonan do varna mutu var zoôonan!
48. Arþ. Ðureri-þeni vana vrosi isinapaman do vana mutu var isinapaman!
49. Xp. Coðorik baba var içinoms!
49. Arþ. Laöi baba var içinams!
50. Xp. Guruni do mskveri na-var içinoms üoçi muk ren guruni!
50. Arþ. Guruni do mskveri na-var içinay üoçi guruni on
51. Xp. Üarta üoçi-üala arüaeli nenaten va iðarðalen!
52. Xp. Üoma na-yulun svas, daçxiri ren!
52. Arþ. Üoma na-eyulun svas, daçxuri oren!
53. Xp. Mskibuk uwüare va mkumps!
53. Arþ. Karmaûe uware va mkums!
54. Xp. Ubereli üoçi üitmiri(xezdimeri) iven!
54. Arþ. Ubereli üoçi xezdimeri iyen!
55. Xp. Si dibadiþi, mintxa doðuru!
55. Arþ. Si dibadisi mitxa doðuru!
56. Xp. Wüariþi üvanéa wüariþi gzas nûroxun!
57. Xp. Zuðas na-iþolen möimaþen var aþkurinen!
57. Arþ. mzuða na-iðvaren möimaþe var aþkurinen!
58. Xp. Öuûa var ûaþi didi var iven!
58. Arþ. Méika var orûasi dido var iyen!
59. Xp. Ar pukirik pukrinora(pukiroba) var ikoms!
59. Arþ. Ar purkite purkinora var iyen!
60. Xp. Çkvaþi bergiten ona var ixaçken!
60. Arþ. Çkvaþi bergite ona var ixaþken!
61. Xp. Didilepeþi nosi umosi didi ren!
62. Xp. Orak miti var çumers!
62. Arþ. Ora miti var möeþums!
63. Xp. Üarta üvinçi obðe muþiþa mulun!
64. Xp. Onçviru va giçkinþi, wüaris mu gorum?
64. Arþ. omçiru va giþkun-na wari mu gorum?
65. Xp. Wüariþ momaleri wüarik nimers!
65. Arþ. Wari na-moðams wari mendiðams!
66. Meg. Üitxiri oncðore va ren va içkinda va üitxe, oncðore tina ren!
66. Arþ. Oöiûxu oncðore var on, va giþkun do var iöiûxam-na oncðoren.
66. Xp. oüitxu oncgore va ren! var giçkin do var kitxi-na oncðoren
67. Xp. Xe xes ibons, jurikti ôici!
67. Arþ. Xe xe inbos, curiti ôici!
67. Meg. Xe xes bonis do jur xolo ôici!
68. Xp. Coðori þini do biga/üeûi dikaçi!
68. Arþ. Laöi goiþini do biga/üeûi diüaçi!
68. Meg. Coðori koþine do üeûi xes kideüini!
69. Xp. Coðori coðorisi xoréi var imxors!
69. Arþ. Laöi laöiþi xorwi var imxors!
69.Meg. Coðori coðorisi xoréis va öüumuns!
70. Xp. ôaûi mtini üai méudis ucgins!
71. Meg. Boriaþ moðalirs boria mideðans!
71. Arþ. Ýxi na-moðams ixi mendiðams!
72. Xp. Var iguraþakis, kalamani-ti var gaöen!
72. Arþ. Var digurasi, çabla-ti var gaöen!
73. Ark. Oxorcasuzi üoçi onwüiyalonisuzi pucis numgvas
73. Arþ. Oxorzasuzi üoçi ûangalasuzi puci numgvas
74. Arþ. Para(cenöareri) dido na-uðun termoni-ti uüatams
75. Arþ. Çambre na-mobun-ti kanéaray, onéore mobun-ti kanéaray
76.Arþ. Meþonaþa moyþori
77.Arþ. Lu azin do ðoberi var azin
78.Arþ. oroperiþi medi kodoskudu beçari
79.Arþ. orûaþa vrosi orûi doðura doðurare
80.Arþ. nosi þuüa varonçi megiûxa üaybana
81. Arþ. Xarüiþe na-mulun tani, himu-ti ulun yani yani
82. Arþ. Xarüiþi néxeni na-cexedun ordo culun
83. Atn. Guri mogalu-na guri cari þüomi
84. Atn. Guri mogalu-na aûamba ewi do mbuli dorgi


Türkçe karþýlýklarý bir alt sayfadadýr..

...

  • Ziyaretçi
Ynt: LAZÝ DO MEGRELÝ NOZÝTAPE(LAZ VE MEGREL ATASÖZLERÝ)
« Yanıtla #1 : 07 Ekim 2010, 08:43:34 »
1. Kaç tane dil biliyorsun, o kadar insansýn; ama anadilini bilmiyorsan hiçbir þey deðilsin!
2. ALLAH'ýn sana verdiði dil ile konuþacaksýn!
3. ALLAH'ýn sana verdiði anadili, Ýnsan kaybettirmesin!
4. Anadilini unuttuysan kendini de unutmuþsun demektir.
5. Anadil unutulmaz.
6. Dil yüreðin kapýsýdýr.
7. Gökyüzünün altýnda her þey ALLAH'ýn elindedir!
8. ALLAH, cesura yardým eder!
9. Bilmiyorsan, sor; sormak ayýp deðil!
10. Sor ki bilesin!
11. Bilen yapar; bilmeyen öðrenir!
12. Biz yazdýk, siz okuyorsunuz; siz yazýn, onlar okusun!
13. Ara, bulursun!
14. Yazmayý bil de, kömür ile yaz!
15. Anneni seviyorsan, baþkalarýnýn annesine küfür etme!
16. Akýl için yol birdir!
17. Ýsim, adamý deðil, adam ismi güzelleþtirir!
18. Bir insana olan þey, herkese olur!
19. Ýnsan, insan için ilaçtýr!
20. Ýnsanýn yardýmcýsý yine insandýr!
21. Çok konuþmak kömürdür!
22. Az konuþmak altýndýr!
23. Baþkasýnýn iþine karýþma!
24. Dünyada aklý olan insan, iþini kendi yapsýn!
25. Yumurtaný sen kýr!
26. Býçak bir adamý öldürdü, dil bin!
27. Diþ, dilin kilididir!
28. Sudan çýkmýþ balýk, ateþten korkmaz!
29. Balýk, kuyruktan tutulmaz!
30. Balýkçý yataðýnda ölmez!
31. Balýkçýnýn eþi: dul; parayý nereden bulsun!
32. Tatlý dille öküz de saðýlýr!
33. Tatlý dil ilaçtýr!
34. Düþman dost olmaz!
35. Düþmana düþmanlýk gerekir, dosta dostluk!
36. Yumurtadan çýkan, yumurta yumurtlar!
37. Kurdun kurdu olur; ayýnýn ayýsý!
38. Zamanýnda ölüm de iyidir!
39. Siyah ineðin de beyaz sütü olur!
40. Evin yolunu inek de bilir!
41. Kötü insanýn yemeðini köpek de yemez!
42. Bir kazýkla çeper yapýlmaz!
43. Yeni süpürge iyi süpürür!
44. Yolla giden yorulmaz!
45. Büyük burnun varsa da, her kokuyu koklama!
46. Her yerde erkeklik olmaz!
47. Ölüme aðlama yakýþýr!
48. Ölen için ya iyi söylerler ya da bir þey söylemezler!
49. Köpek, baba tanýmaz!
50. Eþeði ve geyiði tanýmayan insanýn kendisi eþektir!
51. Her insanla ayný þekilde konuþulamaz!
52. Duman olan yerde ateþ vardýr!
53. Deðirmen, susuz öðütmez!
54. Çocuksuz insan cimri olur!
55. Sen doðduðunda, biri öldü!
56. Su testisi su yolunda kýrýlýr!
57. Denizde ýslanan, yaðmurdan korkmaz!
58. Az olmayýnca, çok olmaz!
59. Tek çiçek, ilkbaharý yapmaz!
60. Baþkasýnýn çapasýyla tarla ekilmez!
61. Büyüklerin aklý daha büyüktür!
62. Zaman, kimseyi beklemez!
63. Her kuþ yuvasýna döner!
64. Yüzmeyi bilmiyorsan, suda ne arýyorsun?
65. Suyun getirdiðini su götürür!
66. Bilmiyorsan sor, sormak ayýp deðildir!
67. El eli yýkar her ikisi de yüzü!
68. Ýti an ve eline bir sopa/deðnek al!
69. Köpek köpeðin etini yemez!
70. Kötü bir gerçek iyi bir yalan(a)dan iyidir(yeðdir)!
71. Rüzgârýn getirdiðini rüzgâr götürür!
72. Öðrenmeden çarýk da dikemezsin!
73. Kadýnsýz erkek, çýngýraðý olmayan inek gibidir
74. Parasý çok olan termona (içinde birçok malzemenin bulunduðu bir laz yemeði) da katar.
75. Taþ dibek taþýyan da zorlanýr, elek taþýyan da zorlanýr
76. Umut etmektense etmemek daha iyidir.
77. Lahanayý görüyor da çiti görmüyor
78. Bir sevda uðruna bekar kaldý
79. Yaþarken iyi yaþa ölüp gideceksin
80. Akýl salatalýk deðil ki kýrýp da vereyim
81. Elden gelen ayran o da gider yan yan(haydan gelen huya gider)
82. Elin atýna binen tez iner
83. Darýldýysan ekmeðin içini ye (darýlan biriyle dalga geçmek amacýyla söylenir)
84. Darýldýysan þeftaliyi söküp kiraz dik (darýlan biriyle dalga geçmek amacýyla söylenir)Kaynakça:  R.Þerozia ve O.Memiþiþi(Megruli da Lazuri Andazebi), Mecit Çakýrusta(Lazuri Meyoçamepe Do Oxvamepe), Arzu Kal, Hasan Uzunhasanoðolu(Megrel-Laz Atasözleri,Mjora-Lazepeþi Nena , Sayý 1, kýþ 2000) - A.I.Aksamaz: (Dil-Tarih-Kültür�Gelenekleriyle LAZLAR)