• 05 Temmuz 2020, 20:42:14

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: FýKrA/GaLeRi  (Okunma sayısı 8642 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
FýKrA/GaLeRi
« : 25 Kasım 2009, 22:35:47 »
Bir gün taksiye binen bir müþteri þoföre bir sey sormak icin hafifçe omuzuna dokunur.

Þoför bir çýðlýk atýp,direksiyonun kontrolunu kaybeder, bir otobüse çarparmak üzere iken direksiyonu kýrar. Kaldýrýma çýkýp, bir vitrinin önünde arabayý durdurur. Arkaya dönüp müþteriye:

"Hayatta bir daha bunu yapmayýn!" diye baðýrýr. Müþteri ise sakinlikle bir ufacýk dokunmanýn onu bu kadar korkutup sýçratacaðýný düþünemediðini söyler. Bu arada kendini toparlamýþ olan þoför, müþteriye dönüp:

"Haklýsýnýz, aslýnda sizin kabahatiniz yok" der. Bugün benim ilk taksi þoförlüðüm. 25 senedir cenaze arabasý þoförüydüm.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: FýKrA/GaLeRi
« Yanıtla #1 : 25 Kasım 2009, 22:36:29 »
Saat Kaç

Acemi boksör daha ilk rauntta yediði yumrukla ringe serilince, hakem saymaya baþlamýþ:
- Bir... Ýki... Üç... Tam o sýrada antrenörü boksöre yaklaþýp, kulaðýna fýsýldamýþ:
- Ýyice dinlen, sekizden önce kalkma... Genç boksör güçlükle mýrýldanmýþ:
- Peki þimdi saat kaç!

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: FýKrA/GaLeRi
« Yanıtla #2 : 25 Kasım 2009, 22:37:22 »
Yardým

Oymakbeyi, izci adaylarýný karþýsýna toplamýþ, onlara izciliðin ilkelerini anlatmaya çalýþýyordu :
-Bakýn çocuklar, dedi.Bir izci, her gün, hiç olmazsa bir kez birine yardýmcý olmalýdýr.Hastalara...Yaþlýlara...Muhtaçlara...Her sabah okula geldiðiniz zaman size birgün önce nasýl bir iyilik yaptýðýnýzý soracaðým.Tamam mý?
Ertesi sabah Oymakbeyi çocuklarý toplayýp sordu :
-Söyleyin bakalým...Dün ne gibi bir iyilik yaptýnýz?
Bütün çocuklar, hep bir aðýzdan :
-Yaþlý bir kadýnýn karþýdan karþýya geçmesine yardým ettik efendim.
Adamcaðýz þaþýrdý :
-Hepiniz mi?
-Evet efendim, hepimiz birden.
-Neden?
Çocuklardan biri cevap verdi :
-Kadýn karþýdan karþýya geçmek istemiyordu, ondan efendim!

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: FýKrA/GaLeRi
« Yanıtla #3 : 25 Kasım 2009, 22:37:40 »
Kitap

Ömer bey heyecanla anlatýyordu. On yýl evvel rekor seviyede kitap satan Behçet bey, ikinci kitabýný piyasaya sürecekmiþ. Zannedersem bu da ilgi çekici olacak...' Dinleyenlerden biri sordu:
- Öncesi kitabýnýn adý neydi? - "Vergiden Kurtulmanýn Altýn Yollarý"
- Hým çok enteresan. Peki ikincisinin adý ne?
- "Cezaevinde on yýl"

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: FýKrA/GaLeRi
« Yanıtla #4 : 25 Kasım 2009, 22:38:10 »
Rüya

Kadýn uyanýr uyanmaz kocasýna rüyasýný anlatýr:
- Efendi, rüyamda beni bir kuyumcuya götürüp altýnlarla donattýn. Çok meraklandým, manasý ne olabilir?..
Adam tebessüm ederek cevap verir:
- Sabret akþama öðrenirsin!
Akþam kocasýnýn elinde paketle geldiðini gören kadýn sorar:
- Tahmin ettiðim þey var deðil mi?
- Tabii, 'Geniþ Açýklamalý Rüya Tabirleri Kitabý ' aldým...

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: FýKrA/GaLeRi
« Yanıtla #5 : 25 Kasım 2009, 22:38:30 »
Yedekler

Öðretmen futboldan , toptan baþka bir þey düþünmeyen bir öðrenciyi tahtaya kaldýrdý. Aslýnda uzun süredir onu sözlü yapmayý düþünüyordu ve bunu bugün yapabilmiþti...
- Bana adlarý harfleri N ile baþlayan iki ünlü söyle bakayým?
-Fenerbahçeli Niyazi ve Beþiktaþlý Nurset.
Öðretmen güldü:
- Bende Napolyan ile Neron diyeceksin sanmýþtým.
- Onlarý tanýmýyorum öðretmenim, herhalde yedek oyuncular...

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: FýKrA/GaLeRi
« Yanıtla #6 : 25 Kasım 2009, 22:38:52 »
Pahalý Ev

Koca: "Müjde karýcýðým, hani daha pahalý bir evde oturalým diyordun ya, en sonunda istediðin oldu...." dedi. Kadýn: "Taþýnýyor muyuz?" diye sevinçle sorunca, kocasý : "Yok caným, ev sahibi kirayý arttýrdý da".

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: FýKrA/GaLeRi
« Yanıtla #7 : 25 Kasım 2009, 22:39:43 »
Olanak

70 li veya 80 li yýllarda üniversiteli öðrenci tatil vesilesiyle köyüne döner. Hoþ-beþ muhabbetten sonra çantasýný boþaltýr. Annesi kirli çamaþýrlarý görünce:
- Oðlum bunlarý niye yýkamadýn?
- Olanak bulamadým anne.
- A oðlum! Olanak bulamadýysan sabunda mý bulamadýn?

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: FýKrA/GaLeRi
« Yanıtla #8 : 25 Kasım 2009, 22:40:28 »
Üç Ordan Beþ Ordan

Cinayet davasýnýn sanýðý olan kiralýk katil, hakim karþýsýnda suçunu kabul etmiþ.
Hakim sormuþ:
- Neden iþledin bu cinayeti?
- Para için öldürdüm hakim bey!
Hakim yine sormuþ:
- Peki kaç lira aldýn?
- 5 milyar hakim bey!
- Yahu sen ne biçim adamsýn! 5 milyar için adam öldürülür mü?
Kiralýk katil, boynunu bükmüþ:
- Ne yaparsýnýz hakim bey! Üç ordan beþ ordan geçinip gidiyoruz iþte...

« Son Düzenleme: 09 Aralık 2010, 20:42:18 Gönderen: MiM »

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: FýKrA/GaLeRi
« Yanıtla #9 : 25 Kasım 2009, 22:41:52 »
Bunaklar

Üç yaþlý adam oturup sohbet ediyorlardý.
-Birisi: "Ya ben biraz bunaldým galiba dedi. Geçenlerde kapý çaldý, açtým baktým bir kadýn. Misafir geldi diye düþündüm, buyur ettim oturttum, hal hatýr sordum."
-Kadýn: Yahu, bey sen iyice bunadým her halde ben senin kýrk yýllýk karýným demez mi.
-Öteki:"Oda bir þeymi, ben geçenlerde ben merdivenlerin tam orta yerine gelmiþtim, birden durdum düþünmeye baþladým. Yahu, ben yukarýmý çýkýyordum, aþaðýmý iniyordum.Bir türlü bulamadým.
-Üçüncüsü yahu sizlerde iyice bunamýþsýnýz ALLAH'a þükür bende hiç öyle bunama belirtileri yok demiþ. Bunu söylerken de sað elinin iki parmaðý ile sað kulak memesini çekiþtirip, tahtaya vurmuþ...
Tak tak tak, adýndan, yine kendisi KÝMOOO?! diye baðýrmýþ.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: FýKrA/GaLeRi
« Yanıtla #10 : 25 Kasım 2009, 22:42:21 »
Bilet

Bir gün belediye otobüsündeyim, durakta teyzenin biri bindi, þoföre;"evladým acelem var ama biletim yok" dedi. Þoför ;"bin teyzecim, sonraki duraktan alýrsýn, ama önce bir de yolculara sor" dedi. Bunun üstüne teyze yolculara dönüp; "Pardon, bir sonraki duraktan bilet alabilir miyim?" diye sordu...

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: FýKrA/GaLeRi
« Yanıtla #11 : 25 Kasım 2009, 22:42:36 »
Kibrit

Efendi sorar:
- Kibrit ýsmarlamýþtým. Aldýn mý?
- Aldým efendim.
- Þimdi taklit kibritler çoðaldý. Çakýyorsun çakýyorsun ateþ almýyor. Dikkat etseydin de taklidi olmasaydý.
- Hayýr deðil efendim.
- Nasýl anladýn?
- Birer birer yakýp kontrol ettim!

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: FýKrA/GaLeRi
« Yanıtla #12 : 25 Kasım 2009, 22:43:30 »
Bu Daha Pahalý

Müþteri huysuzlandý:
- Garson bey! Bu etle, kaldýrým taþý arasýnda ne fark var söyler misin? Garson hemen söyledi:
- Tabii söylerim efendim. Bu daha pahalýdýr.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: FýKrA/GaLeRi
« Yanıtla #13 : 25 Kasım 2009, 22:43:55 »
Dilenci

Adam, köþe baþýndaki dilenciye para verirken gönlünü de almak istedi:
-Ayaðýn topal ama þükret, ya kör olsaydýn?
-Körlüðü de denedim be abi, iþ yok! Yüzlük diye ellilikleri yutturuyorlar...

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: FýKrA/GaLeRi
« Yanıtla #14 : 25 Kasım 2009, 22:44:16 »
Sabah Kalkmaz

Ressam olan iki arkadaþ, sergide bir tabloyu seyrediyordu. Biri:
-Þuna bak, dedi, güneþin doðuþunu ne güzel canlandýrmýþ.
Öbürü düzeltti:
-Ýmkâný yok, mutlaka güneþin batýþýdýr.
-Belki öyledir. Ama nasýl oluyor da bu kadar kesin konuþabiliyorsun?
-Ressamý tanýrým, sabahlarý onbirden önce kalkmaz.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!