• 04 Temmuz 2020, 05:03:20

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Bazý ünlüler hakkýnda...  (Okunma sayısı 5506 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Ukde...

 • Ziyaretçi
Bazý ünlüler hakkýnda...
« : 19 Ekim 2010, 02:40:25 »
NEDÝM SABAN

dr stress ve ikinci baharda medet rolüyle tanýnan nedim saban yahudidir (tatlýcý tombak) pastanelerinin sahibidir... dedesi hahambaþý rafael sabandýr.


RAHÞAN ECEVÝT

eski siyasetçi rahþan ecevit sabatayist (sonradan müslüman yada hristiyan olan ama yahudi adetlerini terketmeyen gizli gizli devam ettiren ama bunu saklayan yahudi toplulugu,yahudi dönmesi,yahudi tarikatýna mensup kiþi) bir aileden gelmektedir bunu yine o cemaate mensup yazar ýlgaz zorlu yazmýþ rahþan hanýmda inkar etmemiþtir.

ÞEMSÝ EFENDÝ

mustafa kemal'in gittigi ilkokulun kurucusu þemsi Efendi'nin asýl adý ise Þimon Zwi'ydi. Onun, Nutuk adlý kitapta anlattýðýna göre çocukluk yýllarýnda annesiyle babasý arasýnda nerede okutulacaðý konusunda tartýþma çýkar. Annesi onu mahalle mektebine göndermek isterken babasý modern sistemle eðitim veren Þemsi Efendi Mektebi'ne göndermek ister. Sonuçta babasýnýn isteði kabul edilir ve Mustafa Kemal, Þemsi Efendi Mektebi'ne gönderilir.

ÝPEKÇÝLER

eski dýþ iþleri bakaný ismail cem (asýl soyadý ipekçi) ,modacý cemil ipekçive merhum gazeteci abdi ipekçi yakýn akrabadýrlar ve yahudi dönmesi bir aileden gelmektedir.aileleri bu cemaatin en önemli ailelerindendir sebetayistler yahudi gibi yaþar ama bunu dýþarý belli etmezler ölseler bile müslüman gibi gömülürler yahudilik ve sebetaycýlýk kavramlarý çok farklýdýr. genelde müslüman gibi yaþadýklarý için cenazeleride öyle kýlýnýr ama sebetayistler genelde ýþýk liseline ait fevziye hatun camiinde kýlýnýr fevziye hatun camii ýþýk üniversitesine aittir fevziye okullarý yani ýþýk lise ve üniversitesi gizli yahudiler tarafýndan yönetilir ve ona göre ögrenci alýnýr bun u ülkede herkes bilir ABDÝ ÝPEKÇÝ NÝN KIZI NÜKHET ÝPEKÇÝ TV PROGRAMINDA BUNU KABUL ETMÝÞTÝR


ZEKÝ ALASYA

mason locasý tarafýndan açýklanmýþtýr zeki alasya masondur
.

Ukde...

 • Ziyaretçi
Ynt: Bazý ünlüler hakkýnda...
« Yanıtla #1 : 19 Ekim 2010, 02:49:39 »
AYHAN IÞIK

ayhan ýþýk mason olarak ölmüþtür..


FARUK SÜREN

toplumda yahudi dönmesi sebetayist olarak bilinen esli galatasaray kulubü baþkaný faruk süren aslýnda ermeni vatandaþýmýzdýr. Faruk Süren'in babasý Fuad Süren Ýstanbul'da diþ hekimliði yapan, Ermeni vatandaþlarýmýzdan Arþak Sürenyan ile Alman bir anne ve Ýtalyan bir babanýn kýzý olan Ýren Süren'in çocuklarý idi.

ÝZEL

sanatçý izelinde sebetayist aileden geldigi pek çok yerde konuþulur zaten sebetayist sözlükteki yahudi dönmeleri isim soyad sözlügünde çeliköz soyadý sebetayistlerin kullandýgý soyadlar arasýndadýr izel adýda yahudi adýdýr


CANDAN ERÇETÝN

sabatayist yazar ýlgaz zorlunun listesinde adý gecen candan erçetin kendi fan sitesindede yahudi olarak yazýlmaktadýr


HALÝDE EDÝP ADIVAR

Cumhuriyet döneminin öne çýkan yazarlarýndan bayan Halide Edip Adývar da sabetayistler`dendi. Halide Edip Adývar özellikle Cumhuriyet ideolojisinin fikri yönden oturtulmasý ve topluma mal edilmesi için hikaye, roman ve hatýra türü kitaplar yazmasýyla ün kazanmýþtý. Halide Edip Adývar`ýn kendisi gibi yazar olan eþi Ahmet Adnan Adývar da sebetayist kökenliydi.

KEMAL DERVÝÞ

eski ekonomiden sorumlu devlet bakaný ve soradan chp milletvekili olan derviþ sebetayistlerin kapani kolundandýr.eþide Kemal Derviþ, Polonya asýllý Yahudi bir ailenin ABD vatandaþý kýzý olan Catherine Stachniak dir


RUTKAY AZÝZ VE DOGA RUTKAY

sebetayistler listesinde hep üst sýralarda yeralýyorlar


ÇEVÝK BÝR

orgeneral çevik bir' de yazarlara göre sebatayisttir


CENK KORAY

 ünlü sunucu masondurZAFER ERGÝN

kurtlar vadisinin baronuda acýklanmýþ masonlar arasýnda

TAMER KARADAGLI

mason olmak için baþvuran tamer karadaglý kaçamak yaparken yakalandýgý için locaya kabul edilmemiþtirGÜLBEN ERGEN

ibrani kökenli oldugu bir kaç kitapta belirtilmiþtir.
« Son Düzenleme: 16 Şubat 2011, 11:26:32 Gönderen: MiM »

Ukde...

 • Ziyaretçi
Ynt: Bazý ünlüler hakkýnda...
« Yanıtla #2 : 19 Ekim 2010, 02:51:55 »
Sabetaycýlýk, 17. yüzyýlda Ýzmir ve çevresinde ortaya çýkan Sabatay Sevi'nin kurucusu olduðu, onu mesih kabul eden, Yahudi Mistisizmine ve Kabbala'ya dayanan inanç. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýna göre Sabetaycýlýk bir Ýslam mezhebi ya da tarikatý deðildir ve Ýslam düþüncesi içinde yer almaz.

Gizliliðin sürdürülmesi amacýyla bu inanca inananlar bulunduklarý ülkenin yaygýn dininde görünmeyi tercih ederler.Sabetaycýlar, belli kurallar dahilinde tamamen müslüman ismi almakta ve kendilerini her bakýmdan "þüphe edilmeyecek ölçüde" müslüman göstermektedirler. Kendilerini yahudiliðe baðlý bir fraksiyon olarak tanýmlasalar da Yahudiler tarafýndan resmi olarak bu dine baðlý kabul edilmezler. Kur'an da ise inanmadýklarý halde Müslümaným diyenler Münafikun Suresi'nde ele alýnmaktadýr. Taraftarlarý Sabatayistler, Sabatycý, Sabetaycý, Avdedî, Dönme, Selanikli, Meamin, Maminim, Takiyyeci, Munafýk gibi farklý isimlerle de anýlýr. Ýlk dönemlerde Musevi ibadet ve ayinlerine sadýk kalmýþlarsa da asýl Yahudilerden tamamen ayrýlmýþ ve onlara "koferim" (kafirler) ismini vermiþlerdir. Yahudiler ise renkleri deðiþen bir balýk olduðundan "Sazanikos" (Sazan) demiþlerdir. Sabetay Sevi baðlýlarý çeþitli ülkelerde günümüze kadar varlýðýný sürdürmüþtür. Kutsal þehirleri Selanik'tir.

Ukde...

 • Ziyaretçi
Ynt: Bazý ünlüler hakkýnda...
« Yanıtla #3 : 19 Ekim 2010, 02:55:57 »
"Ýbrani kökenli" olmak...

Ýbranî asýllý halk olarak genellikle Ýsrailoðullarý, Edomitler, Midianitler, Aramiler ve Yoktanitler anýlýr.

Ukde...

 • Ziyaretçi
Ynt: Bazý ünlüler hakkýnda...
« Yanıtla #4 : 19 Ekim 2010, 03:19:48 »
Ünlü Masonlar..

Cemil Sena, Nafiz Enen, Hürriyet Gazetesi’nin eski sahibi Erol Simavi, Süleyman Demirel’in cumhurbaþkanlýðý döneminde baþdanýþmaný olan Prof. Dr. Bozkurt Güvenç, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti eski Baþkaný Nail Güreli, 27 Mayýs 1960’tan sonra oluþturulan devrim hükümetinde sanayi bakanlýðý yapan, Türk Eðitim Vakfý kurucularýndan Þahap Kocatopçu, M. Ali Berkman, yazar Oðuz Atay’ýn hocasý Mustafa Ýnan, Bütün Türkiye dergisinin yazarý ve Türkçe Kur’an-ý Kerim’i hazýrlayan Osman Nebioðlu, Vakko’nun sahibi Vitali Hakko, Topkapý Sarayý Müzesi eski Müdürü Hayrullah Örs, ünlü Roma hukuku Profesörü Ziya Umur, yazar Ýskender Ohri, emekli Amiral Burhanettin Erinkul, Þanar Yurdatapan’ýn kuzeni Can Arpaç, Star TV’nin ilk genel müdürü Yekta Okur.

dergici Ercan Arýklý, Erol Simavi, Nail Güreli, Selçuk Erez, Yaþar Ülkümen’in yaný sýra; Alpaslan Koyunlu, Hüsamettin Arkan, Saim Sayar, Behiç Baþak, Ersin Kocaoðlu, Rauf Ozan, Nejat Çetingöz, Yaþar Malta
Süleyman Demirel, Mesut Yýlmaz, Tuðrul Türkeþ, Aydýn Doðan, Celal Bayar, Ali Kýrca, Ediz Hun, 33.Osmanlý Padiþahý V.Murad, Þehzade Kemalettin Efendi, Þehzade Nurettin Efendi, Sadrazam Koca Mustafa Reþit Paþa, Sadrazam Âli Paþa, Sadrazam Keçecizade Fuat Paþa, TunusluEthemPaþa, Sadrazam Hayrettin Paþa,
Sadrazam Mithat Paþa,
Sadrazam Ahmet Vefik Paþa,
Sadrazam ibrahim Hakký Paþa,
Sadrazam Talat Paþa,
Maliye, Maarif ve Evkaf Nazýrý M.Raþit Arer,
Bahriye Nazýrý Cemal Paþa,
Maliye Nazýrý Cavit Bey,
Maliye Nazýrý Tevfik Bey,
Hariciye Nazýrý Ahmet Nesimi Sayman,
Nafia Nazýrý Ali Münif,
Posta Nazýrý Kirkor Agaton,
Devlet Adamý ve Yazar Ethem Pertev Paþa,
Devlet Adamý ve Musikiþinas Prens Mehmet Abdülhalim Paþa, Prens Aziz Hasan Paþa,
Devlet Adamý ve Þair Süleyman Asaf,
Þam Valisi ve Abdülhamid'in Damadý olan Damat Ahmet Nami Bey,
Ankara Valisi Reþit Paþa,
ittihat ve Terakki Fýrkasý Umumi Katibi Mithat Þükrü Bleda,
Maliye Müsteþarý Faik Süleyman,
Hürriyet Kahramaný Resneli Niyazi,
Büyük Millet Meclisi Reisi Kazým Özalp,
Baþbakan Hasan Saka,
Baþbakan Suat Hayri Ürgüplü,
Adalet Bakaný Mümtaz Ökmen,
Baþbakan Yardýmcýsý Akif iyidoðan,
Dýþiþleri Bakaný Bekir Sami Daça,
Dýþiþleri Bakaný Tevfik Rüþtü Aras,
Dýþiþleri Bakaný Selim Sarper,
içiþleri Bakaný Mehmet Cemil Uybadýn,
içiþleri Bakaný Þükrü Kaya,
Adalet Bakaný Hasan Menemencioðlu,
Milli Eðitim Bakaný Vasýf Çýnar,
Milli Eðitim Bakaný Mustafa Necati,
Milli Eðitim Bakaný Hasan Âli Yücel,
Milli Savunma Bakaný Münir Birsel,
Milli Savunma Bakaný Hulusi Köymen,
Tarým Bakaný Reþat Muhlis Erkmen,
Çalýþma Bakaný Mümtaz Tarhan,
Ticaret Bakaný Zühtü Velibeþe,
Ticaret Bakaný Ahmet Dallý,
Bakan, Milli Emniyet Baþkaný Celal Tevfik Karasapan,
Atatürk'ün Yaveri, Bolu Milletvekili Cevat Abbas Gürer

Plevne Kahramaný Gazi Osman Paþa,
Müþir Fuat Paþa,
Cihan Harbi'nde Kafkas Cephesi'nde þehit olan Hüseyin Hüsnü Paþa,
Birinci Ordu Komutaný Ali ihsan Sabis Paþa,
Jandarma Genel Komutaný Ali Remzi Yiðitgüder Paþa,
Hava Kuvvetleri Komutaný Zeki Doðan Paþa,
Münakalat Vekili Yümni Üresin Paþa,
Yüksek Þura Üyesi Eþref Manas Paþa


Kýzýlay ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nun kurucularýndan Mehmet Ali Baba,
Sözlükçü, Yazar Hüseyin Kazým Kadri,
TTK Baþkanlýðý yapmýþ olan Hasan Cemil Çambel,
iktisat Profesörü Mustafa Zühtü inhan,
Týp Profesörü Neþet Ömer irdelp,
Coðrafya Profesörü Faik Sabri Duran,
Psikoloji Profesörü Mustafa Þekip Tunç,
iTÜ Rektörü Mustafa inan,
Týp Profesörü M.Kemal Öke,
Eðitimci, Topkapý Sarayý Müzesi Müdürü Hayrullah Örs,
Hukuk Profesörü Vasfi Raþit Sevig,
Týp Profesörü, Rektör ve daha sonra milletvekilliði de yapmýþ olan Besim Ömer Akalýn,
Týp Profesörü Niyazi ismet Gözcü,
Fen Fakültesi Dekaný Hüseyin Hamit,
Rektörlük de yapmýþ olan Profesör Mustafa Hulki Erem,
Y.Müh., Rektör Suphi Kamil,
Ord.Prof.Dr. Burhanettin Toker,
Fizik Profesörü Salih Murat Uzdilek,
Ord.Prof.Dr. Fahri Arel,
Prof.Dr.Muzaffer Þevki,
Matematik Profesörü, Dekan Kerim Erim,
Müzikolog Cevad Memduh Altar,
Týp Profesörü ve Rektör Kazým ismail Gürkan,
iktisat Profesörü Mehmet Ali Özeken,
Tarih Profesörü ve TTK Baþkaný Enver Ziya Karal

Gazeteci ve Yazar Þinasi,
Þair ve Devlet Adamý Ziya Paþa,
Gazeteci ve Yazar Teodor Kasap,
Büyük Vatan Þairi Namýk Kemal,
Tiyatrocu ve Yazar Güllü Agop,
Yazar Mehmet Emin Bey,
Yazar ve Gazeteci Ahmet Rasim,
Lügatçý ve Yazar Diran Kelekyan,
Milli Þair Mehmet Emin Yurdakul,
Yazar ve Filozof Rýza Tevfik,
Yazar ve Gazeteci Hüseyin Cahit Yalçýn,
Yazar ve Sosyolog Ziya Gökalp,
Þair ve Noter Mithat Cemal Kuntay,
Yazar ve Gazeteci Ahmet Emin Yalman,
Yazar ve Öðretmen Reþad Nuri Güntekin,
Yazar ve Gazeteci Agah Sýrrý Levent,

Þeyhülislam Musa Kazým Efendi,
Þeyhülislam izzettin Efendi,
Þeyhülislam Hayri Efendi,
Berlin Sefareti Baþ imamý Mustafa Hafýz Þükrü,
Sefaret imamý Haþim Veli,
Müderris Mahmut Esad Efendi,

(mason.org.tr den alýntý..)


Ukde...

 • Ziyaretçi
Ynt: Bazý ünlüler hakkýnda...
« Yanıtla #5 : 19 Ekim 2010, 03:29:51 »
Eðitimdeki Yahudiler...

Kemal GÜRÜZ: YÖK Baþkaný

·Kemal ALEMDAROÐLU: Eski Ýstanbul Üniversitesi Rektörü

·Seha TÝNÝÇ: KOÇ Üniversitesi Rektörü

·Erdoðan aaaÝÇ: YÖK baþkaný

·Lale DURUÝZ: Bilgi Üniversitesi Rektörü

·Ýlter TURAN: Bilgi Üniversitesi Eski Rektörü

· Sabih TANSEL: Boðaziçi Üniversitesi Rektörü

·Üstün ERGÜDER: Boðaziçi Üniversitesi Eski Rektörü

·Tunç EREM: Marmara Üniversitesi Rektörü

· Mahir TOKAY: Guzel Sanatlar Akademisi'nin kurucusu

· Fevziye HANÝM: Isik Lisesi'nin kurucusu


Basýnda...

 Fazli Necip Bey: Yeni Asir'in Kurucusu

· Dinc BÝLGÝN: Sabah Gazetesinin Kurucusu

· Erol ve Sedat SÝMAVÝ: Hurriyet gazetesi'nin sahipleri

· Ahmet Emin YALMAN: Vatan gazetesinin kurucusu

· Abdi IPEKÇÝ: Milliyet Gazetesi'nin eski Genel Yayýn Yönetmeni

· Ferit SAHENK: NTV'nin Sahibi


Devletteki...

Tansu ÇÝLLER: Eski Baþbakan

·Mustafa SUPHÝ: Türkiye Komünist Partisinin Kurucusu

·Sevinç ÝNÖNÜ: Erdal Ýnönü'nün Karýsý

·Þükrü Sina GÜREL: Devlet Eski Bakaný

·Behice BORAN: Türkiye Ýþçi Partisi Eski Genel Baþkaný

·Sabih KANADOÐLU: Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýsý

·Gazi ERÇEL: Merkez Bankasý Eski Baþkaný

·Faik ÖZTRAK: Hazine Müsteþarý

·Tacan ÝLDEM: Cumhurbaþkanlýðý Sekreteri

· Fatin Rustu ZORLU: Menderes Hukumeti'nde Bakan

· Dr. Sefik HÜSNÜ: Cumhuriyet Tarihinin Ýlk Sosyalistlerinden

· Feriha SANERK: Ýlk Kadin Emniyet MüdürüUkde...

 • Ziyaretçi
Ynt: Bazý ünlüler hakkýnda...
« Yanıtla #6 : 19 Ekim 2010, 03:32:39 »
Ýþ dünyasýndaki yahudiler...

Koç Grubu: Vehbi Koç Türktür. Eþi ve çocuklarýnýn eþleri Yahudidir.


· Tan Ailesi: YKM’nin Sahipleri

· Çukurova Grubu: Karamehmet Türktür. Eþi ve çocuklarnýn eþleri Yahudidir.

· Nedim ESGÝN: Arçelik Genel Müdürü


·Jan NAHUM: Tofaþýn Eski Ceo’su

· Can PAKER: Henkel Yönetim Kurulu Baþkaný


· Zafer ÝNCECÝK: Siemens Yönetim Kurulu Baþkaný


·Doðus Grubu


· Eczacýbaþý

Ukde...

 • Ziyaretçi
Ynt: Bazý ünlüler hakkýnda...
« Yanıtla #7 : 19 Ekim 2010, 03:55:57 »
Ünlü Sabetayistler...(alfabetik)

Ýþ dünyasý..

A
A. Kozanoðlu,
Ali Balkaner,
Alp Yalman,
Armatör Sadýkoðlu Ailesi,
Ateþ Ünal Erzin,
B
Boronkay,
Bezmen’ler,
C
Cem Boyner,
Ç
Çiftçiler Holding,
Çapa Ailesi (Çapamarka)
D
Dinçkök,
Demirað Ailesi (Mehmet Nuri ve kardeþi Abdurrahman Naci)
Dilberler Maðazalarý,
E
Eczacýbaþý,
Erdoðan Demirören,
Erol Aksoy,
Esenpen (Esen Özgener),
Erkut Yücaoðlu,
F
Feyyaz Berker (Tekfen),
Feyzi Akkaya (STFA),
G
Gorbon,
Ý
Ýbrahim Ethem Ulagay Ýlaç,
Ýpar Ailesi,
K
Kazým Taþkent (Yapý Kredi),
Koç Holding,
Kutman Ailesi (Doluca Þaraplarý)
M
Mehmet Üstünkaya,
Manisalý Elginkan Ailesi (ECA),
Mustafa Taviloðlu,
Ö
Ömür Yoðurtlarý,
Öngüt’ler,
Öner Akgerman (Çimentaþ),
Özgörkey Ailesi (Ýzmir Pepsi)
R
Refik Baydur,
Rumeli Holding (Uzanlar) ,
Raþit Özsaruhan (Metaþ, Betontaþ)
S
Selim Edes,
Sohtorik,
Þ
Þarýk Tara- Þadi Gülçelik (ENKA),
U
Uður Mengenecioðlu (UM Denizcilik),
Ulusoy Ailesi (Ulusoy Taþýmacýlýk),
Y
Yaþar Holding,
Z
Zorlu Ailesi,

Medya..

A
Ali Kýrca,
Altan Öymen,
A. Emin Yalman,
Ali Sirmen,
Ali Gevgili,
Adnan Düvenci,
Abdi Ýpekçi,
Aydýn Sevgel,
Ali Ýhsan Göðüþ,
Alev Coþkun,
Altan Erbulak,
Ali Ulvi,
Ali Baransel,
Argun Berker,
Ayla Selýþýk Tamar,
Ayþe Arman,
Aydýn Boysan,
Ali Canip Yöntem,
Abdülkadir Yücelman,
Ali Naci Karacan
Aladdin Baydar (Fenerbahçeli ilk milli futbolculardan, gazeteci)
B
Bilgin Ailesi (Sabah, ATV)
Bekir Coþkun,
Bekir Kutmangil (Günaydýn’ýn öldürülen sahibi)
Bedii Faik,
C
Cengiz Çandar,
Cüneyt Ülsever,
Coþkun Kýrca,
Can Ataklý,
Cenk Koray,
Canan Arýtman,
Cüneyt Arcayürek,
Cihat Baban,
Cüneyt Koryürek,
Cehdi Þahingiray,
Ç
Çetin Emeç,
D
Defne Samyeli,
Doðan Koloðlu,
E
Erkan Göksel,
Ecvet Güresin,
Emil Galip Sandalcý,
Ebuziyyad Ziya,
Ekrem Uþaklýgil,
Emine Uþaklýgil,
Erdal Atabek,
Eþfak Aykaç,
Enis Tahsin Til,
Ercan Arýklý,
Emre Kongar
Engin Baydar (Nazikioðlu, soyadýný kullanmýyor- Türk Basýn Birliði Baþkaný idi)
Ertuðrul Soysal (Nail Keçili’nin üvey babasý, eski ÝSO bþk,TÝSK Kurucusu, Atlý Zincir'in sahibi)
F
Fikret Bila,
Ferai Týnç,
Faik Akýn,
Füsun Özbilgen,
Fikret Otyam,
Fazýl Ahmet Aykaç,
G
Gülgün Feyman,
Güngör Mengi,
Güneri Cývaoðlu,
Gündüz Vassaf,
Gündüz Kýlýç (GS’li Baba Gündüz-Kýlýç Ali’nin oðlu, Altemur Kýlýç’ýn kardeþi)
Gülçin Telci,
H
Hüseyin Cahit,
Hamdullah Suphi Tanrýöver,
Hamdi Nüzhet Çançar,
Halit Deringör,
Hakký Tarýk Us (gazeteci)
I
Iþýl Özgentürk,
Ý
Ýsmet Berkan,
Ýsmet Solak,
Ýsmail Hüsrev Tökin,
Ýsmet Binark: Yazar
K
Karacanlar
Kahraman Bapçum,
Kamil Masaracý,
L
Leyla Umar,
M
M. A. Birand,
Mehmet Ali Önel,
Murat Sertoðlu,
Murat Birsel,
Mecbure Canan Barlas,
Münir Berik,
Mekki Sait Esen,
Mahmut Ekrem Talu,
Muvaffak Talu,
Mükerrem Sarol,
Mithat Perin,
Murat Belge,
Muammer Yaþar Bostancý,
Mahmut Esat Bozkurt,
Metin Yalman (A. N. Sezer’in Basýn Danýþmaný)
N
Naim Tirali,
Nuri Çolakoðlu,
Necmettin Sadak,
Nezih Demirkent,
Nasuh Mahruki,
Necati Zincirkýran,
Nail Güreli,
Necmi Tanyolaç,
O
Orhan Koloðlu,
Okay Gönensin,
Osman Kavala (Ýletiþim’in sahibi),
Osman Kapani,
Osman Saffet Arolat,
Osman Ulagay,
Oðuz Tongsir,
Orhan Erinç,
Oðuz Aral
Ö
Örsan Öymen,
Özcan Ergüder,
Ömer Madra,
P
Piyale Madra,
Pakize Suda,
R
Reha Muhtar,
Refik Erduran,
Ruhat Biliktan Mengi,
Recaizade Mahmut Ekrem,
Rasih Nuri Ýleri,
Rana Pirinççioðlu
S
Simaviler
Sedat Sertoðlu,
Sedat Ergin,
Seçkin Türesay,
Suphi Nuri Ýleri,
Sabiha Sertel,
Selim Ragýp Emeç,
Selçuk Erez,
Semih Poroy,
Semra Somersan,
Semih Balcýoðlu-
Þ
Þiar Yalçýn,
T
Tahsin Öztin,
Talat Sait Halman,
Talay Erker,
Turhan Selçuk
Tekin Aral
U
Uzanlar
Uður Dündar,
Umur E. Talu,
V
Vedat Nedim Tör,
Y
Yalçýn Bayer,
Yýlmaz Çetiner,
Yavuz Gökmen,
Yalým Eralp,
Z
Zekeriya Sertel,
Zeynep Göðüþ,


Siyaset..

Ali Fuat Cebesoy,
Altemur Kýlýç,
Ahmet Aðaoðlu,
Aydýn Köymen,
Atilla Mutman,
B
Bülend Ulusu,
Bülent Akarcalý,
Bülent Tanla,
Besim Tibuk,
Behçet Bilgin,
Bahattin Yücel,
Bekir Sami Kunduh,
Besim Üstünel,
Burhan Özfatura,
C
(Mahmut) Celal Bayar,
Celal Tevfik Karasapan,
Cihat Ýren,
Cemal Madanoðlu,
Cemal Bardakçý,
D
Dr. Nazým,
Daniþ Koper,
E
Emre Gönensay,
Ercan Karakaþ,
Erdoðan Berktay,
Ercüment Konukman,
F
Fahri Korutürk,
Fuat Bulca,
Fatin Rüþtü Zorlu,
Feridun Cemal Erkin,
Fahrettin Kerim Gökay,
Fethi Tevetoðlu,
(General) F. Türüng,
G
Gökberk Ergenekon,
Güneþ Öngüt,
H
Hayrettin Erkmen,
Hüsrev Gerede,
Hasan Menemencioðlu,
Hasan Esat Iþýk,
Haluk Ülman,
Haluk Bayülken,
Hulusi Köymen,
Hýzfý Oðuz Bekata,
Ý
Ýsmail Cem,
Ýttihatçý Rahmi Bey,
Ýbrahim Deriner,
Ýlhan Öztrak,
Ýbrahim Deriner,
Ýhsan Gürsan,
Ýhsan Alyanak,
Ýrfan Özaydýnlý,
K
Kemal Derviþ,
Kýlýç Ali,
Korel Göymen,
Kasým Gülek,
L
Lütfi Kýrdar,
M
Mustafa Kemal,
Mehmet Ali Aybar
Mithat Þükrü Bleda,
Mehmet Ali Bayar
Maliyeci Cavit Bey,
Mükerrem Berk,
Muhittin Üstündað,
Memduh Þevket Esendal,
Mekki Sait Esen,
Murat Sökmenoðlu,
Mucip Ataklý,
Muammer Çavuþoðlu
N
Naim Talu,
Nevzat Yalçýntaþ,
Nazlý Ilýcak,
Nazým Hikmet,
Numan Menemencioðlu,
Neþet Akmandor,
Nihat Karaveli,
O
Osman Kapani,
Orhan Öztrak,
Osman Kibar,
Orhan Eren,
Ö
Ömer Seyfettin,
Ömer Lütfi Tunçay,
R
Ragýp Gümüþpala,
Rauf Orbay,
Reþat Fuat Baraner,
Reþat Muhlis Erkmen,
S
Sedat Celasun,
Suat Hayri Ürgüplü,
Sarp Kuray,
Sadrettin Celal Antel,
Suat Baban,
Sebati Ataman,
Selim Sarper,
Serbülent Bingöl,
Samet Aðaoðlu,
Sebati Ataman,
Selim Sýrrý Tarcan,
Suphi Gürsoytrak,
Þ
Þükrü Sina Gürel,
Þükrü Kaya,
Þaban Karataþ,
Þefik Hüsnü Deðmer,
Þehabettin Kocatopçu,
T
Tansu Çiller,
Talat Paþa,
Turhan Kapanlý,
Turan Güneþ,
Tevfik Rüþtü Aras,
Tayfur Sökmen,
Tezcan Yaramancý,
Tunca Toskay,
Tayyibe Gülek
V
Vedat Nedim Tör,
Vedat Dalokay,
Vahit Halefoðlu,
Y
Yýlmaz Ergenekon,
Z
Ziya Selýþýk,
Ziya Gökalp,
Zeki Baþtýmar,
Zeki Erataman,

Ukde...

 • Ziyaretçi
Ynt: Bazý ünlüler hakkýnda...
« Yanıtla #8 : 19 Ekim 2010, 03:57:48 »
Sanat dünyasýndan...

A
Abdülhak Hamit Tarhan,
Altan Erbulak,
Aziz Üstel,
Ayþe Kulin,
Ayten Gökçer,
Aliye Berger,
Azra Erhat,
Ayten Alpman,
Ayþe Gencer,
Attila Ýlhan,
Ajda Pekkan,
Ali Rýfat Çaðatay,
Ali Uras,
Arsen Gürzap,
Aysel Gürel,
Ahmet Adnan Saygun,
Alpay,
Arif Mardin,
Ahmet Ertegün,
Aziz Basmacý,
Asuman Tuðberk
Ahmet Say
B
Bülent Ersoy,
Bülent Fenmen,
Bora Gencer,
Barýþ Manço,
Bülent Ortaçgil,
Bülent Tarcan,
Behzat Butak,
C
Cüneyt Gökçer,
Cem Davran,
Celal Sahir Erozan,
Cenk Eren,
Cem Mansur,
Can Gürzap,
Cemil Ýpekçi,
Cüneyt Tanman,
Ç
Çolpan Ýlhan,
Çetin Tekindor,
Çiðdem Talu,
D
Duygu Aykal,
Doða Rutkay,
Derya Alabora,
Deniz Gökçer,
E
Erman Kunter,
Enis Fosforoðlu,
Erdem Buri,
Emin Ongan,
Erkan Özerman,
F
Filiz Ali Lazlo,
Fazýl Say,
Füreyya Koral,
Faiz Kapancý,
G
Gönül Yazar,
Günseli Baþar,
Gürer Aykal,
H
Hüseyin Kutman,
Haldun Dormen,
Halikarnas Balýkçýsý,
Halit Ziya Uþaklýgil,
Halit Refið,
Hüseyin Saadettin Arel,
Hande Ataizi,
Hüseyin Baradan,
Hulusi Kentmen,
I
Iþýl Yücesoy,
Ý
Ýdil Biret,
K
Kerem Alýþýk,
Kenan Kalav,
Köksal Engür,
L
Levent Kýrca,
Leyla Saz,
Leyla Gencer,
Levent Yüksel,
M
Müþfik Kenter,
Mustafa Alabora,
Mehmet Ali Alabora,
Mehveþ Emeç,
Munis Faik Ozansoy,
Mehmet Ali Erbil,
Mete Ýnselel,
Muazzez Tahsin Berkant,
Müjde Ar,
Mehtap Ar,
Melih Kibar,
Mýsýrlý Ýbrahim,
Mahmud Celalettin Paþa,
Mustafa Altýoklar,
Meral Orhonsay,
Mehmet Fehmi Tokay,
Mükerrem Berk,
Melike Demirað,
Mithat Fenmen,
Metin Serezli,
Metin Erksan,
Muzaffer Ýlkar,
Metin Bükey,
Mustafa Denizli,
Murat Özaydýnlý,
Meltem Hakarar,
Muhip Arcýman,
N
Neþe Erberk,
Nevra Serezli,
Nisa Serezli,
Nermin Bezmen,
O
Orhan Pamuk,
Oya Baþar,
Orhan Gencebay,
Osman Nihat Akýn,
Oya Küçümen,
Okan Karacan,
Okan Bayülgen,
Oktay Rifat,
Ö
Ömür Göksel,
Özlem Savaþ,
Ömer Karacan,
P
Peride Celal,
Pakize Suda,
Perran Kutman,
R
Rutkay Aziz,
Reþat Nuri Güntekin,
Renan Fosforoðlu,
Refik Kemal Arduman,
Refik Talat Halman,
Rakým Elkutlu,
Rüçhan Çamay,
S
Sevgi Soysal,
Saltuk Kaplangý,
Samim Deðer,
Semiramis Pekkan,
Sibel Egemen,
Selahattin Pýnar,
Selanikli Ahmet Efendi,
Suna Kan,
Semiha Berksoy,
Sertap Erener,
Selin Dilmen,
Selin Toktay
Samih Rifat,
Þ
Þinasi,
Þerif Ýçli,
Þekip Memduh,
Þanar Yurdatapan,
Þemsi Ýnkaya,
T
Tarkan,
Turgut Boralý,
Turgut Demirað,
Tülay German,
Talat Artemel,
Tuncel Kurtiz,
Tuðrul Daðcý,
U
Uður Akdora,
Ulvi Cemal Erkin,
Ü
Ümran Baradan,
Ülkü Kuranel,
Y
Yýldýz Kenter,
Yusuf Atýlgan,
Yakup Kadri Karaosmanoðlu,
Yasemin Kozanoðlu,
Yýldýrým Gencer,
Yesari Asým Arsoy,
Yýldýz Sertel,
Yasemin Baradan,
Yasemin Kumral,
Z
Zeki Müren,
Zeki Alasya,
Zeliha Berksoy,
Zihni Küçümen,

Ukde...

 • Ziyaretçi
Ynt: Bazý ünlüler hakkýnda...
« Yanıtla #9 : 19 Ekim 2010, 04:05:57 »
Bazýlarýna epey þaþýrdým...Bütün ünlüler listede...geriye insan kalmadý ünlü adýna...
Hepsi doðru mu bilemem...kaynaklarý var ama...kaynaða da kaynak lazým..

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Bazý ünlüler hakkýnda...
« Yanıtla #10 : 19 Ekim 2010, 09:29:45 »
ben bu listelerin hepsinin doðru olabileceði konusunda emin deðilim. mesela hassaten iki isim ilk baþta hemen dikkatimi çekiverdi. biri gazi osman paþa, diðeri nevzat yalçýntaþ... bu iki ünlü þahsiyetin yahudi olabileceklerine asla ihtimal vermiyorum. belli ki, bu listelerin içinde önemli birçok þahsiyet ya tahmin üzre, yahut kasýtlý ve bilinçli olarak bu listelere dahil edilmiþtir. bunun farklý nedenleri vardýr. ama uzun hikaye... yalnýz dikkatimi çeken baþka bir husus, aslýnda türk diye yazýlan vehbi koç'un ise tam aksine yahudi kökenli olduðundan asla þüphem yoktur. eþlerinin yahudi olduðu söyleniyor. evet doðrudur bu ailenin hemen hepsine yakýnýnýn diyebilirim eþleri yahudidir. fakat kendileri de selanik kökenli sabetaisttirler.

þu hakký da teslim etmezsek adil olamayýz diye düþünüyorum. evet, sanat, siyaset, ekonomi ve ilim dünyasýnýn kahir ekseriyetinin bu gruba ait olduðunu kabul etmek zorundayýz. bunun ilk nedeni masonluk sisteminin kendilerine ait olaný cilalayýp ön plana çýkarmadaki mahareti, ikincisi insan yetiþtirmedeki maddi imkanlarýnýn sýnýrsýz oluþu, üçüncüsü müthiþ bir dayanýþma kültürüne sahip olmalarý... bu nedenleri daha da çoðaltabiliriz ya, bu kadarý bile yeterlidir diye düþünüyorum. bir de þurasý var, bunlarýn hemen hepsine kötü, art niyetli ve hain gözüyle bakmamak gerekiyor. içlerinde elbette çoðunluðu bu zihniyette olsa da, vatansever, vicdanlý, kendisini bu ülkenin bir parçasý görerek hizmet eden insanlarýnýn varlýðýný da kabul etmek gerek.

teþekkürler sevgili ukde ablam, Rabbim razý olsun.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Ukde...

 • Ziyaretçi
Ynt: Bazý ünlüler hakkýnda...
« Yanıtla #11 : 19 Ekim 2010, 15:24:36 »
ben bu listelerin hepsinin doðru olabileceði konusunda emin deðilim............
..............
ya tahmin üzre, yahut kasýtlý ve bilinçli olarak bu listelere dahil edilmiþtir.........

Derken, siz de Vehbi Koç için, "þüphem yok" demiþsiniz..belki listenin de þüphesi yoktur dimi :)
 bir de þurasý var, bunlarýn hemen hepsine kötü, art niyetli ve hain gözüyle bakmamak gerekiyor. içlerinde elbette çoðunluðu bu zihniyette olsa da, vatansever, vicdanlý, kendisini bu ülkenin bir parçasý görerek hizmet eden insanlarýnýn varlýðýný da kabul etmek gerek.

Beni bir müslüman olarak bu sýfatlarý ilgilendirmiyor....Ýslam düþmanlýklarý ilgilendiriyor! vatan haini olmak ile "Ýslam haini olmak" ayný kefede mi deðerlendirilir? ya da "düþmaný" ?

Ukde...

 • Ziyaretçi
Ynt: Bazý ünlüler hakkýnda...
« Yanıtla #12 : 19 Ekim 2010, 16:28:38 »
" hür masonlar" listesinde numaralarýyla birlikte adlarý var...resmi olarak açýkladýklarý...GAZÝ OSMAN PAÞA (ABDÜLHAMÝD'ÝN DAMADI, PLEVNE KAHRAMANI)
nevzat yalçýntaþ ....dava falan açsýnlar..itirazlarý olmuþ mu acaba? bilmiyorum...

neyse..artist taifesi daha ilgimi çekiyor  :heheheh: "müslümanlar iran'a" diyen "vatanseverler"

rica ettim... :gul:

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Bazý ünlüler hakkýnda...
« Yanıtla #13 : 19 Ekim 2010, 17:46:02 »
kýymetli ablam, þunu öncelikle tebarüz ettirmek isterim. birinin islâma düþman olmasý benim için vatana da, millete de düþman olduðunu gösterir. ben din düþmanlýðý yapmayan, hatta müslümana arka çýkan, onun yanýnda olan kiþilerden bahsediyorum. benim için vatanperver olmasý bu demektir zaten. çünkü birinin islama düþmanlýk etmesi benim için vatana ihanetle aynýdýr. çünkü islam benim vatanýmýn hamurudur, suyudur, ekmeðidir, çimentosudur... herþeyidir. kim benim dinime düþmanlýk ederse o kiþi benim milletimin, ekmeðine, aþýna, suyuna zehir katmýþtýr. benim anlatmak istediklerim budur, buydu!

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Ukde...

 • Ziyaretçi
Ynt: Bazý ünlüler hakkýnda...
« Yanıtla #14 : 19 Ekim 2010, 21:52:50 »
hý hý..hý hý...evet..