• 04 Nisan 2020, 02:05:52

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: AÞK kurban ister  (Okunma sayısı 1995 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

insan

 • Ziyaretçi
AÞK kurban ister
« : 24 Ekim 2010, 16:10:28 »
Baðdatlý söz ustasý Fuzûli bir gazelinde,


Vermeyen cânýn sana bulmaz hayât-ý cavidân

Zinde-i câvid ana derler ki kurbândýr sanaDiyor..
 
Bu beyti anlamak için belki de onun çok ünlü olmuþ bir baþka beytine bakmak gerekecek..
 Þöyle:


Yýlda bir kurbân keserler halk-ý âlem îyd için

Dem be dem sâat be sâat ben senin kurbanýnam


(Birileri ibadet için yýlda bir defa kurban kesiyorlar.
Ben ise her an ve her saat senin için yeniden kurban olmaya hazýrým ve belki de bu ayrýlýk yüzünden kurban olmadayým)


Kurban ,Ýslam’ýn beþ þartýndan birisidir ve yýlda bir kez bir þükrane,bir teþekkür,bir kulluk bildirme ritüeli olarak uygulanýr.
Ýnsan ALLAH’a böylece yakýnlaþýr ve aradaki baðlar pekiþir.
Sevenin de sevilene kurban olmasý bu yakýnlýðý istemek yüzündendir ve belki de ona kulluðunu bildirebilmek içindir.
Bu durumda kurban olmak aþkýn ilk adýmý sayýlýr.
Çünkü yakýnlaþma kurban olma ile eþ zamanlý ilerler Âþýk,
daha ilk adýmda kendini feda etmeli,
kendinden vazgeçmeli ki,
âþýklýk iddiasýnda bulunabilsin.

Böylece kendisine bir aþk yolu açýlacak ve ilerlemeye baþlayacaktýr.
Hani mistisizmdeki nefsi kurban etme ,benlikten arýnma gibi.

Derviþ bir yola girmeden önce nefsini öldürmek üzere hazýrlanýr ve nefsini öldürebildiði ölçüde aþk yolunda ilerleyip makamlara erer.
Týpký bunu gibi ,
 o ilk kurbandan sonradýr ki,âþýk için de aþk yolu aydýnlanýr ve ilerleme,
bu yolda olgunlaþma baþlar.

Yukarýdaki beyitte Fuzûli bütün bunlarýn ötesinde bir adým daha atarak,

”Ey sevgili!

Ben senin saat be saat,dem be dem,saniye baþýna bin defa kurbanýnam”diyor.

Böylece sýrf yýllýk teþekkür borcundan kurtulmak için kurban kesenler ile benim aramda bir fark var demek istiyor.

Çünkü önemli olan,teþekkür borcundan kurtulmak deðil,
sevgili uðruna fedakarlýklardan ne kadarý yapabiliyorsa onu yapmak ,
böylece ona yakýnlaþmaktýr.
Yani nefes baþýna bin defa kurban olurcasýna yakýnlaþmak…

Þimdi ilk beyte dönüp ne anlatýlmak istendiðine bakalým:

Vermeyen cânýn sana bulmaz hayât-ý cavidân

Zinde-i câvid ana derler ki kurbândýr sana


(Sana canýný baðýþlamayan ,canýný sana sunmayan kiþi,hayat-ý câvidân bulamaz.
Her dem diri ve genç olmak ,elbette sana kurban olmakla mümkündür.)


Ferhat ,Þirin için öldüðünden ölümsüz hayat buldu ,bugün Ferhat’ýn adýný anýyoruz .
Kays ile Leyla birbirleri için öldükleri için bugün yaþýyorlar.
O hâlde aþk iþinde yaþamak için ölmek gerekir.!

Yaþamak için ölmenin sýrrý hayatý çoðaltmaktan geçer.
Hayatý üretmekten,zamaný çoðaltmak zamaný baþkalarý için de kullanýlýr yapmak.

Tek baþýna tüketmek yerine paylaþarak çoðaltmak.
Belki zamaný baþkalarý içinde örnek hâle getirmek.
Bir þeyler yapýp bu dünyadan öyle gitmek,adýmýzý gökkubbenin duvarýna kazýmak


Aþk iþinde bir âþýk,
sevgilisi karþýsýnda kendisini fedakârlýk ile var eder,
onunla aþkýný ispatlar.
Belki sorar kendisine;

”Ey âþýklýk iddiasýnda bulunan gönül!
Sevgili için ne hazýrladýn ,onun uðrunda fedakârlýðýn ne derece olacaktýr?

Elbette sevgilinin bütün âþýklarý onun için fedakarlýk yapýyorlar,
herkesin bir fedakarlýðý vardýr onun için ama
 sen hangisini yapabileceksin?!

Kimisi þunu verir,kimisi bunu verir;
kimisi þu gece uykusuz kalýr,kimisi þu gününün gözyaþýyla geçirir,
kiminde ah-vah,kiminde ayrýlýk yarasý,
kiminin baðrýnda ateþler,kiminin gözyaþý denizler gibi.
Kimisi þöyle þiirler yazar,kimisi böyle efsane olur.

Herkes bir fedakarlýk peþinde,
herkes kendinden vazgeçmiþ ,
sevgili için yaþýyor.

Caný için sevgili isteyenler yok olmuþ,
sevgili için can arzu edenler var.

 Sen de onlarýn arasýndasýn madem,

neyin var sevgili için,

ona ne hazýrladýn?!


iskender pala

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: AÞK kurban ister
« Yanıtla #1 : 24 Ekim 2010, 18:08:55 »
bugüne kadar okuduðum en güzel aþk örneklemelerinden biriydi. hele de onu kurban ile imtizaç ettirerek yaptýðý sunum mükemmeldi gerçekten. üzerine de meþhur fuzuliden döktüðü baharat ki enfes bir ziyafete döndürmüþ.

teþekkürler abisi... yüreðine saðlýk, Rabbim razý olsun.
« Son Düzenleme: 24 Ekim 2010, 21:35:45 Gönderen: KýRýK KaLEM »

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

insan

 • Ziyaretçi
Ynt: AÞK kurban ister
« Yanıtla #2 : 24 Ekim 2010, 19:01:12 »

Ekrem Düzgünoglu - Kurban
kop içinden bazý bazý
poyraz esti bak bizim daðlara

al götür beni bazý bazý
isimsiz bilmediðim þarkýlara

benim adým
 iki hece
bir eyledim adýmý dün gece

gökten iki hayal düþtü

biri topraða

biri havaya

can diye

can diye

kop içinden bazý bazý
yaðmur yaðar bizim daðlara

ben sevdaya isim koydum
bir eyledi o ismi dün gece

ben bilirdim okumayý elbet

yeni söktüm ilk harfi dün gece

gökten iki hayal düþtü

biri topraða

biri havaya

can diye can diye

AÞK diye

AÞK vareder
vareder beniAÞK
yok edip can eder beni AÞK

kurban

kurban eder beni

bir daha yeniden bir yere bir göðe
bu defa sonsuza
sonsuza

kurban AÞKa yenik düþer
kurban
günahýmý affet ALLAH

bu AÞK ibadetim benim

kurban can ister

can üstüne kurban

kurban

kötülerle dolu bu dünya
varsýn onlar eðlesin

ben ettim kendimi kurban


Ekrem Dügünoðlu

insan

 • Ziyaretçi
Ynt: AÞK kurban ister
« Yanıtla #3 : 24 Ekim 2010, 19:03:54 »

bugüne kadar okuduðum en güzel aþk örneklemelerinden biriydi. hele de onu kurban ile imtizaç ettirerek yaptýðý sunum mükemmeldi gerçekten. üzerine de meþhur fuzuliden döktüðü baharat ki enfes bir ziyafete döndürmüþ gerçekten.

teþekkürler abisi... yüreðine saðlýk, Rabbim razý olsun.

HÝS/eden yüreðinize saðlýk hocam..
ALLAH cc. cümlemizden razý olsun inþaALLAH..

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: AÞK kurban ister
« Yanıtla #4 : 25 Ekim 2010, 00:52:35 »
Sevmek, sadece birkaç kelime; fakat içindeki mana o kadar derin ki onu yaþamak, onun varlýðýndan haberdar olmak ne kadar da huzur verici. Onun huzur vermesi bile kendisine bir ray çiziyor âdeta ve yine yollar “sevmek” adlý çýkmaz sokaða çýkýyor.Yaþanan tüm gerçekler onu anlatmaya çalýþýyor ve þöyle sesleniyor “Ben olmazsam siz ne yapardýnýz; ama ben olmazsam siz de olmazdýnýz!” evet o olmazsa sevgi olmazsa biz olur muyduk, kâinat mescid olur muydu, insanlýk fani olur muydu? Hayýr! Rabbim bizi sevdin ve yarattýn, Sana (cc) sonsuz hamd-ü senâlar olsun…

Bizi sevdiðin gibi bizi bize býrakma ve bizleri Senin (cc) sevgine layýk olanlarla haþret!..

Sevmek deyince ilk gönül çarpýntýsý alýr insan aklýný ve onu yaþamak keþke bana nasip olsa diye bir ince hayal düþünür. Onun o tazeliðini anmak umut verir insana bir el uzanmasýyla açar kalbindeki bahar sevgisi ve hadi uzatayým elimi yar eline de kavuþsun ve bitsin bu hicran yardan gayrý…

Yâr sen varsan yarýnýmda Rabbim’i ararým ben, sen varsan bir tek aþka ulaþmak kaldý, iþte o aþk Sensin Ya Rab! Bizi Senin (cc) aþkýnla serfiraz kýl. Bu hun gönüllerimize bir ýþýk saç, kalbimize serin aþkýnla bir huzur sal ve bizi Sana (cc) ulaþtýr, ulaþtýr ki bu beden bu canda beþeri sevgiye de yer koymasýn. Sen’den (cc) baþkasýna kalbim kapalýdýr.

Bu kalbe Senin (cc) aþkýn kâfi ve yeterli. Baþka aþka ben rest çeker, sinemi ummana sokar bir kaþýk aþk çalarým gönlüme ve içinde Senin (cc) pak sevdaný içerim, kana kana…

Beþeriyete açýk zannettiðim bu kalp, beni derin bir akþamda yataðýmýn kuytusunda yakaladý. Kendine gel dedi, bu kalbe neler sýðrdýrmaya çalýþýyorsun, dedi. O an aklým hayallerimin peþine düþmüþken þimdi hayallerim aklýmýn peþine düþtü. Evet dedim, ne kadar da gayri ihtiyari davranmýþým ve ne kadar da yanlýþ þeylere bir að atmýþým.

Ama biliyorum artýk, artýk buldum Seni (cc) ve artýk bu kalp beþeri aþka bir merdiven dayadý, bu merdiven Sana (cc) çýkýyor Rabbim! Sen Ehadsýn, Samedsin, Gafursun, Rahimsin, Raufsun, Settarsýn, Halýksýn evet sen Halýksýn, Sen (cc) aþkýda halk edensin… Aþkýnýn deryasýnda bu kitmirî çok görme Ya Rab!

Unutmayalým,

Güneþiniz neyse;

Dünyanýz onun etrafýnda döner…

Beþeri aþký vesile-i muhabbet kýlýp, ilâhi aþka gönlü yakan hicranla koþmanýz ümidiyle…
M. Ýnanç Eymen

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: AÞK kurban ister
« Yanıtla #5 : 25 Ekim 2010, 00:56:48 »
çok güzel /SEVMEK bir kaç kelime ..bu kelimelerin içine neler sýðar neler..NEYÝ niçin seviyoruz mesela..sonucuna baðladýðýmýzda bu neleri ve nicinleri hepsi birtek kaynaða baðlanýyor..
saygýdeðer MUSA hubun Bir kalbin alýnyazýsý kitabýndaki bir pasajda þöyle yazýyor..


Ey yüceler yücesi  RABBÝM Farkettim ki Ben seni sevdiðimde ..

kardeþim de..

arkadaþým da iþim de dostumda beni seviyor..

Seni sevdiðimde seviliyorum...

 Habibliðine yöneldiðimde mahbubluk bana yöneliyor gördüm ve görüyorum amentü...

Öyle varsýn yoksun ki öyle var yok arasýsýn ki.

Varsýn tutsam tutamýyorum.

 Ruhum seninle kurbiyette kalbimle birlikte bedenim uzak gurbetlerde aklýmla birlikte...
 
Ey yadýna kurban olduðum

Her þeyini Sana kurban edene herþeyle yöneliyorsun ama onlara hiçbir þey býrakmýyorsun onlarý da hiçbir þeye býrakmýyorsun. ..

Hiçbir sevdalý sana malik olmadý memlukun oldu nihayette. ..

Hoþ bir umman bir kaþýða sýðmazdý zaten. ..

Zatýn hariç herþeyini musahhar kýldýn kýlýyorsun ve kýlacaksýn aþýklarýna..

öyle diyorsun...

Dünya ve Cennet vehepsini cömertçe veriyorsun/vereceksin

sevenlerine sana sevgilerini verenlere sevgileriyle beraber bütünlerini armaðan edenlere...

Ne ki hiç son bulmayacak bir aþkýn yolcularý eyledin sonsuz ve sýnýrsýz bir aþkýn ey görüntüsünün þiddetinden görünmeyen Sevgili...

Ey yâdýna kurban olduðum, muhteþem sarayýn kapýsýný açmýþ, gece gündüz kaçaklarýnýn yuvaya dönüþünü bekliyorsun...

Adýna yemin olsun ki, tebdil-i kýyafet etmiþ gibi teb’anýn arasýna karýþmýþsýn, kaçaklarýn yanýndasýn, kaçýklarýn içindesin.

Herkese þah damarlarýndan daha yakýnsýn, alîmsin, habîrsin, þehîdsin, þâhidsin, müheyminsin, rakîbsin, basîrsin...

Seni göremeyeceðim kadar yakýnýmdasýn, göz bebeðimdesin.

Biraz uzaklaþsan, belki görebileceðim.

Seni duyamayacaðým kadar yakýndan geliyor sesin. Sana sarýlamayacaðým kadar içimdesin...

sana sevgilerini verenlere, sevgileriyle beraber bütünlerini armaðan edenlere.

Ne ki hiç son bulmayacak bir aþkýn yolcularý eyledin, sonsuz ve sýnýrsýz bir aþkýn, ey görüntüsünün þiddetinden görünmeyen Sevgili!

Zirve-i Hiç

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı BeSney

 • YöNeTiCi
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 853
 • Teþekkür 35
 • Yek nefes;dü þükres
Ynt: AÞK kurban ister
« Yanıtla #6 : 25 Ekim 2010, 20:30:17 »
þiir çok güzeldi paylaþýmýnýz için teþekkür ederim ben..

insan

 • Ziyaretçi
Ynt: AÞK kurban ister
« Yanıtla #7 : 27 Ekim 2010, 19:50:39 »

Hz. Mevlana :

 ' Beni de kendin gibi yak! "
ve bunun üzerine;

Hz. Þems :

' Sen teslimiyeti kabul ettiðin andan beri yanýyorsun..'Baþlý basýnca bir Sevda gizli yüreðinde..

O gizli Sevdaya canlar

Kurban..

Zirve-Ý HÝÇ
 

insan

 • Ziyaretçi
Ynt: AÞK kurban ister
« Yanıtla #8 : 27 Ekim 2010, 20:17:38 »


Yâr sen varsan yarýnýmda Rabbim’i ararým ben,
sen varsan bir tek aþka ulaþmak kaldý,
 iþte o aþk
Sensin Ya Rab!

Bizi Senin (cc) aþkýnla serfiraz kýl.

Bu hun gönüllerimize bir ýþýk saç,
kalbimize serin aþkýnla bir huzur sal ve bizi Sana (cc) ulaþtýr,
ulaþtýr ki bu beden bu canda beþeri sevgiye de yer koymasýn.

 Sen’den (cc) baþkasýna kalbim kapalýdýr.SEN ve SENin için sevdiðimden baþkasýna bu yürek kapalý...denilmeliydi..:))
Bizce bu daha doðru bir tesbit olurdu..:))

ALLAH razý olsun hocam ..beyendik..Adýna yemin olsun ki,

tebdil-i kýyafet etmiþ gibi teb’anýn arasýna karýþmýþsýn,

kaçaklarýn yanýndasýn,

kaçýklarýn içindesin.

Ne ki hiç son bulmayacak bir aþkýn yolcularý eyledin,

 sonsuz ve sýnýrsýz bir aþkýn,

Sevgili!


Zirve-i HiçYeni/þeyler öðrenmeyi seviyorum..
AMA..
Sevdiðimin öðretmesini daha da çoook seviyorum..
Tabi siz bunu biliyordunuz deðilmi hocam..;)


Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: AÞK kurban ister
« Yanıtla #9 : 27 Ekim 2010, 21:53:56 »
Ey yüceler yücesi  RABBÝM Farkettim ki Ben seni sevdiðimde ..
kardeþim de..
arkadaþým da iþim de dostumda beni seviyor..
Seni sevdiðimde seviliyorum...
Habibliðine yöneldiðimde mahbubluk bana yöneliyor gördüm ve görüyorum amentü...

bense bu satýrlara takýldým abisi...
muhteþem buldum, yüreðimi ýsýtan güzellikte, nefasette buldum.
o, alýntýlarýnda bile yüreðinde olanlarý, yaþadýklarýna ayna tutanlarýný yazmýþtý hep...
"kopkoyu sevda yürekli öðretmen!"

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

insan

 • Ziyaretçi
Ynt: AÞK kurban ister
« Yanıtla #10 : 27 Ekim 2010, 23:01:02 »

Herþey O (cc.) sevmekle baþlýyor...ve sevmek gittikçe "sevilmeyi" beraberinde getiriyor..Sadece kullarýn yanýnda deðil, melekler bile sýrf siz sevdiniz diye sizi "seviyor"..

Bir kiþi ALLAH rýzasýndan baþka bir þey gözetmeden din kardeþini sevse, ALLAH cc. meleklerine;

Bu kulum, þu kulumu benim için sevdi..Sizde o kulumun benim için sevdiðini sevin "diye buyururmuþ..
Melekler ALLAH cc. emrince ALLAH rýzasý için "seven" kulu sevdiðini "sever" ve onun için ALLAHcc. dua ederlermiþ..
Meleklerin "sevdiði" kul zaman içinde diðer kullar tarafýndan da sevilirmiþ..

ALLAH cc. sevmek..
Bütün "hak"  sevðilerin baþlama noktasý..

insan

 • Ziyaretçi
Ynt: AÞK kurban ister
« Yanıtla #11 : 30 Ekim 2010, 17:31:16 »

þiir çok güzeldi paylaþýmýnýz için teþekkür ederim ben..

Þiir olarak bende beðeniyorum BeSney kardeþim, Ekrem Düzgünoðlu yorumuyla muhteþem..

*****

Tasavvuf müziði dýþýnda dini içerikli müzik dinlemediðimi öðrenince sevdiðimin gönderdiði 3 ezgiden birisi buydu..;)
 Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
AÞK kurban ister
« Yanıtla #12 : 11 Haziran 2011, 00:02:16 »Aþýk odur ki,

ALLAH'tan aldýðý aþk emanetini ALLAH'a verir.

Aþk mezhebinde her þey yüce Aþk'a

kurbandýr.


Þems..


Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
AÞK kurban ister
« Yanıtla #13 : 05 Kasım 2011, 23:28:15 »


Aþk acýdýr,hasrettir.

Hicran ve hayrettir,

Firkat ve gurbettir.

Gözyaþý ve ahtýr;

Tazarru ve münacattýr.

Aþk ölümdür,

Can vermedir,

Kurban olmadýr.

Ýskander Pala

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
AÞK kurban ister
« Yanıtla #14 : 11 Aralık 2012, 15:55:21 »
Yedi kat üstüdür aþýðýn yeri

Bu yola baþ koyan dönemez geri

Mahremdir âþýklýk ezelden beri

Bu yüzden halimi kimse bilmiyor
 
Her derdi üstüme alýrým ama

Bir tek sensizliði içim almýyor

 

Uður ýþýlak
 
 
                                         örterek

                sakýnarak

                                         sýðýnarak

                Saklayarak..
 
                                         sUSARAK..

       Lekesiz

                          pürüzsüz

                 Ar/sýz

                                                                                          Sýr/sýz

                                                             DEÐÝL...

                                                                      Söylemeyen konuþmayan..

                                                                  Susan..

                                         Kibrit..

                                                                         Ateþ..

                                  fener..

berat dilekçesi..

                                                                        ..MAHREM..
 
...Sustu...