• 21 Şubat 2020, 06:03:10

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Kurbanlýk Hayvanlar Ve Bu Hayvanlarda Aranan Þartlar  (Okunma sayısı 571 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Tefekkür

  • YöNeTiCi
  • UzMaN ÜYE
  • *****
  • İleti: 1122
  • Teþekkür 8
  • Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...
Kurbanlýk hayvanlar ve bu hayvanlarda aranan þartlar:

Kurban edilecek hayvanlar, koyun, keçi, sýðýr, manda ve devedir

Vahþi hayvanlardan kurban etmek caiz deðildir Çiftleþen hayvanlardan doðan yavrunun annesi ehlî ise erkeði vahþî'de olsa bu yavrudan kurban etmek câizdir Çünkü hayvanlarda yavru anneye tâbidir

Koyun ve keçinin bir yýllýðý kurban edilir Ancak altý ayýný doldurmuþ olan kuzu annesinden ayýrdedilemeyecek kadar gösteriþli ve semiz ise kurban edilebilir Oðlak için bu durum geçerli deðildir

Sýðýr ve mandanýn iki, devenin ise beþ yaþýnda olaný kurban edilir

Koyun ve keçi bir kiþi adýna kurban edilebilir

Sýðýr ve deveye ise birden yediye kadar kiþiler ortak olabilir Ancak ortaklardan her biri müslüman olmalý ve kurban niyetiyle ortaklýða girmiþ bulunmalýdýrlar

Et yeme maksadýyla ortaklýk kurulursa veya birisi et yeme maksadýyla ortaklýkta bulunursa hiç birisinin kurbaný yerine gelmiþ olmaz Sýðýr veya deveyi kurban etmek üzere ortaklýk kuranlardan her birinin vacip olan kurban niyyetleri þart deðildir Ortaklardan bazýsý vacip olan kurban, bazýlarý nafile, bazýlarý keffâret kurbaný, ceza kurbaný, Hacc-ý temettü veya Hacc-ý kýran kurbaný, akîka kurbaný gibi deðiþik niyetlerle oraklýkta bulunabilirler

Kurban kesildikten sonra et, tartý ile eþit þekilde paylaþýlmalýdýr

Yaradýlýþtan boynuzsuz, burma, yenini yiyebilen delirmiþ hayvan, çok zayýflamamýþ olan uyuz hayvan, yaradýlýþtan kulaklarý küçük olan hayvan, diþlerinin azýsý düþmüþ veya diþleri olmadýðý halde yemini yiyebilen ve otlayabilen hayvanlardan kurban etmek câizdir
Bir veya iki gözü kör, kemiðinde ilik kalmayacak kadar zayýflamýþ, kesileceði yere gidemeyecek derecede topal, kulak veya kuyruðunun yarýdan fazlasý kesilmiþ veya kopmuþ, boynuzunun çoðu kýrýlmýþ, memesi kesilmiþ, yavrusunu emziremeyen, memesi kurumuþ veya memelerinden birisi sütten kesilmiþ olan koyun-keçi ile, ikisi sütten kesilmiþ sýðýr-deve, dört ayaðýndan biri kesilmiþ olan hayvan, burnu kesilmiþ, pislik yiyen hayvanlar etindeki pislik temizleninceye kadar tutulmamýþ ise kurban olmazlar (1)
Bu konuda ulemadan bazýlarý þöyle bir genel kaide koymuþlardýr: "Hayvandan tam olarak, güzelce istifadeye mani olan her kusur kurbana manidir" Kusur bu durumda deðilse kurbana mani deðildir Kurbana mani olan bu kusurlar zengin içindir Zengin, kurban edeceði hayvaný bu kusurlardan biri bulunduðu halde satýn alýrsa veya satýn aldýktan sonra bu kusurlardan birisi meydana gelirse bu hayvanlar kurban edilemez Fakir için ise her hâlükârda kesmek câizdir
Kaynak: 1) Kurban, Saffet KÖSE, Þamil Ýslam Ansiklopedisi


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?