• 18 Şubat 2020, 13:10:57

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Kurban etini piþirirken bunlara dikkat edin...  (Okunma sayısı 583 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Hürmet

  • Ziyaretçi
Kurban etini piþirirken bunlara dikkat edin...
« : 26 Kasım 2009, 10:52:44 »


Kurban Bayramý'na sayýlý günler kala, uzmanlardan et tüketimiyle ilgili uyarýlar gelmeye devam ediyor. Bayramla birlikte et tüketiminde artýþ gözleneceðini belirten uzmanlar, tüketilecek etin iyi piþirilerek yenmesini öneriyor. Aksi halde sindirim sisteminde hazýmsýzlýk gibi birçok sýkýntýnýn oluþabileðe dikkat çeken uzmanlar, etin fazla piþirilmesi durumunda üzerinde oluþabilecek yanýklarýn da kanserojen olabilecek bileþimler içerdiði uyarýsýnda bulunuyor. 
 
Acýbadem Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmaný Gülay Hamzaoðlu Öztürk, kurbanýn kesilmesi ile birlikte tüketme isteðinin ortaya çýktýðýný hatýrlattý. Etin belli bir bekletme süresi olduðunu vurgulayan Öztürk, "Etin, ölüm katýlýðý dediðimiz sertliðinin kaybolmasý gereklidir. Bunun için en az 24 saatlik bir süre geçmelidir. Bu süre beklenmediðinde etin piþmesi zorlaþmaktadýr ve iyi piþmemiþ bir et yapýsýnda mikroorganizmalarý barýndýrabilmektedir. Ve böyle bir etin tüketilmesi sindirim sistemimizde hazýmsýzlýk gibi sýkýntýlar yaratabilir." dedi.

Etin piþirilmesinde iç sýcaklýk ve iç piþkinliðinin önemli olduðunu da ifade eden Öztürk, bunu saðlamaya çalýþýrken aþýrý piþmiþliðin etin protein yapýsýnýn bozulmasýna ve üzerinde yanýk bir yüzeyin oluþmasýna neden olabildiðini vurguladý. Etin üzerindeki yanýk yüzeyde kanserojen olabilecek bileþimlerin varolduðunu belirten Öztürk, "Eti az piþirmemeye gayret ettiðimiz gibi aþýrý piþirmemeye de dikkat etmeliyiz." diye konuþtu.

"RÝSK GRUBUNDAKÝ HASTALAR DÝKKAT"

Öztürk, kalp damar hastalýðý, GUT hastalýðý, hipertansiyon problemi ve böbrek yetmezliði olan hastalarýn, belirgin bir kolesterol ve doymuþ yað kaynaðý olan et grubunu, sýk tüketmemesi gerektiðini kaydetti.

Kýrmýzý etlerin görünen yaðlarýndan temizlense de ortalama yüzde 20 yað içerdiklerini belirten Gülay Hamzaoðlu Öztürk, risk grubundaki hastalar için de þu uyarýlarda bulundu: "Et grubunun iki öðün olarak deðil, sadece bir öðünde sofrada bulunmasýna özen gösterilmeli. Et grubu, daha çok öðlen öðününe konulabilir; diðer öðünler de sebze, çorba ve tahýllar olarak daha bitkisel kaynaklý gýdalar ile tamamlanabilir. Ýlk gün tüketilen sakatatlara dikkat edilmeli. Görünür yaðlarý ve zarlarý temizlenip çok iyi piþirilerek tüketilmelidir. Sakatatlarý kalp problemi, yüksek tansiyon problemi olan hastalar hiçbir þekilde tercih etmemeli. Gut hastalýðý olan (ürik asiti yüksek olan) hastalar da et grubunu dikkat etmeli. Bu hastalar, et grubu tüketimi ile ayný güne veya üst üste diðer ürik asit kaynaklarýný denk getirmemelidirler. Et lifli kaynaklardan bol olan sebze ile piþirilmeli ya da salata, haþlanmýþ veya buharda piþirilmiþ sebzeler etin yanýnda garnitür olarak tüketilmeli. Böylelikle kolestrolün vücutta birikmesi önlenebilir. Ayrýca beslenmede sebze ile beraber meyve grubuna da yer vererek, bayram süresindeki et aðýrlýklý beslenmenin getirdiði barsak hareketlerindeki yavaþlamanýn önüne geçilebilir. Risk grubunda olsun olmasýn günlük su gereksinimiz olan 2- 2,5 litrelik su yine bayramda da karþýlanmalý. Su tüketimi özellikle hareketin azalmasý ve et tüketiminin artýþý ile yavaþlamaya eðilimi olan barsak fonksiyonlarý için gereklidir." (CÝHAN)
 


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?