• 18 Şubat 2020, 13:25:42

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Kurban Ýbadeti ALLAH'a Yaklaþtýrýr...  (Okunma sayısı 748 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Tefekkür

  • YöNeTiCi
  • UzMaN ÜYE
  • *****
  • İleti: 1122
  • Teþekkür 8
  • Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...
Kurban Ýbadeti ALLAH'a Yaklaþtýrýr...
« : 08 Kasım 2010, 12:42:34 »
Kurban, Kitap, Sünnet ve icma ile meþru kýlýnmýþ bir ibadettir ve hicretten iki sene sonra meþru kýlýnmýþtýr Kurban ibadetine Rabbimiz Kur’an-ý Kerim’inde mealen þu ayetlerle iþaret buyurmuþtur:
“Rabbin için Namaz kýl ve Kurban kes” (Kevser Suresi: 2), “þüphesiz benim namazým, kurbaným ve diðer ibadetlerim, hayatým ve ölümüm âlemlerin Rabbi olan ALLAH içindir O'nun ortaðý yoktur” (En’am Suresi: 162)
Kurban ibadetinin önem ve ehemmiyetine vurgu yapan hadis-I þeriflerden bir kaç tanesi ise þöyledir:

“Ademoðlu kurban bayramý gününde (kurban) kaný akýtmaktan daha sevimli bir iþ ile ALLAH'a yaklaþabilmiþ deðildir Kanýný akýttýðý hayvan, kýyamet günü boynuzlarý, çatal týrnaklarý ve kýllarý ile gelecektir Akan kan yere düþmeden önce, Yüce ALLAH katýnda, yüksek bir makama ulaþýr Bu bakýmdan kurbanlarýnýzý gönül hoþluðu ile kesiniz”, “Kim imkâný olduðu halde kurban kesmezse bizim namazgâhýmýza yaklaþmasýn” (ibn Mace, Ahmet bþ Hanbel)

Bu ayet ve hadislerden hareketle Kurban ibadetinin hükmü hakkýnda islam âlimleri þu mütalaa ve mülahazalarda bulunmuþlardýr:
Kurban kesmek, dinen aranan þartlara haiz olan bir kiþiye, Hanefi mezhebindeki çoðunluðun ve bazý müctehid imamlarýn görüþüne göre vaciptir Diðer müctehidlerin çoðunluðuna göre ise, sünnet-i müekkededir Ancak buradaki sünnet-i müekkede tabiri de Hanefi mezhebindeki vacib hükmüne tekabül etmektedir Yani vacip derecesinde bir ibadettir demek olur Biraz önce geçen “Kim imkâný olduðu halde kurban kesmezse bizim namazgâhýmýza yaklaþmasýn” hadisindeki þiddetin de dozu gösteriyor ki kurban ibadeti, þartlarý tutan her insan tarafýndan mutlaka yerine getirilmelidir Terki bir Müslümaný islam cemaatinden uzaklaþtýrmaya kadar götürecek olan bir ibadet, elbette son derece mühim bir ibadettir

Kesilen kurban üzerinde yapýlacak muamele konusunda da hem Kur’an, hem de Sünnet bizi yalnýz býrakmýyor Önce ayetler:
“Onlardan yiyin ve eli dar olana ve yoksullara yedirin” (Hac Suresi ayet: 28);
“Etinden yiyin ve ondan dilenen ve dilenmeyen yoksullara yedirinþ” (Hac Suresi ayet:36)
Bu konuda bize ýþýk tutan Hadislerin bir kýsmý da þöyledir:
Bir rivayette Rasulullah (sav,) iki güzel (kusursuzve semiz) koç kurban etmiþ ve onlarý kendi elleriyle keserek: “Bismillah'i ALLAH'u Ekber! Bunlar, benim ve kurban kesemeyen ümmetim içindir”buyurmuþtur (Muttefekun aleyh)
Bir diðer rivayet ise þöyledir: Peygamberimiz(sav), Hz Aiþeye: “Kurban etini ne yaptýnýz?” diye orduðunda Hz Ayþe (ra) validemiz: “Ya RasulALLAH! Hepsini daðýttýk sadece ön ayaklarý kaldý” cevabýný vermiþler Bunun üzerine Peygamberimiz efendimiz (sav): “Bilakis ey Aiþe! Hepsi kalmýþ ön ayaklarý hariç buyurmuþlar”

Rabbimizin islam dini mensuplarýna bir hediyesi olarak, islam’dan önceki dinlerin aksine, ALLAH rýzasý için kesmiþ olduðumuz kurbanlarýmýzdan hem kendimiz yiyebiliriz, hem de dost, ahbap ve akrabalarýmýza elbette en baþta da fakir ve fukaraya ikram ederiz

Kurban, ibadet olmasýnýn yanýnda, tamamen anlayamasak da içinde onlarca hikmeti barýndýran ve sosyal birçok faydasý olan mühim bir yardýmlaþma müessesesidir Kurbanýn çok sayýdaki hikmetlerinden farkýna varabildiðimiz ve tesbit edebildiðimiz, bazý hikmetlerini þöylece sýralayabiliriz:

Kurban, kurban kesen insanýn kulluðundaki sadakat ve teslimiyetinin bir niþanesidir Kulun bedeni ibadetinin yanýnda, mali bir ibadetten de kaçýnmadýðýný gösterir

Kurban bayramý Namazýndan hemen sonra kurban kesen mü’min, “bedenimi ALLAH’a kulluða sevkettiðim gibi malýmý da ALLAH’a kulluk yolunda sarfederek hem beden hem de malýmla kulluðumu ispat ediyorum” demek istiyor Kelimenin manasýndan da anlaþýlacaðý gibi, kurban, kurban ibadetini yerine getiren Müslümana, ALLAH'a daha da yakýn olma arzusu ve isteðiyle bu ibadeti gerçekleþtiði için ilahi sevgiyi kazandýrýr

Ferdi, cimrilikten, kiþisel çýkarlardan, ihtiras ve maddecilikten uzaklaþtýrýp, ALLAH'ýn cömertlik sýfatýnýn tecellisine mazhar kýlar

Kiþiyi topluma baðlar; komþu ve muhtaçlarla kaynaþma imkânýný saðlar Kiþinin toplumda itibarýný artýrýr

Aileye huzur getirir; çocuklarýn dimaðlarýnda dinden ve dindarlýktan, yardýmda bulunmaktan yana silinmez izler meydana getirir

Aile ferdlerini hayýrda, iyilikte, yardýmda bulunmaya, fakirlerle ilgilenmeye alýþtýrýr

Toplumun samimi duygularla bütünleþmesine yardýmcý olur Rahmet meleklerinin dua ve istiðfarlarýný artýrýr Eve rahmet ve bereket inmesine sebep olur

Kabirde huzur içinde yatmayý saðlar Ahirette sahibine manevi bir binek ve sýrattan geçmesine destek olur

Hz Peygamber (sav)’in güzel sünnetlerinden birini yerine getirmenin sevinç ve huzurunu tattýrýr ve O'nun þefaatýna vesile olur

Yukardan beri anlattýðýmýz gibi, Kurban, sýradan bir etlik, kurban bayramý da bir et yeme þöleni deðildir; fakat Kurban dini bir ibadet, Kurban bayramý da dini bir gündür Kurban kesmenin hikmetlerinden sayýlan yukarýdaki maddelerin çoðunda, Kurbanýn insanlar arasýnda iyi iliþkilerin kurulmasýna sebep olduðunu görüyoruz Onun için de kesilmiþ olan kurbanlarýn çok iyi deðerlendirilmesi gerekir

Avrupa’da yaþayan kardeþlerimizin çoðu, ya yaþadýklarý ülkelerin kanunlarýndan dolayý, ya da mekân vs sýkýntýlardan dolayý rahat bir ortamda kurbanlarýný kesemiyorlar Böyle olunca da kurban kesen birçok kardeþimiz, kestiði kurbanýn, derisini, iç organlarýný, kellesini ve yününü deðerlendiremiyor Bunlar da neredeyse maddi açýdan ve bir bakýma sadaka sayýlan kurbanýn üçte birini oluþturuyor ve bu üçte birlik bölüm kurbanda hakký olmayanlarýn elinde zay oluyor Dolayýsýyla kurban eksik kalýyor Bu eksiklikten kurtulmanýn yegâne yolu, Kurbaný kesilmek üzere hakiki muhtaçlarýn bulunduðu yerlere göndermek, bu suretle en küçük organlarýna kadar kurbaný tamamen deðerlendirilmesini saðlamaktýr Kurban kampanyalarý bundan dolayý çok önemli bir fýrsat ve lütuftur

Bu sene 22 Kurban Kampanyasýný sürdüren teþkilatýmýz, yýllarca bu manada çok büyük bir hizmete imza atmaktadýr Kampanya usulü ile kurban kesmenin her sene bereketine bir daha þahit olunmaktadýr Örneðin bir önceki seneye oranla geçtiðimiz sene kurban kampanyasýnda ilen kurban adedinde, adeta çýð gibi bir artýþ gerçekleþmiþ, o nisbette de daha fazla ihtiyaç içindeki insanlara ulaþýlmýþ ve Müslümanlarýn karþýlýklý dualaþmalarýna sebep olunmuþtur Geçtiðimiz sene Kurban Kampanyamýz aracýlýðý/vekâleti ile 76926 adet kurban kesilmiþti Küçük bir hesapla bu rakamý deðerlendirecek olursak, bu kadar kurbanla yeryüzünün altmýþ küsur devletinden onbeþ milyona yakýn insanla iletiþim kurulmasý saðlanmýþ; dünyanýn dört bir yanýndaki fakir-fukara Müslümanýn, belki bir sene et ihtiyacýna cevap veremesek bile, en azýndan yýlda bir defa bile olsa, kendilerine kurban göndererek, dünyevi bir karþýlýk beklentisi olmayan sevgi ile sevildiklerini, haber veren Müslüman kardeþlerinin olduðu onlara hissettirilmiþtir Bu son derece önemli bir kazanýmdýr

Bunun yanýnda kurban kesmek üzere gönderilen her bir kurban görevlisine, tabiri caiz ise gönüllü elçilik görevi de verilmiþ olmasý sebebiyle, diðer zamanlarýnda da o bölgelere götürülebilecek hizmetlerin fizibilitesini yapma fýrsatý saðlanmýþtýr Onlarýn yaptýðý çalýþmalar deðerlendirilmiþ; bu deðerlendirmelerin neticesinde iþte son senelerde, teþkilatýmýz vasýtasýyla, iran’da, Pakistan’da, Endonezya’da ve Nijer’de kalýcý konutlar, okul ve saðlýk binalarý yaptýrýlmaya baþlanmýþ; bir kýsmý tamamlanarak resmi açýlýþlarý yapýlmýþ ve oralarda yaþayan kardeþlerimizin hizmetine sunulmuþtur Bu eserler ayný zamanda inþaALLAH birer sadaka-i cariye haline gelmiþtir

Eðer kardeþlerimiz bu sene ve gelecek senelerde de Kurban Kampanyamýza destek verir, bu rakamlarý yüzbinlere, ikiyüzbinlere ulaþtýrýrlarsa, biz inanýyoruz ki, verilecek bir kurban yeryüzündeki bütün Müslümanlarýn kardeþlik baðlarýný bir daha kopmamacasýna bir araya getirecek, bir can feda ederken, milyonlarca gönül kazanmanýn çok da zor olmadýðýnýn ispatý olacaktýr Ayrýca bilgi, tecrübe ve geniþ temsilci aðýna ve kurban kesim görevlisine sahip bir organizeye, dini bir ibadet olan kurban bedellerinin vekâlet edilmesi, çok hayati öneme haiz bir konudur Çünkü kurban bir ibadettir ve emanettir Emanete ihanet etmeden bir ibadeti yerine getirmek ayrýca bir ibadettir; teþkilatýmýz da bu bilince sahip ve bu göreve taliptir
Diðer taraftan Rabbimizin, yukarda geçen ayetlerde “eli dar olana ve yoksullara yedirin” buyurmuþ olmasý sebebiyle kim daha muhtaç ise, kim daha kurbandan faydalanmaya layýk ise, kurbanýn ona verilmesi de çok önemlidir Ayrýca ümmetin birlik ve beraberliðinin güçlenmesine, sevgi ve muhabbetlerinin artmasýna, dayanýþma ve kardeþliklerinin daha da perçinleþmesine, güven ve sosyal adaletin saðlanmasýna vesile olabilecek þekilde kurbanýn ifa edilmesi de gerekir

Ukde...

  • Ziyaretçi
Ynt: Kurban Ýbadeti ALLAH'a Yaklaþtýrýr...
« Yanıtla #1 : 08 Kasım 2010, 14:48:24 »
".......teþkilatýmýz da bu bilince sahip ve bu göreve taliptir"

Hangi "teþkilat" kurum, kuruluþ vs. vb. acaba?

ALLAH (cc) razý olsun, paylaþým için teþekkürler Tefekkür.