• 04 Nisan 2020, 02:34:37

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Fazlurrahman Mezhebi  (Okunma sayısı 922 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Taha Nehri

  • Moderatör
  • TaLiP
  • ***
  • İleti: 83
  • Teþekkür 0
Fazlurrahman Mezhebi
« : 10 Kasım 2010, 16:24:54 »
Fazlurrahman Mezhebi
M.Þ. EYGÝ      Milli Gazete     22 MAYIS 2009

BÝRKAÇ yýldan beri ülkemizde "Ehl-i Kitabýn necatý" konusunda klasik, geleneksel Ýslâm inancýna uymayan iddialar ortaya atýldý. Birtakým modern, çaðdaþ, aykýrý fikirli, þazz görüþler sahibi ilahiyatçýlar, yazarlar Yahudilerin ve Hýristiyanlarýn da ehl-i necat ve ehl-i cennet olduðunu yazmaya ve söylemeye baþladýlar.
Ýslâmî bir cemaat bu hususta pek ileri gitti.
1400 küsur yýllýk Ýslâm tarihinde görülmemiþ, iþitilmemiþ yeni fikirler ortaya atýldý. Günümüzde üç ibrahimî hak din bulunduðu, bunlarýn üçünün mensuplarýnýn da Cennetlik olduðu tezi ileriye sürüldü. Böylece hak din olmakta, Ýslâm'a ortaklar çýkartýldý.
Ehl-i Kitabýn necatý ve Cennetlik oluþu bid'at inancýný yakýn tarihte Pakistanlý Fazlurrahman pek hararetli bir þekilde savunmuþtur. Gerçek, icazetli, Sünnî din hocalarýndan üstad Ebubekir Sifil, Millî Gazete'nin 1 Eylül 2008 tarihli nüshasýnda þu bilgileri veriyor:
Fazlurrahman, henüz hayatta iken oðlu Hýristiyanlýða geçmiþ, hem de papaz olmuþtur. Fazlurrahman bu durumu kabullenemeyip tepki gösterince oðlu kendisine:
"Baba, bu üç dinin baðlýlarýnýn Cennet'e gideceðini söyleyen sen deðil miydin? Þimdi benim Hýristiyanlýða geçmemi niçin kabul etmiyor, tepki gösteriyorsun" cevabýný vermiþtir.
Ebubekir Hoca bu bilginin kaynaðý olarak Pakistan Uluslararasý Ýslâm Üniversitesi'nin eski Rektörü Prof. Dr. Mahmud Gazi'yi gösteriyor. Bu zat, þu anda Katar'da bir üniversitede görev yapmaktaymýþ.
Ebubekir Sifil Hoca þu bilgiyi de ilâve ediyor:
"Yine Prof. Dr. Gazi'nin aktardýðýna göre, Fazlurrahman, ömrünün son demlerinde Londra'da bir araya geldiklerinde kendisine, çok büyük hatâlar yaptýðýný, oðlunun bu durumunun da bu hatâlarýn ürünü olduðunu söylemiþ ve piþmanlýk izhar etmiþ. Bütün bu bilgiler, timetürk.com sitesinin editörü olan ve Rýhle dergisinin yazar kadrosunda bulunan muhterem Turan Kýþlakçý'dan alýnmýþtýr."
Daha önce yazmýþtým ama tekrarýnda fayda olduðu için yine yazýyorum: 22-23 Þubat 1997 tarihinde Ýstanbul'da, dünyanýn her yerinden gelen uzmanlarýn katýlýmýyla "ÝSLÂM ve MODERNÝZM-FAZLURRAHMAN TECRÜBESÝ" adlý büyük bir kongre toplanmýþtý.
Bu iþi ÝstanbulBüyükþehir Belediyesi hayli masraf yaparak organize etmiþti.
Kongrede konuþulanlar, okunan tebliðler büyük boy, iyi kaðýtlý, ciltli bir kitapta bir araya getirilmiþti. (Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Kültür Ýþleri Daire Baþkanlýðý yayýnlarý. Ýlk baskýsý 2000 adet basýlmýþtýr.)
Bu kitabýn sunuþ yazýsýný Belediye Baþkaný SayýnRecep Erdoðan yazmýþtý.
Fazlurrahmancýlýk Türkiye'de yayýlmýþ mýdýr? Bendeniz Sünnî bir Müslüman olarak "Maalesef yayýlmýþtýr" diyeceðim.
Büyük ve köklü Ýlahiyat fakültelerimizden birinin Fazlurrahmancýlarýn yuvasý haline geldiði söyleniyor. Onlara Ankara Ekolü deniliyormuþ.
Diyalog ve Hoþgörü mezhebini benimsemiþ bir kýsým ilahiyatçýlar, medyacýlar, cemaat mensuplarý Fazlurrahman'ýn tezinden çok etkilenmiþler.
Fazlurrahmancýlar Diyanet'e sýzmaya çalýþýyorlarmýþ.
Geçenlerde emekli bir ilahiyatçý, "Kur'ân Yahudileri ve Hýristiyanlarý Ýslâm'a çaðýrmýyor" tezini ileri sürmüþ, aðýr tepkiler alýnca tevil yoluna gitmiþti.
Fazlurrahmancýlýk ile BOP(Büyük Ortadoðu Projesi) arasýnda irtibat var mýdýr?
Bu iþ için dýþ dünyadan Türkiye'ye maddî yardým gönderilmekte midir?
Ehl-i Sünnet Müslümanlarýnýn temsilcilerine, kurmaylarýna düþen vazifeler þunlardýr:
1. Fazlurrahman'ýn hayatý, fikirleri, tezleri, görüþleri, kurduðu mezhep, açtýðý çýðýr ile ilgili ilmî araþtýrma yapmak, bu konudaki bütün bilgileri bir araya getirmek.
2. Ehl-i Sünnet'in ilm-i kelâm'ý ýþýðýnda Fazlurrahmancýlýðý muhakeme edip deðerlendirmek.
3. Polemiðe kaçmaksýzýn Müslüman halký bu konuda uyarmak.
4. Fazlurrahmancýlarý açýkça ortaya çýkmaya davet etmek.
5. Fazlurrahman mezhebinin veya fýrkasýnýn dýþ dünyada kimler tarafýndan desteklendiðini araþtýrmak.
6. Ýslâm dünyasýnýn her ülkesindeki Ehl-i Sünnet ve Cemaat ulemâsý ile bu konuda iþbirliði yapmak, bilgi alýþveriþinde bulunmak.
7. Ýsrail, Siyonizm, Vatican, Haçlýlar, Evangelistler, AB gibi dýþ güçler Fazlurrahman cereyanýyla ilgileniyor mu?Bunu kendi emelleri uðrunda kullanýyor mu?
8. DÝYANET'in hadîs çalýþmasý heyeti içinde kaç Fazlurrahmancý veya Ankara Ekolü mensubu bulunmaktadýr?There are no comments for this topic. Do you want to be the first?