• 04 Nisan 2020, 02:27:42

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Dinimizi Nasýl Öðrenip Anlamalýyýz?  (Okunma sayısı 558 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Taha Nehri

 • Moderatör
 • TaLiP
 • ***
 • İleti: 83
 • Teþekkür 0
Dinimizi Nasýl Öðrenip Anlamalýyýz?
« : 10 Kasım 2010, 16:27:54 »
Dinimizi Nasýl Öðrenip Anlamalýyýz?
Þuurlu (bilinçli) Müslümanlar için en önemli konu ve deðer nedir? Zerre kadar þüphe yoktur ki, dindir. Çünkü bize varlýðýmýzýn sýrrýný, ebedî mutluluðumuzu din bildirmektedir.Biz insanlar yaratýðýz, Yaratanýmýzý bize din öðretmektedir. Dünya hayatý bir imtihandýr, bu sýnavý nasýl baþaracaðýmýzýn yollarýný bize din göstermektedir. Din bizi aydýnlatmakta, din bize iyi insan, iyi vatandaþ olmayý öðretmekte, din bize doðruyu yanlýþý, iyiyi kötüyü, güzeli çirkini bildirmektedir.
Dinimizi nasýl öðrenmeli, nasýl anlamalý, nasýl yorumlamalýyýz?.. Ýþte asýl mesele budur. Zamanýmýzda Ýslam'ý bozmak, tahrif etmek, insanlara yanlýþ öðretmek için seferber olmuþ þer ve fesat çeteleri vardýr. Bunlarýn tuzaklarýndan nasýl kurtulacaðýz?
Ýslam'ý ALLAH'ýn rýzasýna uygun þekilde anlamak ve öðrenmek için Peygambere tâbi olmamýz gerekir. Bu konuda ona nasýl tâbi olacaðýz?
Çarþýya çýkýp rastgele bir Kur'an tercümesi, bir de birkaç bin hadîs ihtiva eden bir kitap alýp okumakla bu konuda baþarýlý olabilir miyiz?
Olamayýz. Peygamberin vekillerine, vârislerine, halifelerine tâbi olmamýz, din derslerini onlardan almamýz gerekir.
Onlar kimlerdir?
1. Ýcazetli Ehl-i Sünnet ulemasýdýr.
2. Ýcazetli Ehl-i Sünnet fukahasýdýr.
3. Þeriata ve dinin zâhirine sýmsýký baðlý icazetli meþayihtir.
Ýcazetli olmayanlardan din dersi alýrsak sapýtmak, yanýlmak, þaþýrmak ihtimali büyüktür.
Þu dünyada her iþte, her konuda ehliyet, liyakat, icazet gerekir. Fýrýna gidersin ekmek alýrsýn, fýrýncýnýn belediyeden alýnmýþ ruhsatý vardýr. Doktora gidersin, týp fakültesinden alýnmýþ diplomasý ve Tabipler Odasýndan verilmiþ doktorluk yapma ruhsatý vardýr. Her iþ böyledir.
En önemli iþ olan din hizmetleri ve eðitimi de ehliyetle, liyakatle, icazetle yapýlýr.
Ýþin içine ehliyetsizler, icazetsizler karýþýrsa bugünkü kaos, kargaþa, anarþi manzarasý ortaya çýkar.
Siyonistler Müslümanlarý þaþýrtmak istiyor.
Haçlýlar Müslümanlarý þaþýrtmak istiyor.
Masonlar, Sabataycýlar, Kriptolar, Deccalistler hep þaþýrtmak istiyor.
Onlarýn içimizde ajanlarý, casuslarý, provokatörleri, yönlendiricileri vardýr. Onlar Müslümanlarý þaþýrtmak için:
Dinde reform,
Dinde yenilik,
Dinde deðiþim,
Herkes dinini Kur'an tercümesi okuyarak öðrensin,
Herkes ictihad yapsýn,
Ýslam feminizmi,
Fazlurrahmancýlýk,
BOP'çuluk,
Ehl-i Sünnet Ýslam'ý Emevî dinidir, asýl Ýslam'ý biz anlatýyoruz,
Kemalizme uygun Ýslam,
Tasavvuf ve tarikatlar müþrikliktir. Tasavvuf evliyasý evliyauþþeytandýr,
Ýslam'da tesettür yoktur,
Azýlý Farmason afganî büyük mürþiddir...
Ve daha bunlara benzer bir sürü aykýrý cereyan çýkartmýþlardýr.
Akýllý, firasetli, þuurlu Müslüman bu þeytanlara uymaz.
Sahte diplomalý bir doktora gider misiniz?
Gitmezsiniz tabiî...
O halde dininizi ehliyetsiz ve icazetsiz kiþilerden öðrenmeyiniz.
Herif müctehitliðini ilan ediyor ve namaz kýlmýyor. Böyle birisinden din öðrenilir mi?
Herif hem din hocalýðý taslýyor hem de Deccalperestlik yapýyor. Vay böylesinden din dersi alana!
Ýslam kâmil dindir.
Ýslamda reform yapýlmaz.
ALLAH ve Resulü yanýlmaz.
Dinde deðiþiklik ve reform isteyenler, zaruriyat-ý diniyenin bazýsýný inkar ediyor, kaldýrmak istiyor. Bu küfürdür.
Türkiye Müslümanlarýný bu konularda aydýnlatmak, uyarmak bilgilendirmek, korumak için yoðun, yaygýn ve etkin bir propaganda ve irþad seferberliði baþlatýlmalýdýr.
Bu vazife üzerlerine düþtüðü halde yapmayanlar büyük bir sorumluluk altýndadýr.
Þanlý Osmanlý mirasý kütüphanelerde yüzbinlerce dosdoðru din kitabý var . Okuyan , okuyabilen kalmadý . Bazýlarý tam sahih olmasada bugünki dile çevrildi .  Bari onlar alýnsa , okunsa doðru iman ve ibadet bilgileri öðrenilebilir .


Çevrimdışı elaziz

 • TaLiP
 • **
 • İleti: 64
 • Teþekkür 1
 • Ben razýyým, kanasa da...
Ynt: Dinimizi Nasýl Öðrenip Anlamalýyýz?
« Yanıtla #1 : 24 Şubat 2011, 14:12:38 »
Ýtikadýmýz taklidi, mezhebimiz de babavi :) Sorunlar sizin de dediðiniz gibi okumamaktan kaynaklanýyor. Hazýra konmuþuz. Büyümüþüz babamýz hangi mezheptense biz de ondanýz demiþiz. Babamýz itikadi olarak ne yapmýþsa "yanlýþ da olsa" ona uymuþuz. Ýþte bu yüzden babaviyiz, babamýzýn mezhebi üzere, babamýzýn itikadý üzere taklitçileriz. Kur'ani tabirle atalarýnýn dini üzere yaþýyor gibiyiz.

Ne zaman onlara: “ALLAH’ýn indirdiklerine uyun” denilse, onlar: “Hayýr, biz, atalarýmýzý üzerinde bulduðumuz þeye (geleneðe) uyarýz” derler. (Peki) Ya atalarýnýn aklý bir þeye ermez ve doðru yolu da bulamamýþ idiyseler? (Bakara Suresi, 170)

Onlara; “ALLAH’ýn indirdiklerine uyun” denildiðinde, derler ki; “Hayýr, biz atalarýmýzý üzerinde bulduðumuz þeye uyarýz.” Þayet þeytan, onlarý çýlgýnca yanan ateþin azabýna çaðýrmýþsa da mý (buna uyacaklar)? (Lokman Suresi, 21)

Birinci Dünya savaþýnda çok þey kaybetmiþ olsa da Anadolu insaný, Çanakkale ve Kurtuluþ savaþlarýnda büyük baþarýlar elde etmiþ. Bir Ýngiliz General, “Evet biz Çanakkale savaþýný kaybettik. Ancak Anadolu halký o kadar çok Ýslam Alimini kaybetti ki bu savaþlarda, bu kayýplarýný toparlamalarý çok uzun zaman alacak. Anadolu insanýnýn manevi direkleri olan alimlerinin büyük bir kýsmý bu savaþta yok oldu” demiþ.

Ýngiliz General çarpýcý bir gerçeðe dikkat çekiyor.

Savaþlar biter, Osmanlý yýkýlýr. Ýslam coðrafyasý Halifesiz / baþsýz kalýr. Onlarca devler kurulur. Hepsinin halký Müslüman… Ancak hepsi, koca bir neslini savaþlarda kaybetmiþ.

Savaþ yýllarýndan daha büyük sýkýntýlar yaþadý büyüklerimiz, savaþ sonrasý yýllarda. Dünyada harfleri deðiþtirilerek, tarihiyle baðlarý kopartýlmýþ kaç millet var? Savaþ yýllarýndan sonra toparlanmaya çalýþan Anadolu insaný, yýllarca çok büyük bir manevi savaþ daha yaþadý.

 Anadolu insaný savaþta yaþadýðý acýlardan daha büyük acýlar yaþamýþ 1950’li yýllara kadar. Din adýna her þey yasak! Ezanlar Türkçe okutulmuþ, Kuran öðretmek isteyenler hapse atýlmýþ. Maðaralarda, evlerinin mahzenlerinde Kur’an saklayanlarýn hikayelerini dedelerinizden dinleyebilirsiniz.

“Bu ülke insaný, Kur’an okumayý unutmasýn!” diye verilen mücadeleleri mutlaka okunmalý. Rahmetli Ali Ulvi KURUCU’nun hatýralarýný özellikle tavsiye ederim. O dönem, kendi kahramanlarýný çýkartmýþ. Süleyman Hilmi Tunahan, Bediüzzaman Said Nursi, Hacý Veyiszade gibi fedakar Alimlerimizin mücadeleleri sayesinde önemli mesafeler alýnmýþ. Ýlk kuþak, “Kur’an’ýn unutturulmaya çalýþýldýðý nesiller içinde ne kadar çok Kur’an okumayý bilen yetiþtirebilirsek o kadar iyi olur. Kur’an öðretmeyi baþardýðýmýz gençlerin bir kýsmýna Kur’an’ý ezberletip Hafýz sayýsýný da çoðaltmamýz gerekir” düþüncesiyle hareket ettiler.   

Bir sonraki kuþaðý, Mehmet Zahit Koktu, Gönenli Mehmet Efendi vb. Alimler yetiþtirdi. Kendilerinden önce mücadele edenlerden bir adým ileri götürmeye çalýþtýlar.

Bu yaþam öyküsü sadece benim dedelerimin hikayesi deðildir. Bu coðrafya da yaþayan / yetiþen herkesin dedesinin benzer hikayesi vardýr.

Bugün var olan dindar neslin, neredeyse tamamý, yukarýda isimlerini zikretmeye çalýþtýðým insanlarýn mücadelelerinin ürünüdür.

alýntýdýr.
Sizin dostunuz önce ALLAH, sonra peygamberi, sonra da rükua vararak namaza devam eden ve zekat veren mü'minlerdir. Maide 55

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: Dinimizi Nasýl Öðrenip Anlamalýyýz?
« Yanıtla #2 : 24 Şubat 2011, 14:23:22 »
eyvalla sevgili elaziz abim, güzel bir yorum ilave etmiþsiniz, teþekkür ederim, yüreðinize saðlýk.
taha nehri kardeþimizin imzasýyla çýkan yazý sanýrým mehmed þevket eygi'ye ait olmasý gerek...
unutmuþ olmalý...

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!