• 28 Şubat 2020, 12:52:32

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: CahiL Anne Baba Zulmeder ! ZaLim Olmasa Bile....  (Okunma sayısı 1151 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Tefekkür

 • YöNeTiCi
 • UzMaN ÜYE
 • *****
 • İleti: 1122
 • Teþekkür 8
 • Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...
CahiL Anne Baba Zulmeder ! ZaLim Olmasa Bile....
« : 22 Kasım 2010, 23:03:39 »


Zulüm acý çektirmektir. Zalim, acý çektiren kiþiye denmez mi? Kimin kime acý çektirdiði önemli deðil. Siz birisine haksýz bir muamelede bulunuyorsanýz, hak etmediði acýlarý çektiriyorsanýz bu tanýmýn içine girersiniz. Anne de olsanýz, baba da.

Ýki yýl önce bir konferansýmdan sonra duyarlý bir anne yanýma geldi. Anlattýklarýma katký saðlayacaðýný düþündüðü notlarýný bana verdi. Notlarýný inceledim. Çok güzel bilgiler derlemiþti. Notlarý okurken bir cümle çok dikkatimi çekti. “Zalim bir anne babanýn evladýn çektirdiði acý ile, cahil bir anne babanýn evladýný çektirdiði sýkýntýlar arasýnda fark yoktur. Bu cümleyi okuyunca hemen yanýna not düþtüm; Evet! Cehalet zulümdür.”

* * *

Çocuðu baþka çocuklarla kýyaslamak zulümdür

Evde, misafirlerinizin yanýnda, çocuðunuzu baþkalarýyla kýyaslarsanýz ona zulmetmiþ olursunuz. “Helal olsun senin çocuðuna. Þunun gözlerine bak. MaþALLAH. Takdir almýþ yine. Benim ki de akþama kadar oyun peþinde. Karnesinde yine zayýflarý var. Adam olmayacak benim aptal oðlan!” dediðiniz anda çocuðunuzla iletiþim köprülerini yýkmaya baþlarsýnýz.

Hiç düþündünüz mü bir gün oðlunuz gelse ve size “Baba! Senin yaptýðýn babalýkta babalýk mý ki? Benim arkadaþýmýn bir babasý var. Ben babalýk diye buna derim” dese ne hissedersiniz? “Nankör evlat” damgasýný çocuðunuzun alnýna yapýþtýrýrsýnýz.

Ya da kýzýnýz size gelse ve, “Anne senin yaptýðýnda annelik mi ki? Benim arkadaþýmýn bir annesi var. Ben annelik diye buna derim” dese ne hissedersiniz? Emzirdiðiniz sütten baþlar, annelik hakkýndan çýkarsýnýz.

Kýyaslanma duygusu insaný inciten, acý çektiren bir duygudur.

Acý çektirmek zulmetmek deðil midir?

Yüzüne vurmak zulümdür

“Yemedim yedirdim, içmedim içirdim. Senin için dershane taksitlerini ödedim. Sana þu kadar masraf yaptým, þunu aldým, bunu aldým…” diye baþlayan cümleleri sürekli kurmakta zulümdür. Yaptýðýnýz iyilikleri çocuklarýnýzýn yüzüne vurmayýn.

Eþiniz size aldýðý hediyelerin her gün lafýný yapsa ne yaparsýnýz? Size iyilik yapan bir arkadaþýnýz her gün bu iyiliðini sizin yüzünüze vursa ne hissedersiniz?

Karnesi kadar sevmek (baþarýlý-baþarýsýz ayrýmý yapmak) zulümdürKarnedeki zayýflar, evlat sevgisinin derecesi azaltan faktörler olmamalý. Teþekkür ve takdir belgeleri de sevgiyi arttýran etkenler arasýnda olamaz. Evladýnýzýn “varlýðý” sevilmeyi hak ediyor. Baþarýlý olmasý için elinizden geleni elbette yapmalýsýnýz. Ancak her çocuk okul derslerinde baþarýlý olacak diye bir kural yok. Her çocuðun takdirlerle dolu bir karnesi olmak zorunda da deðil. Takdir alan evladýnýzla zayýf getiren evladýnýza zulmederseniz, hem kardeþler arasýnda sevgi baðlarýný hem de evladýnýzla aranýzdaki iletiþim köprülerini yýkarsýnýz.

Ýnsaný “karnesi kadar sevmek” zulümdür.

Sevgisiz býrakmak, saçlarýný okþamamak, ellerinden tutmamak zulümdür

Ýnsanlara acý çektirmek için onlarý aç ve susuz býrakarak onlara iþkence yaparlar. Sadece fiziki ihtiyaçlardan mahrum kalmak insana acý çektirmez. Sevgisiz kalmakta insana acý çektirir. Çünkü insan emekle büyür, ekmekle doyar, sevgiyle yaþar. Ýnsan her yaþta sevildiðini bilmek ve duymak ister. Özellikle çocuklar buna daha çok ihtiyaç duyar.

Çocuklarý sevgi sözcüðünden mahrum býrakmakta zulümdür.

Adam yerine koymamak zulümdür

“Sen küçüksün! Sen anlamazsýn! Daha yaþýn kaç?” gibi ifadelerle sürekli ezilen çocuklar sosyal cesaretten mahrum “pýsýrýk” olurlar. Bir insana fikrini sormak, onu adam yerine koymaktýr. Özellikle ergenlik dönemi yýllarýnda anne babasý tarafýndan adam yerine konulmayan gençler, kendilerini adam yerine koyan çevrelerle daha fazla vakit geçirmeye baþlýyorlar. Sözünün dinlenmediði ortamlarda (anne baba yaný da olsa) mümkün mertebe az zaman geçirmeye çalýþýp, kendini hemen arkadaþ çevresinin yanýna atan gençler “söz” paylaþmak isterler.

Ýyi yönlerini görmemek sürekli eleþtirmek zulümdür

Kusursuz ve mükemmel insan yoktur. Ýnsan artýlarý ve eksileri, güçlü – güçsüz yanlarý olan bir canlýdýr. Dikenlerin gülü, güllerin dikeni gibi… Evladýnýzýn hep eksik taraflarýný görür, onu sürekli eleþtirir, her fýrsatta hatalarýný yüzüne vurursanýz ona zulmetmiþ olursunuz. Eþiniz, patronunuz, arkadaþlarýnýz sizi sürekli eleþtirse, hep eksik yönlerinizi yüzünüze vursa ne hissedersiniz?

Kýz – erkek ayýrýmý yapmak zulümdür

Ýnsan cinsiyetini, ýrkýný, milliyetini seçme özgürlüðüne sahip deðildir. Kimin erkek kimin diþi yaratýlacaðýna ALLAH karar verir. Yaratýcýnýn kararýna saygýsýzlýk yapmaktýr cinsiyet ayýrýmý yapmak. Alemlere rahmet olarak yaratýlan Hz. Peygamberimizin nesli, hayatta kalan tek kýzýndan devam etmedi mi? Bunu bile bile kýz çocuklarýný hor görmek, erkek çocuklarýný üstün tutmak hangi aklýn ürünüdür?

Kýz çocuklarýna cinsiyeti yüzünden zulmedenler, erkek çocuklarýnýn zulmüne uðrar. ALLAH “takva” üstünlüðüne bakarken siz “cinsiyet” ayrýmý yaparsanýz zulmetmiþ olursunuz.

Saðlýklý ve hayýrlý bir evladýnýz olduðu için þükretmezseniz kendinize de acý çektirirsiniz. Zalim en büyük zulmü kendisine yapar…

* * *

Zulmetmek için zalim olmaya gerek yok!

Zulmedenle zulme uðrayan kiþiler, anne-baba-evlat bile olsa, zulmün sebebi cehalettir.

Öyleyse, cehalet zulümdür…

Sait Çamlýca

Çevrimdışı AFFE

 • YöNeTiCi
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 606
 • Teþekkür 26
Ynt: CahiL Anne Baba Zulmeder ! ZaLim Olmasa Bile....
« Yanıtla #1 : 23 Kasım 2010, 01:33:13 »
Çok güzel bir yazýydý Tefekkür kardeþim fakat malesef bir çok anne babanýn yaptýðý yanlýþlar ben bir anne olarak yemek konusunda bazen kýyaslama yaparým oðlum yemek yemez iþte bak derim arkadaþýn büyüdü sen böyle kalýrsýn gibi kelimeler ara ara kullanýrým fakat yaptýðýmýn yanlýþ olduðunu biliyorum bu biraz anne iç güdüsü heralde çünki o yemek yediðinde ben doyuyorum sanki þuda varki þimdiki nesil anne babalar daha bilinçli diye düþünüyorum  :hmm:
Ýnsanlarla yüzyüze konuþarak her sorunu halledebilirsin; ama bazý insanlar gelir önüne, hangi yüzüne konuþacaðýný bilemezsin.

Erkam

 • Ziyaretçi
CahiL Anne Baba Zulmeder ! ZaLim Olmasa Bile....
« Yanıtla #2 : 05 Ağustos 2011, 21:37:20 »
Anne ve babalar bilinçli de olsa farkýnda olmadan çocuklara zulmediyorlar galiba.
Nevzat Tarhan'ýn "Kendinizle Barýþýk Olmak" olmak adlý kitabýndaydý;
Koruyucu aileler, otoriter aileler, çocuk merkezci aileler diye bir kaç madde sýralanmýþtý.
Koruyucu aile özellikleri dikkatimi çekmiþti.
Çocuðu koruma adýna, yanlýþlara düþmemesi adýna yaptýklarýmýz, onun adýna karar vermelerimiz, sürekli sakýnmamýz, yanlýþ yapmalarýna izin vermememiz, mükemmel olmalarýný beklememiz onlara bir zulüm.
Bu þekilde yetiþtirilen bir çocuktan özgüven sahibi bir birey olmasýný nasýl bekliyebiliriz ki?
Yanlýþlarýmýz çok, farkýnda olan yok...

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
CahiL Anne Baba Zulmeder ! ZaLim Olmasa Bile....
« Yanıtla #3 : 06 Ağustos 2011, 02:07:55 »
Anne ve babalar bilinçli de olsa farkýnda olmadan çocuklara zulmediyorlar galiba.
Nevzat Tarhan'ýn "Kendinizle Barýþýk Olmak" olmak adlý kitabýndaydý;
Koruyucu aileler, otoriter aileler, çocuk merkezci aileler diye bir kaç madde sýralanmýþtý.
Koruyucu aile özellikleri dikkatimi çekmiþti.
Çocuðu koruma adýna, yanlýþlara düþmemesi adýna yaptýklarýmýz, onun adýna karar vermelerimiz, sürekli sakýnmamýz, yanlýþ yapmalarýna izin vermememiz, mükemmel olmalarýný beklememiz onlara bir zulüm.
Bu þekilde yetiþtirilen bir çocuktan özgüven sahibi bir birey olmasýný nasýl bekliyebiliriz ki?
Yanlýþlarýmýz çok, farkýnda olan yok...

güzel bir yorum, isabetli bir düþünce...
teþekkür erkam kardeþ. yav bu çocuk yetiþtirme iþi sanýrým dünyanýn en zor, karmaþýk ve çok yönlü bilinmeyenlerinin en baþýnda gelen bir muamma olsa gerek.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı ~AksA~

 • YöNeTiCi
 • TaLiP
 • *****
 • İleti: 444
 • Teþekkür 4
 • Edeb Ya Hû....
CahiL Anne Baba Zulmeder ! ZaLim Olmasa Bile....
« Yanıtla #4 : 06 Ağustos 2011, 16:00:42 »
güzel bir yorum, isabetli bir düþünce...
teþekkür erkam kardeþ. yav bu çocuk yetiþtirme iþi sanýrým dünyanýn en zor, karmaþýk ve çok yönlü bilinmeyenlerinin en baþýnda gelen bir muamma olsa gerek.

Aynen hocam,aynen öyle..
Bahceye attiginiz bir tohumu düsünün..Sadece tohumu atip beklemekle olmuyor..Topraktan basini uzatmasi icin su veriyorsunuz..Yeserip büyümeye basladiginda meyve vermesi icin gübreliyorsunuz,saga solan uzanan gereksiz kisimlarini kesiyor ve kirilip zarar görmemesi icin etrafini destekliyorsunuz..Cocuk yetistirmede ayni bunun gibi  iste..Ilgi istiyor,en önemlisi sevgi istiyor..Bizler ebeveyn olarak yaptigimiz hatalari onlar yapmasin diye ugrasiyoruz.Kimi zaman belki abartiyoruz,onlarin da bir "kul" olup imtihanda bulunduklarini unutuyoruz ama netice de hic bir anne baba evladinin kötülügünü istemiyor ki...

MEVLAM tüm ümmeti Muhammedin cocuklarina akil fikir versin,salih/a kullardan eylesin insaALLAH...

Çevrimdışı LâL-ü EBKeM

 • ...Sevmeke baþLadýysa her þey, öyLe bitmeLi…
 • MüDaViM
 • ***
 • İleti: 929
 • Teþekkür 11
 • ..Adýna "SON" denen her þey sevgi iLe can vermeLi…
CahiL Anne Baba Zulmeder ! ZaLim Olmasa Bile....
« Yanıtla #5 : 06 Ağustos 2011, 17:23:57 »
Canim Tefekkür abLam...(seni seviyorum Rabbim icin)

Yüregine sagLik
Maalesef nede cok yapiyoruz bu hatalari..
iyilik yaptigini zannedip,cocuguna en büyük kötülügü eden anne ve babalardan eyleme bizi Rabbim..
“Sükût Kafesindeki Sancýlar…