• 30 Mayıs 2020, 02:28:58

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Erken Seçin!  (Okunma sayısı 398 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

  • __HiÇ__
  • *****
  • İleti: 9638
  • Teþekkür 51
Erken Seçin!
« : 28 Kasım 2010, 22:44:52 »
ÝLK TELAFFUZ edildiðinde çoðumuza dört iþlemden baþka birþey ifade etmeyen matematik, aslýnda kâinatýn geçmiþten gelip yaþadýðýmýz âný belirleyen ve geleceði oluþturacak planýdýr. Aynen, bir trenin raylarýna baðlý olarak ilerlemesi ve belirli istasyonlardan yolcu alýp indirmesi gibi, kâinattaki tüm varlýklar matematiksel bir düzende davranýr ve kâinattaki tüm olaylar matematiksel bir düzende gerçekleþir.

Örneklerini vereceðim bu düzen, her düzen gibi bir düzen kurucuyu gerektirdiði için, siz siz olun, bu düzenin nasýl var olduðuna dair kararýnýzý gecikmeden verin ve yolunuzu erken seçin. Siz bu yazýyý okurken göçmen kuþlar yola çýkmýþ, gidiyor olacaklar. Pencereden bir bakýverin... Belki de son bir göçmen kuþ sürüsü güneye doðru geçiyordur V düzeninde... Onlar havalarýn soðuyacaðýný, kýþýn geleceðini biliyorlar. Hatta biraz da erkenciler gibi. Ama deðiller. Havalarýn tam soðumasýný beklerlerse yolda donacaklarýný da biliyorlar. Peki niye dün ya da geçen hafta gitmediler veya yarýný beklemiyorlar da þimdi gidiyorlar? Çünkü havalar soðumaya baþlamadan çok önce havanýn soðuyacaðýný onlara anlatan güneþ açýsýný okumayý öðrenmiþler.

Binlerce senedir hayatlarýný devam ettirmelerinin her sene düzenli olarak ve zamanýnda göç etmeye baðlý olduðu bu ince noktayý öðrenmiþ olduklarýna göre, onlarýn bir öðreticisinin olmasý gerekir. Siz siz olun; öðretmeni öðrencide sevin, yolunuzu erken seçin. Eylül ayýndayýz. Çok deðil, sadece bir sonraki aya girerken, havalar sýcak da gitse soðuk da gitse yapraklarýn sararmaya baþladýðýný göreceksiniz. Aðaçlarýn güneþi hangi açýdan aldýklarýnda yapraklarýna giden suyu kestiklerini bilemiyoruz. Býrakýn bu açýyý, haydi göçmen kuþlarýn güneþi görecek gözleri var diyelim, ama aðaçlarýn gözleri de yok. Onlar göremediðine göre, bunu onlarýn yerine yapan ve bu açýya göre yaprak döküm matematiðini onlara bildiren birisi var demektir. Bilenlerin olmasý öðreteni gerektirir. Siz siz olun, öðreteni öðrettiðinde anlayýn, yolunuzu erken seçin. Yaz boyunca çok sýk göremediðiniz pamuk pamuk bulutlar bugünlerde emredildikleri yerleri sulamak için bir yarýþa tutuþmuþ gidiyorlar.

Kullarýnýn yaz boyunca kavrulduðunu, susuz topraklarýn çatladýðýný, nehirlerin kurumaya yüz tuttuðunu, seneye yiyecek mahsul lâzým olduðunu, bunun için gereken suyu hava yoluyla çabucak göndermek gerektiðini, içme ve kullanma suyunu yaðmur, kar ve buz olarak rüzgâra bindirip ayný depoda taþýmanýn onun matematiksel pratiklikteki gücünü ve sanatýný kullarýna daha iyi göstereceðini, bu suya bazý kullarýnýn ‘rahmet,’ bazýlarýnýn ‘yaðmur’ dediðini bilen Birisi var. Siz siz olun, bunlarý sizin için yapaný yaptýðýyla bilin, yolunuzu erken seçin. Petekler balla dolmuþ, þekeri ve yaðý diðerlerine göre en yüksek oranda taþýyan incir, zeytin, ceviz, fýstýk, badem, üzüm gibi meyveler dallara yüklenmiþ; sadece kendileri için deðil, baþkalarý da kýþa hazýrlansýn diye bir çaba sarfediyor gibiler. Bu hazýrlýklar öyle bir zamanda tamamlanýyor ki, havalar soðumadan, yaðmurlar bastýrmadan hasadý yapýp matemetiksel bir kesinlikle kýþa hazýrlanýyoruz.

Kendilerini düþünmek adýna sadece yaprak döken, ama kendilerine hiçbir faydasý olmayan güzelim lezzetleri bize sunan aðaçlarýn bu çabayý göstermelerini; zehirli bir böceðe binlerce kilometre uçup güneþ açýsý matematiðiyle kovanýný buldurup insana bal hazýrlamasýný emreden bir çalýþtýrýcý var. Siz siz olun, arýya, aðaca akýl yüklemeyin. Sizin için çaba gösterenleri çalýþtýran rahmeti hissedin, yolunuzu erken seçin. Ýlkbaharda doðan kuzular koyun olmuþ, aðlara da derya kuzularý dolmuþ, balýklar yumurtadan çýkýp büyümüþ, ekinler baþaða, geceler yýldýza doymuþ, rahmeti saymaya matematik yetmez olmuþ. “Rastgele olamaz, tesadüf olamaz, þans eseri olamaz; beni bir seven var, benim ihtiyacýmý bir bilen var” deyin, yolunuzu erken seçin. Her gün kýsalan günler, mutluluktan hazana doðru akan mevsim döngüsü, ilkbaharda doðup sonbaharda ölenler, sanki insana kendi ömrünü göstersin diye yaratýlmýþlar.

Her baharda çiçekle baþlayan hayat sonbaharda yaprak dökümüyle son buluyor. Ama kýþýn kabir soðukluðunda geçen aylarýndan sonra yeniden yepyeni bir baharýn geleceðini bilmek yaþanýlan ömrün ardýndan gelecek ebedî hayatý müjdelercesine her sene tekrarlanýyor ve biz aynen matematikteki gibi; ‘iki kere iki eþittir dört’ der gibi biliyoruz ki, bahar gelecek. Kullarýna baharýn geleceði zamaný hesaplatacak ilmi vererek, onlara kendileri için hiç bitmeyecek bir baharýn, yani cennetin umudunu ikram eden biri var. Gelin O’nun yarattýðýna þüphe olmayan kâinatý O’nun matematiðiyle bilin, onu O’na kavuþmak umuduyla sevin, yolunuzu erken seçin.
mehmet akyürek

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?