• 28 Şubat 2020, 12:13:47

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Hz Ebu Bekirin annesi.. “Ümmül Hayr (r.a)”  (Okunma sayısı 572 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

insan

  • Ziyaretçi
Hz Ebu Bekirin annesi.. “Ümmül Hayr (r.a)”
« : 22 Aralık 2010, 02:21:51 »


Ýslam’a davetin yeni yeni baþladýðý günlerdir.
Peygamberimiz (s.a.v) daveti gizlice sürdürmektedir. Bu tedbir yeni kývýlcýmlanmaya baþlayan Ýslam ateþinin hoyrat rüzgarlarda bir anda sönmesini önlemek içindir. Tabi bir de müþriklerin Müslümanlara eziyet etmelerinin önüne geçmek.

Müslümanlarýn sayýsý bu þekilde otuz dokuza ulaþýnca Ebu Bekir (r.a) insanlarý Ýslam’a artýk açýktan davet etmeleri gerektiðini, imanýný açýklayacaðýný söyledi. ALLAH Rasulü (s.a.v) arkadaþýnýn bu isteðini önce reddetti lakin ýsrarlarý sonucunda izin verdi.

Ebu Bekir de (r.a) Kabe’ye giderek imanýný açýkladý ve açýktan tebliðe baþladý. Fakat konuþmasýna baþlar baþlamaz ne olduðunu merak eden azýlý müþrikler etraftan koþarak geldiler. Ne yaptýðýný anlar anlamaz da üzerine çullandýlar.
Ebu Bekir’in (r.a) okuduðu bu hutbe Ýslam’da okunan ilk hutbedir.

Müþrikler nefret ve hýþýmla saldýrýyordu.
Ebu Bekir (r.a) tanýnmaz hale gelmiþ, bayýlmýþtý. Bu arada olayý duyarak gelen Ebu Bekir’in (r.a) kabilesi Teymoðullarý’ndan kiþiler saldýrýyý durdurdular. Ebu Bekir’i (r.a) bir örtüye koyarak evine getirdiler ve saldýrýyý gerçekleþtiren kiþileri de akrabalarýna bir þey olursa Utbe bin Rebia’yý öldüreceklerini söyleyerek tehdit ettiler. Zira bu saldýrýda en acýmasýz ve ateþli davranan Utbe’dir.

Kimse Ebu Bekir’in (r.a) bu saldýrýdan sað çýkacaðýný düþünmüyordu. Nihayet evine geldiler. Onlarý Ebu Bekir (r.a) annesi karþýladý. Bu haným Ümmül Hayr künyesiyle bilinen Selma bint Sarh idi. Henüz Müslüman olmamýþtý.

Oðlunu o halde görünce ne yapacaðýný þaþýrdý.
Nihayet baygýn olduðu halde bir yere yatýrdýlar. Akþama kadar gözlerini açmadý. Akþam gözlerini açtýðýnda nasýl olduðunu soranlara aðzýndan dökülen ilk cümle þu oldu:

“Rasulullah’a ne oldu, o ne halde?”

Kabilesinden adamlar:

“Bu hallere zaten O’nun yüzünden düþtün. Þimdi gözlerini açar açmaz O’nu mu soruyorsun?” diyerek kýzýp gittiler. Giderken annesi Ümmül Hayr’a ona bir þeyler yedirip içirmesini söylediler.
Þimdi bir mana veremez Ümmül Hayr oðlunun haline.
Bir mana veremez Teym’in adamlarý Ebu Bekir’in haline.
Bir adam ki þehrinde hatýrý sayýlýr.
Þerefli ve izzetlidir
Aman verse birine amaný baþlar üstündedir.
Lakin þimdi o adam kendini kurtaramamýþtýr.
Þerefi ayaklar altýna alýnmýþtýr.
Caný tehlikeye girmiþtir.
Hem de bir baþka adam yüzünden.
Ve gözlerini açtýðýnda ilk sorduðu o adamdýr.
Ýlk görmek istediði o adamdýr.
Sihir midir, büyü müdür?
Bilmezler, bilmez Ümmül Hayr.
Bu ne sihirdir ne büyü.

Bu imandýr.
Bu sýdktýr.
Bu suyun yataðýyla buluþmasýdýr.
Bu imanýn kalple buluþmasýdýr."SANA NE YAPTILAR?”
“NE YAPABÝLÝRLER?”

   Ümmül Hayr (r.a) annelik duygularýyla oðlunun yaralarýný sarmaya çalýþýr bu arada da yiyecek bir þeyler getirmiþtir. Yemek yedirmeye çalýþýrken fýsýltýlarla konuþmaya çalýþan oðlu hala ALLAH Rasulü’nü (s.a.v) sormaktadýr:

“O nasýl, Rasulullah’a ne oldu?”

Ümmül Hayr (r.a), “Nasýl olduðunu bilmiyorum.” dedi.

Ebu Bekir (r.a) annesine þöyle dedi: “Ümmü Cemile’ye git nasýl olduðunu öðren.”

Evladý için çýrpýnan Ümmül Hayr (r.a) Ümmü Cemile’ye vardý ve ALLAH Rasulü’nün durumunu sordu. Ýmanýný gizlemekte olan Ümmü Cemile (r.a)

“Ben ne bilirim Muhammed kimdir. Oðlunun durumunu duydum neler yapmýþlar ona öyle, seninle geleyim de bir bakayým” diyerek Ebu Bekir’in (r.a) yanýna geldi.

Ebu Bekir’in (r.a) halini görünce dayanamayýp zalimler neler yapmýþ sana diyerek aðlamaya baþladý.
Ebu Bekir (r.a) yine Peygamberimiz’i sordu. Ümmü Cemile (r.a) Ümmül Hayr’ý göstererek,
 “O iþitiyor” dedi. Ebu Bekir de (r.a) “ondan korkma, söyle” dedi.

Ümmü Cemile (r.a) de Peygamberimiz’in (s.a.v) Erkam’ýn evinde olduðunu söyledi. Yattýðý yerde duramýyordu Ebu Bekir (r.a). Bir an önce Peygamberini görmek istiyordu.
Ümmül Hayr (r.a) oðlunun etrafýnda dönerken onun isteðini yapmaktan baþka çare olmadýðýný gördü. Gecenin büyük bir bölümünün geçmesini bekledi. Sonra yardýmcýsýyla birlikte oðlunu Erkam’ýn evine getirdi.

Çýrpýnýyordu Ümmül Hayr (r.a)
Yuvadan düþmüþ yavrusunun etrafýnda çýrpýnýyordu.
Henüz bilmiyordu aslýnda kendisi için çýrpýnýyordu.
Bu hikayenin sonunda kendisi kanatlanýp uçacaktý.

O’NU GÖRDÜÐÜN AN

Ýþte þimdi Erkam’ýn evindeydiler.
Peygamber (s.a.v) ordaydý. Saðdý selametteydi.
Þimdi yeniden bulmuþtu sanki O’nu (s.a.v) Ebu Bekir (r.a)
Þimdi yeni bulmuþtu sanki.
Ebu Bekir’in (r.a) halini gören Müslümanlar hüzünlenerek aðlamaya baþladýlar. Oysa onun yüzü gülüyordu.
Unutmuþtu halini. Unutmuþtu dünyanýn halini.
Sanki az önce canýna kast etmemiþti bu þehir etrafý emin kýlýnan Kabe’de.
Sanki az önce baygýn olan kendisi deðildi.

NASIL BAÞLAR NASIL BÝTER HÝKAYE?

Ebu Bekir (r.a) Peygamberimiz’e (s.a.v) annesini göstererek þöyle dedi:
 
"Ya RasulALLAH, bu benim annemdir. Ne olur ona dua edin, Ýslam’ý anlatýn."

Peygamberimiz (s.a.v) Ümmül Hayr’a (r.a) Ýslam’ý anlatarak Müslüman olmasý için dua etti.
Zaten oðlunu o halde gördüðünden beri içi kýpýr kýpýrdý Ümmül Hayr’ýn.
Yaþananlara anlam veremiyordu ama yaþanýlanlardan da kalbine doðru ýlýk ýlýk bir þeylerin akmasýna engel olamýyordu.

Müslüman oldu Ümmül Hayr. ALLAH ondan razý olsun.
Peygamber’in (s.a.v) davetine icabet etti.
Kalbinin davetine icabet etti.
Müslüman oldu.
ALLAH’tan baþka ilah yoktur.
O bizi var edendir.
O asla yok olmayacak olandýr.
Ve Muhammed O’nun kulu ve elçisidir.

Muhammed, oðlumun canýný kendi caný önüne koyduðudur.
Muhammed, oðlumun hatýrýný kendi hatýrý önüne koyduðudur.
Muhammed, oðlumun sevdiðidir.
Muhammed, benim sevdiðimdir.
Ümmül Hayr (r.a) o gün Müslüman oldu.
Ve cennetle müjdelenen bir oðlu oldu.

Bir gün oðlunu Medine’ye Peygamber’e (s.a.v) yoldaþ olarak uðurlamýþtýr da Mekke’ye döndüklerini görmüþ müdür bilmiyoruz.
Muhacir olduklarýný görmüþtür de fatih olduklarýný görmüþ müdür bilmiyoruz.
Mekke’nin fatihleri, kalplerin fatihleri.
Torunu Aiþe’nin saçlarýný kendi elleriyle ördü mü, onun Peygamber’e (s.a.v) eþ olduðunu gördü mü bilmiyoruz.

Bildiðimiz;
onun Ebu Bekir’e iyi bir anne, Ebu Bekir’in (r.a) ona hayýrlý bir evlat olduðudur.
Bunun güzel bir anne oðul hikayesi olduðudur.
Duamýz böyle güzel hikayelerin bizim hayatlarýmýzla da yazýlmasýdýr.
Zira yol þimdi þehrimle Medine arasýdýr.
Yol þimdi kalbimle Medine arasýdýr.


Elvida ÜnlüThere are no comments for this topic. Do you want to be the first?